Verslag - Meeuwen

advertisement
GEMEENTERAAD VAN donderdag 27 april 2017
Dagorde
001
Nieuwe politiezone. Toelichting.
002
Toekenning aan de heer Johan Bongaerts van de eretitel schepen.
003
Reglement houdende toekenning van een eretitel aan gewezen schepenen en
gemeenteraadsleden van de gemeente. Intrekking en vervanging besluit dd. 30 maart 2017.
Goedkeuring.
004
AGB - Raad van Bestuur : vervanging leden
005
Goedkeuring agenda + vaststelling van het mandaat op de algemene vergadering van Intermedia op 2 mei 2017.
006
Goedkeuring agenda + vaststelling van het mandaat op de algemene vergadering van Interenerga op 9 mei 2017.
007
Goedkeuring agenda + vaststelling van het mandaat op de algemene vergadering van Interaqua op 23 mei 2017
008
Privacycommissie - wettelijke omkadering : plaatsen van vaste camera’s op een niet-besloten
plaats, sporthal Meeuwen, Kerkplein. Goedkeuring.
009
Onttrekking aan het openbaar domein en verkoop van een deel van de groenzone gelegen
aan de achterzijde van perceel Jan van Bylandstraat 12 te Gruitrode (4/C/620G2).
Goedkeuring.
010
Voertuigen en machines, dienstjaar 2017. Aankoop van een bestelwagen. Goedkeuring
bestek.
011
Samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor de aanleg van riolering in de Eikenstraat,
Kuilenweg, Berenheidestraat, Olmenstraat en Molentraat. Goedkeuring.
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie N-VA
012
Sterretjesweide
013
Verkeersveiligheid in de Verbindingsstraat te Neerglabbeek
014
Geurhinder carrosseriebedrijf Ellikom
Openbare Vergadering
Aanwezig: Ceyssens Lode - voorzitter
Plessers Kurt, Geusens Koen, Schrooten Hanne - schepenen
Schepers Ludo, Koolen Helena, Leyssen René, Haex Leo, Thys Rik, Van Hoef Meg, Vankevelaer Erik,
Schouteden Rob, Beelen Bart, Schuermans Jochen, Feyen Kurt, Schonkeren Jan, Haex Rob,
Doumen Gert, Creemers Patrick, Schrooten Kristel - raadsleden
Jacobs Lydia - Voorzitter OCMW
Bodeux Guy - secretaris
Verontschuldigd:Goossens Marco – schepen, Nijs Ellen, Breemans Sigrid - raadsleden
Zitting van 20.00 uur tot 21.40 uur. De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur.
Bij het verslag van de vorige zitting worden volgende bemerkingen gemaakt :
Fractie N-VA wenst opgenomen te zien dat er met betrekking tot het Masterplan een nieuwe
openbare aanbesteding nodig is.
De burgemeester stelt echter dat het antwoord dat hij gaf correct is weergegeven. Het is de
architectuuropdracht zoals oorspronkelijk werd voorzien die wordt stopgezet.
Fractie MG vraagt om verduidelijking bij de agendapunten met betrekking tot de gestelde
‘graaicultuur’, namelijk of de afgesproken rapportering enkel de mandaten betreft gelinkt aan de
gemeente, dan wel alle politieke mandaten (dus verdergaand dan de limitatieve lijst zoals
opgenomen in het verslag).
De burgemeester stelt dat er in principe niet verder kan gegaan worden dan de limitatieve lijst, maar
dat er daarentegen niets weerhoudt om ruimer te rapporteren zo alle fracties dat wensen te doen.
Enkel de timing waarbinnen de informatie kan worden verzameld zal dienen bekeken te worden.
Er zijn verder geen opmerkingen over het verslag van de vorige zitting.
001.
NIEUWE POLITIEZONE. TOELICHTING.
De zonechef en secretaris van politiezone Noordoost Limburg geven toelichting bij de structuur van
de nieuwe politiezone CARMA.
Vanuit fractie MG wordt volgende bezorgdheid geuit :
Overeenkomstig artikel 91/3 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst gestructureerd op twee niveaus, vindt de verkiezing van de leden van de politieraad van
de nieuwe politiezone plaats tijdens de eerste zitting van de gemeenteraad die volgt op de
bekendmaking van het koninklijk besluit tot bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de
nieuwe politiezone.
Op de politieraad van 2 maart 2017 werd de aanvraag eerste KB territoriumafbakening Politiezone
CARMA goedgekeurd (punt 4 dagorde politieraad 2 maart 2017). Op huidig ogenblik loopt dus de
administratief/juridische procedure die moet leiden tot de verschijning van vermeld KB.
Het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de
leden van de Politieraad bepaalt in artikel 2 dat de akte, houdende de voordracht van de
kandidaten, op het gemeentehuis moet worden ingediend de dertiende dag voor de stemming
tussen 16 en 19 uur.
Volgende vragen stellen zich :
Is het KB eerste territoriumafbakening inmiddels reeds verschenen? Zo ja, wanneer?
Zo neen: Kan er juridische nagegaan worden of er zich inderdaad een probleem stelt in de
hypothese dat het KB verschijnt tijdens de termijn van dertien dagen die moet gerespecteerd
worden overeenkomstig het KB van 20 december 2000? Kan er voldaan worden aan onze vraag om
de fracties in kennis te stellen van de verschijning van het KB betreffende de territoriumafbakening
van de Politiezone CARMA ?
Antwoord van de burgemeester :
Dit KB werd nog niet geredigeerd en is bijgevolg nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad. Bij
kennisgeving/verschijning van het ondertekend KB eerste territoriumafbakening worden alle
fracties van alle gemeenteraden van de meergemeentezone NOL als de meergemeentezone
MidLim in kennis gesteld van zowel datum als inhoud van het KB.
De verkiezing van de leden van de politieraad van de nieuwe zone PZ CARMA dient te gebeuren
tijdens de eerste zitting van de gemeenteraad die volgt op de publicatie van het KB tot vastlegging
van het territorium van de nieuwe politiezone.
De 13 dagen waarvan sprake is een termijn van orde, en is dus niet bindend. Dit belet niet dat elke
fractie voldoende tijd dient te krijgen. Het lijkt haalbaar de fracties vroeger in te lichten, en dit van
zodra mogelijk.
002.
TOEKENNING AAN DE HEER JOHAN BONGAERTS VAN DE ERETITEL SCHEPEN.
Aan dhr. Johan Bongaerts, geboren te Genk op 11 oktober 1964, wonende te 3670 MeeuwenGruitrode, Wijshagerkiezel 98, wordt de eretitel van schepen van de gemeente Meeuwen-Gruitrode
toegekend.
Goedkeuring middels geheime stemming met 17 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
Besluit 4GR17002
003.
REGLEMENT HOUDENDE TOEKENNING VAN EEN ERETITEL AAN GEWEZEN
SCHEPENEN EN GEMEENTERAADSLEDEN VAN DE GEMEENTE. INTREKKING EN
VERVANGING BESLUIT DD. 30 MAART 2017.
Het reglement houdende toekenning van een eretitel aan gewezen schepenen , goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 30 maart 2017 wordt ingetrokken en vervangen door
huidig besluit waardoor er ook een eretitel kan worden toegekend aan gemeenteraadsleden .
Goedkeuring met 13 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen voor van de fractie MG en
3 stemmen tegen van de fractie N-VA.
Besluit 4GR17003
004.
AGB - RAAD VAN BESTUUR : VERVANGING LEDEN
Marco Goossens wordt aangesteld als lid van de raad van bestuur van het AGB ter vervanging van
Johan Bongaerts en Hanne Schrooten wordt aangesteld als lid van de raad van bestuur van het AGB
ter vervanging van Meg Van Hoef zodat de gewaarborgde vertegenwoordiging van de CD&V niet in
het gedrang komt.
Besluit 4GR17004
005.
GOEDKEURING AGENDA + VASTSTELLING VAN HET MANDAAT OP DE ALGEMENE
VERGADERING VAN INTER-MEDIA OP 2 MEI 2017.
De raad verleent goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media op 2 mei 2017 en stelt het mandaat vast.
Fractie N-VA stelt dat er in de cijfers sprake is van een klacht jegens Belgacom voor een bedrag van
1,4 miljard euro. De burgemeester stelt dat de gemeente hier geen juridische inschatting van kan
maken. De kennis hiervan is te vinden bij de intercommunale zelf.
Goedkeuring met 13 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen voor van de fractie MG en 3
onthoudingen van de fractie N-VA.
Besluit 4GR17005
006.
GOEDKEURING AGENDA + VASTSTELLING VAN HET MANDAAT OP DE ALGEMENE
VERGADERING VAN INTER-ENERGA OP 9 MEI 2017.
De raad verleent goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa op 9 mei 2017 en stelt het mandaat vast.
Goedkeuring met 13 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen voor van de fractie MG en 3
onthoudingen van de fractie N-VA.
Besluit 4GR17006
007.
GOEDKEURING AGENDA + VASTSTELLING VAN HET MANDAAT OP DE ALGEMENE
VERGADERING VAN INTER-AQUA OP 23 MEI 2017
De raad verleent goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua op 23 mei 2017 en stelt het mandaat vast.
Goedkeuring met 13 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen voor van de fractie MG en 3
onthoudingen van de fractie N-VA.
Besluit 4GR17007
008.
PRIVACYCOMMISSIE - WETTELIJKE OMKADERING : PLAATSEN VAN VASTE
CAMERA’S OP EEN NIET-BESLOTEN PLAATS, SPORTHAL MEEUWEN, KERKPLEIN.
Positief advies wordt verleend om bewakingscamera’s te plaatsen om toezicht te houden op het
openbaar domein rondom de sporthal, zoals voorgesteld in het advies dd. 12 april 2017 van de
Korpschef.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 4GR17008
009.
ONTTREKKING AAN HET OPENBAAR DOMEIN EN VERKOOP VAN EEN DEEL VAN DE
GROENZONE GELEGEN AAN DE ACHTERZIJDE VAN PERCEEL JAN VAN
BYLANDSTRAAT 12 TE GRUITRODE (4/C/620G2).
Naar aanleiding van de herinrichtingswerken van de openbare groenzones te Gruitrode werd
vastgesteld dat gebruik werd gemaakt van een deel van de groenzone als toegang tot de
ondergrondse garage horende bij de woning gelegen Jan van Bylandtstraat 12. De inname bedraagt
0a 25ca en zal onttrokken worden aan het openbaar domein en verkocht worden aan de eigenaars
van Jan van Bylandtstraat 12, zijnde Tim Greven en Kim Plavec voor de prijs van 1.250 €.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 4GR17009
010.
VOERTUIGEN EN MACHINES, DIENSTJAAR 2017. AANKOOP VAN EEN BESTELWAGEN.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/28 en de raming voor de opdracht
“Voertuigen en machines 2017. Aankoop van een bestelwagen”, opgesteld door de Technische
dienst. De raming bedraagt € 37.389,00 (incl. 21% btw). De opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het
investeringsbudget gemeente van 2017, op budgetcode 242000-30-0200/GEM.
Goedkeuring bestek met eenparigheid van stemmen.
Besluit 4GR17010
011.
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET INFRAX VOOR DE AANLEG VAN RIOLERING IN DE EIKENSTRAAT, KUILENWEG, BERENHEIDESTRAAT, OLMENSTRAAT EN
MOLENTRAAT.
De overeenkomst (R000691) tussen de gemeente Meeuwen-Gruitrode en Infrax betreffende de
aanleg van riolering langs de zijwegen Peerderbaan, m.n. de Eikenstraat, Kuilenweg,
Berenheidestraat, Olmenstraat en Molenstraat, wordt goedgekeurd.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 4GR17011
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie N-VA
012.
STERRETJESWEIDE
Gemeenteraad 26 november 2015:
N-VA stelt voor om de naam van de “foetusweide” op de kerkhoven in onze gemeente te vervangen
door “sterretjesweide”. Het gemeentebestuur zegt toe om dit voorstel te volgen en een
naamswijziging tot “sterretjesweide” uit te werken (cfr. notulen gemeenteraad 26-11-2015)
Gemeenteraad 28 november 2016:
Aangezien er nog niets gebeurd was, herhaalde onze fractie de vraag over de sterretjesweide.
Schepen Goossens lichtte toe dat wegens een administratief misverstand deze taak nog niet
opgenomen was door de technische dienst (cfr. notulen gemeenteraad), verontschuldigde zich en
beloofde zo snel mogelijk werk van te maken van een natuursteen plaatje met de naam
“Sterretjesweide” op.
20 april 2017:
Helaas moet onze fractie vaststellen dat er nog steeds niets gebeurd is.
Antwoord van de burgemeester :
In januari heeft de dienst de mogelijkheden bekeken.
Op 19 januari is de offerte aanvraag gedaan voor Cortenstaal plaatjes.
Op 24 januari is de offerte aanvraag binnen gekomen.
Midden februari werd de bestelling geplaatst.
Midden maart zijn ze geleverd.
Omwille van ziekte mechanieker zijn hier enkele weken vertraging opgelopen
Vandaag staan de bordjes in Meeuwen, Wijshagen en Gruitrode. In Neerglabbeek en Ellikom zullen
deze in de komende periode geplaatst worden
013.
VERKEERSVEILIGHEID IN DE VERBINDINGSSTRAAT TE NEERGLABBEEK
Bij de uitvoering van de wegenwerken Weg naar Opitter wordt het verkeer omgeleid via de
Verbindingsstraat.
Een vlotte doorgang van het verkeer is in deze smalle straat bijna onmogelijk, zeker als auto's
mekaar moeten kruisen. Soms ontstaan er gevaarlijke situaties wanneer de kruising van voertuigen
plaats vindt waar auto’s en zelfs vrachtwagens geparkeerd staan. Ook de overdreven snelheid staat
garant voor gevaarlijke toestanden. Daarom het volgende voorstel:
- In de Verbindingsstraat alleen eenrichtingsverkeer toelaten, met uitzondering van de inwoners
van de Verbindingsstraat.
- Het verkeer komende van Opoeteren en Gruitrode mag via de Verbindingsstraat naar Opitter.
- Het verkeer komende van Opitter omleiden via de Nieuwstraat, de Roesstraat en Neerhovenstraat naar Gruitrode.
Uiteraard zal deze maatregel slechts over de tijdsspanne van de werken dienen genomen te worden.
Toch zou deze eenvoudige maatregel de veiligheid in de Verbindingsstraat aanzienlijk kunnen
verhogen. Bovendien zou de overlast voor de inwoners sterk teruggedrongen worden.
Antwoord van de burgermeester :
Het voorstel van de NVA is wettelijk (en dus verkeerskundig) niet mogelijk. Je mag op de verkeersregel van eenrichtingsverkeer geen uitzondering voorzien voor plaatselijk verkeer of bewoners.
Enkel een uitzondering voor fietsers en lijnbussen die het openbaar vervoer dienen is toegelaten.
Bovendien zou deze maatregel niet te handhaven zijn. Ook zouden bij dit voorstel de bewoners van
ondermeer de Verbindingsstraat zelf of zone Tienderstraat/Zandstraat de volledige omleiding
moeten volgen als ze komen uit de richting van Opitter of bijvoorbeeld van de school.
Tijdens de voorbereiding van de wegenwerken werden de verschillende fases van de werken en de
mogelijke omleidingen besproken met alle partners (AWV, MOW, De Lijn, Politie,…).
De verschillende mogelijke omleidingroutes werden bekeken en t.o.v. elkaar afgewogen. Hieruit
werd de huidige keuze weerhouden.
We zijn ervan bewust dat dit geen ideale ideaal situatie is, maar wel de best mogelijk optie. Daarom
werden bijkomende maatregelen getroffen.
Groot verkeer (+7.5 ton) wordt via Opglabbeek en Bree omgeleid. De opgelegde maximum snelheid
in de straat (en bij uitbreiding de hele werkzone) is 50 km/h. Auto’s kunnen kruisen in de straat, maar
dit is vaak ook een kwestie van hoffelijkheid. Als er auto’s of vrachtwagens in de bermen geparkeerd
staat werkt dit vooral snelheid verlagend (smaller wegbeeld). Een parkeerverbod invoeren is daarom
niet aangewezen.
iernaast werden bijkomende maatregelen genomen en zullen dit ook tijdens het verdere verloop van
de werken opvolgen:
·
·
Extra signalisatie (fietser op de rijbaan)
Snelheidsmetingen met de SID
·
Aanwezigheid van de wijkagent voor- en na de schooluren
014.
GEURHINDER CARROSSERIEBEDRIJF ELLIKOM
Recent ontving fractie N-VA een schrijven van een carrosserie/autoschadebedrijf uit Ellikom, in
verband met geurhinder voor omwonenden.
In dit schrijven wordt er door de betrokken bedrijfsleiding aangedrongen op een gesprek tussen alle
betrokken partijen.
Aangezien onze fractie ondertussen ook gecontacteerd werd door omwonenden, worden wij graag
betrokken in deze gesprekken.
Gezien de aard van de activiteit en gezien het feit dat het bedrijf centraal ligt in een woonkern en in
de nabijheid van landbouwgewassen , lijkt het ons nodig om hier de nodige duidelijkheid te krijgen
over de mogelijke gevaren. Onze fractie dringt dan ook aan op een objectieve meting.
Het gaat in dit dossier om een vraag die ik (Jochen Schuermans) kreeg van een aantal inwoners uit
deelgemeente Ellikom, in verband met geurhinder van het carrosseriebedrijf Rik Leyssen NV.
Ik wil benadrukken dat het zeker niet mijn bedoeling is om een negatieve perceptie te creëren rond
dit bedrijf en hoop ook dat de aanwezige pers, met de nodige omzichtigheid over dit agendapunt,
verslag zal uitbrengen. Toch is het belangrijk om gezien de mogelijke risico’s, waar ik verder op in zal
gaan dat er tijdens deze gemeenteraad de nodige achtergrondinformatie en duiding wordt gegeven.
In concreto hebben wij een petitie ontvangen van een 20-tal inwoners uit Ellikom die bevestigen dat
het carrosseriebedrijf geregeld geuroverlast veroorzaakt. Het gaat hier enerzijds over brandgeur,
maar vaak ook, en dat is verontrustender, chemische solvent-geuren.
Na dit meermaals aangekaart te hebben bij het bedrijf, is het bedrijf uiteindelijk overgegaan tot het
aanduiden van een milieubureau, Joveco bvba, uit Holsbeek, om de situatie ter plekke te gaan
beoordelen en te beschrijven. Een rapport werd opgemaakt op 17 september 2016 (ondertussen
toch al meer dan een half jaar geleden).
Een kopie van het rapport werd ons bezorgd, en ik neem aan dat ook het gemeentebestuur hier
ondertussen een kopie van heeft ontvangen, via het management van het carrosseriebedrijf.
In dit rapport erkent de milieudeskundige dat er effectief een brandgeur kan waargenomen worden
(afkomstig van de branders van de spuitcabines), alsook een solventgeur tijdens schilderwerken,
vanwege de solventgedragen lakken die gebruikt worden.
De milieudeskundige schrijft vervolgens dat het niet mogelijk is om snuffelmetingen uit te voeren,
aangezien de tijdsintervallen waarbij gelakt wordt, relatief kort zijn. De beoordeling van de emissies
in het rapport werd dan ook gedaan op basis van geschatte verbruiken/hoeveelheden van solventen,
het maximale vermogen van de branders van de spuitcabines, en de afzuigdebieten.
Het blijkt dat er 2 cabines in gebruik zijn met respectievelijk capaciteiten van 84 m³ en 111 m³, en
maximale debieten tot 25.000, resp. 30.000 m³/uur. In het rapport wordt niet gerekend met deze
maximale debieten, maar slechts met debieten van 10.000 m³/uur. Ook wordt er genoteerd dat bij
de impactberekeningen uitgegaan wordt dat elke spuitcabine slechts gedurende 2 uur per dag
effectief gebruikt wordt voor spuitactiviteiten. Mogelijke is deze veronderstelling erg conservatief.
De Vlaamse Milieu Maatschappij bepaalt grenswaarden en richtwaarden van enkele Vluchtige
Organische Componenten, zoals voor benzeen, vinylchloride, tolueen, 1,2-dichloorethaan, styreen
of tetrachloorethyleen.
Belangrijke informatie in het verslag is de verwijzing naar de effectief gebruikte solventen. Wat
verontrustend is in het verslag, in het bijzonder naar mogelijke gezondheidsrisico’s, is het feit dat er
geen woord gerept wordt over de chemische classificaties van deze producten, en de mogelijke
risico’s. Ondanks het feit dat er niets over de chemische classificaties wordt geschreven wordt er wel
letterlijk volgende conclusie gegeven: “Uitgaande van de zogenaamde worst case beoordeling kan
gesteld worden dat er geen gezondheidskundige impact van de solventemissie te verwachten is in de
omgeving van het bedrijf”. Dit lijkt een voorbarige conclusie, aangezien enerzijds er geen effectieve
metingen zijn gebeurd, en tevens uitgegaan wordt, zoals hoger beschreven, van een debiet van
slechts 10.000 m³/uur terwijl de maximale capaciteit tot zelfs 30.000 m³/uur kan oplopen.
Om die reden wil ik hier toch even de mogelijke ernst en de mogelijke risico’s verduidelijken. Ik heb
dan ook de veiligheidsbladen geraadpleegd. Voor wie hiermee niet zo bekend is, … dit wordt ook
wel MSDS genoemd (material safety data sheet), waarin de chemische grondstoffen en/of
bestanddelen dienen opgelijst te worden met hun chemische classificatie volgens het GHS-systeem
(Global Harmonised System) en de bijhorende gezondheids- en veiligheidsrisico’s.
Om het enigszins summier te houden, heb ik mij in de volgende lijst beperkt tot de meest relevante
solventen en beschrijvingen.
1,2,4 trimethylbenzeen; - H332 : Acute toxiciteit 4 – schadelijk bij inademing; - H315 : veroorzaakt
huidirritatie; - H319: veroorzaakt ernstige oogirritatie; - H335 specifieke doelorgaantoxiciteit bij
eenmalige blootstelling (ademhalingsstelsel); - Ethylbenzeen ; - H332 : Acute toxiciteit 4 –
schadelijk bij inademing. Volgens het IARC (International Agency for Research on Cancer)
beschouwd als mogelijk kankerverwekkend (cfr CMR: Carcinogeen / Mutageen / Reciprook ); Mesityleen; - H335: specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3
(ademhalingsstelsel); - Butylglycolacetaat; - H332 : Acute toxiciteit 4 – schadelijk bij inademing; - Nbutylacetaat; - H336 specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling (centraal
zenuwstelsel); - Xyleen ; - H332 : Acute toxiciteit 4 – schadelijk bij inademing / H315: veroorzaakt
huidirritatie; - Methylisobutylketon; - H332 : Acute toxiciteit 4 – schadelijk bij inademing; - H319:
veroorzaakt ernstige oogirritatie.
U merkt dat de ongerustheid, gezien de classificaties van deze chemische substanties, en de
mogelijke gezondheidsrisico’s toch wel gegrond is, en de risico’s, volgens onze fractie althans,
grondig moeten bepaald én effectief gemeten worden. Men kan zich trouwens ook afvragen of
naast het direct inademen van deze stoffen, er ook contaminatie kan plaatsvinden van de vele
moestuintjes die bij omwonenden aanwezig zijn.
Verder zijn quasi al deze producten, gezien hun chemische natuur, (licht) ontvlambaar (chemische
classificatie H226). Dit brengt ons bij onze eerdere bemerking of een bedrijf met zulke activiteit niet
beter op een meer geschikte locatie wordt ingeplant, in tegenstelling tot de huidige locatie midden
tussen de huizen, centraal in een dorpskern. Deze vraag wordt impliciet reeds beantwoord in het
verslag, aangezien er wordt aangegeven dat het bedrijf ligt in “een hoog geurgevoelige
bestemming”. Volgens de beschrijving in het “richtlijnenhandboek lucht LNE van 2012”, zijn “hoog
geurgevoelige bestemmingen”, typisch woongebieden, woonparken en/of dienstverleningsgebieden, grootwinkelgebieden, recreatiegebieden e.d … gebieden waar veel personen wonen en/of
samen komen.
“Laag geurgevoelige bestemmingen”, daar waar weinig mensen samenkomen, zijn typisch
gereserveerd voor industriegebieden, milieubelastende industrieën of uiteraard gebieden waar
weinig personen leven zoals natuurgebieden, bosgebieden e.d. In feite erkent het rapport zelf dat
het bedrijf met deze chemische lakactiviteit beter in een “laag geurgevoelig bestemmingsgebied”
had gelegen.
Tot slot hebben we vastgesteld in het rapport dat er een aantal milderende maatregelen werden
voorgesteld, en hebben we uit een gesprek met, en een schrijven van de bedrijfsleiding kunnen
begrijpen dat er alvast enkele stappen werden gezet en er nog enkele andere gepland zijn. Toch
blijven de buurtbewoners gewag maken van geurhinder, en recentelijk, naar aanleiding van enkele
aanpassingen aan de schouwventilatoren, ook van geluidshinder.
Als N-VA fractie nemen we de bezorgdheden van de buurtbewoners ernstig, en hopen dat het
gemeentebestuur dit ook zal doen.
Daarom, naast de vragen die we al eerder stelden in ons pleidooi, ook nog enkele andere, meer
algemene vragen:
- Kan u toelichten welk type milieuvergunning werd toegekend aan dit bedrijf? Welke activiteiten
zijn vervat in deze milieuvergunning? Welke (chemische) producten werden gerapporteerd voor
aanvraag van deze milieuvergunning en voor welke maximale capaciteiten/tonnages?
- Wanneer gebeurde de laatste verificatie van de chemische producten vervat in de
milieuvergunning?
- Kan onze fractie een kopie ontvangen van de milieuvergunning, alsook de totale lijst van
gedeclareerde chemische producten die er opgeslagen worden, met de bijhorende maximumcapaciteiten.
- Tot op heden werd er geen effectieve meting uitgevoerd. Het hele rapport is gebaseerd op
schattingen en theoretische berekeningen. Nochtans bestaan er bedrijven die zulke metingen
kunnen uitvoeren … bijvoorbeeld de firma SERVACO , of de firma EUROFINS. Gezien de
mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden, en het feit dat zo een objectieve meting
uiteraard een duidelijker besluit biedt in vergelijking met de momentele schattingen, bent u als
gemeentebestuur bereid om hierover mee te denken? Wij zijn alleszins vragende partij om een
objectieve meting uit te voeren.
- Heeft u als gemeente reeds contact opgenomen met de Vlaamse Milieu Maatschappij
hieromtrent of met het lokaal gezondheidsoverleg (LOGO)? Vandaag nog hebben wij contact
opgenomen met mevr. Kirsten Knaepen, medische milieudeskundige van LOGO Limburg, en zij
heeft me bevestigd dat er nog geen contact was hieromtrent met het gemeentebestuur.
Wanneer plant u dit te doen, en welk bijkomende initiatieven plant u als gemeente nog te
nemen?
- Zoals reeds aangekaart in het N-VA verkiezingsprogramma lijkt het niet verstandig om een
bedrijf met zulke industriële activiteit te huisvesten midden in een woonkern. We horen graag
uw antwoord en/of visie in verband hiermee. Kan bijvoorbeeld niet in dialoog gegaan worden
met de huidige eigenaar om een meer geschikte locatie voor te stellen op het industrieterrein in
onze gemeente en/of op het industrieterrein van Opglabbeek? Mogelijk een win-win situatie.
- Recent ontving u een schrijven van de bedrijfsleiding omtrent deze problematiek, en wordt er
door de betrokken bedrijfsleiding aangedrongen op een gesprek tussen alle betrokken partijen.
Heeft u al initiatief genomen om dit op te starten? In dat geval zouden wij graag betrokken
worden in die gesprekken.
Antwoord van de burgemeester :
Het gemeentebestuur ontving een schriftelijke klacht betreffende geurhinder veroorzaakt door het
bedrijf Rik Leyssen NV op 21 september 2016. Naar aanleiding van deze klacht werd een
toezichtdossier gestart.
Het bedrijf is sinds 1983 vergund voor het exploiteren van een spuitcabine. Het bedrijf vroeg in 2011
de hernieuwing van de vergunning aan, voor onder andere het exploiteren van rubriek 4.3.B.2.2:
inrichtingen waarin bedekkingsmiddelen worden aangebracht met een maximaal gehalte aan
vluchtige organische stoffen, zoals conform de EG-richtlijn 2004/42/EG, bepaald in bijlage 2A en 2B
van het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van voertuigen,
met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 25 kW tot en met 200 kW, als de inrichting
volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander gebied dan het industriegebied, vermeld in i).
Tijdens het openbaar onderzoek van de milieuvergunningsaanvraag werden geen bezwaren
ingediend. In Vlarem II zijn de algemene en sectorale milieuvoorwaarden opgesomd voor de
exploitatie van spuitcabines. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden bepalen, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven, de kwaliteitseisen waaraan het betrokken onderdeel van het
milieu in heel het Vlaamse Gewest moet voldoen. Met betrekking tot de vraag over de mogelijke
gevaren betreffende de emissies van de spuitcabines zijn twee emissies belangrijk: de emissie van
vluchtige organische stoffen (VOS) en de emissie van totaal stof.
De emissiegrenswaarden voor vluchtige organische stoffen gelden niet voor de onder rubriek 4.3
vallende activiteit “aanbrengen van een laklaag op voertuigen of een deel daarvan als onderdeel van
de reparatie, de bescherming of de decoratie van voertuigen buiten de fabriek”, als de exploitant
kan aantonen dat alleen producten worden gebruikt die voldoen aan de productnormen als
vastgesteld door het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het gehalte aan
vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten
van voertuigen. De lijst van gebruikte producten werd opgevraagd bij Rik Leyssen NV.
Voor elke spuitcabine dient de exploitant een verslag ter beschikking van de toezichthoudende
overheid te houden, waarin wordt aangetoond dat aan de emissiegrenswaarde van 10 mg/Nm³
voldaan is. Naar aanleiding van de milieuvergunningsaanvraag werd een emissiemeting uitgevoerd
door het erkend labo LOVAP NV. Er werd aangetoond dat er geen overschrijding was van de
emissiegrenswaarde totaal stof. Sinds deze meting zouden geen aanpassingen aan de spuitcabines
hebben plaatsgevonden, behalve de schouwverhoging die in december 2016 plaatsvond, dus er
werd geacht voldaan te zijn aan de emissiegrenswaarde totaal stof. Na de schouwverhoging + de
vernieuwing van de stookinstallatie zal een nieuwe meting plaatsvinden door een erkend
laboratorium in de discipline lucht. Deze erkenningen worden gecontroleerd door het Departement
Omgeving, waardoor we er van kunnen uitgaan dat dit objectieve metingen zijn.
Naar aanleiding van klachten van geurhinder stelde Rik Leyssen NV een MER-deskundige, erkend
voor het deelgebied geur en luchtverontreiniging, aan om de gezonheidskundige impact van de
emissies te beoordelen. Uitgaande van de worst case beoordeling kan gesteld worden dat er geen
gezondheidskundige impact van de emissies te verwachten is in de omgeving van het bedrijf.
Binnen de studie werden maatregelen aangehaald om de geurhinder te beperken. Rik Leyssen NV
wenst de klagers tegemoet te komen door een schouwverhoging uit te voeren, zoals in het advies
van de MER-deskundige werd aangehaald. Deze maatregel is ook in de Beste Beschikbare
Technieken (BBT) voor de carrosserieherstelen carrosseriebouwbedrijven opgenomen ter
bestrijding van geurhinder. De schouwverhoging werd in december 2016 uitgevoerd. Hierna ontving
het gemeentebestuur in maart 2017 twee nieuwe klachten omtrent geurhinder. Naar aanleiding van
deze klachten liet Rik Leyssen NV de schouw opnieuw controleren en werden de laatste technische
aanpassing op 3 april 2017 uitgevoerd. Hiernaast werd een gasaansluiting aangevraagd om de
geurhinder, veroorzaakt door de branders van de spuitcabines, te vermijden. Deze aansluiting wordt
zo spoedig mogelijk in orde gebracht, waarbij de stookinstallaties volledig vernieuwd worden.
Sinds de laatste technische aanpassing van de schouwverhoging ontving het gemeentebestuur geen
nieuwe klachten.
Namens de gemeenteraad
secretaris
voorzitter
Download