Inschrijving nieuw project

advertisement
Format inschrijving nieuwe projecten.
Onderstaande formulier is bedoeld om inschrijvers op een nieuw project voor SOS Meerlo-Wanssum
zoveel mogelijk steun te bieden bij een zo volledige mogelijke indiening van hun project.
Het heeft als primair doel:
 Uw inschrijving zoveel mogelijk laten beantwoorden aan de door ons en door externe
subsidieverstrekkers zoals Wilde Ganzen gestelde eisen.
 Voor de beoordeling van de projecten de beschikking hebben over zoveel mogelijk relevante
informatie.
 Voorkomen dat we achteraf met aanvullende vragen moeten komen die het hele
inschrijvingsproces onnodig vertragen.
Probeer de vragen niet alleen met ja/nee te beantwoorden maar er zoveel mogelijk toelichting bij te
geven.
Er kunnen altijd nog vragen opkomen bij de beoordeling van de projecten, maar deze willen we
hiermee tot een minimum beperken.
Algemeen gedeelte.
1
Naam van het project.
2
Land, regio, stad waar het project wordt
uitgevoerd.
3
Naam van de persoon/indiener van het
project.
Wat is de relatie van de indiener met (oud-)
inwoners van de voormalige gemeente
Meerlo-Wanssum (Svp duidelijk aangeven).
Naam van de organisatie in het land waar
het project uitgevoerd gaat worden.
In het verdere verloop duiden we deze
organisatie aan als De Organisatie.
Wat is de rechtsvorm van de buitenlandse
organisatie die het project gaat beheren en
wie zijn haar vertegenwoordigers.
Wie vertegenwoordigt de buitenlandse
organisatie in Nederland?
Wat is haar rechtsvorm en wie zijn haar
vertegenwoordigers?
4
5
6
7
Wat is de doelgroep van het project.
Denk aan etnische afkomst, geloof, leeftijd,
geslacht, scholing/opleiding en geestelijke
en/of lichamelijke gesteldheid.
8
Geef een korte omschrijving van de inhoud
van het project.
9
Is bij een eventuele verkiezing van het
project voor de eindronde voldoende fotoen ander infomateriaal beschikbaar voor een
presentatie van het project?
10 Voldoet het project in uw ogen aan een of
meer van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen?
Zo ja, aan welk(e) van deze doelen?
Deze kunt u op internet vinden.
11 Is de organisatie reeds bekend bij lokale
en/of internationale organisaties?
Zo ja, welke?
12 Zijn/worden er andere organisaties
betrokken bij het project?
Zo ja, welke?
13 Is de organisatie bekend bij de overheid van
het land waar zij is gevestigd?
Is er toestemming en/of vergunning vereist
voor het project van de overheid?
Moet deze vooraf worden aangevraagd?
14 Zijn er lokaal personen binnen de organisatie
waarmee SOS MW goede contacten bij de
kan onderhouden over de voortgang van het
project, maar ook inzake de financiële
afwikkeling?
15 Is er binnen de organisatie voldoende
draagkracht en mankracht om bij te kunnen
dragen aan de daadwerkelijke realisatie van
het project?
16 Is er vanuit de vertegenwoordiging van de
organisatie in Nederland voldoende
draagkracht om de organisatie en het project
te vertegenwoordigen bij diverse fondsen-
en geldwervingsactiviteiten?
17 Welke mate van zekerheid is er dat het
project ná afronding van de financiële
steunverlening door SOS MW zal blijven
voortbestaan?
Primair is van belang dat de organisatie
naast een investeringsbegroting een
verdienmodel kan overleggen. Meer
hierover later.
Heeft de organisatie financiële buffers?
Is er zicht op financiële steun van de
overheid?
18 Is er een volledige financiële
investeringsbegroting bijgevoegd?
19 Is er een verdienmodel bijgevoegd?
Download