Inhoud kwaliteitsjaarverslag

advertisement
Kwaliteitsjaarverslag 2011 van
Orthodontistenpraktijk Bonoort
Naam praktijk
Praktijk adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Website
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
Orthodontistenpraktijk Bonoort
Mennonietenweg 16
6702 AD
Wageningen
0317-419910
[email protected]
www.bonoort-orthodontist.nl
09193748
Inhoud kwaliteitsjaarverslag
Inleiding
1. Missie en visie
2. Doelstellingen
3. Producten en diensten
4. Het kwaliteitsbeleid
4.1 Kwaliteit van de uitoefening van het vak
4.2 Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument
4.3 Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving
5. Borgen, evalueren en verbeteren
5.1 Borgen
5.2 Evalueren en verbeteren
6. Plannen voor het komende jaar
Inleiding
Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van Orthodontistenpraktijk Bonoort. Binnen onze praktijk wordt
hard gewerkt aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige orthodontische zorg. Met dit
kwaliteitsjaarverslag maken we deze inspanningen voor alle belanghebbenden inzichtelijk.
In het hoofdstuk ‘Missie en visie’ geven we inzicht in wat wij als praktijk willen betekenen voor onze
patiënten. De visie geeft aan hoe we dit willen bereiken; namelijk met behulp van de kwaliteit van onze
praktijk en de zorgverleners die er werkzaam zijn. Vervolgens vertalen we dit door naar concrete
doelstellingen. We geven een beschrijving van onze doelgroep en onze producten. Gevolgd door een
beschrijving van ons kwaliteitsbeleid. Een beschrijving van de samenstelling van ons team maakt hier
vanzelfsprekend onderdeel van uit. Op basis van de borging van ons beleid geven we een evaluatie
van de afgelopen periode. Uitkomsten van deze evaluatie vertalen we vervolgens in concrete
doelstellingen voor het komende jaar.
Wij wensen u veel leesplezier.
1. Missie en visie
Missie van de praktijk
Middels goede opleiding en volgens de laatste richtlijnen, behandelen van patiënten op het gebied van
orthodontie. Onze aandacht is daarbij gericht op:
•
kwaliteit
•
patiënt als persoon (niet als gebit)
Waarin ziet u dat bijvoorbeeld terug?
•
VvO keurmerk waarin visitatie,certificering en nascholing geregeld is.
•
Goed opgeleid personeel.
•
Persoonlijk behandelplan voor elke patiënt
•
Aandacht voor de bijzonderheden van elke patiënt
•
Persoonlijke begeleiding van het team gedurende de hele behandeling.
Visie van de praktijk
Het leveren van orthodontische dienstverlening conform de verwachting van de patiënt en naar de
laatste stand der wetenschap. En het geven van hulp zonder aanziens des persoons.
2. Kwaliteitsdoelstellingen 2011
Hieronder worden de doelstellingen van de praktijk beschreven op basis van de volgende driedeling:
-
Kwaliteit van de uitoefening van het vak
Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument
Kwaliteit van de praktijkorganisatie
Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het vak
Kwaliteit verbeteren
Nascholing voor het gehele team.
Praktijkambities in meerjarenplan vatten.
Doelstellingen ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument
Folders en brieven verbeteren.
Films op website.
Enquete op website.
Medische anamnese verbeteren.
Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie
Ambities mogelijk maken.
Goede tariefstructuur opzetten
Visitatie en ISO 9001 handhaven.
Samenwerken bevorderen.
3. Doelgroep en diensten
3.1 Doelgroep
Onze praktijk richt zich op de volgende doelgroep(-en):
Jeugd
Volwassenen
3.2 Producten en diensten
Onze praktijk biedt deze doelgroep(-en) de volgende producten en diensten aan:
Orthodontische behandelingen
4. Het kwaliteitsbeleid
4.1 Kwaliteit van de uitoefening van het vak
Hieronder geven we een overzicht van ons team. Per functie geven we een beschrijving van de taken
en door deze discipline ondernomen activiteiten in 2011 gericht op deskundigheidsbevordering en/of
het realiseren van de doelstellingen 2011.
4.1.1. Tandartsen / tandartsspecialisten
Aantal in deze praktijk:
1
Taken:
Praktijkorganisatie.
Orthodontie --> patiëntenbehandeling.
Deskundigheidsbevordering:
Nascholing
In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle tandarts(-specialisten) die in 2011 in onze praktijk
werkzaam waren met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten.
4.1.2. Mondhygiënisten
Aantal in deze praktijk:
Geen
Taken:
n.v.t.
Deskundigheidsbevordering:
n.v.t.
4.1.3 Assistenten
Aantal in deze praktijk:
4
Taken:
De orthodontist is de behandelaar van de patiënt. Zij is specialist en verantwoordelijk voor alles wat er
in de praktijk gebeurt. Voor een aantal taken wordt de orthodontist geholpen door een
tandartsassistente. Voorbeelden zijn: het maken van afdrukken en foto's, het voorbereiden van
plaatsen van een beugel, in- en uitbinden bij controles, verwijderen van de beugel, etc.
Deskundigheidsbevordering:
Nascholing.
Werkoverleg.
In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle assistenten die in 2011 in onze praktijk werkzaam
waren met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten.
4.1.5. Overige medewerkers
Aantal in deze praktijk:
1
Taken:
baliemedewerkster
Deskundigheidsbevordering:
Nascholing.
Werkoverleg.
Op internet is een overzicht van de in deze praktijk werkzame overige medewerkers terug te vinden.
4.2 Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument
Hieronder geven we een globale beschrijving van het zorgproces.
Bereikbaarheid
Onze openingstijden zijn:
Maandag:8:00-17:00 uur
Dinsdag:8:00-17:00 uur
Donderdag:8:00-17:00 uur
Vrijdag:8:00-17:00 uur
Wij zijn telefonisch bereikbaar op:
Maandag: 9:15-12:00 uur en 13:00-17:00 uur
Dinsdag:9:15-12:00 uur en 13:00-17:00 uur
Donderdag:9:15-12:00 uur
Vrijdag:9:15-12:00 uur en 13:00-17:00 uur
Zijn wij niet telefonisch bereikbaar dan kan ons antwoordapparaat ingesproken worden of een email
gestuurd worden naar [email protected]
Als er problemen met de beugel zijn, kan de patient naar ons inloopspreekuur komen
Maandag,dinsdag,donderdag en vrijdag van 8:10-8:30 uur of, na sluitingstijd, het 06 nummer van de
orthodontist of de tandartsenpost bellen.
AUTO
De praktijk ligt op het kruispunt van de Lawickse Allee (N225; de weg van Arnhem naar Rhenen), de
Korte Noord Allee en de Havenafweg. De praktijk is te bereiken door eerst de Costerweg in te rijden
naar rechts en dan links de hoek om te gaan. Hier kunt u uw auto of fiets parkeren. De praktijk ligt op
de begane grond van het appartementencomplex op nummer 16. Parkeren kan meestal voor de deur
en daarvoor hoeft u niet te betalen. Er is 1 gehandicaptenparkeerplaats voor de deur.
OPENBAAR VERVOER
Op de Havenafweg stoppen buslijn 50 en 80
Fysieke toegankelijkheid
Onze praktijk is rolstoel vriendelijk door brede deuren en schuine opgang naar wachtkamer.
Wij hebben geen invalidentoilet. Er is wel een invalidenparkeerplaats voor de deur.
Informatie op internet
Behandelingen
Openingstijden
Medewerkers
Bereikbaarheid
Nieuws
Vrije dagen
Kosten
Klachtenregeling
Folders/film over beugels
EHBO
Huisregels
Informatie over behandelingen
Schriftelijk bij behandelplan middels kostenbegroting, folders en brief. Deze kostenbegroting wordt
mondeling toegelicht.
Bij elke behandeling wordt mondeling en schriftelijk uitleg gegeven.
Behandelkeuzen
Bij consult afspraak en plan bespreking worden keuzemogelijkheden voor de behandeling besproken.
Klachten
- Klachten worden altijd besproken met patiënt.
- Verbeterformulieren worden ingevuld en besproken in de werkbespreking.
- In de praktijkfolder staat de klachtenregeling. Deze folder wordt voor het eerste consult verstrekt.
- Op onze website staat de klachtenregeling ook vermeld
Wachtlijst en wachttijd
Wij hebben geen wachtlijst.
Patiëntveiligheid
- Noodbordjes.
- Reanimatie jaarlijks updaten.
- Onderhoud pand en apparaten.
- Protocollen.
4.3 Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving
Hieronder geven we een globale beschrijving van het bedrijfsvoeringproces.
Sterke punten
Klantvriendelijk
Eerlijk
Aandachtspunten
Soms te meegaand bij vragen. Planning wordt dan wat onpraktisch
Personeelsbeleid
Persoonlijk
Personeelsveiligheid
Protocollen
Kennisoverdracht
Juiste materialen
Informatiebeveiliging
Wachtwoord op computerprogramma.
Geen openbaar netwerk.
Infectiepreventie
Volgens de WIP regels en de 10 punten van Moorer
Radiologie
Volgens KEW dossier
Dossiervorming
Alles wat we doen of afspreken wordt in patiëntenkaart getypt.
Afspraken collega’s en ketenpartners
Kaakchirurg voor hulp bij operatieve ingrepen.
Mondhygieniste bij poets- en paroproblemen.
Tandarts voor verwijzingen en prothetische afronding indien nodig
Afspraken leveranciers
Contract: de leveranciers nemen zelf contact met ons op als er onderhoud nodig is.
5. Borgen, evalueren en verbeteren
5.1 Borgen
Om de kwaliteit in onze praktijk te borgen, leggen we afspraken als volgt vast in protocollen.
Kwaliteit van de uitoefening van het vak
Om de kwaliteit van de uitoefening van vak te borgen, worden binnen onze praktijk de geldende
richtlijnen en bepalingen gevolgd. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen:

Alle tandartsen zijn BIG-geregistreerd,

Alle tandartsen nemen deel aan visitatie,

Alle tandartsen nemen deel aan intercollegiaal overleg,

Alle tandartsen nemen deel aan de kring,

Alle tandartsen en mondhygiënisten zijn ingeschreven bij een klachtenregeling,

Richtlijn Radiologie,

Richtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren,

Fluorideadvies

ISO 9001,

Richtlijnen VvO voor orthodontie
Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument
Om de kwaliteit van de relatie van met de patiënt te borgen volgen we de geldende richtlijnen en
bepalingen. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen:

Normen patiënten/ consumentenorganisatie en/of uitkomsten patiëntenenquete,

Praktijkwijzer WGBO,

Praktijkwijzer Second opinion,

Gedragsregels tandarts(-specialist),

Up to date patiënteninformatie,

ISO 9001

Visitatie
Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving
Om de kwaliteit van de organisatie te borgen volgen we de geldende richtlijnen en bepalingen.
Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen:

Richtlijn Infectiepreventie,

Richtlijn Taakdelegatie,

Prikaccidentenregeling,

Actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie

ISO 9001,

Visitatie
5.2 Evalueren en verbeteren
Deze praktijk is gecertificeerd (Iso 9001)
Evalueren van ons beleid is belangrijk, wij doen dit door
1. Evalueren van klachten,
2. werkoverleg
3. Intercollegiaal overleg,
Dit heeft geresulteerd in de volgende evaluatie:
Evaluatie van de kwaliteit van de uitoefening van het vak
Na de certificering is het zaak alles bij te houden.
Nascholing voor alle medewerkers elk jaar.
Evaluatie van de kwaliteit van relatie met de relatie patiënt/consument
Besloten om een enquête online te maken en alle afbehandelde patiënten hun mening te vragen.
Films gemaakt voor patiëntinformatie
Evaluatie van de kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving
Richtlijnen worden goed gevolgd!
6. Plannen voor het komende jaar (2012)
Voor het komende jaar zijn de volgende doelstellingen geformuleerd
Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het vak
Nascholing blijven volgen
Losse brackets onder de 5% brengen
ESAS- evaluatie
Doelstellingen ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument
Films op de website en in de wachtkamer op een scherm
Enquête online
Online anamnese mogelijk maken en update sturen naar patiënten als deze > 1 jaar oud is
Praktijkplan maken om WIP-richtlijnen makkelijker te kunnen uitvoeren
Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie
Ambitie-plan maken
BV oprichten
Personeel opleiden
Bijlage: Beschrijving per functionaris 2011
Tandarts(-specialist) 1
Naam:
C.A.M. van Oort - Bongaarts
Opleiding:
Dento Maxillaire Orthopedie
BIG-registratie:
89048233302
Gevolgde bij- en nascholing:
Infectiepreventie en patientveiligheid
Reanimatie en AED
VvO voorjaar
VvO najaar leden voor leden
Conebeam CT cursus A
Reanimatie
Conebeam CT cursus C
Deelname intercollegiaal overleg:
Studieclub DMO (januari)
Studieclum DMO (september)
Studieclub DMO lustrum
Combispreekuur (april)
Combispreekuur (februari)
ACO van de NMT
Organisatie VvO najaarscongres
Ingeschreven KRT:
Nee, wel bij VvO
Beschikt over klachtenregeling:
NMT-klachtenregeling
Vaccinatie hepatitis B:
Ja
Assistent 1
Naam:
P. Swinkels
Opleiding:
tandartsassistente, opleidingscoördinatrice
Vaccinatie hepatitis B:
Ja
Assistent 2
Naam:
C. Gerritsen
Opleiding:
tandartsassistente
Vaccinatie hepatitis B:
Ja
Assistent 3
Naam:
J. van Velsen
Opleiding:
tandartsassistente
Vaccinatie hepatitis B:
Ja
Assistent 4
Naam:
D. de Jongh
Opleiding:
tandartsassistente, management
Vaccinatie hepatitis B:
Ja
Download