Sociale ongelijkheid

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Sociale ongelijkheid (K001039)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
55.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
hoorcollege
30.0 u
online discussiegroep
2.5 u
veldwerk
22.5 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Roose, Henk
Daenekindt, Stijn
PS04
PS04
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Arts in de Afrikaanse talen en culturen
Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen
Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen
Bachelor of Science in de politieke wetenschappen
Bachelor of Science in de sociologie
Master of Science in de politieke wetenschappen (afstudeerrichting
nationale politiek)
Schakelprogramma tot Master of Arts in gender en diversiteit
Schakelprogramma tot Master of Science in de sociologie
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de sociologie
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
6
6
6
6
6
6
aanbodsessie
A
A
A
A
A
A
6
3
3
A
A
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Sociale ongelijkheid, sociale stratificatie, klasse
Situering
Dit vak brengt inleidend en uitdiepend inzicht bij met betrekking tot de sociologische
studie van sociale ongelijkheid en sociale stratificatie.
Inhoud
Verschillende theorieën ter verklaring van sociale stratificatie en sociale ongelijkheid
worden grondig besproken. De drie grote sociologische tradities--te weten de
Marxistische, Durkheimiaanse en Weberiaanse--worden hierbij als vertrekpunt
genomen. Daarnaast wordt er stilgestaan bij Bourdieu's benadering van ongelijkheid,
bij elitetheorieën, bij modellen van sociale mobiliteit en statusverwerving en bij
psychologische benaderingen van sociale ongelijkheid. Studenten krijgen ook een
overzicht van indicatoren van sociale ongelijkheid, sociale klasse, beroepsprestige, etc.
en van de methodologische problematiek hiermee verbonden. Ten slotte wordt
aandacht besteed aan de rol van sociaal beleid in het bestrijden van sociale uitsluiting.
Begincompetenties
Sociologie (1Ba)
Eindcompetenties
1 Kennis hebben van verschillende theorieën ter verklaring van sociale ongelijkheid en
1 kritisch hun relevantie en beperkingen kunnen beoordelen.
2 Inzicht hebben in bestaande ongelijkheid in samenleving en historische ontwikkeling
(Goedgekeurd)
1
1 ervan.
3 Hierover een beredeneerd en wetenschappelijk verantwoord standpunt kunnen
1 innemen.
4 Kunnen toepassen van de verworven kennis i.v.m. sociale ongelijkheid in combinatie
1 met algemeen sociologische kennis op een concreet probleem i.v.m. sociale
1 ongelijkheid.
5 Hiertoe in groep en onder begeleiding een kwalitatief onderzoek kunnen opzetten
1 met als doel het redigeren van een wetenschappelijke tekst en het verzorgen van
1 een dito presentatie. Kritisch en wetenschappelijk verantwoord commentaar kunnen
1 leveren op het werk van anderen.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, online discussiegroep, veldwerk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Iedereen : Hoorcollege
Enkel Ba Socio en Ba Crim: Veldwerk: van de student wordt verwacht dat hij/zij
enkele ideeën en inzichten omtrent sociale ongelijkheid en uitsluiting in Vlaanderen test
of verkent op basis van 4 tot 6 diepte-interviews die accuraat dienen getranscribeerd en
gecodeerd te worden (2 tot 4 voor studenten uit schakel- of voorbereidingsprogramma).
Deze dataverzameling mondt uit in een geschreven werkstuk dat ook mondeling
gepresenteerd wordt.
On-line discussiegroep: begeleid discussieforum waarop studenten problemen/vragen
die ze hebben over de teksten kunnen posten.
Leermateriaal
Reader--elk jaar aangepast en geactualiseerd (ca. 20 euro)
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Spreekuur plus vakgroepgebonden ondersteuning
Minerva
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Ba Soc + Ba Crim: Werkstuk: schriftelijk groepsverslag waarin empirisch materiaal
teruggekoppeld wordt naar theoretische inzichten uit cursus
Eindscoreberekening
Ba Socio + Ba Crim
65% periodegebonden evaluatie
35% niet-periodegebonden evaluatie
SCH/VBP Socio
100% periodegebonden evaluatie
(Goedgekeurd)
2
Download