Tot op dit moment is het document niet in te zien

advertisement
RAADSVOORSTEL 11.0073
Rv. nr.: 11.0073
B en W-besluit d.d.: 02-08-2011
B en W-besluit nr.: 11.0816
Naam programma:
Omgevingskwaliteit
Onderwerp:
Kaderstellend beleid buitenreclame
Aanleiding:
Het huidige reclamebeleid stamt uit 1989. Sinds 1989 zijn de inzichten omtrent de rol van de overheid
gewijzigd en zijn culturele- en maatschappelijke instellingen meer marktgericht gaan opereren.
Bovendien zijn de marktpartijen op de reclamemarkt gefuseerd en is het productaanbod verbreed. De
afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Het
reclamebeleid speelt hierbij een belangrijke rol. Het beleid sluit daardoor inmiddels niet meer aan op
de werkelijkheid, vandaar dat een nieuwe kaderstellende nota buitenreclame is opgesteld.
In de periode 30 mei tot en met 4 juli is inspraak op de nota mogelijk geweest. Hierop zijn geen
reacties binnengekomen.
Doel:
In 1989 heeft de gemeente Leiden de keuze gemaakt om het reclamebeleid in te delen in twee
gescheiden delen: het buitenreclamebeleid en het gevelreclamebeleid. De voorliggende
kaderstellende nota buitenreclame heeft betrekking op de volgende objecten: reclamemasten,
billboards met een reclamevitrine van 8m2, abri’s en mupi’s, dit zijn reclamevitrines van 2m2,
elektriciteitshuisjes, lichtmastreclames en reclame op het A0 formaat, te weten driehoeksborden en
tweevlaksborden. Het reclamebeleid is sterk gedreven geweest door de contractuele verhouding die
de gemeente wilde hebben met de exploitanten en de relatie met de culturele en maatschappelijke
instellingen in de gemeente zelf. Het reclamebeleid wordt in deze nota in lijn gebracht met de
gewenste contractuele verhoudingen.
Kader:
In 1989 heeft de gemeente Leiden de keuze gemaakt om het reclamebeleid in te delen in twee
gescheiden delen: het buitenreclamebeleid en het gevelreclamebeleid. De voorliggende
kaderstellende nota buitenreclame heeft betrekking op de volgende objecten: reclamemasten,
billboards met een reclamevitrine van 8m2, abri’s en mupi’s, dit zijn reclamevitrines van 2m2,
elektriciteitshuisjes, lichtmastreclames en reclame op het A0 formaat, te weten driehoeksborden en
tweevlaksborden. Het reclamebeleid is sterk gedreven geweest door de contractuele verhouding die
de gemeente wilde hebben met de exploitanten en de relatie met de culturele en maatschappelijke
instellingen in de gemeente zelf.
Overwegingen:
In 2008 heeft de Raad het programma Minder & Beter vastgesteld (RB 08.0056). Minder & Beter heeft
het doel de administratieve lasten voor burgers, bedrijven en instellingen te verminderen. Leiden heeft
de ambitie om, betreffende dit onderwerp, tot de beste 10 gemeenten van Nederland te behoren. Om
deze ambitie te realiseren worden er 58 gemeentelijke producten en processen aangepast.
Dit voorstel heeft een relatie met het programma Minder & Beter (Minder & Beter Overeenkomst
Lichtmastreclame, 18) en levert zodoende een bijdrage aan het verminderen van de administratieve
lasten voor burgers, bedrijven en instellingen.
Dit uitgangspunt wordt verwerkt in contracten die met exploitanten van buitenreclame worden
gesloten.
Financiën:
De inkomsten voor de gemeente zullen minimaal op hetzelfde niveau blijven, maar naar verwachting
kunnen op korte termijn al hogere inkomsten worden gerealiseerd. De inmiddels afgesloten contracten
laten dit ook zien. De gemeente zal overgaan op een beheersvorm, waarbij de gemeente zelf geen rol
meer zal spelen in de exploitatie: alle commerciële contracten zullen worden uitbesteed aan de private
sector.
Evaluatie:
N.v.t.
Bijgevoegde informatie:
Kaderstellend beleid buitenreclame
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Leiden:
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 11.0073 van 2011), mede gezien
het advies van de commissie,
BESLUIT:
1.
a:
b:
c:
d:
e:
f:
g:
h:
De kaderstellende nota buitenreclame na inspraak vast te stellen, waarbij de centrale lijn
gevormd wordt door de volgende punten:
de gemeente zal overgaan op een beheersvorm, waarbij de gemeente zelf geen rol meer zal
spelen in de exploitatie: alle buitenreclamecontracten zullen uitbesteed worden aan de private
sector;
in het nieuwe reclamebeleid worden nog slechts zes reclamevormen toegestaan: reclamemasten,
abri’s/mupi’s, billboards, lichtmastreclames, elektriciteitshuisjes en driehoeksborden.
de gemeente blijft verantwoordelijk voor de regie en het afsluiten en beheren van de contracten;
het aantal toegestane reclamevormen blijft beperkt; voor nieuwe uitingen is een apart
collegebesluit vereist;
In verband met de kwaliteit van de stedelijke omgeving is het gewenst om in de gemeente een
ruimtelijke zonering aan te brengen. Hierbij wordt de gemeente Leiden verdeeld in reclamezones
en reclamevrije zones;
het nieuwe reclamebeleid zal leiden tot een hogere kwaliteit van de buitenruimte; bij de
aanbesteding spelen kwaliteitseisen een duidelijke rol;
de mogelijkheden voor de culturele sector zullen minimaal gelijk blijven; dit wordt meegenomen in
de aanbesteding van de driehoeksborden.
eventuele meeropbrengsten (berekend ten opzichte van de inkomsten t.o.v. december 2010)
komen ten goede aan de openbare ruimte
Gedaan in de openbare raadsvergadering van,
de Griffier,
de Voorzitter,
Opsteller:
Organisatieonderdeel:
Telefoon:
E-mail:
TECHNISCHE INFORMATIE
J. Traudes
Ruimte- en milieubeleid
071-5165850
[email protected]
Portefeuillehouder:
Onderwijs, Sport & Milieu
B&W.nr. 11.0816, d.d. 2 augustus 2011
Onderwerp
Collegevoorstel
Kaderstellend beleid buitenreclame
Besluiten:Behoudens advies van de commissie
De kaderstellende nota buitenreclame na inspraak vast te stellen en aan de gemeenteraad voor te
leggen, waarbij de centrale lijn gevormd wordt door de volgende punten:
a: de gemeente zal overgaan op een beheersvorm, waarbij de gemeente zelf geen rol meer zal
spelen in de exploitatie: alle buitenreclamecontracten zullen uitbesteed worden aan de private
sector;
b: in het nieuwe reclamebeleid worden nog slechts zes reclamevormen toegestaan: reclamemasten,
abri’s/mupi’s, billboards, lichtmastreclames, elektriciteitshuisjes en driehoeksborden.
c: de gemeente blijft verantwoordelijk voor de regie en het afsluiten en beheren van de contracten;
d: het aantal toegestane reclamevormen blijft beperkt; voor nieuwe uitingen is een apart
collegebesluit vereist;
e: In verband met de kwaliteit van de stedelijke omgeving is het gewenst om in de gemeente een
ruimtelijke zonering aan te brengen. Hierbij wordt de gemeente Leiden verdeeld in reclamezones
en reclamevrije zones;
f:
het nieuwe reclamebeleid zal leiden tot een hogere kwaliteit van de buitenruimte; bij de
aanbesteding spelen kwaliteitseisen een duidelijke rol;
g: de mogelijkheden voor de culturele sector zullen minimaal gelijk blijven; dit wordt meegenomen in
de aanbesteding van de driehoeksborden.
h: eventuele meeropbrengsten (berekend ten opzichte van de inkomsten t.o.v. december 2010)
komen ten goede aan de openbare ruimte
Perssamenvatting:
Het huidige reclamebeleid stamt uit 1989. Sinds 1989 zijn de inzichten omtrent de rol van de overheid
gewijzigd en zijn culturele en maatschappelijke instellingen meer marktgericht gaan opereren.
Bovendien zijn de marktpartijen op de reclamemarkt gefuseerd en is het productaanbod verbreed. Het
beleid sluit daarmee inmiddels niet meer aan op de bestaande werkelijkheid, vandaar dat een nieuwe
kaderstellende nota buitenreclame is opgesteld. Het belangrijkste uitgangspunt in deze nieuwe nota is
dat de gemeente zal overgaan op een beheersvorm, waarbij de gemeente zelf geen rol meer zal
spelen in de exploitatie: alle buitenreclamecontracten zullen uitbesteed worden aan de private sector.
In 2008 heeft de Raad het programma Minder & Beter vastgesteld (RB 08.0056). Minder & Beter heeft
het doel de administratieve lasten voor burgers, bedrijven en instellingen te verminderen. Leiden heeft
de ambitie om, betreffende dit onderwerp, tot de beste 10 gemeenten van Nederland te behoren. Om
deze ambitie te realiseren worden er 58 gemeentelijke producten en processen aangepast. Dit
voorstel heeft een relatie met het programma Minder & Beter (Minder & Beter Overeenkomst
Lichtmastreclame, 18) en levert zodoende een bijdrage aan het verminderen van de administratieve
lasten voor burgers, bedrijven en instellingen.
KADERSTELLEND BELEID BUITENRECLAME
GEMEENTE LEIDEN
CONCEPT
Samenvatting en Conclusies
Inhoud
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
Buitenreclamebeleid
Aanleiding
Wat is buitenreclame?
Doelstelling buitenreclamebeleid
Integraliteit buitenreclamebeleid
4
4
4
4
4
2.
2.1
2.2
2.3
Huidige situatie, Leiden in economisch context en beleving
buitenreclame
De huidige situatie
Leiden in economisch context
Beleving buitenreclame
5
5
5
6
3.
3.1
3.2
3.3
3.3
Ontwikkelingen, regelgeving en herijken buitenreclamebeleid
Markt en maatschappelijke ontwikkelingen
Regelgeving en handhaving buitenreclame
Herpositionering en formuleren uitgangspunten gemeente
Organisatie inbedding
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
Toegestane buitenreclame, nieuwe buitenreclame en
criteria
Toegestane vormen buitenreclame
Nieuwe vormen buitenreclame
Algemene toetsingscriteria nieuwe vormen buitenreclame
Zonering buitenreclame en opbrengsten buitenreclame
investeren in de openbare ruimte
Zonering buitenreclame
Opbrengsten buitenreclame investeren in de openbare ruimte
7
7
7
7
8
9
9
11
12
13
13
13
BIJLAGE 1
Begrippenlijst
14
1. Buitenreclamebeleid
1.1
Aanleiding
Voor de kwaliteit van de openbare ruimte spelen functionele, esthetische, ruimtelijke en sociale
aspecten een rol. Buitenreclamebeleid is beleid dat van invloed is op de vormgeving van de openbare
ruimte. Reclame-uitingen staan in de openbare ruimte en dragen bij aan het beeld van de stad.
Ontwikkelingen in de reclamemarkt, herpositionering van de lokale overheid, de verdere
professionalisering van reclamevragers en technologische trends vragen om een herijking van het
bestaand buitenreclamebeleid.
1.2
Wat is buitenreclame?
Reclame is het aanprijzen van of aandacht vestigen op goederen, diensten, activiteiten of namen etc. Onder
buitenreclame vallen alle uitingen met een ‘reclame karakter’ in de openbare ruimte én de reclame-uitingen op
of aan een gebouw die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Deze uitingen zijn over het algemeen
aangebracht op speciaal voor dit doel bestemde reclamedragers en zijn niet locatie of bedrijfsgebonden.
1.3
Doelstelling buitenreclamebeleid
In toenemende mate rijst de vraag naar een gecoördineerd gemeentelijk beleid met integrale afweging
van een veelheid van en soms tegenstrijdige belangen bij de inrichting van de openbare ruimte en de
formulering van een buitenreclamebeleid. De complexiteit vraagt om een zo strak en helder mogelijk
beleid voor buitenreclame, dat in bijgaande nota is neergelegd.
1.4
Integraliteit buitenreclamebeleid
Reclame-uitingen bevinden zich in de openbare ruimte en zijn daar soms zelfs beeldbepalend. Omdat
het buitenreclamebeleid invloed heeft op de openbare ruimte sluit dit beleid aan op de uitgangspunten
van de Welstandsnota Leiden 2010, de Kadernota en Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte (nog in
ontwikkeling).
2. Huidige situatie, Leiden in economisch context en beleving
buitenreclame
2.1
De huidige situatie
Het huidige buitenreclamebeleid van de gemeente Leiden stamt uit 1989. In dat jaar is de laatste
reclamenota aangenomen en heeft Leiden de keus gemaakt om het reclamebeleid in te delen: het
buitenreclamebeleid, waarbij opbrengsten uit huuropbrengsten en contracten met marktpartijen komen
en het gevelreclamebeleid (Modellenboek Gevelreclame), waarbij de opbrengsten uit
precarioheffingen komen.
Het buitenreclamebeleid is sterk gedreven geweest door de contractuele verhouding die de gemeente
wilde hebben met de exploitanten en de relatie met de culturele en maatschappelijke instellingen in de
gemeente zelf.
2.2
Leiden in economisch context
In het ‘Programma Binnenstad’ wordt een goede omschrijving gegeven van de economische waarde
van Leiden, welke dus ook relevant is in het kader van het commerciële buitenreclamebeleid. Voor
gedetailleerde informatie verwijzen wij naar deze notitie.
Leiden heeft 117.000 inwoners, maar bedient een totale regio met circa 300.000 inwoners. Historie en
kennis voeren de boventoon, maar iets gedetailleerder is de kracht van Leiden samen te vatten in een
viertal producten:




Leiden Cultuurstad (toonaangevende musea, monumenten, grachten, Lakenfeesten,
Stadsgehoorzaal, Leidse Schouwburg, zeer veel culturele evenementen);
Leiden Kennisstad (Universiteit, Bio-science Park, Webster Universiteit, bibliotheken, Hogeschool.
Een stad waarin gedacht wordt.);
Leiden Historische Binnenstad (divers aanbod van winkeliers, parkeergarages, bereikbaarheid);
Leiden Centraal. Kantoren, NS-station, Medipark.
Leiden heeft als centrumgemeente een uitstekende uitgangspositie in een groeiend
verzorgingsgebied. De commerciële propositie van de Leidse binnenstad is sterk verweven met de
culturele uitingen. De positie van Leiden als winkelstad is matig te noemen, met name door een
relatief gering aanbod van grotere winkels en winkelketens. De afgelopen jaren is de
investeringsbereidheid in grote winkeloppervlaktes gering geweest en het ziet er niet naar uit dat dit
snel zal veranderen. De culturele waarde van Leiden daarentegen is duidelijk versterkt, maar dit zal
voor de commerciële uitingen van minder belang zijn.
Lokale, regionale en nationale adverteerders besteden jaarlijks circa € 2,5 miljoen aan buitenreclame
in de gemeente Leiden.
2.3
Beleving buitenreclame
Vanuit de bewoners is er in het algemeen geen / weinig kritiek op de aanwezigheid van buitenreclame
(bron: Stadsenquête 2010). In de top 10 van ergernissen komen wij de aanwezigheid van
buitenreclame als storende factor niet tegen. Het tegengaan van wildplakken blijft wel een
aandachtspunt, zij het wel in mindere mate.
3. Ontwikkelingen, regelgeving en herijken buitenreclamebeleid
3.1
Markt en maatschappelijke ontwikkelingen
In de loop der jaren zijn de inzichten aangaande de rol van de lokale overheid gewijzigd en zijn de
culturele en maatschappelijke instellingen meer marktgericht gaan opereren. Bovendien zijn de
partijen op de buitenreclamemarkt gefuseerd en is het productaanbod verbreed.
De lokale overheid vervult steeds vaker een kaderstellende functie. Tevens is er een Rijksbrede visie
om de lasten voor burgers, overheid en bedrijfsleven bij naleving van voorschriften naar beneden te
brengen. In Leiden is dit beleid o.a. geformuleerd in het programma ‘Minder en Beter’.
3.2.
Regelgeving en handhaving buitenreclame
In Algemene Plaatselijke Verordening(APV) van de gemeente Leiden zijn een aantal regels
opgenomen waaraan vormen van of het maken van reclame dienen te voldoen. Artikel 4:15 behandelt
het verbod op hinderlijke of gevaarlijke reclame en artikel 5:7 het verbod op het parkeren van
reclamevoertuigen. Voor het plaatsen van reclame is een vergunning vereist van het college (artikel
4:16 Vergunningsplicht stadsschoon). Het tegengaan van wildplak is geregeld in artikel 2:42 Plakken
en kladden.
Door de gemeente wordt uit praktische overwegingen meer ingezet op schoonmaken dan op
daadwerkelijk handhaven. Door het snel en adequaat verwijderen van wildplak en illegaal geplaatste
sandwichborden kan de overlast met meer zichtbaar resultaat worden aangepakt. Daarbij werkt het
efficiënter en zeker kosteneffectiever. Door ervoor te zorgen dat de wildplak snel weg wordt gehaald,
wordt ons inziens het effect van de reclame teniet gedaan. Ook gaan wij ervan uit dat als exploitanten
merken dat de illegaal geplakte reclame snel wordt verwijderd het voor hen de investering niet meer
waard is en dat zij minder zullen laten wildplakken.
Uiteraard blijft de mogelijkheid om te handhaven bestaan. Bijvoorbeeld in het geval van een
constatering op heterdaad. Als er door de Goa’s een wildplakker wordt aangetroffen kan er een
proces verbaal worden opgemaakt (Bestuurlijke Strafbeschikking) en kunnen de plakspullen in beslag
worden genomen. Dit kan zowel door Goa’s gebeuren als door de politie. In de praktijk komt dit zeer
weinig voor omdat het plakken toch vooral in de avond/nachturen plaatsvindt en de pakkans dan lager
is.
Er wordt bijgehouden waar en wanneer er wildplak wordt verwijderd. Verder worden er door de
schoonmaakdienst en de driehoeksbordenexploitant sandwichborden die op de openbare weg worden
aangetroffen verwijderd. Het verwijderen wordt ook geregistreerd en de sandwichborden worden
opgeslagen. Indien het blijkt dat deze sandwichborden buitensporig vaak van hetzelfde bedrijf
afkomstig zijn kan er door de afdeling Handhaving worden opgetreden tegen dit bedrijf.
3.3
Herpositionering en formuleren uitgangspunten gemeente
In de huidige maatschappelijke realiteit zijn aanpassingen waarop de gemeente leiden haar
buitenreclamebeleid vorm geeft noodzakelijk. Zo zal de gemeente overgaan op een beheervorm,
waarbij de gemeente zelf geen directe rol meer zal spelen in de exploitatie. De buitenreclame
contracten worden uitbesteed aan de private sector. Onderdeel van de uitbesteding vormt een opruimen schoonhoudverplichting. Het aantal toegestane reclamevormen blijft beperkt. In de gekozen
beheervorm is gemeente primair verantwoordelijk voor de regie en het afsluiten en het beheren van de
contracten. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen komen de opbrengsten van
buitenreclame ten goede aan de openbare ruimte. Het beleid sluit op hoofdlijnen aan bij de contracten
die verlengd of afgesloten zijn.
Om het kaderstellende buitenreclamebeleid zo optimaal mogelijk vorm te geven zijn de volgende
uitgangspunten geformuleerd:
 Buitenreclame dient te passen binnen het straatbeeld en uniform van vormgeving, kleurstelling en
materiaalgebruik te zijn.
 Buitenreclame dient niet verstorend in de buitenruimte te zijn, dus terughoudend met het aantal
uitingen en niet storende licht- en geluidsintensiteit.
 Buitenreclame dient de verkeersveiligheid en het gebruik van de openbare ruimte niet negatief te
beïnvloeden.
 Er dient voldoende ruimte te zijn voor sociaal-culturele, maatschappelijke en gemeentelijke
uitingen.
 Met een zonering wordt duidelijk gemaakt welke objecten in welke gebieden toelaatbaar zijn.
Hierbij wordt aangesloten op de kaders van de Welstandnota en het Handboek Openbare Ruimte
(nog in ontwikkeling).
 Zo beperkt mogelijk gebruik van regels, vergunningen en procedures.
 Heldere afspraken over verwijdering en handhaving van ongewenste uitingen, zoals wildplak.
 De opbrengsten van buitenreclame dienen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de
openbare ruimte.
 Buitenreclameproducten dienen te voldoen aan de van toepassing zijnde duurzaamheidseisen en
energiezuiniger te zijn.
 Buitenreclame in de binnenstad moet aansluiten bij het historisch karakter van de binnenstad en
deze versterken.
Deze elementen vormen het centrale kader waaraan de reclame-uitingen, eventuele beleidskeuzes en
handhaving zullen moeten voldoen.
4. Toegestane buitenreclame, nieuwe buitenreclame en criteria
4.1
Toegestane vormen buitenreclame
Reclamemasten
Er zijn momenteel twee reclamemasten geplaatst (A4/Roomburg en A44/Plesmanlaan). Deze masten
hebben 2-3 grote verlichte reclamevlakken van elk ruim 100m 2 en worden voornamelijk gebruikt door
adverteerders van nationale merken en diensten. Gezien de strategische locatie van Leiden langs
belangrijke snelwegen is het aantal van twee reclamemasten normaal te noemen. Deze contracten
zijn verlengd, waarbij is ingespeeld op verbetering van de duurzaamheidseisen en financiële afdracht.
Billboards, abri’s en mupi’s
Op dit moment staan er 13 billboards (van binnenuit verlichte en roterende reclamevitrines met een
oppervlakte van 8m2) langs in- en uitvalswegen. De exploitant (JCDecaux) mag maximaal 43 vlakken
op deze bestaande billboards exploiteren. Daarnaast heeft dit bedrijf het exclusieve recht in de
gemeente Leiden om billboards te mogen exploiteren. De reclameruimte wordt voornamelijk gebruikt
door adverteerders van nationale merken en diensten. Het aantal billboards in de stad Leiden is
normaal in vergelijking tot referentiesteden.
De gemeente heeft een contract met exploitant JCDecaux voor de plaatsing, exploitatie en onderhoud
van circa 200 abri’s en 100 mupi’s. Met twee typen abri’s wordt een betrouwbaar en goed netwerk van
wachtvoorzieningen geleverd. De mupi’s worden ingezet voor commerciële reclame (verkocht door
JCDecaux), maar een groot aantal vlakken staat ter beschikking van de gemeente (82 vlakken voor
niet-commerciële reclame van gemeentelijke instanties en een aantal voor stadsplattegronden). Het
aantal Mupi’s is voldoende voor de stad, er is afdoende ruimte voor stadsplattegronden en gemeenteinformatie. Wel zal er gekeken moeten worden naar de plaatsing van sommigen Mupi’s omdat deze
hinder opleveren voor het (voetgangers)verkeer. In het lopende Abri, Mupi en Billboard contract tot
2020 is o.a. rekening gehouden met:
- het bevorderen van de kwaliteit in de openbare ruimte (schoonmaken objecten);
- in te spelen op wensen vanuit de stad gebruikers/ondernemers (max. 20 mupi’s verwijderen in de
binnenstad, de exploitant zal hieraan meewerken); Dit kan spelen bijvoorbeeld in het kader van
het programma Binnenstad.
rekening te houden bij ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld RGL).
Wanneer andere aantallen Mupi’s gewenst zouden zijn moet dit in een nieuw contract worden
onderhandeld. Dit is in lijn met eerdere besluitvorming van het college met betrekking tot de
aanbesteding van het Mupi contract.
Lichtmastreclames
In de gemeente zijn op dit moment 238 lichtmastreclames geïnstalleerd. Dit is in verhouding gelijk aan
het aantal in referentiesteden (Den Haag, Haarlem, Utrecht). Lichtmastreclame wordt gebruikt door
lokale ondernemers voor bewegwijzering en naamsbekendheid. Tot op dit moment wordt de
vergunningverlening en de exploitatie volledig door de gemeente verzorgd. Bij iedere lichtmastreclame
moet een vergunning worden aangevraagd. Daarnaast worden er leges doorberekend. Dit zijn
administratieve lasten zoals: beoordeling, facturering, opzeggingen, externe keuring en toestemming
etc.
De adverteerder is verantwoordelijk voor plaatsing en onderhoud.
De kwaliteit van de lichtmastreclame moet omhoog.
Als de lichtmastreclame, conform de algemene buitenreclamebeleidslijn, zal worden uitbesteed aan
een hierin gespecialiseerd bedrijf zal dit de volgende voordelen met zich meebrengen:

vermindering administratieve lastendruk door lagere ambtelijke inzet en vermindering van het
aantal contacten tussen adverteerders en de overheid;

uniformering van de toegestane uitingen, tot de huidige formaten 105 * 70 cm en 70 * 70 cm;

hogere kwaliteit en verbeterd doelgroepbereik;

verhoogde en gegarandeerde financiële afdracht;

maximering;

zonering.
Reclame driehoeksborden
Conform de algemene buitenreclamebeleidslijn is de “A0-reclameruimte” voor de komende jaren
uitbesteed aan vanPuffelen Buitenreclame BV. Naast het feit dat deze flexibele driehoeksborden geen
bijdrage leverden aan een kwalitatieve uitstraling van de openbare ruimte, konden deze bij de
bepaalde weeromstandigheden ook tot gevaarlijke situaties leiden (bijvoorbeeld: door om te vallen
en/of weg te waaien). Door de uitbesteding worden de volgende zaken gerealiseerd:
 hogere kwaliteit meubilair;
 hogere kwalitatieve uitstraling van de openbare ruimte (opruim- en schoonhoudverplichting);
 maximaal 210 driehoeksborden (geen verdere uitbreding);
 waarborging culturele sector;
 de mogelijkheid om binnen een zekere straal van de driehoeksborden wildplakken tegen te gaan
(uitgezonderd de vrijplakplaatsen);
 verbeterde (culturele) doelgroepen bereik;
 vermindering van administratieve lasten vermindering;
 meer opbrengsten.
Dit is in lijn met eerdere besluitvorming in het college van B&W met betrekking tot de aanbesteding
van de driehoeksborden.
Aanplakborden
De gemeente Leiden vindt het noodzakelijk dat er voldoende legale plakruimte beschikbaar wordt
gesteld voor niet-commerciële boodschappen. Daarbij hoort onder meer het uiten van de eigen
mening. Voor het aanbrengen van niet-commerciële publicaties is geen voorafgaande toestemming
van de gemeente nodig. Gebruikmaking van de borden regelt zichzelf en over het algemeen is de
ervaring daarmee positief: gebruikers ontzien elkaars affiches. Hiermee wordt illegaal plakken tegen
gegaan. De exacte locaties zijn terug te vinden op de gemeentelijke website.
In het contract met vanPuffelen Buitenreclame BV. (driehoeksborden) is opgenomen dat zij ook zorg
dragen voor de/het schoonmaak/houden van deze aanplakborden.
Elektriciteitshuisjes en andere nutsvoorzieningen (A0 formaat)
Op dit moment wordt het uiterlijk van veel elektriciteitshuisjes en ander nutsvoorzieningen ontsierd
door graffiti en/of wildplak. De eigenaar (NUON) zorgt zelf niet voor verwijdering omdat naar hun
mening het handhavingsbeleid te kort schiet. Het beleid van de gemeente is er op gericht dit soort
losse objecten bij nieuwbouw en herontwikkeling zo veel mogelijk te integreren in gebouwen, maar we
zullen de komende jaren nog rekening moeten blijven houden met deze voorzieningen in de openbare
ruimte.
Om de kwaliteit van deze voorzieningen op peil te houden wordt in veel gemeentes reclame hierop
toegestaan. In ruil voor het plaatsen van reclame houdt de exploitant de elektriciteitshuisjes etc.
schoon van wildplak en graffiti.
Deze vorm van reclame kan gezien kan worden als reclame op de eigen gevel, maar aangezien het
hier niet gaat om uitingen zoals bedrijfsnaam of aan het pand/bedrijf gerelateerde uitingen, valt deze
reclamevorm onder het regime van dit beleid.
In overleg met de eigenaren van deze objecten dienen nadere afspraken te worden gemaakt, waar bij
er sprake is van een win-win situatie. De toegestane vormen van reclame worden in overeenstemming
met de gemeente nader uitgewerkt. Een minimale kwaliteitseis is dat binnen een straal van 10 meter
een schoonmaak en opruimplicht van toepassing is.
4.2
Alternatieve vormen buitenreclame
Een van de uitgangspunten van het nieuwe buitenreclamebeleid is dat er terughoudend moeten
worden omgegaan met het verder uitbreiden van het aantal toegestane reclamevormen. De wereld
staat echter niet stil en dat geldt zeker ook voor de reclame- en mediawereld. Ook de gemeente
ontwikkelt zich verder met als gevolg dat behoefte kan ontstaan aan nieuwe reclameobjecten. Deze
vormen zijn momenteel geen van allen toegestaan. Een paar concrete voorbeelden:
1) Gesponsorde rotondes – bedrijven hebben interesse getoond om een rotonde te ‘adopteren’. In de
praktijk betekent dat een het bedrijf de rotonde gaat onderhouden en zal voorzien van een bepaalde
kleine uiting. Voordeel voor de gemeente is dat de onderhoudskosten gedrukt kunnen worden.
2) Informatieborden. In de gemeente Leiden zijn geen informatieborden aanwezig die inwoners en
bezoekers informeren over de komende evenementen. Informatieborden kunnen de aantrekkelijkheid
van de stad verhogen. Door partijen als Centrummanagement en het bureau Citymarketing worden
deze als zeer gewenst beschouwd. Onder voorwaarden kunnen deze borden commercieel
geëxploiteerd worden. Dit kan wel leiden tot concurrentie met de bestaande reclame-uitingen.
3) Een groot digitaal scherm op een centrale plek (bijvoorbeeld in de buurt van het station). Een
dergelijk scherm kan dienst doen om informatie te verspreiden in combinatie met reclame.
4) Digitale informatiezuilen, voornamelijk ten behoeve van culturele en toeristische informatie.
5) Bouwsteigerdoeken. Bij panden die verbouwd worden, staat vaak een grote steiger. Reclame op
steigers verbetert het aanzien van bouwplaatsen en daarmee ook de beleving van de openbare ruimte
(denk aan stationsomgeving en binnenstad). Er zijn exploitanten die geïnteresseerd zijn om op AAlocaties deze ruimte te verkopen aan adverteerders. Hoewel het reclame op het pand betreft, is deze
vorm van reclame echter niet locatiegebonden. De gemeente staat deze vorm van reclame op dit
moment niet toe en dat beleid zal gecontinueerd worden.
6) Spandoeken en banieren. De gemeente staat deze vorm niet toe en dit zal gecontinueerd worden.
4.3
Algemene toetsingscriteria nieuwe vormen buitenreclame
Bij vergunningverlening voor overige/nieuwe reclameobjecten worden de volgende algemene
toetsingscriteria toepast
 Bijzondere reclame-uitingen zijn alleen toegestaan in de reclamezones.




In beeld en constructie moet het object een bijdrage aan het stadsbeeld leveren. Daarom kan niet
alleen de reclamedrager getoetst worden, maar ook de inhoud van de reclame. De criteria voor
het toetsen van de inhoud van de reclame zijn: de reclame-uitingen moeten in overeenstemming
zijn met de ten tijde van het aanbrengen van de reclame geldende Nederlandse Reclame Code
(vastgesteld door de Stichting Reclame Code) en de reclame mag niet in strijd zijn met de
openbare orde en de goede zeden, een en ander ter beoordeling van het college. Een relatie van
het product of de dienst die wordt aangeprezen met de omgeving is niet vereist.
Nieuwe reclameobjecten mogen geen afbreuk doen aan bestaande uitingen. Dit geldt zowel voor
de afdrachten die de bestaande uitingen genereren als voor de plaatsing in de openbare ruimte.
Nieuwe reclamevormen moeten rekening houden met bestaande contracten.
Ook blijven de genoemde uitgangspunten op blz.7 hoofdstuk 3.3 Herpositionering en formuleren
uitgangspunten onverkort van kracht.
5. Zonering buitenreclame en opbrengsten buitenreclame investeren in de openbare ruimte
5.1
Zonering buitenreclame
In verband met de kwaliteit van de stedelijke omgeving is het gewenst om in de gemeente een ruimtelijke
zonering aan te brengen. Hierbij wordt de gemeente Leiden verdeeld in reclamezones en reclamevrije zones.
Gebieden waar geen of zeer beperkte reclame is toegestaan zijn:
 Woongebieden;
 Cultuurhistorische gebieden;
 Groen- en recreatiegebieden;
 Polderpark Cronesteyn;
 de Leidse Hout.
Reclame kan wél een plaats krijgen:
 Langs de hoofdwegeninfrastructuur en wijkontsluitingswegen;
 Op bedrijventerreinen;
 In het centrumgebied en overige winkelcentra.
Vanwege een groot aantal langlopende buitenreclamecontract dient rekening te worden gehouden met een
overgangsperiode. Daarnaast vormen de uitgangspunten van de Welstandsnota Leiden 2010, de Kadernota en
Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte (nog in ontwikkeling) inzake buitenreclame onderdeel van de definitieve
plaatsing / keuze.
5.2 Opbrengsten buitenreclame investeren in de openbare ruimte
Op moment komen de opbrengsten van de buitenreclamecontract ten goede aan de algemene
reserves. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren
wordt voorgesteld om (een deel van) de meeropbrengsten afkomstig van het buitenreclamecontract
specifiek in te zetten voor de verbetering van de openbare ruimte. Deze meeropbrengsten worden
berekend ten opzichte van de inkomsten van de huidige contracten. Deze inkomsten bedragen op dit
moment ongeveer 800.000 euro (per eind 2010).
Een voorbeeld hiervan is het huidig driehoeksbordencontract met vanPuffelen Buitenreclame, waarbij
een deel van de meeropbrengsten zal worden ingezet om het wildplakken in Leiden tegen te gaan.
BIJLAGE 1
Begrippenlijst
Abri
Overdekte halteplaats voor het openbaar
vervoer. Kan voorzien zijn van een van
binnenuit verlichte reclamevitrine (2m2).
Reclames kunnen op een rol zijn
aangebracht, zodat op een zijde meerdere
vlakken getoond kunnen worden.
Aanhang wagen
met reclame
Illegaal geparkeerde reclamewagen
Billboard
Drager van een reclameposter van 240cm
* 330cm (8m2 poster oppervlakte). De
reclameposter kan worden aangelicht of
binnenuit verlicht zijn. Reclames kunnen
op een rol zijn aangebracht, zodat op een
zijde meerdere vlakken getoond kunnen
worden.
Driehoeksborden
- flexibel
Driehoekige frames ten behoeve van
culturele evenementen. De posters
hebben het formaat A0. De frames zijn
niet verlicht.
Driehoeksbord vast
Vaste constructie van driehoeksbord
gemonteerd om lantaarnpaal.
Elektriciteitshuisje
met wildplak
Mupi
Losstaande, van binnenuit verlichte
reclamevitrine met een oppervlakte van
2m2. Reclames kunnen op een rol zijn
aangebracht, zodat op een zijde meerdere
vlakken getoond kunnen worden.
Mupi als
stadsplattegrond
Losstaande, van binnenuit verlichte
reclamevitrine, waarvan een zijde
voorzien is van een stadsplattegrond.
Reclamemast
Grote reclamezuilen die al van veraf
gezien kunnen worden. Zijn voorzien van
een of meerdere reclamevlakken. Verlicht.
Maximale hoogte circa 40 meter.
Spandoeken
Doeken die gespannen worden tussen
gebouwen of objecten in de openbare
ruimte met als doel om een bepaalde
boodschap over te brengen.
Bouwsteigerdoek
Bedrukt met reclame. Niet aanwezig in
Leiden op dit moment.
Vrije plakplaatsen
Vrije plakplaats in Leiden.
Wildplak op
elektriciteitshuisjes
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards