Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten

advertisement
Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
Den Haag
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Postbus 20061
Nederland
www.rijksoverheid.nl
Onze Referentie
BZDOC-530612873-20
Uw Referentie
T-DSH-3003/2017
Datum 3 april 2017
Betreft Aanvullende informatie over de Nederlandse bijdragen aan Somalië, ZuidSudan, Jemen en Nigeria
Geachte Voorzitter,
Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg Hongersnood in Afrika met uw
Kamer op 30 maart 2017, ontvangt u hierbij de aanvullende informatie over het
Nederlandse noodhulpbudget en meer specifiek de Nederlandse bijdragen aan
Jemen, Nigeria, Somalië en Zuid-Sudan.
Het kabinet informeert uw Kamer aan het begin van elk jaar over de planning van
de inzet van het noodhulpbudget. Dit budget bedraagt voor 2017 EUR 340
miljoen, bestaande uit het reguliere noodhulp budget (EUR 220 miljoen) en het
Relief Fund (EUR 120 miljoen). In de brief over de indicatieve planning 20171, die
uw Kamer is toegegaan op 25 januari jl, is aangegeven hoe dit budget wordt
besteed. Van het totale budget voor 2017 is EUR 25 miljoen in het Relief Fund
aangehouden voor acute humanitaire noden gedurende het jaar. De overige
middelen zijn, in het eerste kwartaal overgemaakt aan de hulpverlenende
organisaties, zodat zij tijdig over de middelen kunnen beschikken. Hierdoor is
Nederland een voorspelbare en betrouwbare partner.
De dreigende hongersnoden in Jemen, Nigeria, Somalië en Zuid-Sudan zijn acuut.
De VN en partners hebben USD 4,4 miljard2 nodig voor onder meer voedsel, water
en gezondheidszorg. Deze humanitaire hulp is nodig om te voorkomen dat
alarmerende voedselonzekerheid omslaat in hongersnood. Tot op heden is ruim
USD 893 miljoen ontvangen.3 In februari 2017 is daarnaast tijdens een
donorconferentie voor Nigeria in Oslo USD 458 miljoen toegezegd.
Gezien de ernst van de situatie heeft het kabinet besloten extra bij te dragen
naast de in de indicatieve planning voorziene bijdragen voor deze landen. De
totale Nederlandse bijdrage in 2017 voor de acute crises in deze vier landen komt
1
Referte Kamerbrief ‘Besteding humanitaire hulp 2016 en indicatieve planning 2017’, d.d. 25 januari
2017, 32605 – nr. 194
2
USD 4,4 miljard is als volgt opgebouwd: Jemen 1,7 miljard, Nigeria 734 miljoen, Somalië 720 miljoen
en Zuid-Sudan 1,25 miljard.
3
Conform UN OCHA’s Financial Tracking Service d.d. 31 maart 2017 in miljoenen dollar: Jemen (176),
Nigeria (99, exclusief toezeggingen van totaal 458 mln. tijdens recente donorconferentie in Olso), Somalië
(314) en Zuid-Sudan (304)
Bijlage(n)
[Aantal bijlagen]
hiermee op EUR 42 miljoen. Alle bijdragen worden gefinancierd uit het Relief
Fund. Er resteert in het Relief Fund nog EUR 8 miljoen om in te zetten bij acute
humanitaire noden in 2017. Bij de toewijzing van de bijdragen is gekozen voor die
organisaties die snel hulp kunnen bieden en de beste mogelijkheden voor toegang
hebben tot de hulpbehoevenden.
Noodhulpbijdragen per land in 2017, 2016 en 2015 in miljoen euro:
Jemen
Bijdragen
2017
15
Nigeria
6
Somalië
9
Zuid-Sudan
10
SHO
2
TOTAAL
42
Begunstigde organisatie
2017
WFP (5)
Humanitarian Fund (5)
ICRC (1)
DRA (4)
DRA (2)
WFP (4)
DRA (3)
Humanitarian Fund (4)
ICRC (2)
DRA (6)
ICRC (4)
Samenwerkende
Hulporganisaties
Bijdragen
2016
15
Bijdragen
2015
22
6
5
4
22
13
47
40
Naast deze noodhulpbijdragen, die specifiek zijn gericht op bepaalde gebieden,
levert Nederland in 2017 ook ongeoormerkte bijdragen van EUR 227 miljoen via
de VN-organisaties en de Rode Kruis beweging. Deze organisaties kunnen deze
fondsen flexibel inzetten waar nodig, waaronder in de vier landen, maar evenzeer
in landen waar zich stille rampen voltrekken. Het “Central Emergency Response
Fund” van de VN, waar Nederland in 2017 EUR 55 miljoen aan bijdraagt, heeft dit
jaar USD 61 miljoen beschikbaar gesteld voor de vier crisisgebieden. Het budget
voor humanitaire hulp van de Europese Commissie is dit jaar EUR 2 miljard.
Hiervan is EUR 267 miljoen beschikbaar gesteld voor de vier landen.
Binnen het EU-Trustfund voor Afrika, dat is gericht op migratie en stabiliteit in
onder andere Zuid-Sudan, Somalië en Nigeria, zijn mogelijkheden om extra
middelen te besteden om honger te voorkomen. Nederland heeft er – met succes
- bij de EU op aangedrongen om bestaande activiteiten waar nodig om te buigen
en in te zetten om deze acute crisis te helpen bezweren. Zo zal een beoogd
herintegratieprogramma in Somalië ingezet worden om in basisbehoeftes te
voorzien in de zwaarst getroffen gebieden. In oktober 2016 is EUR 66 miljoen
beschikbaar gemaakt voor de gevolgen van El Niño zoals droogte en
overstromingen.
Onze Referentie
BZDOC-530612873-20
De verwachting is dat de bijdragen van de internationale gemeenschap de
komende maanden verder zullen toenemen. Op 25 april wordt in Genève een
Jemen conferentie gehouden en op 11 mei organiseert Premier May in Londen een
conferentie over Somalië. Op deze bijeenkomsten zullen de humanitaire noden
aan de orde komen en kunnen landen nieuwe bijdragen bekend maken.
De Minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking,
Lilianne Ploumen
Onze Referentie
BZDOC-530612873-20
Download