20 jaar bestaan van de praktijk! JAARVERSLAG

advertisement
1 april 2014:
20 jaar bestaan van de praktijk!
1
JAARVERSLAG
2014
INHOUDSOPGAVE
1. BEGIN
1.1
Voorwoord
1.2
Inleiding
2. GESCHIEDENIS
2.1
Geschiedenis van de praktijk
2.2
Het afgelopen jaar
3. TOEKOMST
3.1
Missie
3.2
Visie
3.3
Kernwaarden
3.4
Praktijkdoelen voor 2015
4. PATIENTEN
4.1
Populatie patiënten
4.2
Migratie
4.3
Geografische verdeling
4.4
Verzekeraars
4.5
Klachten en VIM
5. PRAKTIJK
5.1
Locatie van de praktijk
5.2
Gebouw
5.3
Personeel
5.4
Samenwerking
5.5
Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid
5.6
Automatisering
5.7
Coöperatie CHAGZ / GEZ-Zuid
5.8
Opleiding
6. WERK
6.1
Medisch handelen
Top lijst generieke medicijnen
Verwijzingen
Voorlichting
6.2
Voorlichting
6.3
Chronische aandoeningen
Diabetes Mellitus
Asthma/COPD
blz. 4
blz. 4
blz. 5
blz. 5
blz. 6
blz. 6
blz. 6
blz. 7
blz. 8
blz. 8
blz. 9
blz. 9
blz. 11
blz. 11
blz. 11
blz. 12
blz. 13
blz. 13
blz. 14
blz. 15
blz. 15
blz. 15
blz. 15
blz. 16
blz. 16
blz. 18
blz. 19
blz. 19
blz. 20
2
Cardio vasculair risicomanagement
6.4
Preventie
Griep
Cervixscreening
Stoppen met roken
6.5
Privacy en veiligheid
6.6
Kwaliteitszorg in de praktijk
De POH-Ouderenzorg
Kennisontwikkeling
7. ACCREDITATIE
8. CONCLUSIE
blz. 21
blz. 22
blz. 22
blz. 22
blz. 22
blz. 23
blz. 23
blz. 24
blz. 25
3
1. BEGIN
1.1 Voorwoord
Dit is het derde jaarverslag van de praktijk. Er is gekozen voor een nieuw format om het voor
een ieder leesbaar en interessant te maken.
Dit verslag dient een aantal doelen. Allereerst maakt het de huisartsenzorg binnen onze
praktijk transparant voor zorgverzekeraars en patiënten. Het vervult hiermee een belangrijke
rol naar de buitenwereld. Daarnaast is het jaarverslag een belangrijke schakel in ons interne
kwaliteitsbeleid. Het dwingt ons concrete plannen voor het volgende jaar te formuleren.
Het jaarverslag 2014 bestaat uit acht delen. Na een korte inleiding wordt in deel twee naar
achteren gekeken, waarbij een stukje historie van de praktijk wordt vermeld. In deel drie
richten we ons vooral op wat komen gaat. Deel vier beschrijft de mens en deel vijf de praktijk
en het personeel. Vervolgens wordt in het zesde deel ons medisch handelen onder de loep
genomen. Deel zeven beschrijft het NHG-accreditatie traject. In deel acht volgt de conclusie.
1.2 Inleiding
De gezondheidszorg is elk jaar weer aan veranderingen onderhevig. Een proces dat wordt
gevoed vanuit demografische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. De
huisartsenpraktijk wordt geconfronteerd met steeds toenemende zorgvraag en, door
verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn, een toename in zorgcomplexiteit. Op
het gebied van kwaliteitszorg zijn er ook vele ontwikkelingen merkbaar. Vanuit overheid,
zorgverzekeraar en ook vanuit de eigen beroepsgroep worden er steeds verdergaande
kwaliteitseisen gesteld en moet de kwaliteit van zorg meetbaar en meer inzichtelijk gemaakt
worden. Deze ontwikkelingen dwingen ons na te denken over hoe wij onze zorg moeten
organiseren om kwaliteit, continuïteit en bereikbaarheid van onze zorg te kunnen blijven
waarborgen, en daarnaast persoonsgerichte benadering kunnen blijven leveren.
4
2. GESCHIEDENIS
2.1 Geschiedenis van de praktijk
Huisartspraktijk B. Prins is gestart in april 1994 door Bernard Prins en assistente Irene
Levinson en gevestigd op Frieslandstraat 2 te Amsterdam. Van 1996 tot juli 2012 was de
praktijk gevestigd op Geervliet 165. Op 14 juli 2012 is de praktijk onder een andere naam
verhuisd naar het Medisch Centrum Gelderlandplein, A.J. Ernststraat 599 te Amsterdam. De
nieuwe praktijknaam: huisartsenpraktijk MC Gelderlandplein. We zijn gestart met
dezelfde medewerkers en onder dezelfde telefoonnummers bereikbaar.
De praktijk is gelegen in een verzorgingsgebied met het profiel van een grote stadspraktijk in
een vergrijsde middenklasse wijk.
Er is sprake van een niet-apotheekhoudende praktijk, waarin de artsen niet-verloskundig
actief zijn.
In 2007 is de Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ) opgericht om de zorg
voor bepaalde groepen patiënten, zoals mensen met COPD, diabetes mellitus type 2 en
ouderen, gezamenlijk te organiseren en uit te voeren. Vanaf het ontstaan van de CHAGZ is de
praktijk hierbij aangesloten.
In 2012 is de Stichting GEZZuid opgericht door de CHAGZ samen met de Schelde/Rijn
Apotheek, Zonnehuisgroep Amstelland, Centrum voor Fysiotherapie en Fysiotraining en
Buurtzorg Nederland, voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen de
zorgverleners in Amsterdam-Zuid.
In 2013 zijn we gestart met een avondspreekuur één keer per week. Dit hebben we in 2014
vervolgd.
Het afgelopen jaar
Het jaar 2014 heeft volop in het teken gestaan van de groei van de praktijk, 16.3 % in
vergelijking met 2013, en daarbij het borgen van de continuïteit van zorg en alle processen die
hiermee gemoeid zijn. Hierbij valt te denken aan overdracht van patiënten en het plannen van
verschillende overleggen om alle medewerkers op de hoogte te stellen van nieuwe
ontwikkelingen in de praktijk en aangepaste werkwijzen.
Daarnaast blijft het voldoen aan de GEZ-eisen continu een punt van aandacht.
Alle aangesloten zorgverleners moeten namelijk aan een aantal eisen voldoen. In 2014 hebben
we ons vooral ingezet voor een goede telefonische bereikbaarheid van de praktijk. De eis is
dat alle spoedtelefoontjes binnen 30 seconden beantwoord dienen te worden, en de gewone
praktijklijn voor 80% binnen 2 minuten. Resultaten kunnen gecontroleerd worden via een
softwareprogramma van V-tel. Met veel inzet en aanpassingen van roosters en werkwijze lukt
ons dit.
Het vullen van alle indicatoren met betrekking tot de chronisch zieken (DM II, COPD en
CVRM) zijn eveneens een continu punt van aandacht. Dit om de kwaliteit van zorg te
verbeteren en inzichtelijk te maken voor onszelf en de zorgverzekeraar.
In 2014 zijn er grote veranderingen gemaakt met de digitalisering van ons archief. Alle
dossiers van overleden patiënten zijn gedigitaliseerd. Daarnaast worden alle dossiers van
nieuw ingeschreven patiënten gedigitaliseerd.
Er is een functieomschrijving geschreven betreffende alle medewerkers in de praktijk.
Er is een privacyprotocol geschreven en beschikbaar via de website.
Er is een risico-analyse uitgevoerd betreffende alle processen in de praktijk. Als
meetinstrument is de riscico-analyse van de NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap)
gebruikt. Verbeterplannen zijn opgesteld. Deze analyse zal jaarlijks worden herhaald.
Hoogtepunt van het jaar: 1 april 2014: de viering van het 20 jaar bestaan van de praktijk met
alle medewerkers!
5
3. TOEKOMST
3.1 Missie
Wij willen, binnen de mogelijkheden van onze huisartsenpraktijk, een zo hoogwaardig
mogelijke zorg bieden, dichtbij de woonomgeving van onze patiënten, laagdrempelig en
betrokken. Wij streven naar een goede samenwerking met andere (eerstelijns) zorgverleners,
waarbij het belang van de patiënt voorop staat. Wij willen gebruik maken van nieuwe
technische ontwikkelingen, zowel op het gebied van diagnostiek en behandeling, als op het
gebied van automatisering en telefonie. Daarbij willen wij voldoen aan de landelijk gestelde
richtlijnen voor de kwaliteit; NHG-praktijkaccreditering met aandacht voor extra
dienstverlening richting de patiënt (GEZ Praktijk). Wij willen ons sterk maken voor een
goede en brede eerstelijnszorg in Amsterdam Buitenveldert en directe omgeving.
3.2 Visie
Huisartsenpraktijk MC Gelderlandplein levert generalistische zorg (huisartsenzorg) in de
breedste zin van het woord, in Amsterdam Buitenveldert en naaste omgeving . Wij bieden dit
aan bewoners en passanten in ons praktijkgebied. Patiënten van onze praktijk mogen van ons
verwachten dat wij hen bij alle gezondheidsproblemen met raad en daad zullen bijstaan. Bij
patiënten die bij ons ingeschreven staan, relateren wij onze zorg en behandeling ook aan hun
levensloop, hun leefsituatie en hun familieomstandigheden. Wij vinden het belangrijk dat
huisartsenzorg goed toegankelijk en bereikbaar is. Omdat het niet mogelijk is iedereen direct
te helpen, zal de urgentie van de hulpvraag bepalend zijn voor de wachttijd tot het consult.
Hoewel patiënttevredenheid erg belangrijk voor ons is, zal de kwaliteit van zorg en de
gezondheid van de patiënt leidend blijven in onze behandelingen en adviezen.
Een van de speerpunten van de huisartsenpraktijk is de zorg voor ouderen. Deze zorg wordt
veelal in samenwerking met andere zorgverleners in de wijk georganiseerd. Als praktijk
voeren wij een pro-actief beleid met betrekking tot ouderenzorg. Dat betekent dat wij in een
vroeg stadium de groep kwetsbare ouderen opsporen en in kaart brengen. Een belangrijk deel
van dit werk wordt gedaan door de praktijkondersteuner Ouderen. Zij is ook de bindende
schakel naar wijkverpleging en welzijn van het stadsdeel. De praktijk doet mee aan het
ouderenprogramma in Amsterdam zuid en met het stadsdeel in het programma “Beter thuis in
Zuid”.
3.3 Kernwaarden
Onze belangrijkste kernwaarden zijn betrouwbaarheid en kwaliteit. Daarnaast hechten wij ook
veel waarde aan teamwork, het verbeteren van zorg, zorgvuldigheid en professioneel
handelen.
6
3.4 Praktijkdoelen voor 2015
Voor het komende jaar zijn een aantal doelen gesteld op verschillende niveau’s.
Op het gebied van bedrijfsvoering:



Het schrijven van een bedrijfsplan 2015-2017
Het maken van een jaarplanner met daaraan gekoppeld een kwaliteitsysteem om
alle verbeterplannen inzichtelijk te maken en te borgen
Het oprichten van werkgroepen met alle medewerkers, zoals klinische les en
casuïstiek, digitale dossiers en scannen, en kamers aanvullen en voorraadbeheer.
Op het gebied van de patiënt:



Het protocol polyfarmacie zal in 2015 herschreven worden
COPD spreekuur uitbreiden
Kwetsbare ouderen zijn in beeld. De kunst is om allen in beeld te houden. Plan van
aanpak: nieuw ingeschrevenen kwetsbare ouderen (70+) krijgen een intake van de
POH-Ouderenzorg thuis.
Op het gebied van de medewerkers:

Het optimaliseren van alle bedrijfsprocessen. Dat betekent dat er van alle taken een
omschrijving is zodat overdracht en/of overname altijd mogelijk is.
7
4. PATIENTEN
4.1 Populatie patiënten
Op 31 december 2014 waren er 5702 patiënten ingeschreven. Dit is groei van 5.6 % ten
opzichte van 31 december 2013.
Onderstaande tabel laat zien hoe de praktijk gegroeid is sinds onze verhuizing 14 juli 2012.
Tabel 1. Groei afgelopen jaren
Datum
14 juli 2012
31 december 2012
31 december 2013
31 december 2014
Aantal patiënten
3673
4237
4903
5702
Groei %
15.4
15.7
16.3
Onderstaande tabel laat zien hoe de praktijk is opgebouwd.
Tabel 2. Man-vrouw verdeling naar leeftijd
Leeftijdsclusters, verdeeld naar
geslacht
1200
1000
800
Aantal Mannen
600
Aantal Vrouwen
400
200
0
0-4
5-14
15-24 25-44 45-64 65-75
> 75
8
4.2 Migratie
In de periode van 01-01-2014 t/m 31-12-2014 bedroeg het aantal verschillende migratie
(komst en vertrek) patiënten .
Het aantal patiënten dat kwam bedroeg 1309.
Het aantal dat vertrok bedroeg 473.
Tabel 3. Migratie
Vertrokken uit de praktijk
Reden
Aantal 2014
Aantal 2013
Verhuizing
Naar andere arts
Onbekend
Overleden
Overig
Verpleeghuis/inrichting
Militaire dienst
244
89
14
46
62
18
0
139
91
24
32
187
20
0
Aantal 2014
510
492
154
29
70
49
5
Aantal 2013
614
327
130
90
62
37
3
Gekomen in de praktijk
Reden
Van andere arts
Verhuizing
Overig
Onbekend
Geboorte
Her-inschrijving na tijdelijk afwezig
Tijdelijk uit andere praktijk
4.3 Geografische verdeling
Tabel 4. Geografische verdeling van patiënten
Plaats
Aantal 2014
Aantal 2013
Amsterdam
Amstelveen
Overig
4890
607
123
4509
572
78
Percentage
2014
87.01
10.08
2.91
Percentage
2013
87.21
11.07
1.72
9
4.4 Verzekeraars
De verdeling van de verschillende zorgverzekeraars is duidelijk te zien in het volgende
overzicht
Tabel 5. Overzicht aantal patiënten per zorgverzekeraar
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Naam zorgverzekeraar
Zilveren Kruis Zorgverzekera
OWM CZ Groep Zorgverzekeraar
ONVZ Zorgverzekeraar
Menzis
VGZ Zorgverzekeraar N.V.
FBTO Zorgverzekeringen N.V.
Avero-Achmea
Particulier/onbekend
OWM Zorgverzekeraar Zorg en
Ander Zorg
Overige
Totaal
2119
1003
315
229
216
163
159
142
139
128
1089
Meest voorkomende zorgverzekeraars
1089
1 Zilveren Kruis Zorgverzekera
2 OWM CZ Groep Zorgverzekeraar
2119
128
3 ONVZ Zorgverzekeraar
4 Menzis
139
5 VGZ Zorgverzekeraar N.V.
142
6 FBTO Zorgverzekeringen N.V.
159
7 Avero-Achmea
8 (leeg)
163
9 OWM Zorgverzekeraar Zorg en
216
10 3333
229
11 Overige
315
1003
10
4.5 Klachten en VIM
Klachten worden in de regel gemeld aan de balie, per telefoon of per mail. In 2014 zijn er 2
schriftelijke klachten per mail ingediend. Beiden zijn per mail beantwoord, naar tevredenheid
van de patiënt afgewikkeld en besproken tijdens het teamoverleg. Meer formeel kunnen
klachten ook ingediend worden op het klachtenformulier van de praktijk, beschikbaar via de
assistente aan de balie.
Naast deze specifieke, eigen procedure is onze praktijk aangesloten bij een regionale
klachtencommissie.
De folder met de regionale klachtenregeling hangt in de wachtkamer en kan de patiënt
opvragen bij de assistente.
Sinds vele jaren kent de praktijk een procedure voor het Veilig Incidenten Melden (VIM). In
deze procedure is afgesproken dat alle incidenten rondom patiënten worden geregistreerd. Dit
kan zowel medische fouten betreffen als praktische problemen in de uitvoer van de zorg. Het
doel van melden is het functioneren van personeel ter discussie te stellen. Alle meldingen
worden geanalyseerd. Hierbij valt te denken aan:
 Wat is er gebeurd?
 Wat heeft er toe bijgedragen dat het is gebeurd? (te denken valt aan:
organisatie, communicatie en overleg, samenwerking, werkafspraken,
apparatuur, werkomstandigheden, medisch inhoudelijk handelen, etc.)
 Hoe is het te voorkomen?
Alle meldingen worden besproken. Wanneer het persoonlijk disfunctioneren betreft, wordt het
besproken met de praktijkhouder, de praktijkmanager en de medewerker. In alle andere
gevallen wordt het besproken tijdens het teamoverleg om er lering uit te trekken en waar
nodig processen of werkwijzen aan te passen.
5
PRAKTIJK
5.1 Locatie van de praktijk
De praktijk bevindt zich in het centrum van Buitenveldert een zogenaamde (van oorsprong)
tuinstad in Amsterdam, stadsdeel Zuider-Amstel. De wijk is in de 60-er jaren gebouwd voor
hogere middenklasse. Inmiddels is een groot deel van deze oorspronkelijke leeftijdsgroep op
leeftijd, en maken nog steeds een groot deel uit van de populatie van de praktijk.
5.2 Gebouw
In juli 2012 zijn we verhuisd naar het Medisch Centrum Gelderlandplein. Een totaal nieuw
pand voorzien van alle gemakken voor de medewerkers en patiënten, en voldoet aan alle
basisvereisten voor wat betreft veiligheid en hygiëne die van een huisartsenpraktijk wordt
verwacht.
11
5.3 Personeel
Huisartsen:





Bernard Prins
Shifra Sjenitzer
Beijtje Volker
Eva Vangangel
Michiel Veth

Kirsten van Noord





Kim de Bruin
Willeke de Jong
Odette Polak
Lydi Trago
Yvonne Wingender


Elsbeth Zuiker
Annemarie van Zweeden

Miranda van Rooijen
Huisarts in opleiding:
Assistentes:
POH-GGZ:
POH-Ouderenzorg:
POH-Ouderenzorg , POH-COPD en POH-DM:
 Maria Moens
Praktijkmanager / POH-DM:
 Irene Levinson
ICT/administratief medewerker:
 Samuel Prins
12
Tabel 6. Huidige personeel in dienst per datum
01-04-1994
01-02-1996
17-12-2001
01-11-2010
15-11-2011
10-01-2012
15-06-2012
01-10-2012
26-02-2013
01-08-2013
01-09-2013
Bernard Prins
Irene Levinson
Shifra Sjenitzer
Yvonnen Wingender
Maria Moens
Willeke Troost-Lustenhouwer
Beijtje Volker
Kim de Bruin
Eva Vangangel
Odette Polak
Miranda van Rooyen
Michiel Veth
5.4 Samenwerking
Het gebouw biedt onderdak aan een huisartsenpraktijk, fysiotherapiepraktijk, thuiszorg
organisatie, huisartsenlaboratorium, diëtiste, kinderfysiotherapie, psycholoog en management
van de huisartsencoöperatie Amsterdam-Zuid.
5.5 Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid
Alle spreekuren lopen volgens afspraak.
Bernard Prins is alleen op dinsdag- en donderdag middag afwezig.
Beijtje Volker is aanwezig op maandag en donderdag, en om de week op woensdagochtend.
Eva Vangangel is aanwezig op woensdag en vrijdag.
Michiel Veth is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Shifra Sjenitzer is werkzaam op dinsdag en donderdag, en om de week op woensdagochtend.
Kirsten van Noord, AIOS, is aanwezig op maandag, woensdag, vrijdag en om de week op
donderdag.
Er is dagelijks een terugbelspreekuur.
De waarneming buiten kantooruren wordt gedaan door Huisartsenpost Amsterdam Zuid.
Het adres is: Wielingenstraat 28, 1078 KL Amsterdam. Telefoon: 088 – 00 30 600
Patiënten woonachtig in Amstelveen kunnen terecht bij Huisartsenpost Amstelland.
Telefoon: 020 – 4562000.
13
Tabel 7. Personele bezetting in 2014
FUNCTIE
WERKDAGEN
MA
HUISARTSEN
Bernard Prins
X
Michiel Veth
X
Shifra Sjenitzer
Beijtje Volker
X
Eva Vangangel
POH
Maria Moens
X
Miranda v Rooyen 1/2
ASSISTENTES
Kim de Bruin
Willeke de Jong
Odette Polak
X
Lydi Trago
X
Yvonne
X
Wingender
ICT /
Adm.medewerker
Samuel Prins
DI
1/2
X
X
WOE
X
DO
VR
1/2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FTE
subtotaal
0.8
0.8
0.4
0.4
0.4
2.8
0.7
0.6
1.3
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
3.2
0,4
0,4
5.6 Automatisering
De praktijk maakt gebruik van het Huisartsen-Informatie-Systeem (= HIS) OmniHis. Dit
wordt volledig en zorgvuldig gebruikt (episodegerichte registratie met probleemlijst en
ruiters, verwijsbrieven, medicatieoverzicht, preventiemodules, diverse protocollen, agenda en
elektronisch declareren). Voor het registreren van de zorg binnen de ketenprogramma’s
maken we gebruik van het VitalHealth Keten Infomatie Systeem (KIS). Dit is een
multidisciplinair informatiesysteem voor integrale zorg waarmee ondersteuning wordt
geboden voor de behandeling van patiënten met (meerdere) chronische aandoeningen. Alle
berichten van het VU-ziekenhuis, de laboratoria, de huisartsenposten komen elektronisch
binnen. De berichtgeving van buiten de regio komt meestal nog via de traditionele papieren
post. De diagnostische software, bijvoorbeeld voor ECG- en longfunctiemetingen, is van
Welch Allyn en van Spida. Voor de financiële administratie gebruiken we het
softwareprogramma VIP Calculus Live. Aanvullend maken we gebruik van het Microsoft
Office-pakket en aparte software voor het plaatsen van teksten en afbeeldingen op intranet en
website (CMS). Daarnaast werken we met een programma van V-tel om de wachttijd aan de
telefoon te controleren.
14
5.7 Coöperatie CHAGZ / GEZ-Zuid
In 2007 is de Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ) opgericht om de zorg
voor bepaalde groepen patiënten, zoals mensen met COPD, diabetes mellitus type 2 en
ouderen, gezamenlijk te organiseren en uit te voeren. Dit gebeurt vanuit de
huisartsenpraktijken en in samenwerking met andere zorgverleners uit de regio.
De CHAGZ bestaat uit zo’n 32 huisartspraktijken in Amsterdam Oud Zuid, De Pijp,
Rivierenbuurt en Buitenveldert.
Voor de zorg aan mensen met een chronische ziekte werken de huisartsen en
praktijkondersteuners samen met o.a. diëtisten, optometristen, oogartsen, een
internist van het AMC en de afdeling huisartsgeneeskunde van het VUmc.
De huisartspraktijk is voor de zorg het centrale aanspreekpunt. De huisarts en/of
praktijkondersteuner regelt, coördineert en bewaakt de zorg.
In 2012 is de Stichting GEZZuid opgericht door de CHAGZ samen met de Schelde/Rijn
Apotheek, Zonnehuisgroep Amstelland, Centrum voor Fysiotherapie en Fysiotraining en
Buurtzorg Nederland, voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen de
zorgverleners in Amsterdam-Zuid. Met Achmea werd een pre-GEZ opgericht.
Stichting GEZZuid heeft de ambitie samen met andere zorgverleners een trekkersrol te
vervullen bij de verbinding tussen zorg, welzijn en preventie in de wijken Amsterdam OudZuid/de Pijp, Rivierenbuurt en Buitenveldert en gaat daarvoor samenwerken op het gebied
van preventie, behandeling en begeleiding van gezondheidsproblemen bij de patiënten en de
overige inwoners van de wijken.
5.8 Opleiding
In 2014 zijn er 2 doktersassistentes die bij ons stage hebben gelopen en hun diploma hebben
behaald.
15
6
WERK
6.1 Medisch handelen
Top lijst generieke medicijnen
Tabel 8. Aantal middelen per ATC-code
ATC
Omschrijving
hoofdstuk
A
B
C
D
G
H
J
L
M
N
P
R
S
V
Y
Z
Maagdarmkanaal en metabolisme
Bloed en bloedvormende organen
Hartvaatstelsel
Dermatologica
Urogenitale Stelsel en Geslachtshormonen
Systemische hormoonprep, excl geslachtshormonen
Antimicrobiele Middelen Voor Systematisch Gebruik
Oncolytica en Immunomodulantia
Skeletspierstelsel
Zenuwstelsel
Antiparasitica, insecticiden en Insectwerende Middelen
Ademhalingsstelsel
Zintuiglijke organen
Diverse middelen
Niet ingevuld
Niet van toepassing
Aantal
voorschriften
praktijk
9529
3744
12758
3591
2100
1402
2708
357
1755
9390
194
4003
1821
32
132
8
Per
1000pt
praktijk
1671
657
2237
630
638
246
475
63
308
1647
34
702
319
6
23
Verwijzingen
In totaal zijn er 2659 verwijzingen geweest in 2014. In 2013 waren er 2401 verwijzingen.
Tabel 9. Top 10 verwijzingen
Verwijzing
Aantal in 2014
Aantal in 2013
Fysiotherapie
470
356
Oogheelkunde
250
172
Dermatologie
217
187
KNO
142
109
Gynaecologie
141
149
Orthopedie
130
138
16
Psychologie
102
137
Neurologie
90
85
Cardiologie
85
106
Chirurgie
85
?
Verrichtingen
Tabel 10. Aantal verrichten in de praktijk
Soort contact
Alle contacten
Consulten
Dubbele consulten
Visites
Dubbele visites
Telefonisch consult
NVZB
Aantal contacten praktijk Per 1000pt
praktijk
23985
12297
2308
972
1242
6391
0
4206
2157
405
170
218
1121
0
Contacten per 1000 patiënten
4500
4000
4206
3500
3000
2500
2000
2157
1500
1000
1121
500
405
170
218
0
Dubbele
consulten
Visites
Dubbele
visites
Telefonisch
consult
aantal
145
93
85
69
Per 1000pt
25
16
15
12
0
Alle
contacten
Consulten
NVZB
Tabel. 11 M&I-verrichtingen
nr
1
2
3
4
verrichting
Kleine chirurgie
Cyriax injectie
Spirometrie
ECG-diagnostiek
17
5
6
7
8
9
10
24-uursmeting hypertensie
Mini-Mental State Examination (MMSE)
Intensieve thuiszorg <20 minuten, dag
Inbrengen IUD/Implanon
Polyfarmacie
Intensieve thuiszorg >20 minuten, dag
63
55
43
41
35
30
11
10
8
7
6
5
10
Intensieve thuiszorg >20 minuten, dag
9
Polyfarmacie
8
Inbrengen IUD/Implanon
7
Intensieve thuiszorg <20 minuten, dag
6
Mini-Mental State Examination (MMSE)
5
24-uursmeting hypertensie
4
ECG-diagnostiek
3
Spirometrie
2
Cyriax injectie
1
Top 10 M&I verrichtingen: Per 1000 patiënten
Kleine chirurgie
5
6
7
8
10
11
12
15
17
26
0
5
10
15
20
25
30
6.2 Voorlichting
In de praktijk wordt veel aan patiëntenvoorlichting gedaan. Naast het geven van voorlichting
tijdens consulten [ met gebruik van internet zoals bijvoorbeeld thuisarts.nl ], beschikt de
praktijk over een aantal andere bronnen. In onderstaande tabel wordt weergegeven welke
middelen en methoden we daarvoor hebben.
Tabel 12. Voorlichting
SOORT
Organisatie
Medisch
MATERIAAL
Gevelbord met algemene informatie
Wachtkamerscherm
Praktijkfolder
Praktijkwebsite
NHG Patiëntenbrieven
Thuisarts.nl
Anatomisch demonstratiemateriaal
AANWEZIG
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
18
6.3 Chronische aandoeningen
Tabel 13. Overzicht chronische aandoeningen per 1000 patiënten
Chronische aandoeningen per 1000
patiënten
70
60
58
50
50
40
43
30
20
18
10
0
Diabetes Mellitus
Astma
COPD
Hart- en
vaatziekten
Diabetes Mellitus
De diabeteszorg is sinds 2007 onderdeel van de keten Coöperatie Huisartsen Amsterdam
Groot-Zuid. De zorggroep bewaakt de kwaliteit in de deelnemende praktijken, organiseert
nascholingen en zorgt voor de afstemming met de zorgverzekeraars en de ketenpartners. Eén
van de doelen van de Coöperatie is om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met
diabetes mellitus type 2 te verbeteren. Daarvoor is er een goede samenwerking met
verschillende zorgverleners ontwikkeld. Behalve de huisarts maken ook de internist van het
AMC, de diabetesverpleegkundige, de praktijkondersteuner, de podotherapeut, de pedicure,
de optometrist, de diëtist en de oogarts hiervan deel uit. De huisartspraktijk is voor de
diabeteszorg het centrale aanspreekpunt. We handelen conform de nieuwste NHG standaard
Diabetes Mellitus type 2.
Patiënten komen één keer per jaar voor een jaarlijkse controle bij de huisarts en drie keer per
jaar voor een kortere kwartaalcontrole bij de praktijkondersteuner. Indien nodig vindt
frequentere controle plaats. De patiënten die niet in staat zijn naar de praktijk te komen,
worden thuis gecontroleerd door de praktijkondersteuner die ook de ouderen zorg verricht.
Tabel 14. Indicatoren DM II
indicator
teller
noemer percentage
Totale populatie
5702,0
DM patienten
288,0
5702
5,0
DM type-1 patienten
23,0
288
8,0
DM type-2 patienten
263,0
288
91,0
hoofdbehandelaar huisarts
211,0
265
80,0
hoofdbehandelaar specialist
40,0
265
15,0
hoofdbehandelaar overig, onbekend of ontbreekt
14,0
265
5,0
19
hoofdbehandelaar huisarts voor 12 maand of langer
187,0
265
71,0
HbA1c niet bepaald afgelopen jaar
18,0
187
10,0
HbA1c < 53mmol/mol
134,0
187
72,0
HbA1c >= 53, <= 64 mmol/mol
24,0
187
13,0
HbA1c > 64 mmol/mol
11,0
187
6,0
Systolische bloeddruk niet bepaald afgelopen jaar
6,0
187
3,0
Systolische bloeddruk <= 140mmHg
99,0
187
53,0
Systolische bloeddruk > 140, <= 160 mmHg)
71,0
187
38,0
Systolische bloeddruk > 160 mmHg
11,0
187
6,0
BMI niet bepaald afgelopen jaar
10,0
187
5,0
BMI < 25kg/m²
59,0
187
32,0
BMI >= 25, < 30 kg/m²
81,0
187
43,0
BMI > 30 kg/m²
37,0
187
20,0
rookstatus niet bepaald afgelopen jaar
12,0
187
6,0
rookstatus nooit
77,0
187
41,0
rookstatus voorheen
76,0
187
41,0
rookstatus ja
22,0
187
12,0
Asthma/COPD
De COPD-zorg is sinds 2012 onderdeel van de keten Coöperatie Huisartsen Amsterdam
Groot-Zuid . De zorggroep zorgt voor de afstemming met de zorgverzekeraars en de
ketenpartners, geeft advies en ondersteuning ten behoeve van de COPD-zorg, organiseert
scholingen en bewaakt de kwaliteit van zorg. De ketenzorg COPD bestaat voor de
huisartsenzorg uit:





de zorg van de huisarts
de zorg van de praktijkondersteuner
spirometrie
begeleiding bij stoppen met roken
behandeling van exacerbaties
Het doel van deze ketenzorg is gestructureerde zorg leveren, waardoor de
gezondheidstoestand van de patiënt stabiliseert of verbetert en de kwaliteit van leven van
toeneemt. De spirometrie heeft een vaste plaats binnen de diagnostiek en in de controlefase.
De huisarts stelt de diagnose, start zo nodig een medicamenteuze behandeling en behandelt
exacerbaties. De POH begeleidt de patiënten in het vervolgtraject van de exacerbatie. Daarbij
komt het rookgedrag aan de orde, de inhalatietechniek wordt gecontroleerd en de ziektelast
wordt gemeten aan hand van de CCQ-score. Verder wordt er aandacht geschonken aan
educatie en persoonlijke doelen van de patiënt. Patiënten worden minimaal jaarlijks
gecontroleerd. De patiënt die niet in staat is naar de praktijk te komen, wordt gecontroleerd
door de praktijkondersteuner die ook de ouderen zorg verricht. Tevens kan de spirometrie
thuis worden afgenomen.
20
Er is geen speciaal astma-spreekuur. De huisarts ziet patiënten met deze aandoeningen zelf en
handelt volgens de richtlijnen van de NHG. De patiënt wordt doorverwezen naar de
praktijkondersteuner wanneer er zich een exacerbatie heeft voorgedaan.
De komende jaren zal dit verder ontwikkeld moeten worden, zodat alle astmapatiënten de
benodigde zorg krijgen. Kinderen met astma worden vooralsnog voornamelijk door de
huisarts of specialist begeleid.
De patiënt die astma en COPD heeft, zit in het protocol COPD met behandeling volgens
astma.
Tabel 15. Indicatoren COPD
indicator
Totale populatie
COPD patienten
hoofdbehandelaar huisarts
hoofdbehandelaar specialist
hoofdbehandelaar overig, onbekend of ontbreekt
hoofdbehandelaar huisarts voor 12 maand
rookstatus niet bepaald afgelopen jaar)
rookstatus nooit
rookstatus voorheen
rookstatus ja
BMI niet bepaald afgelopen jaar
BMI < 25 kg/m²
BMI >= 25, < 30 kg/m²
BMI > 30 kg/m²
Wel spirometrie (FEV1/FVC ratio post BD) gedaan afgelopen jaar
Geen spirometrie (FEV1/FVC ratio post BD) gedaan afgelopen jaar
teller
5599,0
101,0
55,0
31,0
15,0
38,0
6,0
7,0
18,0
7,0
8,0
16,0
8,0
6,0
16,0
22,0
noemer percentage
5599
101
101
101
101
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
2,0
54,0
31,0
15,0
38,0
16,0
18,0
47,0
18,0
21,0
42,0
21,0
16,0
42,0
58,0
Cardio vasculair risicomanagement
Secundaire VRM is nog geen onderdeel van de keten Coöperatie Huisartsen Amsterdam
Groot-Zuid. Alle GEZ-praktijken hebben afspraken gemaakt over de registratie van CVRMindicatoren. Dit ondanks onduidelijkheid over een eventuele keten, maar met geloof in
kwaliteit voor de patiënt en toekomstbestendig blijven. Er wordt pro-actief gewerkt aan
opsporen risicofactoren bij alle ingeschreven patiënten.
Tabel 16. Indicatoren CVRM
indicator
Totale populatie
HVZ patienten
hoofdbehandelaar huisarts
hoofdbehandelaar specialist
hoofdbehandelaar overig, onbekend of ontbreekt
hoofdbehandelaar huisarts voor 12 maand
Systolische bloeddruk niet bepaald afgelopen jaar
Systolische bloeddruk <= 140 mmHg
teller
5599,0
239,0
86,0
70,0
83,0
110,0
36,0
45,0
noemer percentage
5599,0
239,0
239,0
239,0
239,0
110,0
110,0
4,0
36,0
29,0
35,0
46,0
33,0
41,0
21
Systolische bloeddruk > 140, <= 160 mmHg)
Systolische bloeddruk > 160 mmHg)
LDL-cholesterol niet bepaald IN de afgelopen 5 jaar
LDL-cholesterol < 2,5mmol/l
LDL-cholesterol >= 2,5 mmol/l
LDL-cholesterol >= 2,5 mmol/l zonder lipideverlagende middelen (ATC
C10)
LDL-cholesterol >= 2,5 mmol/l met lipideverlagende middelen (ATC C10)
BMI niet bepaald afgelopen jaar
BMI < 25 kg/m²
BMI >=25, < 30kg/m²
BMI > 30 kg/m²
rookstatus niet bepaald afgelopen jaar
rookstatus nooit
rookstatus voorheen
rookstatus ja
23,0
6,0
38,0
25,0
47,0
19,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
47,0
21,0
5,0
35,0
23,0
43,0
40,0
27,0
67,0
19,0
15,0
9,0
70,0
18,0
19,0
3,0
47,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
57,0
61,0
17,0
14,0
8,0
64,0
16,0
17,0
3,0
6.4 Preventie
Griep
In 2014 hebben in totaal 963 personen de griepinjectie gehad (dat betekent 169 per 1000
patiënten). In 2013 waren dit er 861. Een toename van 11.8%.
Cervixscreening
In 2014 zijn er in totaal 341 uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek verricht. Dat
betekent 60 per 1000 patiënten. Alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar krijgen elke 5 jaar een
uitnodiging voor het onderzoek van Bevolkingsonderzoek Midden-West.
Stoppen met roken
Wij stimuleren de patiënten het roken te staken. Signalering van rookgedrag vindt veelal
plaats tijdens de spreekuren van de huisartsen. Er worden veelvuldig opportunistische
stopadviezen gegeven. Rookgedrag wordt binnen de zorgverlening aan mensen met een
chronische aandoening als diabetes, hart- en vaatziekten en COPD, structureel geregistreerd.
Daarbuiten vindt dit minder structureel maar wel steeds vaker plaats. Patiënten worden
verwezen naar het spreekuur van de POH. In de 2014 zijn er 24 personen begeleid door de
POH om te stoppen met roken.
6.5 Privacy en veiligheid
Dagelijks wordt er door het hostingbedrijf Fu-Tec een back-up gemaakt van het aanwezige
elektronische patiëntenbestand. Het ligt in de lijn der verwachting dat er in 2014 de
mogelijkheid komt om ook lokaal een kopie van het bestand te downloaden, zodat de
patiëntgegevens toegankelijk blijven in het geval van een calamiteit in de internetverbinding.
In 2014 is er een privacyreglement geschreven welke voor een ieder toegankelijk is via onze
website. De procedures zijn vastgelegd ten aanzien van:
22


Verstrekken van medische en persoonlijke gegevens, uitslagen en overige informatie
aan patiënten, verzorgers (incl. ouders van kinderen</> 16 jaar), mantelzorgers
Overdracht van dossier bij verhuizing
6.6 Kwaliteitszorg in de praktijk
De POH-Ouderenzorg
Eén van de speerpunten binnen de Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid is de zorg
voor ouderen. In de praktijk wordt volgens protocol van de coöperatie gewerkt. Deze zorg
wordt veelal in samenwerking met andere zorgverleners in de wijk georganiseerd.
De huisartsenpraktijk heeft 2 praktijkondersteuners ouderenzorg (POH-O) in dienst. Zij
brengen in overleg met de huisarts huisbezoeken aan kwetsbare ouderen van boven de 75 jaar.
Met behulp van de TRAZAG wordt samen met de oudere in kaart gebracht wat de knelpunten
zijn en waar hulp nodig is. Er worden doelen voor de korte termijn en de lange termijn gesteld
in overleg met de huisarts, hetgeen wekelijks plaats vindt. De POH brengt vervolg
huisbezoeken om te kijken of de acties het gewenste doel hebben bereikt, of zo nodig weer
bijgesteld moeten worden.
De praktijkondersteuner heeft een uitgebreide sociale kaart en kan zo de oudere naar andere
instanties verwijzen als dat nodig is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hulp bij de administratie,
activiteiten in de wijk, inzetten van thuiszorg en multidisciplinaire zorg aan huis.
Als het nodig is wordt de ouderen besproken in een multidisciplinair team (MDO). Dit kan
nodig zijn als er sprake is van complexe problematiek. In zo’n multidisciplinair team zit altijd
de huisarts, de POH, een specialist ouderengeneeskunde en eventueel andere professionals die
de oudere goed kennen. Eén keer per zes weken vindt er een multidisciplinair overleg plaats.
Er is een vaste werkrelatie met een specialist Ouderengeneeskunde (SOG) die geconsulteerd
kan worden bij kwetsbare ouderen en wanneer nodig op huisbezoek gaat. Daarnaast verzorgt
de praktijkondersteuner Ouderen samen met een vaste casemanager dementie de begeleiding
van thuiswonende ouderen met geheugenstoornissen.
Kennisontwikkeling
Tijdens het functioneringsgesprek wordt besproken welke nascholingen de medewerker
vanuit eigen initiatief zou willen volgen en welke de praktijk adviseert dan wel organiseert.
Wij proberen bij de keuze voor de nascholingsonderwerpen een goede balans te vinden tussen de
persoonlijke interesse van de betreffende zorgverlener en relevantie voor de praktijk.
De praktijkondersteuners volgen alle nascholingen vanuit de CHAGZ op hun eigen
vakgebied.
23
7
ACCREDITATIE
Wij streven naar continue bewaking en verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarom hebben
wij ervoor gekozen om ons aan te melden bij het bureau NHG Praktijk Accreditering [NPA]
van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Met NHG-Praktijkaccreditering zorgen we
ervoor dat de praktijk doelbewust investeert in de zorg voor onze patiënten en in de eigen
organisatie.
Het keurmerk is behaald. Dat betekent dat we nu jaarlijks een bezoek krijgen van de auditor
van de NHG. Samen wordt er gekeken welke verbeteringen we hebben doorgevoerd, welke
resultaten zijn behaald en hoe we in het komende jaar verder aan verbetering willen werken.
Steekproefsgewijs wordt vastgesteld of we nog steeds voldoen aan de eisen en of de kwaliteit
nog voldoende wordt geborgd. In 2014 is ongeveer 50% van alle huisartsenpraktijken
geaccrediteerd en is het hebben van een kwaliteitskeurmerk meer de norm geworden.
Input voor verbeteren halen wij uit patiëntenenquetes, ingediende klachten, intervisie,
benchmarkbesprekingen en een risico-inventarisatie welke jaarlijks plaats vindt.
Het afgelopen jaar waren er 3 verbeterpunten:



Het maken van een risicoscan; het invullen, analyseren en bespreken van de
uitkomsten
Triage vastleggen in een protocol
Het schrijven van een privacyprotocol
Het komende jaar zullen we ons richten op:



uitbreiden van het jaarverslag; beschrijving van de (chronische) patiëntenzorg, het
systematisch verbeteren, de klachten- en VIM procedures en het borgen van het
kwaliteitsverslag
het maken van een jaarplanner met actiepunten waarbij alle (mondelinge) afspraken
worden vastgelegd en resultaten worden geborgd
meer structuur brengen in de taken van de doktersassistente; (gedelegeerde) taken
vastleggen. Dit zal onder meer worden gedaan middels de klinische lessen.
24
8
CONCLUSIE
De huisartsenpraktijk onder een vergrootglas.
Door alle eisen vanuit zorgverzekeraar, praktijkaccreditering en ketenzorg lijkt het soms alsof
we alleen maar met getallen en papierwerk bezig zijn. Alsof we onder een vergrootglas
liggen.
Met dit jaarverslag willen we er een positieve draai aan geven: we leggen onze praktijk onder
een vergrootglas om onze doelen, de kernwaardes, alle processen en vooral al het harde werk
inzichtelijk maken voor de patiënt, zorgverzekeraar en – niet te vergeten – voor onszelf! Het
is goed om je bewust te zijn waar je als team mee bezig bent en waar je naar toe wilt. Op naar
2015!
25
Download