vind u hier - Wijkberaad Houtwijk

advertisement
Gemeente Den Haag,
Gemeentelijke Belastingdienst
Postbus 19924
2500 CX Den Haag
Den Haag, 10 april 2009
Geachte heer/mevrouw,
Ik maak bezwaar tegen de hoogte van de WOZ waarde van mijn woning. Bij het bepalen van
die woning is niet meegenomen het feit dat vóór 1 januari 2008 een zendstation met een circa
155 meter hoge zendmast is gebouwd in de buurt van mijn woning, namelijk aan de
Zichtenburglaan 218-220. Dit zendstation heeft een milieuvergunning voor het zenden en
ontvangen van digitale tv- en radiosignalen (dit ondanks protesten van buurtbewoners in
Bouwlust en Houtwijk.
Argument 1. bij de waardevaststelling is geen rekening gehouden met het feit, dat een
eventuele koper van mijn woning afgeschrikt zou kunnen worden om mijn woning te kopen
door de onzekerheid over de gezondheidsrisico’s van de elektromagnetische straling van de
Zendmast. Als hij toch een bod uitbrengt, zal dat lager zijn vanwege de aanwezigheid van de
zendmast. Ik verwijs naar de uitspraak van de Leeuwarder Rechtbank in mei 2008 inzake het
bezwaarschrift van een inwoner van het Friese Mantgum, gemeente Littenseradiel, waar op
korte afstand een nog niet gebouwde UMTS-zendmast heeft geleid tot 15%
waardevermindering van dat huis.
Argument 2.
Wegens het verval van de wettigheid NEN-normen (bouwen en milieu) maak ik bezwaar
tegen de stralingsbelasting van mijn woning (die binnen een straal van 1500 meter ligt t.o.v.
het zendstation); die stralingsbelasting is niet wettelijk afgeregeld conform de Grondwet.
Argument 3.
Bij de waardevaststelling is ook geen rekening gehouden met het feit dat een eventuele koper
van mijn woning minder voor mijn woning zou willen betalen, door het feit dat vanuit mijn
huis, en mijn straat de mast storend zichtbaar aanwezig is door de hoogte en de
verschijningsvorm er van. Bij sterke wind kan de zendmast ook een fluittoon produceren, wat
door een eventuele koper als een minder aantrekkelijk feit kan worden beschouwd.
Hoogachtend
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards