Jaarplan 2017 Transformeren door Innoveren

advertisement
Jaarplan 2017
Transformeren door Innoveren:
Opgroeien door voordoen, samendoen en laten doen
Inleiding
Jeugdhulp Friesland bevindt zich als organisatie in turbulente tijden. We gaan als organisatie het veertiende
levensjaar in, wat in termen van opvoeding te vergelijken is met de start van de puberteit. Een tijdperk dat in
het leven van een jongere wordt gekenmerkt door onzekerheden, keuzes maken en meer op eigen benen
gaan staan. Een periode van ontdekken, innoveren en groeien naar volwassenheid door het vinden van
nieuwe verstandhoudingen met jezelf en je omgeving.
Vanzelfsprekend is een organisatie als Jeugdhulp Friesland niet één op één vergelijkbaar met het leven en
opgroeien van een kind in de puberteit, maar de parallellen kunnen op een groot aantal punten wel worden
gelegd: de transitie en daaropvolgende transformatie van de jeugdhulp in Friesland is nog altijd in volle gang
en zorgt er voor dat alle eerder opgebouwde ‘zekerheden’ nog steeds ter discussie staan, dat vrijheden maar
ook verplichtingen bediscussieerd en opnieuw verworven moeten worden. De interne en externe wereld is in
verandering en als organisatie leren we continue om te gaan met deze veranderingen. In een periode waarin
jijzelf en ook je omgeving verandert, is het belangrijk om een aantal vaste ankerpunten te hebben waar je jezelf
op richt en welke je deelt met je omgeving om je identiteit te tonen en te bewaken. De ankerpunten vormen de
basis voor dit jaarplan 2017.
Voor wie wij er zijn
In de kern blijven we trouw aan onze maatschappelijke opdracht:
“Kinderen en jongeren hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De
hulpvraag van de cliënt1 is altijd het uitgangspunt van ons handelen. Daarbij staat de veiligheid en een zo
normaal mogelijke ontwikkeling van kind en/of de jongere centraal. Jeugdhulp Friesland is door haar omvang
en expertise, in staat meerdere vormen van gespecialiseerde jeugdzorg en
orthopedagogische/orthopsychiatrische behandeling te bieden aan kinderen (tot 12 jaar), jongeren (tot 23 jaar)
en hun ouders/verzorgers. Het doel van de behandeling is bevordering van de zelfredzaamheid, die past bij de
leeftijd en de mogelijkheden van de cliënt. In termen van gezin en omgeving spreken we over het herstel van
de draagkracht/draaglast verhoudingen; zo normaal mogelijk opgroeien en opvoeden tot een gelukkig individu
in de samenleving.”
In de veranderende omstandigheden doen we de Friese2 kinderen, gezinnen, gemeenten en ketenpartners in
2017 een belangrijke belofte: we zijn er altijd om kinderen in nood of crisis passende hulp te bieden. We zijn er
om mee samen te werken, te innoveren en waar nodig te consulteren, om hulp, behandeling en begeleiding te
bieden, om mee te denken maar altijd om het herstel van het gewone, zo normaal mogelijke leven en daarmee
geluk van kwetsbare kinderen te bewerkstelligen. Tijdelijk aanwezig wanneer het er echt toe doet, om het
verschil te maken en daarmee opvoedingsnood of opvoedingscrisis op te heffen.
Elke dag opnieuw staan de medewerkers van Jeugdhulp Friesland weer op om aan die doelstelling te werken.
Natuurlijk werken we met z’n allen hard mee aan de transformatie en proberen we te voorkomen dat kinderen
in de knel komen, onveiligheid ervaren of zelfs mishandeld worden. Als geen ander weten we dat, ondanks
1
Cliënt = degene die de hulpvragen stelt: kinderen (0-12 jr.), jongeren (12-18/23 jr.) en hun ouders/opvoeders
2
en daarbuiten, conform woonplaatsbeginsel
Pagina
2/10
welk stelsel we met elkaar ook inrichten, er altijd een kleine groep kwetsbare kinderen zal zijn die afhankelijk
blijft van specialistische jeugdhulp. Voor die groep zal Jeugdhulp Friesland er altijd zijn.
Hoe wij werken
Jeugdhulp Friesland werkt systeemgericht, oplossingsgericht, dialooggestuurd, resultaatgericht en
competentiegericht. Betrokkenheid, liefde en passie voor kinderen maakt dat we steeds met ‘nieuwe ogen’
blijven kijken. Vanuit systeemtheorie: een meervoudig perspectief op dezelfde werkelijkheid: Je kan ‘de wereld’
veranderen door zelf te veranderen. We beschikken over een scala aan behandelmogelijkheden,
multidisciplinair en altijd gericht op de ontwikkelleeftijd, veiligheid van kinderen en bijpassende
opvoedingsvaardigheden van ouders/verzorgers. De vraag van het kind/het gezin staat in ons perspectief
bovenaan, waarbij de oplossing wordt geboden vanuit matched care maatwerk, nooit langer dan nodig,
passend en helpend voor het gezin tegen de hoogst haalbare kwalitatieve standaarden zoals die zijn
opgenomen in de richtlijnen jeugdhulp/jeugd GGZ en de databank effectieve jeugdinterventies. Vanwege deze
kwalitatieve standaarden zijn deze op korte termijn niet altijd de goedkoopste. Op lange termijn durven we te
stellen dat ons maatschappelijk rendement voor zowel gezin als samenleving hoger is.
Bovengenoemde ‘richtingen’ vormen al jarenlang de kern van de zorg zoals Jeugdhulp Friesland die biedt.
Ondersteuning bieden bij Opvoeden en Opgroeien is ons specialisme, aangevuld met orthopsychiatrische
kennis en bovenal gezinsgerichte behandeling. Met behoud van onze kennis en expertise hopen we in 2017
vorm en inhoud te kunnen geven aan de transformatie en minder bezig te zijn met bezuinigen en bureaucratie.
Vanuit samenwerking in de keten willen wij bestaande en inmiddels oude schotten van Jeugd- en opvoedhulp,
Jeugd GGZ en Jeugd LVB doorbreken. Onze onderscheidende expertise ligt met name in het systeemgericht
kunnen werken, met oog voor meervoudige en complexe problematiek die zichtbaar is op meerdere
levensgebieden. We blijven dus trouw aan onze uitgangspositie en deskundigheid. We zien het als onze
verantwoordelijkheid om voor een kleine groep kinderen/jongeren die het meest kwetsbaar zijn, kwalitatief de
best mogelijke zorg te bieden en nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Om vervolgens die opgedane kennis
weer naar voren te brengen en zo de totale zorgketen voor jeugd in Friesland continue te blijven verbeteren.
Ambities 2017
De ambities van Jeugdhulp Friesland zijn gebaseerd op de kernuitgangspunten van Jeugdhulp Friesland. Ze
sluiten aan bij het Meerjarenbeleidsplan dat eind 2016, begin 2017 wordt opgeleverd.
1. Jeugdhulp Friesland werkt waardegedreven: het toekomstperspectief en de veiligheid van het kind
en het gezin staat altijd bovenaan
Ook in veranderende omstandigheden die zowel de interne organisatie als de externe ontwikkelingen raken,
blijft Jeugdhulp Friesland trouw aan haar mensvisie en missie. We zullen geen enkel kind wat geconfronteerd
wordt met opvoedingsnood of opvoedingscrisis hulp/zorg weigeren. We staan bekend als specialistisch
jeugdhulpaanbieder die er is voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen uit de Friese samenleving. Deze
positie willen we behouden door meervoudig te blijven kijken naar de ontwikkeling en het opgroeien van
kinderen. Bovenstaande maatschappelijke opdracht en belofte aan de Friese jeugd staat sinds 2015 wel onder
druk. Krimpende budgetten en een gewijzigde jeugdwet maken dat we meer dan ooit de balans moeten
bewaken tussen het tijdig in zorg nemen van kwetsbare kinderen en het zijn van een gezonde organisatie. Wij
willen onze wachttijden beperkt houden, zodat kinderen en gezinnen zo snel mogelijk de zorg kan worden
geboden die nodig is.
Pagina
3/10
1. Het toekomstperspectief en de veiligheid van het kind en het gezin staat altijd bovenaan
Doel
KPI
1.1. Elke jeugdige en elk gezin wordt tijdig in zorg genomen.
Wachttijd reguliere meldingen
Wachttijd crisismeldingen
Op de website van JHF staan actuele wachtlijstgegevens,
1.2. Transparantie over wachttijden en wachtlijsten, zoals overeengekomen met bezettingscijfers gemeenten en ingezette zorg per
gemeenten
gemeente
norm
< 6 wkn
< 8 uur
voor 1
maart
2. Jeugdhulp Friesland is gericht op innovatie, onderzoek en kwaliteit en kenmerkt zich door een
eenvoudige en creativiteit bevorderende structuur
In 2016 heeft Jeugdhulp Friesland een start gemaakt met het leeftijdgericht werken op basis van de
ontwikkelleeftijd van kinderen/jongeren. Vanuit dit uitgangspunt zijn er twee Behandel Expertise Centra
ontwikkeld: 0-12 jaar en 12-18+ jaar. Behandelcentrum Woodbrookers is geïntegreerd in Jeugdhulp Friesland
en is daarmee onderdeel van het Behandel Expertise Centrum 12-18+ jaar. Op basis van de specifieke
werksoort is de afdeling Pleegzorg onderdeel van het Behandel Expertise Centrum 0-12 jaar. Alle afdelingen
werken vanuit een duale aansturing op inhoud en bedrijfsvoering. Het Clientservicebureau en de afdelingen
financiën, personeelszaken, facilitair, ICT, kwaliteit, onderzoek en communicatie faciliteren deze centra.
Jeugdhulp Friesland werkt vanuit landelijk vigerende richtlijnen en kwaliteitskaders maar is tegelijkertijd vanuit
haar eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid bezig om kwaliteit van zorg continue te verbeteren en waar
mogelijk te vereenvoudigen om zo aan te sluiten bij goede en passende zorg voor kinderen. Onze
professionals zijn hoog opgeleid en in staat om op basis van de eigen professionele autonomie verbeteringen
aan te brengen in de transformerende jeugdhulp en deze in samenspraak met de afdelingen onderzoek en
kwaliteit tot nieuwe standaarden te verheffen. Daar waar dit gebeurt, bijvoorbeeld in doorbraakprojecten of
innovatiewerkplaatsen, is altijd oog voor kwaliteit en onderzoek. Dat wat we doen is navolgbaar en toetsbaar.
Jeugdhulp Friesland staat in de regio bekend als een organisatie die vanuit betrokkenheid en bevlogenheid
voor kinderen altijd op zoek is naar maatwerk en passende oplossingen voor kinderen in nood. Vanuit deze
betrokkenheid zijn we ook altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve zorgproducten die de zorg voor kinderen
zouden kunnen verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan innovaties als Gezinscoach/Jeugdcoach, de ontwikkeling
van Spoed4jeugd, Safer Caring of het in 2016 opgestarte PCIT.
2 Jeugdhulp Friesland is gericht op innovatie, onderzoek en kwaliteit en kenmerkt zich door een eenvoudige en creativiteit bevorderende
structuur
Doel
KPI
2.1. Van belang zijnde prestaties worden gemeten via prestatie-indicatoren
2.2. Jeugdhulp werkt continu aan inhoudelijke innovatie en verbetering van haar
bestaande aanbod
2.3. In samenwerking met ketenpartners wordt gewerkt aan een nieuwe
producten om de doelgroep nog beter te kunnen ondersteunen
Rapportage op PI.
Jaarlijkse evaluaties van modules en methodes
Aantal initiatieven dat samen met ketenpartners wordt
opgepakt
100%
2.4. Uitvoeren van de onderzoekslijnen
2.5. Modules worden, waar van toegevoegde waarde, ondersteunt met ICT (in de
vorm van apps, e-learning, video-registratie)
De onderzoekslijnen worden conform planning uitgevoerd
100%
2.6. Beeldzorg is vast onderdeel van het werk
Pagina
4/10
norm
ieder
kwart
4
Het aantal modules dat wordt ondersteund door ICT
Toepasing van virtual reality in behandelmodule
5
voor 3112
3. Jeugdhulp Friesland kent een positieve beeldvorming richting kinderen en gezinnen, verwijzers,
externe partners en opdrachtverstrekkers
Een organisatie in ontwikkeling (puberteit) brengt veel dynamiek met zich mee en ziet zichzelf regelmatig voor
nieuwe uitdagingen geplaatst. De uitdaging om de jeugdhulp in Friesland naar een hoger niveau te tillen, vanuit
samenwerking met ketenpartners en gemeenten, nemen we graag op ons. Als grootste Jeugd- en Opvoedhulp
aanbieder in Friesland zien we het ook als onze verantwoordelijkheid hierin een vooraanstaande rol te spelen.
Daarbij zullen we steeds in contact met gemeenten en ketenpartners blijven als die rol/positie ons ook wordt
gegund.
In de afgelopen jaren is Jeugdhulp Friesland een groot aantal samenwerkingsinitiatieven aangegaan, steeds
vanuit een inhoudelijke drijfveer om de zorg voor kinderen in Friesland te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan
Spoed4Jeugd, Behandel Expertise Centrum Jonge Kind (Accare – Jeugdhulp Friesland), FACT-Jeugd,
Jeugdcoach (Zienn, Limor), klinische behandeling 6-12 jaar in Burgum (met Kinnik), Kortdurende Ambulante
Ondersteuning (KAO) met Reik en Kinnik, en pleegzorg met de WSG, Leger des Heils Noord en Timon.
In 2017 komen daar naar verwachting nog een aantal samenwerkingsverbanden bij: een klinische behandeling
voor jeugdigen met orthopsychiatrische problemen, verstandelijke beperking en verslaving binnen
Behandelcentrum Woodbrookers samen met VNN en REIK. Alsook initiatieven voor het inrichten van een
gezamenlijke voordeur met partners die eveneens werkzaam zijn binnen de kwadranten opvoedingsnood en crisis. Daarnaast zoeken we steeds vaker en meer de samenwerking met huisartsen (POH), onderwijs (samen
sterk op school) en wijk- gebiedsteams (KAO). Vanwege deze hoogwaardige kwaliteitseisen werken we niet
samen met aanbieders die niet aan de geldende standaarden willen of kunnen voldoen.
In 2017 stellen we onze kennis en expertise beschikbaar om vanuit samenwerking de zorg voor kinderen in
Friesland blijvend te verbeteren en continue te blijven ontwikkelen. Het betreft een gezamenlijk doel om alle
complexe zorgvragen in Friesland te kunnen beantwoorden. Niet vanuit een concurrentieperspectief maar
vanuit samenwerking in de keten. Jeugdhulp Friesland stelt zich op het standpunt dat delen van kennis en
verbinden van expertise en onderzoek de kwaliteit van de jeugdhulp in Friesland doet verbeteren. In de ogen
van Jeugdhulp Friesland is de kwaliteit van de jeugdzorg/jeugdhulp in de regio Friesland een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Vanuit die optiek willen we in 2017 eveneens onze kennis en deskundigheid beschikbaar
stellen in de richting van de stelselverantwoordelijke gemeenten om samen te werken aan een nieuw
financieringsstelsel. We gaan niet naar voren om daar zorg/behandeling te verlenen, maar komen graag naar
voren om kennis en deskundigheid in de wijk- en gebiedsteams te vergroten, te ondersteunen om op termijn de
vraag naar specialistische jeugdzorg te doen verminderen.
De dagbehandeling, pleegzorg en ambulante zorg werken in de nieuwe context steeds meer met elkaar
samen. En voor de dagbehandeling geldt: steeds ambulanter. De kantoorpanden van Jeugdhulp Friesland
kennen over het algemeen nog een vrij traditioneel karakter en ook de MOD’s zouden in het huidige tijdsbestek
niet meer op deze wijze worden ingericht. In 2017 gaan we, naast de belangrijke innovaties op ICT-gebied,
concreet vorm en inhoud geven aan de huisvestingsvraagstukken. Hoe en waar zitten we in Friesland, waar
zijn we zichtbaar in de zorg voor kinderen/jongeren, waar zijn we (minder zichtbaar) maar juist in de gezinnen /
achter de voordeuren actief, hoe sluiten we vanuit huisvesting aan in de keten en bij de gemeenten en op
welke wijze faciliteren we vanuit huisvesting onze professionals. Een uitdagend project met forse financiële
uitdagingen dat we graag aangaan. “Vanuit de puberteit op weg naar zelfstandig wonen.” Deze ontwikkelingen
worden ondersteund door belangrijke innovaties op ICT-gebied waar we in 2016 mee zijn begonnen
(waaronder de implementatie van Wincare).
Pagina
5/10
Tenslotte. Al onze acties zijn gericht op degene voor wie wij het doen: onze cliënten. Zij waarderen Jeugdhulp
Friesland vanwege de snelheid waarmee we beschikbaar zijn, het persoonlijke contact en vooral de kwaliteit
van de geboden zorg. In 2017 behaalt Jeugdhulp Friesland met betrekking tot de cliënttevredenheid minimaal
het cijfer 8.
3. Jeugdhulp Friesland kent een positieve beeldvorming richting kinderen en gezinnen , externe partners en opdrachtverstrekkers
Doel
3.1. Wij verbeteren de kwaliteit van jeugdhulp in Friesland door het delen van
kennis en het verbinden van expertise
3.2. Clienten waarderen de zorgverlening van Jeugdhulp Friesland
3.3.JHF is een betrouwbare, innovatieveen kwalitatief goede partner in de regio
3.4. Huisvesting en ICT van JHF sluit aan bij onze verantwoordelijkheid
KPI
Er zijn nieuwe initiatieven tot samenwerking met
huisartsen, onderwijs en wijk- en gebiedsteams
Cijfer clienttevredenheid
Ketenpartneronderzoek wordt uitgevoerd, waarbij een
cijfer wordt gegeven voor de waardering
Huisvestingsplan wordt conform planning uitgevoerd
norm
6
>8
>7,3
ICT plannen worden conform planning uitgevoerd
4. Kwaliteit, flexibiliteit en creativiteit naar cliënt en medewerker zijn ‘de geldende standaard’, dit gaat
altijd gepaard met verantwoordelijkheid durven nemen en verantwoording willen geven.
In 2016 is Jeugdhulp Friesland gestart met teamplannen. In plaats van top-down opgelegde doelstellingen zijn
de teams, binnen de missie en visie van de organisatie, zelf in de positie om aan te geven waar ze in 2017 aan
willen gaan werken/welke doelen ze als team willen behalen. De teamplannen (met onder andere innovatie als
vast item) vormen vervolgens een onderdeel van een afdelingsplan en uiteindelijk het jaarplan van het
Behandel Expertise Centrum. Deze bottom-up methode draagt bij aan de autonomie van de professionals:
eigen verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen met betrekking tot de zorg. Wat er vervolgens ook toe leidt
dat hulpverleners meer verantwoordelijkheid en eigen kracht bij de gezinnen durven te leggen en op zoek gaan
naar creatieve oplossingen.
Als organisatie hebben we de overtuiging dat faciliterend en dienend leiderschap, wat begint bij de bestuurder,
een grote bijdrage levert aan het empoweren van professionals en daarmee vervolgens ook de cliënten die zij
behandelen (goed voorbeeld doet goed volgen). Deze grote mate van ruimte, doet vervolgens ook als
vanzelfsprekend een beroep op verantwoordelijkheid willen nemen en verantwoording willen afleggen. In deze
verantwoording die per maand of per kwartaal wordt opgesteld, wordt ingegaan op zowel de voortgang in
zorginhoudelijk opzicht als de voortgang op gebied van bedrijfsvoering (personeel, financiën etc.). Belangrijk
aandachtspunt bij beide punten is het actueel houden van risico’s, de inschatting ervan en de mate waarin de
risico’s beheerst worden/ welke maatregelen genomen worden.
Medewerkers van Jeugdhulp Friesland worden gefaciliteerd om aan de hoogste kwaliteitsstandaarden te
voldoen om het verschil te maken in het leven van kinderen en gezinnen. Hiervoor reserveert Jeugdhulp
Friesland in 2017 € 450.000. De organisatie verwacht dan ook van haar medewerkers dat ze zelf
verantwoordelijkheid nemen voor hun deskundigheid en professionaliteit, dat ze deze onderhouden en laten
groeien en dat ze aanspreekbaar zijn op hun taken en verantwoordelijkheden op het gebied van inhoud en
bedrijfsvoering, ambassadeur zijn van de organisatie en continue gericht zijn op
kwaliteitsontwikkeling/verbetering.
Pagina
6/10
100%
100%
In 2017 start Jeugdhulp Friesland met een Management Development traject voor managers om op die wijze
ook kennis en deskundigheid in de organisatie te borgen op het gebied van bedrijfsvoering en ontwikkeling.
Van een organisatie die zich in de fase van puberteit bevindt, is het moeilijk te stellen dat deze een excellente
organisatie (in temen van INK) is. Toch is dat het streven wat we als Jeugdhulp Friesland beogen. Kwaliteit om
te delen met anderen, ontwikkelingsmogelijkheden voor cliënten en medewerkers en steeds gericht op
innovatie om deze zorg voor kwetsbare kinderen nog verder te verbeteren. Dat wat soms ‘klein’ begint als
inhoudelijke innovatie (bijvoorbeeld bij een specifieke casus of via een teamplan), wordt wanneer het groter en
veelbelovend blijkt te zijn, altijd gekoppeld aan onderzoek en een goede beschrijving.
Omdat we een organisatie in ontwikkeling zijn, een lerende organisatie met het oog en hart op de juiste plaats
als het gaat om de zorg voor kinderen, zijn we vooral ook een leuke organisatie om bij te werken. Medewerkers
van Jeugdhulp Friesland zijn trots op het werk dat ze doen en maken in een groot aantal situaties dagelijks het
verschil in het leven van kwetsbare kinderen en gezinnen.
4. Kwaliteit, flexibiliteit en creativiteit naar client en medewerkers zijn 'de geldende standaard' , dit gaat gepaard met verantwoordelijkheid durven nemen
en verantwoording willen geven. Jeugdhulp Friesland richt zich continu op het bevorderen van de autonomie van de client en de professional - wij zijn een
excellente en lerende organisatie die onderzoek en opleiding hoog in het vaandel heeft.
Doel
4.1. Wij werken met gekwalificeerde medewerkers
KPI
aantal zorgmedewerkers (HBO en HBO+) gerigistreerd in
kwaliteitsregister
norm
100%
Het kwaliteitsstatuut welke in 2016 is vastgesteld, wordt
geimplementeerd
jul-17
4.2. Alle medewerkers bevorderen hun deskundigheid en werken daarbij
aantoonbaar aan het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie
aantal medewekers dat opleiding heeft gevogld
100%
4.3. Wij werken blijvend aan ons specialisme: opvoeden en opgroeien, aangevuld
Percentage aan middelen voor deskundigheidsbevordering
met orthopsychiatrische kennis en bovenal gezinsgerichte behandeling
en innovatieprojecten
>2%
4.4. Medewerkers zijn tevreden over Jeugdhulp Friesland als werkgever
Medewerkerstevredenheid
>7,3
5. Eenvoud en transparantie in processen, uitvoering en verantwoording is de norm
Naast 24 Friese gemeenten zijn er ongeveer 58 andere gemeenten in Nederland met wie Jeugdhulp Friesland
samenwerking- en of inkoopafspraken heeft moeten maken. Elke gemeente hanteert eigen regels en/of
afspraken om te komen tot een juiste verantwoording. In oktober 2016 is Jeugdhulp Friesland nog altijd bezig
om de verantwoording over 2015 naar de gemeenten af te ronden. Een ongekende situatie die veel tijd en geld
kost en waar niemand op zit te wachten vanwege de toenemende regeldruk.
Ten aanzien van de interne organisatie heeft Jeugdhulp Friesland het standpunt ingenomen dat de
verantwoording zo eenvoudig mogelijk moet zijn, navolgbaar, transparant, maar vooral zoveel als mogelijk bij
de bron moet worden ingevoerd.
Vanaf december 2016 werkt Jeugdhulp Friesland met een nieuw cliëntregistratiesysteem: Wincare. Dit
systeem stelt de organisatie/de medewerker in staat om makkelijker en directer te registreren, passend bij het
eigen proces cliëntstroom. Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid om de cliënt inzage te geven in
zijn/haar eigen dossier en rechtstreeks/digitaal te communiceren met zijn/haar hulpverlener. Wij willen dan ook
in 2017 de cliënt (en met toestemming van de cliënt ook de verwijzer) inzage geven in onze rapportages.
Pagina
7/10
Deze mogelijkheden en veranderende eisen vanuit diverse gemeenten, maar vooral ook het proces van
maandelijkse facturatie maakt het noodzakelijk om zo dichtbij als mogelijk bij de bron te registreren, juist te
registreren en te verantwoorden om eventuele foutmarges tot een minimum te beperken.
In 2017 wordt vanwege cliëntvriendelijkheid gewerkt met één herkenbaar aanmeldpunt: het
cliëntservicebureau. Alle medewerkers van Jeugdhulp Friesland weten dit en verwijzen nieuwe aanmeldingen
hiernaartoe door, om vanaf de eerste dag de registratie goed op orde te hebben. Intakes en cliëntcontacten
vinden vervolgens waar gewenst zoveel als mogelijk plaats bij de cliënt thuis of in de regio waar de cliënt
woont.
5. Eenvoud en transparantie in processen, uitvoering en verantwoording is de norm
Doel
5.1. De registraties van JHF zijn op orde, iedere medewerker neemt zijn
verantwoordelijkheid hierin (CSB: aanmelding, BEC: registratie, Fin: facturatie)
KPI
5.2.JHF heeft een clientvriendelijk aanmeldpunt (het clientservicebureau)
Mdw van JHF verwijzen nieuwe aanmeldingen door naar
het CSB
Registratie zijn na aanmelding volledig
5.3. Clienten ervaren goede kwaliteit, snelle beschikbaarheid en persoonlijk
contact en waarderen dit
5.4. Wij zijn transparant in wat we doen
5.5.Interne verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn eenduidig en helder
norm
Facturen gaan tijdig en correct naar opdrachtgevers
Clienten zijn tevreden
De client (en met toestemming ook de verwijzer) heeft
inzicht in dossier 100% eind 2017
Er is een vastgestelde en geimplementeerde
procuratieregeling
Iedere manager heeft een managementcontract
6. Jeugdhulp Friesland is financieel gezond en in control.
Zoals bekend gaat de transitie van de jeugdzorg gepaard met forse bezuinigingen vanuit de landelijke politiek.
Jeugdhulp Friesland zal zich moeten verhouden tot deze nieuwe werkelijkheid waarbij opdrachtverstrekkers
zoals gemeenten zich eveneens moeten verhouden tot een nieuwe jeugdwet met bijbehorende financiële
kaders en steeds meer en beter op haar eigen financiële positie moet letten (de puberteit voorbij, in lijn met de
inleiding). Jeugdhulp Friesland ziet zich vanaf oktober 2015 geconfronteerd met een forse groei (gemiddeld
tussen de 20% tot 30% per maand) van aanmeldingen van kinderen en jongeren. Hoewel dit een groei in
omzet betekent, wordt deze ‘groei’ in 2017 niet financieel gehonoreerd. Wij zullen met hetzelfde financiële
kader moeten werken als in 2016.
Het altijd beschikbaar willen zijn voor kinderen in nood en het financieel gezond houden van de organisatie
staan in een continue evenwicht tot elkaar. Registratiedruk en facturatieprocessen staan inmiddels op gelijke
voet aan de inhoud van de zorg. Behandelzaken en bedrijfsvoering zijn inmiddels duaal door vrijwel de hele
organisatie aan elkaar gekoppeld om oog te houden voor de financiële en kwalitatieve positie van Jeugdhulp
Friesland.
In 2016 is een meerjarenbegroting opgesteld waarmee vanaf 2017 voor het eerst gewerkt gaat worden. In
2017 krijgen de BEC-managers een belangrijke verantwoordelijkheid in het opstellen van de eigen
deelbegrotingen om in 2018 ook te gaan werken met deelbegrotingen vanuit teams en afdelingen.
Verantwoordelijkheden voor een financiële gezonde organisatie worden op deze manier zo laag mogelijk in de
Pagina
8/10
90%
100%
100%
8
100%
1-mrt
1-feb
organisatie belegd waarbij de Raad van Bestuur op centraal niveau verantwoordelijk is voor het totaal van
inkomsten en uitgaven.
In 2017 zullen we maandelijkse verantwoorden. Dit is noodzakelijk om ook maandelijks te kunnen factureren
naar gemeenten / subsidieverstrekkers. We werken vanuit realtime accurate informatie om waar nodig direct bij
te kunnen sturen op bijvoorbeeld ziekte, personele bezetting of cliëntstroom. Hoewel we van mening zijn dat de
financiële middelen die we tot onze beschikking krijgen zoveel als mogelijk ten goede moeten komen aan de
zorg voor kinderen, is de financiële positie van de organisatie zodanig dat we te allen tijden aan onze
betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Jeugdhulp Friesland wil in control zijn en blijven door middel van een
vaste structuur, vorm en inhoud te geven aan maandoverzichten, kwartaalgesprekken en continue monitoren
en evalueren van afspraken.
Een nieuwe uitdaging voor 2017 betreft onze beddencapaciteit en de huisvesting daarvan. In de afgelopen
jaren hebben we al veel van de 24-uursvoorzieningen gesloten en hebben we eerder aangegeven dat hierin
wat ons betreft de grenzen zijn bereikt. Een nog verdere afbouw van residentiële en klinische plekken zou
betekenen dat Friese kinderen straks toch weer buiten de provincie op zoek moeten naar passende zorg. Dit
kan wat ons betreft zeker niet de bedoeling zijn.
6. Jeugdhulp Friesland is financieel gezond en in control: realtime acccurate informatie is de norm
Doel
KPI
6.1. Er wordt gewerkt met een maandelijkse verantwoording
Kosten en opbrengsten zijn in evenwicht
6.2. Binnen de begroting blijven
realisatie tov begroting
6.3. Het verzuim van medewerkers blijft beperkt
Percentage verzuim
6.4. Te allen tijden aan betalingsverplichtingen voldoen
Liquiditeit
Solvabiliteit
Pagina
9/10
norm
100%
100%
< 4,7%
>10%
>20%
Pagina
10/10
Download