formulier "Bouwproblemen voorkomen en genezen

advertisement
Vul dit formulier in, bewaar het op je pc en stuur het als bijlage in een e-mail naar
[email protected]
Persoonlijke gegevens
Hoe meer u precieze gegevens verstrekt, hoe beter uw vraag/probleem kan worden behandeld.
Vragen/problemen zonder duidelijke vermelding van naam en adres worden niet behandeld.
Uw identiteitsgegevens worden enkel aan derden bekendgemaakt indien dit nodig is voor het antwoord op uw
vraag/probleem.
Conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u ten allen tijde over een recht op toegang en op
verbetering van uw gegevens en heeft u het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking en de doorgifte
van die gegevens. Hiertoe moet u zich schriftelijk richten tot FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie –
Contact Center – City Atriium – Vooruitgangstraat 50 – 1210 Brussel.
Naam
Voornaam
Adres (straat, nr)
Postcode
Woonplaats
Telefoon of gsm
E-mail
Ik heb reeds een gerechtelijke procedure aangespannen
Beschrijving van de feiten
Beschrijving
Ja
Neen
Download