VROUWEN BOUWEN INVESTEERT IN ONDERWIJS

advertisement
VROUWENBOUWENINVESTEERTINONDERWIJS
Voor€3.400,-kanéénkind10jaarnaarschoolinYamoussoukro.Onsdoelis
omeentienjarigeschoolopleidingvoor50kinderenmogelijktemaken.Elk
onderstaandvakjestaatsymboolvooreenkind:Helponsdenoglegevakjesin
tevullen…
Iederkindheeftrechtopgoedonderwijs.Hetisessentieelvoordegezondeenvolledige
ontwikkelingvankinderen.Scholingkandevicieuzecirkelvanarmoede,huiselijkgeweld,
kinderarbeid,verslavingengebrokenfamiliesdoorbreken.Goedonderwijsopentdedeur
naardetoekomst.Hetiseenonmisbareschakelvooreenzelfstandigenonafhankelijkleven.
ONDERWIJSINYAMOUSSOUKRO,IVOORKUST
Onderwijsiseenonmisbareschakelvooreenzelfstandigenonafhankelijkleven.Hoewelin
deafgelopendecenniaveelvooruitgangisgeboektopdewereldwijdetoegangvankinderen
totbasisonderwijs,zijnernogsteeds68miljoenkinderendiegeenenkelevormvan
onderwijskrijgen.
OnderwijsinIvoorkustnadeburgeroorlog
Dejarenlangeoorlogenpolitiekecrisisheeftdiepesporenachtergelatenopde
voorzieningeneninfrastructuurinderegioendestadvanYamoussoukro.“Schoolgebouwen
zijnverwoestenerzijnnauwelijksgeschiktecentraomkinderenoptevangenente
beschermen,”zegtadviseurvanhetministerievanWerkgelegenheidenSocialeZaken
MathieuKouaméN’dri.“Eriseengebrekaangoedelesmaterialenenkwalitatiefgeschoolde
leraren,waardoorveelkinderengeengedegenonderwijskrijgen.”Dathetmetde
onderwijssituatieslechtisgesteldblijktookuitdecijfers.Zogaat52%vandejongensen
48%vandemeisjesnietnaarschoolwaardoorhuntoekomstkansenminimaalzijn.
SOSkleuter-enbasisschool
DoorhettekortaanscholenengebrekaankwalitatiefonderwijsvoorzietdeSOS
Kleuterschooldagelijksinvroegschoolseeducatievoor75kleutersvan3tot6jaaruithet
kinderdorpendedirecteomgeving.OokisereenSOSHermannGmeinerbasisschoolvoor
210kinderenvan6tot13jaar.HetSOSkinderdorpissterkverankerdindelokale
gemeenschap.Nietalleendoordefaciliteitenmaarookdoordenauwesamenwerkingmet
lokaleoverhedenenanderehulporganisatiesterplaatse.
Interactiesmetkinderen
Creatieveactiviteitenmetkinderenzijnheelergbelangrijk,wantdatiseengoedemanier
voorkinderenomzichteontplooienenuittedrukken.Eentekeningvaneenkindzegtveel.
Zowasereenjongetjedataltijdzijnvaderheelgroottekendeenzijnmoederklein,ditwas
voormijeenvandesignalenvanhuishoudelijkgeweld.Dedocentendievoordeklasstaan
wordenondersteunddoordecollega’sdiehentrainenopdezepsychosocialesignaleninde
interactiesmetkinderen.
Contact
DoemeemetVrouwenBouwen!NeemcontactopmetMaurienWetselaar:
[email protected]:www.vrouwenbouwen.nl
Download