deze methode.

advertisement
Peerconsultatie
wat is het
Deelnemers gaan in gesprek met hun peers, leeftijdgenoten of
mensen met dezelfde kenmerken of achtergrond. Door herkenning en het vertrouwen in de peer als gelijke, delen zij informatie die zij niet zomaar met niet-peers gedeeld hadden.
Cliëntenparticipatie
wat maakt de deelnemer mee
Deelnemers worden geworven en getraind om hun peers te
interviewen. Deze interviews worden uitgevoerd aan de hand
van een vooraf opgestelde vragenlijst of checklist. Deelnemers
presenteren tijdens een terugkombijeenkomst de verkregen
informatie uit de interviews. Naar aanleiding van de resultaten
en signaleren formuleren zij gezamenlijk adviezen voor de
instelling of organisatie.
A
13
Peerconsultatie
PARTICIPATIEVORM
Informatie - Consultatie - Advies
WIJZE VAN RAADPLEGEN
A • groepsgesprek
B • individueel gesprek
C • schriftelijk
D • sociale media
A • eigen actie cliënt
E
INSTRUMENT
i
focusgroep 1
spiegelgesprek 2
patiëntenpanel 3
werken aan wensen 4
interviews 5
instant feedback 6
verbetervragenlijst 7
e-panel 8
meldweek 9
shadowing 10
mysterypatient 11
regionaal expertteam 12
wat maakt de organisatie mee
Binnen het netwerk van de organisatie worden deelnemers
geworven die getraind en ingezet worden als interviewer. De
organisatie bepaalt (indien gewenst in samenwerking met de
deelnemers) de vragenlijst en de thema’s waarop informatie
wordt verzameld. De organisatie zorgt voor begeleiding en
coördinatie tijdens de uitvoering. Inzichten en resultaten worden
samen met de deelnemers vertaald naar (beleids)adviezen.
wat kan de organisatie met de resultaten
De organisatie krijgt met de inzet van peer consultatie advies
en feedback vanuit een specifieke doelgroep. Door de inzet van
peerconsultatie worden signalen en informatie verkregen die
anders onbesproken zouden blijven. Door het actief betrekken
van de doelgroep, ontstaat eigenaarschap en betrokkenheid
vanuit de deelnemers.
wat is er ooit al mee bereikt
Stichting Volksbond Amsterdam zette de methode succesvol in
onder dak- en thuisloze jongeren in Amsterdam. De jongeren
formuleerden zelf de vragen, legden contacten en interviewden
peers. Op deze wijze verkreeg de stichting toegang tot een
moeilijk bereikbare doelgroep. Met de resultaten heeft de stichting nieuw beleid geformuleerd. De methode droeg daarnaast
bij aan het zelfvertrouwen en empowerment van dak- en thuisloze jongeren die als deelnemers mee deden.
13 peerconsultatie
14 visuele prikkelmethode
15 instellingsschouw
16 theater
17 een steekje los? een eigenwijs spel!
18 verbetergroep
19 tea for two of pizzameeting
20 website of social media
21 cocreatie
tips & trucs
Spreek deelnemers
persoonlijk aan en vraag
hen mee te doen met het
project. Dus liever geen
algemene werving via
poster, flyers
of oproepen.
Zorgbelang Gelderland • IJsselburcht 4 • 6825 BP Arnhem • 026 384 28 22 • www.zorgbelanggelderland.nl • [email protected]
Download