GEMEENTE WEVELGEM

advertisement
GEMEENTE WEVELGEM
AANVRAAG PROJECTENSTEUN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Datum Ontvangst
Datum bespreking Werkgroep
Projectensteun
Langdurige projectensteun
 In te vullen door de administratie
Datum Wereldraad
Datum Schepencollege
Werkjaar
Identificatie aanvragers
Benaming van het project + land,
gebied, provincie, gemeente.
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Naam indiener of gemandateerde:
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Wevelgemnaar die verblijft in het derde
wereldland gedurende de uitvoering van het
project.
Telefoon
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………
e-mail
………………………………………
Doelstellingen van de indiener
………………………………………………………
……………………………………………………
Naam uitvoerder van het project:
………………………………………………………
Adres
Telefoon
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
e-mail
……………………………………….
Adres
Korte samenvatting van het project:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
1. Duidelijke beschrijving van het eigenlijke project:
 Toe te voegen in bijlage
a. ruimere kader, probleemstelling en voorwerp van het project
b. oplossingen of middelen
c. concretisering
d. termijn
e. verwachtingen voor de toekomst
2. Gemotiveerd verslag waaruit blijkt dat het project voldoet aan de inhoudelijke criteria.
 Toe te voegen in bijlage
3. Grondige motivatie waarom hij/zij meent in aanmerking te komen voor langdurige
projectensteun.
 Toe te voegen in bijlage
4. Actieplan waarbij een duidelijk beeld geschetst wordt van de huidige situatie in het
derde wereldland en het beoogde doel na uitvoering van het project.
 Toe te voegen in bijlage
5. Andere bijlagen die nuttig kunnen zijn om een goed beeld te hebben van het project
(prijsofferten, foto’s, …).
 Toe te voegen in bijlage
6. De kostenraming voor de drie opeenvolgende jaren van het totale project in euro:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. De bijdrage die wordt gevraagd aan de gemeente Wevelgem voor de realisatie van het
project + financieringsplan indien het project in meerdere fasen, met meerdere
financieringspartners of indien het gevraagde bedrag redelijk groot is.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bij het toekennen van de langdurige projectensteun hanteert het gemeentebestuur de volgende richtlijnen: een langdurig
project kan gesteund worden voor een bedrag van € 3000/jaar. Indien de begroting het toelaat, kan het bedrag opgetrokken
worden tot maximum € 5000/jaar. Het exact toe te kennen bedrag zal jaarlijks vastgelegd worden. De toelage wordt voor de 3
opeenvolgende jaren toegekend. Elk jaar moet wel een nieuwe aanvraag worden ingediend.
8. Het Belgisch rekeningnummer, de beheerder en het adres van de beheerder, waarop
de eventuele bijdrage kan worden gestort.
Rekeningnummer………………………………
Beheerder: ……………………………………
Adres: …………………………………………
…………………………………………………
Het rekeningnummer waarop de subsidie gestort wordt, moet op naam staan van een
organisatie en/of de persoon van de begunstigde. Indien dit niet het geval is, dan wordt dit
gemotiveerd.
Van iedere storting worden 3 bewijsstukken verwacht:
 een schriftelijk bewijs dat de beheerder van de Belgische rekening het bedrag ontvangen
heeft
 een schriftelijk bewijs van storting van de Belgische rekening naar het buitenland
 een schriftelijk bewijs van ontvangst uit het buitenland
9. Ik verklaar op eer, dat er voor dit project, geen andere subsidiekanalen aangesproken
worden.
…………………………………………………………………………………………………..
Voor dit project werd tevens een aanvraag tot subsidie ingediend bij:
……………………………………. voor een bedrag van …………. Euro.
……………………………………. voor een bedrag van …………. Euro.
……………………………………. voor een bedrag van …………. Euro.
……………………………………. voor een bedrag van …………. Euro.
Reeds toegezegd/ In aanvraag (*)
Reeds toegezegd/ In aanvraag (*)
Reeds toegezegd/ In aanvraag (*)
Reeds toegezegd/ In aanvraag (*)
(*) Schrappen wat niet past
Handtekening van de indiener en datum
………………………………………….
Gelieve uw aanvragen te sturen naar:
Gemeentebestuur Wevelgem
Ontwikkelingssamenwerking
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
Opmerkingen.
○ Het is wenselijk dat de projecten in al hun publicaties vermelden ‘Met de steun van het gemeentebestuur Wevelgem,
België’.
○ De indieners van het project staan in voor een regelmatige en zo concreet mogelijke opvolging en evaluatie. Voor 31
december van het jaar dat volgt op de toekenning van de subsidies moet de aanvrager verantwoording afleggen over de
besteding van zijn toegekende subsidies.
Dit gebeurt door het voorleggen van de rekeningen of de stavingstukken waaruit blijkt dat het gevraagde effectief werd
besteed en het aantonen of de beoogde doelstellingen al dan niet werden bereikt. Deze worden overgemaakt aan de cel
welzijn, die deze stukken overmaakt aan de Wereldraad voor advies en aan het College van Burgemeester en Schepenen.
○ Wanneer een project voor de eerste keer wordt ingediend, is de indiener ervan verplicht om het project zelf en zijn/haar
betrokkenheid met het project toe te lichten in de vergadering van de werkgroep projectensteun, voorafgaand aan de
vergadering van de Wereldraad waarop het project ter advisering wordt voorgelegd.
Download
Random flashcards
Create flashcards