"Zelfzorg" - Bruno Swinnen

advertisement
29-09-2013
Zorgverleners moeten soms evenwicht zoeken
tussen geven en nemen
tussen zich inzetten voor anderen en
het bewaken van de eigen grenzen
Wie goed voor zichzelf zorgt,
is ook beter in staat om voor anderen te zorgen
2
Bruno Swinnen 2013
1
29-09-2013
  Zelfzorg =
  De capaciteit om zorgzaam om te gaan met jezelf
  Om je bewust te zijn van je eigen noden en behoeften
  Door er aandacht aan te geven
  Als je goed voor jezelf kan zorgen
  Ken je en respecteer je je eigen grenzen
  Ben je in staat om met liefdevolle vriendelijkheid naar
jezelf te kijken
3
Bruno Swinnen 2013
  Zelfzorg = inkeer of veerkracht
 
 
 
 
Zelfzorg gaat verder dan de grenzen van je persoonlijke ik
Zelfzorg is de basis van zorg voor de ander
Enkel als je in staat bent genoeg aan jezelf te geven
Hulpverlener is meester zijn in het er zijn voor de ander
  Veerkracht verhoogt wanneer je goed voor jezelf kan
zorgen
4
Bruno Swinnen 2013
2
29-09-2013
  Jaren ’90
  Belimagerapport zegt:
  De verpleegkundige heeft een positief zelfbeeld
•  Fier, bekwaam, verantwoordelijk
  Tegelijk is er de andere kant
•  Er is overspannenheid, frustratie, ontevredenheid, moeheid
•  Ziekteverzuim, uitgeblust gevoel, burn-out, depressie
  En er is het moeten omgaan met compassievermoeidheid
  Compassievermoeidheid is niet hetzelfde als burn-out
  Maar wat is het dan wel?
5
Bruno Swinnen 2013
  De verpleegkundige is terecht fier, bekwaam en gelukkig
  Omwille van de ‘kleine goedheid’ dwz
  Affectief gevoelig, bescheiden en kwetsbaar zijn voor het
leed van een afzonderlijk en uniek ander
  Een beetje dwaas, nederig en naïef de ander laten voor
gaan
  Wil elk afzonderlijk ander tot hun recht laten komen
  Want ieder zorgvrager is een onherleidbare en
onherhaalbare uniciteit, altijd en iedere dag nieuw
  Zonder te wachten op het systeem dat voor oplossingen
zou moeten zorgen in een totaalprogramma
  Barmhartigheid – in een beperkte, kleine plaats doet ze wat
ze kan – het ondenkbare - tegenover deze unieke ander
6
Bruno Swinnen 2013
3
29-09-2013
  De hulpverlener heeft empathische kwaliteiten
  Je kiest een hulpverlenend beroep
  Je neemt de zorg op voor de mensen in je omgeving
  Je leeft je in in de ander
  Soms zodanig dat je het contact met jezelf verliest
  Je dreigt voorbij te gaan aan je eigen pijn
  Mensen hebben spiegelneuronen
  Deze helpen je bij het registreren van (subtiele) tekens van
emoties bij anderen
  We ‘lezen’ deze emoties niet, maar spiegelen ze en voelen
ze zelf ook
7
Bruno Swinnen 2013
  Als we pijn en lijden bij anderen waarnemen
  Voelen we die pijn en dat lijden zelf ook
  Als we hier geen aandacht besteden
  Lopen we leeg
  Het is van belang dat we eerst voor onszelf zorgen
Het hart pompt eerst bloed naar zichzelf, voordat het bloed pompt naar
andere delen van het lichaam. Deed het dat niet, dan zou het hart eerst zelf
sterven en vervolgens de rest van het lichaam.
We kunnen dus pas goed voor anderen zorgen wanneer we eerst voor
onszelf zorgen
8
Bruno Swinnen 2013
4
29-09-2013
  Draait om de vraag
  “Heeft het zorgen voor anderen ertoe geleid dat je te vermoeid bent
om voor jezelf te zorgen?”
  Compassievermoeidheid bij verpleegkundigen, artsen, …
•  Niet allen zijn er vatbaar voor
  Vooral in specialismen met zorg voor mensen met ernstige
aandoeningen, hoge sterftekans, veel lijden
  Oncologie, neanatologie, intensive care, spoedeisende
hulp, forensische zorg, …
  Vooral in beroepen: verpleegkundigen, artsen, soldaten,
politieagenten, brandbestrijders, gevangenenbewaarders,
maatschappelijk werkenden, jeugdzorgwerkers
9
Bruno Swinnen 2013
  De meest empathische verpleegkundigen
  Die het grootste medeleven hebben
 
 
 
 
 
 
 
Verliezen gevoel van empathie
Ziekteverzuim, klachten als hoofdpijn en rugpijn
Problemen met alledaagse emotionele zaken in hun privé
Ervaren slaapproblemen
Depersonaliseren van zorgvragers: “de falende lever in bed 7”
Betrokkenheid en contact is minimaal
Het professionele werk wordt oppervlakkig, vluchtig,
onvoldoende
10
Bruno Swinnen 2013
5
29-09-2013
  Compassievermoeidheid
  Is een werkelijk gevaar voor de zorgvrager, de familie en
de andere hulpverleners
  Herkenning en erkenning is belangrijk
11
Bruno Swinnen 2013
  Hoe kan je compassievermoeidheid meten?
  Gevalideerde instrumenten:
  STSS: Secondary Traumatic Stress Scale
  ProQOL5: Professional Quality of Life Scale versie 5
  Leidinggevenden moeten bedacht zijn op CompVermoei
  Zonder schroom aanspreken in risicosituaties
  Scholing over CompVermoei in bijscholingstrajecten
12
Bruno Swinnen 2013
6
29-09-2013
  (H)erkennen en benoemen “van wat er is”
  Geeft duidelijkheid
  Is een begin van herstel
  Positieve feedback
  Praten met en begeleiding door empathische collega’s
  Vormen van intervisie
  Bewustzijn
  Van jezelf en je eigen ontstane afstandelijkheid
  Werklast verlichten
  De betrokken verpleegkundigen indelen bij minder ernstige
zorgvragers
13
Bruno Swinnen 2013
  Morele ontevredenheid blijkt uiteindelijk
  de grondslag en de oorzaak te zijn
•  van onverschilligheid en compassievermoeidheid
  Met als diepere oorzaak blijkt te liggen
  Communicatie en stervenszorg
•  Vb: verschil in opvatting over lijden en disproportionele
behandeling tussen artsen en verpleegkundigen
•  Artsen willen maar blijven behandelen en
verpleegkundigen moeten mee doorgaan tegen hun gevoel
en empathie in – dit wordt ervaren als mishandelen
  Dit kan teveel worden en oorzaak van CV
  Goede afstemming, wederzijds respect, goede communicatie
kunnen veel voorkomen
14
Bruno Swinnen 2013
7
29-09-2013
Elke keer als je iemand geneest, geef je een stukje van jezelf weg
  Tot het moment dat je zelf heling nodig hebt
  We moeten met z’n allen langer werken
  Een hoog percentage van compassievermoeidheid ligt
op de loer
  Hopelijk kunnen we dat vermijden
15
16
Bruno Swinnen 2013
Bruno Swinnen 2013
8
29-09-2013
tijdsgeest
Belangensfeer,
interessekern,
waardesysteem
Behoeftige structuur,
verstand, geweten
zelfzorg
17
Bruno Swinnen 2013
  Mens is
  Uniek individu
  Dynamisch en relationeel
  Drievoudig wezen:
•  een ‘ik’ (psychosomatische uniciteit)
•  in relatie met ‘jij’ (intersubjectieve relatie)
•  in een ‘het’ (maatschappelijke context)
  Meerstemmig en dialogaal
  Een samenspel van veel innerlijke stemmen
•  Waarbij innerlijke stemmen verbonden zijn met ik-posities
•  Ik voel, ik denk, ik zou graag, ik doe …
  Elke situatie lokt een innerlijke stem uit, niet
alleen bij jezelf, ook bij de ander
18
Bruno Swinnen 2013
9
29-09-2013
  Het beeld dat men van zichzelf vormt en construeert is
dat van een zich ontwikkelend verhaal
  Al naargelang de situatie en wat men meemaakt legt
men in het verhaal wisselende accenten
  Men figureert in dit verhaal
  als verteller
  als hoofdpersoon of winnaar die successen boekt
  als under-dog of verliezer die zich te kort gedaan voelt, die
incasseert, en/of streeft naar meer erkenning en macht
19
Bruno Swinnen 2013
Zorgverlening
  = gericht op de (mede)mens als een zingevend
en zinontvangend wezen
Gezondheidszorg
  wil de gezondheid voor de drie-voudige
menselijke bestaanswijze (ik - jij – het)
  bevorderen
  herstellen
  zo goed mogelijk handhaven
20
Bruno Swinnen 2013
10
29-09-2013
Hoe omgaan met de emoties/ervaringen die zich aandienen?
Hoe ‘vriendschappelijk’ - constructief omgaan met datgene wat er is?
We zijn als een ijsberg
  Een deeltje aan de oppervlakte
  Het grootste deel verborgen onder de
oppervlakte
22
Bruno Swinnen 2013
11
29-09-2013
Spectrum van beleefde ervaring
Verstand,
Oppervlakte emoties, wil
Gevoelsgewaarwordingen
Diepgang...
Gevoelens
Ongevormde levensenergie
23
Bruno Swinnen 2013
  Emoties/ervaringen kunnen
  Ons volledig in beslag nemen – “ons overspoelen”
  Opgekropt worden
  Tot uitbarsting komen
  Of: vriendelijke/constructief werken met emoties/
ervaringen
  Door decentratie
  Het centrum verlegt zich
  Solidariteit en zorg voor de ander(en)
24
Bruno Swinnen 2013
12
29-09-2013
25
Bruno Swinnen 2013
  1. Bij het ontstaan van emotionele knopen
  Je kan zwelgen, uitbarsten, verlammen, spanning voelen, prikkelbaar
worden… bij het geen je meemaakt
  Negatieve spiraal van erg naar erger: teleurstelling, hopeloosheid,
belasting, …
  2. De therapeutische benadering van emotie/ervaring
  Antwoord en inzicht zoeken in de ervaring zelf
  Uitpellen van de ervaring tot levensenergie terug stroomt
  3. De integratieve/meditatieve benadering van emotie/
ervaring
  Rechtstreeks contact met de ongevormde levensenergie
  Niet gericht op inhoud of betekenis of psychische structuur
  Oefenen in blijven zitten en je openstellen voor de energie
  Diepzeeduiken
26
Bruno Swinnen 2013
13
29-09-2013
Bijvoorbeeld: Je wordt met een droevig gevoel wakker
–  Of je laat je door de droefheid niet raken
–  Of je laat je aanspreken door de droefheid die je wijst op iets wat je
aandacht nodig heeft
–  Of je denkt dat die droefheid bedreigend is voor we je bent (identiteit)
»  Dus wegduwen
»  negatief beoordelen en afwijzen = het bevriezen = het
losmaken van je ongevormde levensenergie = verstrikt raken
in een donkere, depressieve verhaallijn, melancholieke
gedachten en voorstellingen op verleden en toekomst
geprojecteerd
»  “Wat is er met me aan de hand?” “Waarom voel ik me toch altijd zo?”
“Ik krijg het ook nooit voor elkaar!”
»  Op deze wijze met gevoelens omgaan is veel erger dan de
primaire gevoelens
zelf – het keert zich tegenBruno
jezelf
27
Swinnen 2013
  Onderzoek van de omvattende gevoelsgewaarwording bevrijdt uit
emotionele draaikolken
  Onder de depressie tref je verdriet aan,
•  want je weet niet wat je met je leven aan moet
  Deze ontdekking helpt je intenser zoeken
•  naar de richting die je uit kan
  Of onder woede tref je de behoefte
•  iets essentieels duidelijk te maken aan een ander, dat je nu
pas herkend
  Uitpellen van de gevoelsgewaarwording werpt licht
•  op onze algemene relatie tot de situatie, geeft inzicht in
structuren
  Dit lijdt tot verandering en doorbreekt de negatieve verhaallijn
28
Bruno Swinnen 2013
  Fixaties kunnen doorbroken
worden
14
29-09-2013
  Integratieve of meditatieve wijze van omgaan met emotie/ervaring
  Dit is een minder conceptuele en minder directe weg
  Niet gericht op inhoud of betekenis of structuur
  Het is rechtstreekse – vriendelijke - opening voor de gevoelens
  Wanneer emotionele beroering oprijst, blijven we zitten, in alle
openheid
  Midden de uitbarsting stelt de meditatiebeoefenaar zich de vraag:
• 
• 
• 
• 
• 
“Ben ik werkelijk zo kwaad?”
“Moet ik me daar nu zo over opwinden?”
“Is dit wel zo belangrijk als ik denk?”
“Hebben de anderen het echt zo volstrekt verkeerd voor?”
…
29
Bruno Swinnen 2013
Dat hulpverleners niet alleen zichzelf maar ook hun cliënten helpen
door regelmatig te mediteren, wordt ondersteund door
dubbelblind(!) gecontroleerd onderzoek onder therapeuten in
opleiding. De therapeuten die een meditatieprogramma aan hun
training kregen toegevoegd, bereikten een duidelijk beter
behandelresultaat met hun cliënten dan hun collega’s die de
gebruikelijke training volgden. De cliënten hadden meer inzicht in
zichzelf en toonden meer verbetering in klachten en symptomen
dan de cliënten van therapeuten die niet aan meditatieoefening
deden.
uit Compassievol leven,
Frits Koster en Erik van den Brink
30
Bruno Swinnen 2013
15
29-09-2013
  De zorgverlener heeft te werken aan zichzelf
  De eigen zorg staat niet los van de dialoog van het zelf met een ander
 
 
het zelf is een gedecentreerd subject
en ontdekt de eigen levenskracht in relatie met de ander
  Een zorgverlener leert
 
 
vanuit de dialoog in betrokkenheid met de ander
ook van zichzelf of in relatie met zichzelf
  Enkele mogelijke wegen tot spirituele bewustwording:
 
 
introspectie, focusing, zelfanalyse, zelfreflectie, meditatie/integratie
zelfontplooiingsvormen dienstbaar voor
 
 
 
 
een communicatie met de zorgvrager
een dialoog met het multidisciplinaire team
de kennis van zichzelf
het leren omgaan met de grenzen
31
Bruno Swinnen 2013
  Als je wilt ontdekken wie je bent,
  stel je dan op dit moment rechtstreeks voor jezelf open,
  ga binnen in de wijze van zijn waarin je bent wat je bent en
  rust in je eigen aard
32
Bruno Swinnen 2013
16
29-09-2013
De meditatieve/integratieve wijze van omgaan met jezelf
brengt je onvermijdelijk bij de zin- en levensvragen
  De mens is een behoefte- en zinwezen
Behoefte aan en antwoord zoekend omtrent
•  veiligheid en bescherming,
•  honger en dorst,
•  sexueel-affectieve energie
Verlangens naar en antwoord zoekend omtrent
•  zin betekenis van het leven
•  spiritualiteit of diepere levenskracht
  De mens zoekt
•  Individueel en
•  Via collectieve zingevingsytemen naar antwoorden
  De mens zoekt
•  Vanuit een mensbeeld en
•  wil zo menswaardig mogelijke zorg voor zichzelf en de
zijnen
34
Bruno Swinnen 2013
17
29-09-2013
Spectrum van zinzoeken
Buiten: behoeftige narcistische structuur: Verstand,
emoties,
wil
behoefte aan veiligheid en
bescherming, honger en dorst,
sexueel-affectieve energie
Oppervlakte Vragen naar
informatie
Binnen: Gevoelens
verlangen naar antwoord op
vragen omtrent de diepere vragen,
twijfels, hoop en wanhoop, geloof
Gevoelsgewaarwordingen
en liefde
Diepgang...
verlangende zingevende structuur:
Zingevingsvragen
naar verdere
antwoorden
Ongevormde levensenergie
35
Bruno Swinnen 2013
  Gevoel van droefheid wordt lijden
  Gevoel van angst wordt paniek
  Emoties
  Droefheid, blijdschap, woede
  Angst, eenzaamheid, onzekerheid
  Gevoelens
  Brandende hitte onder het gevoel
  Gevoel van spanning en prikkelbaarheid
  Gevoelsgewaarwording
  Joie de vivre of gezonde vitaliteit
  Ongevormde levensenergie   Onafhankelijk de omstandigheden
36
Bruno Swinnen 2013
18
29-09-2013
Heeft het wel zin deze vraag te stellen?
Wie zijn eigen leven en dat van zijn
medemensen als zinloos ervaart, is
niet alleen ongelukkig, maar is ook
nauwelijks tot leven in staat.
(Einstein 1879-1955)
Zin bestaat niet en het zoeken daarnaar komt
neer op waanzin en vervreemding.
(Nietsche 1844-1900 en Freud 1856-1939)
37
Bruno Swinnen 2013
De mens treft zichzelf aan in zijn radicale eindigheid, waartegen
levensbeschouwingen, ideologieën en religies dammen opwerpen. Zin lijkt
van daaruit een gronddimensie van de menselijke werkelijkheid. Het heeft te
maken met een verlangen, een oerschreeuw van het begeren, die behoort tot
de meest fundamentele menselijke structuur en dus ook begrensd is.
(Yalom 1931-…)
Mensen zijn zinzoekers, vooral wanneer men vroeg of laat wordt geconfronteerd met diepingrijpende gebeurtenissen die men ervaart als crisis.
Bvb Ernstige ziekte, het verlies van dierbaren, een nieuwe liefde, verandering van
werkkring, fundamentele wijzigingen in het leefklimaat.
Cynisme, fatalisme, nihilisme zijn nooit ver weg...
38
Bruno Swinnen 2013
19
29-09-2013
De (lijdende)
mens stelt
zich vragen...
Zin- of levensvragen:
- Wie ben ik? (identiteit)
Individueel en - Vanwaar kom ik? (verleden)
- Waar ga ik naartoe? (toekomst)
1. Wie ben ik?
(identiteit)
2. Vanwaar kom
ik? (geschiedenis)
Collectief 3. Waar ga ik
naar toe?
(toekomst)
Opdracht: Haal er een paar zinvragen uit die je raken, die
belangrijk voor je zijn en bespreek deze
39
1. Wie ben ik?
(identiteit)
a. Hoe sta je in het
leven nu je ziek bent?
b. Hoe zie je jezelf als
zieke?
c. Hoe voel je jezelf als
lijdende mens?
d. Hoe gaat je familie
daar mee om?
e. Wat vind je
waardevol?
f. Waar kies je ten
diepste voor?
g. Waar geloof je in?
h. Waar heb je twijfels
rond?
i. Wat maakt je
onzeker?
j. Wat maakt je blij of
verdrietig?
k. Wie is God voor jou?
l. Met wie zou je
daarover kunnen praten?
2. Vanwaar kom ik?
(geschiedenis)
a. Vertel eens iets over
je verleden?
b. Wat heb je
meegemaakt?
c. Waar heb je spijt
van?
d. Waar ben je blij om?
e. Waar voel je je
schuldig om?
f. Wat had je graag
anders gedaan?
g. Heb je daar ooit met
iemand kunnen over
praten?
h. Hoe was je
geloofsbeleving vroeger?
i. Was je daar gelukkig
mee?
j. Hoe was dat voor je
familie?
40
Bruno Swinnen 2013
3. Waar ga ik naar toe?
(toekomst)
a. Welke toekomst heb je
nog?
b. Wat verwacht je zelf?
c. Waarop hoop je en
waarin geloof je?
d. Wat zijn je diepste
wensen?
e. Wat verwacht je van je
familie?
f. Van wie verwacht je nog
iets bijzonders?
g. Waar ben je bang voor?
h. Welke beeld van de
toekomst heb je?
i. Waar ga je
terechtkomen?
j. Met wie zou je daarover
willen of kunnen praten?
k. Waar haal je je kracht
uit?
l. Hoe ziet je familie de
toekomst?
Bruno Swinnen 2013
20
29-09-2013
  Wie ben ik?
  identiteit
  Van waar kom ik?
  verleden
  Waar ga ik naar toe?
  toekomst
= Trage vragen of een zoektocht naar een complexer beeld van jezelf en van je
leven, naar een rijkere taal om te benoemen waar het in het leven uiteindelijk
echt om gaat. Ze zijn een appél voor de zorgverlener zelf en een uitdaging om
er zo zinvol mogelijk mee om te gaan in de relatie met de zorgvrager. 41
Bruno Swinnen 2013
… en zoekt antwoorden: - Individueel: uitgangspunt of onderliggend
mensbeeld = De mens is een relationeel/dialogaal wezen
(personalisme), en heeft een narratieve,
meervoudige structuur (Ricoeur, Hermans).
De mens is:
>“Je pense donc je sui” - Descartes (1596-1650) - -  een ik dat spreekt, waarbij de mens gesplitst wordt in lichaam en
geest, gevoel en verstand
-  dat een eigen verhaal vertelt, > de Autonome mens
-  die handelt, de liberale autonomie - (Kant 1724-1804) waarbij de mens vrij is in zijn persoonlijk leven,
en anderen er zich niet mogen in mengen.
Autonomie als radicale onafhankelijkheid. -  aan wie handelingen worden
toegeschreven, Of de socratische autonomie - (Socrates 469-399)
die zegt dat de vrije en kwetsbare mens voor
zichzelf moet zorgen. Autonomie als radicale
zelfzorg.
-  die verantwoordelijk is voor de eigen
handelingen, -  interactie tussen ik en zichzelf, maar ook
interactie tussen ik en een ander, de wereld,
de kosmos (holisme)
42
Bruno Swinnen 2013
21
29-09-2013
- Collectieve zingevingssystemen
(levenbeschouwingen, religies en godsdiensten)
Met God Hindoeïsme
Islam
Jodendom
Christendom:
-  Katholiek
-  Protestant
-  Anglicaan
-  Orthodox
….
Zonder God
Humanisme
Boeddhisme
Ietsisme
Agnosticisme
Posttheïsme-Beyondisme
(mystiek)
….
43
Bruno Swinnen 2013
Deze zegt ons:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ik ben onvolmaakt en onaantrekkelijk”
“Ik ben sociaal onwenselijk, ze moeten mij niet”
“Ik ben onbekwaam en een mislukkeling”
“Ik verlies mij populariteit
… als ik met zelfzorg bezig ben …”
“Zelfzorg is voor flauwerikken en zwakken…”
“Wat gaan de mensen denken…”
“Ik voel me schuldig en voel me onnozel, niet ernstig ”
“Ik voel me beschaamd en gegeneerd”
“De norm en het ideaal zeggen me toch dat …”
“Ik heb altijd geleerd dat ... dus doe ik dat zo …”
“Ik ben nu eenmaal zo en dit kan ik niet veranderen …”
…
44
Bruno Swinnen 2013
22
29-09-2013
“Een cognitief geheel van opvattingen, houdingen, waarden en normen,
dat het individu zich in de loop van zijn of haar persoonlijke geschiedenis
eigen maakt in een continu proces van interpreteren, systematiseren en legitimeren
van zichzelf, van anderen en van gebeurtenissen.
Vanuit een zingevingsysteem brengt het individu structuur, tracht men zijn of haar onmiddellijke levenssituatie
te doorleven of te overstijgen, schrijft men zin en betekenis toe aan zijn of haar leven,
en verwerft hierdoor een relatieve subjectieve zekerheid.
Het zingevingsysteem helpt mensen
om ervaringen die in het leven opgedaan worden
te ordenen en in te passen in het leven.”
Kleine filosofie van de zoekende mens
45
Doel, taak,
zinvolle
bezigheid
Toemaat
Bruno Swinnen 2013
Genot, geluk,
zelfontplooiing,
zelfrealisatie,...
Kunstmatige geluk: kortstondig of vluchtig
Keuze, wil
tot leven
ge
ati
n
Ku
Mens - Sommigen kunnen de keuze
maken tot zinvolheid, hoop,
liefdevolle aanwezigheid
- Anderen kunnen de keuze
niet maken en vervallen in
zelfmedelijden, wanhoop en
cynisme
g
we
stm
Kunstmatige strategieën, methodes en
middelen: drugs, drank, medicatie,
leiderschap,...
De mogelijkheid tot keuze heeft te
maken of is verbonden met je mens-zijn,
met wie je bent! En met de grond onder
je voeten, dwz je fundament, je basis, je
diepste wezen, je stevigheid,...
De grond onder je voeten wordt gevormd vanuit
ervaringen, van wat je overkomt: 1ste vanuit basisvertrouwen: dwz moederlijkezorg
(veiligheid en geborgenheid) en Er zijn mensen die een
keuze kunnen maken of de
wil tot leven hebben om
een doel te bereiken. Het
geluk krijgen ze er als
toemaat bij. Sommigen kunnen die
keuze niet maken en
zoeken het geluk op
kunstmatige wijze. Dit
geeft een kunstmatig,
voorbijgaand
geluksgevoel. = De basis van alles
2de vaderlijke zorg (veiligheid tov de wereld)
De grond onder je voeten is ook waar je ten diepste voor en van leeft, het is wat ons
overkomt via sacrale momenten, iets heiligs, heil, heel, iets wat thuis doet komen
Je kan geven (actief) van wat je 46
hebt gekregen (passief)
© Viktor Frankl (Weens psychiater
oprichter van de logotherapie 1905-1997)
Bruno Swinnen 2013
23
29-09-2013
IJsbergmodel Mc Clelland
Kennis en
Oppervlakte Gedragsvaardigheden
Waarneembaar en
controleerbaar
Normen en waarden
Diepgang...
Zelfbeeld
Eigenschappen en motieven
Bruno Swinnen 2013
47
24
29-09-2013
  Menswaardigheid = basis van zorg
  Veronderstelt:
  Professionaliteit, kundige interventie én
  Zorg om de zorg, presentie
  Dwz: bij jezelf en bij de ander zijn
49
Fysisch Psychisch Bruno Swinnen 2013
Sociaal Existentieel
…in fragmenten?
50
Bruno Swinnen 2013
25
29-09-2013
Holisme betekent: ‘die alles omvat’
is te verstaan als:
de nadruk leggen op de totaliteit van het organisme
dat als geheel meer is dan de delen.
Een persoon
is niet alleen een lichaam of een psychè, maar wordt ook
beïnvloed door de situatie en vooral de directe
omgeving, en ondergaat samenwerkende processen
waarbinnen men evolueert en verandert, dat wil zeggen
dat de mens in zijn/haar gehele existentie betrokken is.
Zorg voor de gekwetste mens – jezelf én de ander
betekent dus aandacht voor de lichamelijke, psychische
en sociale lagen van zijn/haar bestaan of van zijn/haar
existentie.
51
Bruno Swinnen 2013
fysisch
Existentieel context
sociaal
psychisch
52
Bruno Swinnen 2013
26
29-09-2013
“Je hebt niet een longziekte of een hartziekte of een kanker. Iedere lichamelijke ziekte heeft een
psychische oorzaak, concomitant en gevolg, en iedere psychische ziekte heeft lichamelijke oorzaken,
concomitanten* en gevolgen. Het is de mens in zijn globaliteit die ziek is. En het is geen geïsoleerde
mens maar een menselijke groep die geconfronteerd wordt met de ziekte, het is de familie die ziek is in
één van haar leden. (...) Wat gebeurt er met de hartpatiënt? Dat hij nu en dan pijn heeft, dat hij
minder makkelijk kan gaan, dat hij minder lang inspanningen kan doen? Er gebeuren ook sociale
zaken. Hij wordt geïsoleerd. Plotseling ziet hij dat hij tot een minderheidsgroep behoort. Hij zwemt
niet meer mee in de grote stroom. De anderen worden een beetje bang, gaan een beetje van hem weg,
behandelen hem als een teer plantje. In zichzelf wordt hij heel sterk geconfronteerd met het feit dat
zijn leven een einde zal hebben. (...) De hartziekte, de beklemming van angina pectoris, is een fysische
situatie maar ook een existentiële, psychische situatie. Je zit als in een gevangenis en je zou willen
gillen en je eruit willen slaan. Als je dan geluk hebt om geneesheren tegen te komen die weten dat
mensen totaliteiten zijn, zullen ze je zeggen: nu heb je een kans. (...) De kans van de ziekte is de
terugkeer tot jezelf en de kans om je lichaam als symbool te zien van de informatie die de evolutie in je
heeft neergeslagen. De kans om tot een menselijke eenheid te komen. Om het dualisme van de
westerse maatschappij te overwinnen. Om de mens als totaliteit te beleven. Dat is een eerste punt. Ten
tweede, als je ziek bent, word je vrijgestelde van de maatschappij. De maatschappij heeft geen eisen
meer. (...) Het is een van de diepste aanklachten die men tegen onze maatschappij kan uitspreken, dat
de grondvragen die draaien rond ‘hoe kan de menselijke eenheid zich uitdrukken in de intermenselijke
relaties’, dat die niet of bijna niet kunnen gesteld worden door personen die meedraaien in het
productieproces.”
53
Bruno Swinnen
2013
*Concomitant betekent volgens Van Dale: samengaand, medewerkend, begeleidend, niet relevant.
Leo Apostel in J. Van Landschoot en K. Raes, Afbraak en Opbouw. Dialogen met Leo Apostel, Brussel, 1984, 20-23.
Zorg is te begrijpen als het
‘gezamenlijk antwoord op kwetsbaarheid en afhankelijkheid’,
vanuit de competentie van de zorgverlener
in het tegemoet komen aan zorgbehoeften,
in verbondenheid van de één met de ander.
Tronto onderstreept
de betrokkenheid (of het gezamenlijke) van zorg
als een proces met verschillende dimensies.
54
Bruno Swinnen 2013
27
29-09-2013
4. Car-recieving
zorgvrager
- ik -
- ander -
zorgverlener
3. Car-giving
2. Caring for
1. Caring about
55
Bruno Swinnen 2013
Joan Tronto onderscheidt verschillende fases in zorg:
• de fase van ‘caring about’ of zich zorgen maken om:
het aandacht hebben voor het feit dat zorg nodig is, de erkenning dat er
een behoefte is waaraan tegemoet moet worden gekomen
• de fase van ‘caring for’ of zorg op zich nemen:
het aanvaarden van de verantwoordelijkheid om aan de behoefte van zorg tegemoet te
komen
• de fase van ‘care-giving’ of zorg verlenen:
de praktische zorgverlening, compentent zijn om de juiste zorg te verlenen
• ten slotte de fase van ‘care-receiving’ of zorg ontvangen:
nagaan dat de zorg zo wordt gegeven, dat ze als het ware ook kan worden ontvangen,
op een wijze dat de zorgontvanger zich gerespecteerd weet
 Goede zorg wordt daarmee door Tronto gedefinieerd als op
aandachtige, verantwoordelijke, competente en responsieve
wijze geven én ontvangen van zorg
56
Bruno Swinnen 2013
28
29-09-2013
  Zelfzorg veronderstelt
  Op het spoor komen van de de eigen levenskracht van de
zorgverlener
  Confrontatie met eigen waarden en overtuigingen
  Passieve en actieve kant van de zorgrelatie
  Zelfdiagnose
  Dit kan door bewustwording via vormen van reflectie
  Introspectie
  Focusing als methode tot zelfbewustzijn
  Zelfanalyse
  Zelfreflectie
57
Bruno Swinnen 2013
  Aspecten van diepere communicatie
  Gesprekken over zelfzorg
  Voorwaarden voor het gesprek
  Geen oplossingen maar “er zijn voor”
  Transculturele communicatie
  Tabel communicatie over spirituele aspecten
  In het team
  Eigen grenzen
  Zingevende aanwezigheid
  Non-verbale communicatie
  Presentiedenken
58
Bruno Swinnen 2013
29
29-09-2013
  Het uitgangspunt is altijd:
  betrokkenheid
  steunende relatie
  A. Baart spreekt uitdrukkelijk over aandacht
  een praktijk waarbij de zorgverlener zich aandachtig en
toegewijd op de ander betrekt
  zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat
– van verlangens tot angst –
  en vervolgens gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie
gedaan zou kunnen worden
  en wie hij/zij daarbij voor de ander kan zijn
59
Bruno Swinnen 2013
Presentie-benadering
Kenmerk
Strekking
1 beweging, plaats en tijd
de ander volgend
2 ruimte en begrenzing
uit één stuk werken
3 aansluiting zoekend
bij het geleefde leven zijn
4 zich afstemmen
het goed van de ander centraal
5 betekenis
minstens voor één in tel zijn
60
Bruno Swinnen 2013
30
29-09-2013
 
Dr. Erwin J.O. Kompanje, Vermoeid van betrokkenheid, in Critical Care, Nr3, 2013,
14-15.
 
Belimagerapport, Het verpleegkundig beroep in crisis? Een onderzoek naar het professionele
zelfbeeld van verpleegkundigen, Project in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu, KULeuven, 2001 – 2003.
 
Frits Koster en Erik van den Brink, Compassievol leven, Van mindfulness tot
heartfulness, 2013 (2).
 
Andries Baart, Een theorie van de presentie, Utrecht, 2004.
 
Leo Apostel in J. Van Landschoot en K. Raes, Afbraak en Opbouw. Dialogen met Leo
Apostel, Brussel, 1984, 20-23.
61
Bruno Swinnen 2013
31
Download