GEMEENTE WEVELGEM

advertisement
GEMEENTE WEVELGEM
AANVRAAG PROJECTENSTEUN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Datum Ontvangst
Datum bespreking Werkgroep
Projectensteun
Gewone projectensteun
 In te vullen door de administratie
Datum Wereldraad
Datum Schepencollege
Werkjaar
Identificatie aanvragers
Benaming van het project + land,
gebied, provincie, gemeente.
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Naam indiener of gemandateerde:
(inwoner van Wevelgem)
……………………………………………………….
Adres
Telefoon
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………
e-mail
………………………………………
Doelstellingen van de indiener
………………………………………………………
……………………………………………………
Naam uitvoerder van het project:
Adres
………………………………………………………
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Telefoon
e-mail
Naam verantwoordelijke
contactpersoon of
organisatie ter plaatse:
Adres
Telefoon
e-mail
………………………………………
……………………………………....
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Korte samenvatting van het project:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
Persoonlijke betrokkenheid en eigen inzet bij dit project:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
1. Duidelijke beschrijving van het eigenlijke project:
 Toe te voegen in bijlage
a. ruimere kader, probleemstelling en voorwerp van het project
b. oplossingen of middelen
c. concretisering
d. termijn
e. verwachtingen voor de toekomst
2. Gemotiveerd verslag waaruit blijkt dat het project voldoet aan de inhoudelijke criteria.
 Toe te voegen in bijlage
3. Andere bijlagen die nuttig kunnen zijn om een goed beeld te hebben van het project
(prijsofferten, foto’s, …).
 Toe te voegen in bijlage
4. De kostenraming van het totale project in euro:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. De bijdrage die wordt gevraagd aan de gemeente Wevelgem voor de realisatie van het
project + financieringsplan indien het project in meerdere fasen, met meerdere
financieringspartners of indien het gevraagde bedrag redelijk groot is.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bij het toekennen van projectensteun hanteert het gemeentebestuur de volgende richtlijnen:
- een project kan gesteund worden voor een bedrag van 2500 € per jaar
6. Het Belgisch rekeningnummer, de beheerder en het adres van de beheerder, waarop de
eventuele bijdrage kan worden gestort.
Rekeningnummer………………………………
Beheerder: ……………………………………
Adres: …………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
° Het rekeningnummer waarop de subsidie gestort wordt, moet op naam staan van een organisatie
en/of de persoon van de begunstigde. Indien dit niet het geval is, dan wordt dit gemotiveerd.
° Van iedere storting worden 3 bewijsstukken verwacht :



een schriftelijk bewijs dat de beheerder van de Belgische rekening het bedrag ontvangen
heeft
een schriftelijk bewijs van storting van de Belgische rekening naar het buitenland
een schriftelijk bewijs van ontvangst uit het buitenland;
7. Ik verklaar op eer, dat er voor dit project, geen andere subsidiekanalen aangesproken
worden en dat er voor dit project geen fiscaal attest zal aangevraagd worden.
…………………………………………………………………………………………………..
Voor dit project werd tevens een aanvraag tot subsidie ingediend bij:
……………………………………. voor een bedrag van …………. Euro.
……………………………………. voor een bedrag van …………. Euro.
……………………………………. voor een bedrag van …………. Euro.
……………………………………. voor een bedrag van …………. Euro.
Reeds toegezegd/ In aanvraag (*)
Reeds toegezegd/ In aanvraag (*)
Reeds toegezegd/ In aanvraag (*)
Reeds toegezegd/ In aanvraag (*)
(*) Schrappen wat niet past
Handtekening van de indiener en datum
………………………………………….
Gelieve uw aanvragen te sturen naar:
Gemeentebestuur Wevelgem
Ontwikkelingssamenwerking
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
Opmerkingen.
° Het is wenselijk dat het project in al zijn publicaties vermeldt : ‘met de steun van het gemeentebestuur Wevelgem, België’.
° De indiener van het project staat in voor een regelmatige en zo concreet mogelijke opvolging en evaluatie. Voor 31
december van het jaar dat volgt op de toekenning van de subsidie moet de indiener verantwoording afleggen over de
besteding ervan. Dit gebeurt door het voorleggen van de rekeningen of de stavingstukken waaruit blijkt dat het gevraagde
effectief werd besteed en het aantonen of de beoogde doelstellingen al dan niet werden bereikt. Deze worden overgemaakt
aan de cel welzijn, die deze stukken overmaakt aan de Wereldraad voor advies en aan het College van Burgemeester en
Schepenen.
° Wanneer een project voor de eerste keer wordt ingediend, is de indiener ervan verplicht om het project zelf en zijn/haar
betrokkenheid met het project toe te lichten in de vergadering van de werkgroep projectensteun, voorafgaand aan de
vergadering van de Wereldraad waarop het project ter advisering wordt voorgelegd.
° Gewone projectensteun wordt in principe slechts toegekend voor 1 jaar, zelfs indien het project in de werkgroep
projectensteun en de Wereldraad een positief advies gekregen heeft voor meer dan een jaar. Elk jaar moet dan ook een
nieuwe aanvraag worden ingediend.
Aantal bijlagen: ……………..
1. Duidelijke beschrijving van het eigenlijke project:
2. Gemotiveerd verslag waaruit blijkt dat het project voldoet aan de inhoudelijke criteria.
3. Andere bijlagen
Download