De offers – HET OFFER, beeld(en)

advertisement
De offers – HET OFFER,
beeld(en) van het werk van de Heer Jezus
Het is allerheiligst.
Leviticus 6:25b
het altaar:
beeld van de Persoon van de Heer Jezus
„... niemand kent de Zoon dan de
Vader, ...“
Mattheüs 11:27
Wat is meer: de gave of het altaar
dat de gave heiligt?
Mattheüs 23:19
De heerlijke Persoon van de Heer
Jezus
verleent de waarde aan het werk
dat Hij heeft volbracht.
verdere toepassingen van het
altaar voor ons nu:

Wij hebben een altaar waarvan zij die in de
tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
Hebreeën 13:10

de „tafel van de Heer“ 1Korinthe 10:14-21 (Maleachi 1:7)

„...als u als gemeente samenkomt...“ 1Korinthe 11:18


Want waar 2 of 3 vergaderd zijn in Mijn Naam,
daar ben Ik in het midden van hen. Mattheüs 18:20
De door God gegeven grondslag van het
samenkomen als gemeente, d.w.z. de
bijbelse beginselen daarvan.
offers voor ons nu:



Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware
aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest
en waarheid;
want de Vader zoekt ook degenen die Hem zo
aanbidden.
God is een geest, en wie Hem aanbidden,
moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.



Johannes 4:23-24
geest <–> materiële offers OT
Waarheid <–> ceremoniën OT (incl. muziek)
offers voor ons nu:


Laten wij dan voortdurend een lofoffer brengen
aan God, dat is de vrucht der lippen die Zijn
Naam belijden. Hebreeën 13:15
...wordt ook uzelf, als levende stenen
gebouwd, een geestelijk huis, een heilig
priesterdom, om geestelijke offeranden te
offeren, die aangenaam zijn voor God door
Jezus Christus. 1 Petrus 2:5
Een belangrijk beginsel
ook voor het samenkomen tot de Naam van de
Heer Jezus nu:
Zie, gehoorzamen is beter dan
slachtoffers, opmerkzaam zijn
beter dan het vet van rammen.
1Samuel 15:22
volgorde van de offers in Leviticus
1-5:
God begint met het offer dat voor Zijn hart het
meest waardevol is:

Brandoffer

Spijsoffer

Vrede- of dankoffer

Zondoffer

Schuldoffer
volgorde van de offers in Leviticus
1-5:
Wij mensen leren de offers in tegengestelde
volgorde begrijpen en waarderen:

Schuldoffer

Zondoffer

Vrede-, Dankoffer

Spijsoffer

Brandoffer
Schuldoffer:

verplicht - zonden, schuld, belijdenis

vergoeding + 1/5 Psalm 69:5b

plaatsvervanging, vergeving

losprijs voor velen Markus 10:45

Hij is het Zoenoffer voor onze zonden 1Joh 2:2a

… die geen zonde gedaan heeft, ...die zelf
onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op
het hout, … 1Petrus 2:22-24
> Dit leert de zondaar in Romeinen 3:21-5,10 begrijpen.
Zondoffer:


verplicht – principe van de zonde, de zonde,
die in ons woont, de zonde in de schepping
Christus kon het brengen want in Hem is geen
zonde.1Joh 3:5

Hij heeft zonde niet gekend.1Kor 5:21

bedekking Gods toorn is bedekt.

losprijs voor allen 1Tim 2:6

verzoening van alle dingen Joh 1:29; Heb 9:26; Kol 1:20;
1Joh 2:2b
> Dit leert de zondaar in Romeinen 5:11-8,39 begrijpen.
Vredeoffer – Dankoffer:

vrijwillig

vrede met God Rom 5:1-2; Ef 2:11-22; Kol 1:20

gemeenschap

aanbidding

elke geestelijke zegening
> Na veel worstelingen roept de geredde zondaar in
Romeinen 7:25 uit:
Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer!
Spijsoffer:





Vrijwillig
Toewijding van de Heer Jezus aan God in Zijn
hele leven, totdat Hij riep: „Vader, in uw
handen beveel ik mijn geest“. Lukas 23:46
Mijn lust is, mijn God, om uw welbehagen te
doen, Psalm 40:9
Mijn spijs is, dat ik de wil doe van Hem die mij
gezonden heeft en zijn werk volbreng. Joh 4:34
… als een offergave …, tot een welriekende
reuk voor God. Efeze 5:2
Brandoffer:

vrijwillig

toewijding aan God in Zijn werk aan het kruis


als een … slachtoffer, tot een welriekende reuk
voor God Efeze 5:2
… Die door de eeuwige Geest Zichzelf
vlekkeloos aan God heeft geofferd, … Hebreeën
9:14
> Een rustbrengende, welriekende reuk voor God. HIJ
is door het werk van de Heer Jezus op het kruis
volkomen verheerlijkt.
Download