software gebruiksrecht- overeenkomst

advertisement
LICENTIE VOOR HET SOFTWAREPRODUCT
SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST
(UITGEZONDERD BESTURINGSSYSTEEM)
BELANGRIJK: LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze
Gebruiksrechtovereenkomst (“Overeenkomst”) is een rechtsgeldige overeenkomst
tussen u (natuurlijk persoon of rechtspersoon) en de fabrikant (“Pc-fabrikant” of
“Fabrikant”) van het computersysteem of onderdeel van het computersysteem
(“HARDWARE”) in combinatie waarmee u het (de) Microsoft softwareproduct(en)
heeft verkregen (“SOFTWAREPRODUCT” of “SOFTWARE”) die hierboven of
op de productidentificatiekaart bij deze overeenkomst of op het productidentificatieetiket op de verpakking van het product zijn vermeld. Indien u het
SOFTWAREPRODUCT niet heeft verkregen in combinatie met een nieuw
computersysteem, mag u het SOFTWAREPRODUCT niet gebruiken of kopiëren.
Het SOFTWAREPRODUCT bestaat uit computersoftware, media, Microsoft
hardware bij de computersoftware, gedrukte documentatie en “online” of
elektronische documentatie. Voor alle software die bij het SOFTWAREPRODUCT
wordt geleverd met een aparte gebruiksrechtovereenkomst, wordt aan u licentie
verleend volgens de voorwaarden van die overeenkomst. Door het
SOFTWAREPRODUCT te installeren, te kopiëren, te downloaden, te benaderen of
anderszins te gebruiken, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze
Overeenkomst gebonden te zijn. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze
Overeenkomst, wordt u geen gebruiksrecht op het (de)
SOFTWAREPRODUCT(EN) verleend. In dat geval mag u het
SOFTWAREPRODUCT niet gebruiken of kopiëren, en dient u zich direct met de
Pc-fabrikant in verbinding te stellen voor instructies met betrekking tot het tegen
restitutie retourneren van het (de) ongebruikte product(en).
KENNISGEVING
Voor de beperkte garanties en speciale bepalingen die op uw rechtsgebied van toepassing zijn,
verwijzen wij u naar de garantiebepalingen die bij dit pakket zijn ingesloten, of die zijn
verstrekt bij de gedrukte documentatie bij het softwareproduct.
 1999 Compaq Computer Corporation. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de Verenigde
Staten, Canada, Taiwan en Korea. Compaq en Presario zijn als handelsmerk gedeponeerd bij
het U.S. Patent and Trademark Office. Microsoft, MS-DOS en Windows zijn gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation. De productnamen in deze publicatie kunnen
handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectievelijke firma's. De
software die in deze handleiding wordt beschreven, valt onder een licentie-overeenkomst of een
geheimhoudingsovereenkomst. De software mag alleen worden gebruikt of gekopieerd volgens
de bepalingen van de overeenkomst.
Eerste editie, mei 1999
Het SOFTWAREPRODUCT wordt beschermd door auteursrechtwetten en
internationale auteursrechtverdragen, alsmede door andere intellectuele
eigendomswetten en verdragen. Het SOFTWAREPRODUCT wordt niet verkocht,
maar in licentie gegeven. Met de term “COMPUTER”, zoals deze in deze
documentatie wordt gebruikt, wordt de HARDWARE bedoeld als de HARDWARE
één computersysteem is, of wordt het computersysteem bedoeld waarmee de
HARDWARE werkt als de HARDWARE een onderdeel is van een
computersysteem.
1. VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT. Deze Overeenkomst
verleent u de volgende rechten:
•
Installatie en gebruik van software. Tenzij expliciet anders vermeld in
deze overeenkomst, mag u slechts één exemplaar van het
SOFTWAREPRODUCT op de COMPUTER installeren, gebruiken,
benaderen, uitvoeren of anderszins hanteren (“UITVOEREN”). Het
SOFTWAREPRODUCT mag niet gelijktijdig worden geïnstalleerd,
benaderd, weergegeven, uitgevoerd, gedeeld of gebruikt op of vanuit
verschillende computers, inclusief werkstations, terminals of andere
digitale elektronische apparatuur.
•
Backup-exemplaar. Indien de Pc-fabrikant geen backup-exemplaar van
het SOFTWAREPRODUCT met de COMPUTER heeft meegeleverd, is
het u toegestaan één backup-exemplaar te maken van het gedeelte van het
SOFTWAREPRODUCT dat bedoeld is voor de computer. U mag het
backup-exemplaar uitsluitend voor archiefdoeleinden gebruiken.
•
Backup-programma. Als het SOFTWAREPRODUCT een Microsoft
backup-programma bevat, mag u met behulp van dit programma één
backup-exemplaar maken. Nadat het enige backup-exemplaar is
vervaardigd, zal het backup-programma permanent buiten werking
worden gesteld. Tenzij expliciet vermeld in deze
Gebruiksrechtovereenkomst is het u niet toegestaan anderszins kopieën
van het SOFTWAREPRODUCT te maken, inclusief het gedrukte
materiaal dat bij het SOFTWAREPRODUCT wordt geleverd.
2. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN.
•
Onderwijsuitgave (Academic Edition). Indien het
SOFTWAREPRODUCT wordt aangemerkt als “Onderwijsuitgave”
(“Academic Edition” of “AE”) dient u een “Bevoegde
onderwijsgebruiker” te zijn om het SOFTWAREPRODUCT te mogen
gebruiken. Indien u geen Bevoegde onderwijsgebruiker bent, kunt u aan
deze Overeenkomst geen rechten ontlenen. Wanneer u wilt weten of u al
dan niet een Bevoegde onderwijsgebruiker bent, neemt u contact op met
Microsoft Sales Information Center/One Microsoft Way/Redmond, WA
98052-6399 of met de Microsoft vestiging in uw eigen land.
•
Spraakherkenning. Als het SOFTWAREPRODUCT een onderdeel voor
spraakherkenning bevat, dient u te begrijpen dat spraakherkenning in
wezen een statistische procedure is; dat fouten intrinsiek zijn in het proces
van spraakherkenning; dat het uw verantwoordelijkheid is om met
dergelijke fouten om te gaan, het spraakherkenningsproces te controleren
en de fouten te verbeteren. Fabrikant, Microsoft Licensing, Inc. (“MS”) of
hun toeleveranciers (inclusief Microsoft Corporation) zijn niet
verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door
fouten in de spraakherkenningsprocedure.
•
Gezamenlijk gebruik van applicaties. Het SOFTWAREPRODUCT
bevat mogelijk Microsoft® NetMeeting*, een product waarmee applicaties
tegelijkertijd door twee of meer computers kunnen worden gebruikt, zelfs
indien de applicatie slechts op één van de computers is geïnstalleerd. U
mag deze technologie gebruiken bij alle Microsoft applicaties ten behoeve
van conferenties met meerdere partijen. Voor niet-Microsoft applicaties
dient u de daarbijbehorende licentie-overeenkomst te raadplegen of
contact op te nemen met de licentiegever als u wilt weten of het
gezamenlijk gebruik van applicaties door de licentiegever is toegestaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Selectie van meerdere processorversies. Op de cd of diskettes met het
SOFTWAREPRODUCT kunnen zich meerdere exemplaren van het
SOFTWAREPRODUCT bevinden, die elk compatibel is met een andere
processorarchitectuur, bijvoorbeeld de x86-architectuur of verschillende
RISC-architecturen (“Processorversie(s)”). U mag slechts één kopie van
één Processorversie van het SOFTWAREPRODUCT op de COMPUTER
installeren en gebruiken.
Selectie van taalversie. Fabrikant kan ervoor gekozen hebben u een
selectie van taalversies aan te bieden voor één of meer van de Microsoft
softwareproducten die onder deze Gebruiksrechtovereenkomst vallen. Als
het SOFTWAREPRODUCT in meer dan één taalversie is geleverd, is u
slechts licentie verleend voor het gebruik van één van de aangeboden
taalversies. Tijdens de installatieprocedure van het
SOFTWAREPRODUCT wordt u eenmalig gevraagd een taalversie te
kiezen. Na uw keuze zal de door u gekozen taalversie op de COMPUTER
worden geïnstalleerd, en zullen de taalversies die niet door u werden
gekozen, automatisch en permanent van de vaste schijf van de
COMPUTER worden verwijderd.
Beperking op “reverse-engineering”, decompileren en
disassembleren. U mag het SOFTWAREPRODUCT niet “reverse
engineeren”, decompileren of disassembleren, tenzij en voor zover dit,
niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van
toepasselijk dwingend recht.
Scheiding van onderdelen. Het SOFTWAREPRODUCT wordt in
licentie gegeven als één product. Onderdelen mogen niet worden
gescheiden voor gebruik op meer dan één computer.
Eén enkele COMPUTER. Het SOFTWAREPRODUCT wordt tezamen
met de HARDWARE als één geïntegreerd product in licentie gegeven.
Het SOFTWAREPRODUCT mag alleen met de HARDWARE zoals
vastgelegd in deze overeenkomst worden gebruikt.
Eén enkele Gebruiksrechtovereenkomst. De verpakking van het
SOFTWAREPRODUCT kan meerdere versies van deze
Gebruiksrechtovereenkomst bevatten, zoals meerdere vertalingen en/of
versies op meerdere media (bijvoorbeeld in de gebruikersdocumentatie en
in de software). In dat geval is u slechts licentie verleend voor het gebruik
van één (1) exemplaar van het SOFTWAREPRODUCT.
Verhuur. U mag het SOFTWAREPRODUCT niet uitlenen, verhuren of
in lease geven.
Overdracht van SOFTWAREPRODUCT. U mag al uw rechten uit
deze Overeenkomst uitsluitend als onderdeel van een verkoop of
overdracht van de HARDWARE permanent overdragen, mits u geen
exemplaren behoudt, u het gehele SOFTWAREPRODUCT overdraagt
(inclusief alle onderdelen, de media en documentatie, alle upgrades, deze
Overeenkomst en, indien van toepassing, het (de) Certifica(a)t(en) van
Echtheid) en de ontvanger met de bepalingen van deze Overeenkomst
instemt. Indien het SOFTWAREPRODUCT een upgrade is, moet elke
overdracht alle vorige versies van het SOFTWAREPRODUCT omvatten.
Beëindiging. Onverminderd alle andere rechten mag Fabrikant of MS al
uw rechten onder deze Overeenkomst beëindigen indien u de bepalingen
van deze Overeenkomst niet nakomt. In dat geval dient u alle exemplaren
en alle onderdelen van het SOFTWAREPRODUCT te vernietigen.
Handelsmerken. Deze Gebruiksrechtovereenkomst verleent u geen
rechten in samenhang met handelsmerken of dienstmerken van Fabrikant
softwareproduct, Fabrikant, MS of haar toeleveranciers (inclusief
Microsoft Corporation).
3. UPGRADES. Indien het SOFTWAREPRODUCT wordt aangemerkt als
7. EXPORTBEPERKINGEN. Als deze Gebruiksrechtovereenkomst en het
upgrade, moet u, om het SOFTWAREPRODUCT te mogen gebruiken,
beschikken over een geldig gebruiksrecht voor een product dat door Fabrikant,
MS of Microsoft Corporation is aangemerkt als zijnde geschikt voor de
upgrade (“In aanmerking komend product”). Alleen voor upgradeproducten
geldt dat met de term “HARDWARE” wordt bedoeld het computersysteem of
onderdeel van het computersysteem dat u samen met het product dat als basis
dient voor de upgrade heeft ontvangen. Een als upgrade aangemerkt
SOFTWAREPRODUCT dient als vervanging van en/of aanvulling op het
product dat de basis vormde voor de upgrade en dat u bij de HARDWARE
heeft ontvangen. (Indien de upgrade een Microsoft product is, kan de
installatie hiervan als gevolg hebben dat het product dat de basis vormde van
de upgrade onbruikbaar wordt gemaakt.) U mag het aldus bijgewerkte product
uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst
gebruiken en alleen met de HARDWARE. Indien het SOFTWAREPRODUCT
een upgrade is van een onderdeel van een pakket computerprogramma's
waarop u als één product een gebruiksrecht is verleend, mag u het
SOFTWAREPRODUCT alleen als deel van dat ene pakket gebruiken en
overdragen, en mag u het niet scheiden voor gebruik op meer dan één
computer.
4. COPYRIGHT. Het eigendom van, en de auteursrechten op het
SOFTWAREPRODUCT (inclusief, maar niet beperkt tot alle afbeeldingen,
foto's, animaties, video, audio, muziek, tekst en “applets” die in het
SOFTWAREPRODUCT zijn verwerkt), de begeleidende documentatie, en alle
exemplaren van het SOFTWAREPRODUCT, berusten bij Fabrikant
softwareproduct of zijn toeleveranciers (inclusief Microsoft Corporation). Het
eigendom van, en de auteursrechten op de inhoud die geen deel uitmaakt van
het SOFTWAREPRODUCT maar die kan worden benaderd via gebruik van
het SOFTWAREPRODUCT, zijn het product van de respectievelijke
inhoudseigenaar en kunnen zijn beschermd door de toepasselijke
auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, alsmede door
andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. Deze
Gebruiksrechtovereenkomst geeft u geen rechten dergelijke inhoud te
gebruiken. Het gebruik van online diensten die toegankelijk zijn via het
SOFTWAREPRODUCT kunnen geregeld zijn via de respectievelijke
gebruiksvoorwaarden die betrekking hebben op dergelijke diensten. Als dit
SOFTWAREPRODUCT documentatie bevat die alleen in elektronische vorm
wordt geleverd, mag u één exemplaar van dergelijke elektronische
documentatie afdrukken. Het is niet toegestaan het gedrukte materiaal bij het
SOFTWAREPRODUCT te kopiëren. Alle rechten die niet specifiek zijn
verleend onder de voorwaarden van deze Gebruiksrechtovereenkomst, zijn
voorbehouden aan Fabrikant softwareproduct en zijn toeleveranciers (inclusief
Microsoft Corporation).
5. SOFTWAREPRODUCT OP MEERDERE SOORTEN MEDIA. Het is
mogelijk dat u het SOFTWAREPRODUCT op meer dan één mediumsoort
ontvangt. Ongeacht de soort of grootte van de media die u ontvangt, mag u
slechts één soort medium gebruiken die geschikt is voor de COMPUTER. U
mag de andere soort medium niet op een andere computer GEBRUIKEN of
INSTALLEREN. U mag de andere soort medium niet uitlenen, verhuren, in
lease geven of op andere wijze aan een andere gebruiker overdragen, behalve
als deel van de permanente overdracht van het SOFTWAREPRODUCT (zoals
hierboven omschreven).
6. PRODUCTONDERSTEUNING. Productondersteuning voor het
MICROSOFT SOFTWAREPRODUCT wordt niet verleend door MS,
Microsoft Corporation of aan haar gelieerde ondernemingen of haar
dochterondernemingen. Voor productondersteuning verwijzen wij u naar het
supportnummer van de Fabrikant, dat in de documentatie van de
HARDWARE staat vermeld. Indien u vragen heeft over deze Overeenkomst,
of indien u om enige andere reden contact wilt opnemen met de Fabrikant,
verwijzen wij u naar het adres dat in de documentatie van de HARDWARE
staat vermeld.
SOFTWAREPRODUCT niet zijn voorzien van de aanduiding “Alleen voor
Noord-Amerika”, op de productidentificatiekaart, of op de verpakking of
andere geschreven documentatie van het SOFTWAREPRODUCT, zijn de
volgende voorwaarden van toepassing: U stemt ermee in dat u het
SOFTWAREPRODUCT, enig deel ervan of enige procedure of dienst die het
directe product zijn van het SOFTWAREPRODUCT (het voorafgaande
gezamenlijk te noemen de “Onder de beperking vallende onderdelen”) niet zult
exporteren of opnieuw zult exporteren naar enig land, natuurlijk persoon of
rechtspersoon die onderworpen is aan exportbeperkingen van de Verenigde
Staten. U stemt er met name mee in de Onder de beperking vallende
onderdelen niet te exporteren of opnieuw te exporteren (i) naar enig land
waarvoor de Verenigde Staten een embargo heeft uitgesproken wat betreft de
export van goederen of diensten, of deze export heeft beperkt. Dit geldt
momenteel voor de landen (doch niet noodzakelijkerwijs uitsluitend voor)
Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan en Syrië, of voor enig
staatsburger van een dergelijk land, waar deze zich ook bevindt, die van plan is
de Onder de beperking vallende onderdelen over te dragen of terug te
vervoeren naar een dergelijk land; (ii) voor elke natuurlijk persoon of
rechtspersoon van wie u weet of gronden heeft te weten dat deze de Onder de
beperking vallende onderdelen zal gebruiken in het ontwerp, de ontwikkeling
of de productie van nucleaire, chemische of biologische wapens; of (iii) voor
enige natuurlijk persoon of rechtspersoon die het is verboden deel te nemen in
Amerikaanse exporttransacties door enige federale instantie van de
Amerikaanse regering. U garandeert en verklaart hiermee dat noch het Bureau
of Export Administration (BXA) noch enige andere Amerikaanse federale
instantie uw exportprivileges heeft opgeschort, ingetrokken of ontnomen.
Niet te exporteren codering. Als deze Gebruiksrechtovereenkomst of het
SOFTWAREPRODUCT is voorzien van de aanduiding “Alleen voor NoordAmerika”, op de productidentificatiekaart, op de verpakking of op andere
geschreven documentatie, is het volgende van toepassing: Het
SOFTWAREPRODUCT is alleen bestemd voor verspreiding in de Verenigde
Staten, haar gebiedsdelen en bezittingen (inclusief Puerto Rico, Guam en de
Amerikaanse Maagdeneilanden) en Canada. Export van het
SOFTWAREPRODUCT vanuit de Verenigde Staten is gereglementeerd
volgens “EI controls” van de Export Administration Regulations (EAR,
15 CFR 730-744) van het U.S. Commerce Department, Bureau of Export
Administration (BXA). U heeft een licentie nodig om het
SOFTWAREPRODUCT buiten de Verenigde Staten of Canada te exporteren.
U stemt ermee in dat u het SOFTWAREPRODUCT (of delen ervan) niet
rechtstreeks of indirect zult exporteren of opnieuw exporteren naar enig land,
anders dan Canada, of naar enige natuurlijk persoon, rechtspersoon of
eindgebruiker die is onderworpen aan Amerikaanse exportbeperkingen zonder
eerst een exportvergunning te verkrijgen bij het Commerce Department. U
garandeert en verklaart hiermee dat noch de Bureau of Export Administration
(BXA) noch enige andere Amerikaanse federale instantie uw exportprivileges
heeft opgeschort, ingetrokken of ontnomen.
8. OPMERKING OVER JAVA ONDERSTEUNING. Het is mogelijk dat het
SOFTWAREPRODUCT ondersteuning biedt voor programma's die zijn
geschreven in JAVA. DE JAVA TECHNOLOGIE IS NIET
FOUTBESTENDIG EN IS NIET ONTWORPEN, VERVAARDIGD OF
BEDOELD VOOR GEBRUIK OF WEDERVERKOOP ALS ONLINE
CONTROLEMECHANISME IN RISICOVOLLE OMGEVINGEN WAAR
EEN FOUTLOZE WERKING ESSENTIEEL IS, ZOALS BIJ GEBRUIK IN
NUCLEAIRE FACILITEITEN, VLIEGTUIGNAVIGATIE OF COMMUNICATIE, LUCHTVERKEERSLEIDING, MEDISCHE
APPARATUUR MET LEVENSINSTANDHOUDENDE FUNCTIES, OF
WAPENSYSTEMEN, EN WAARBIJ EEN STORING ALS GEVOLG VAN
DE JAVA TECHNOLOGIE LICHAMELIJK LETSEL, OVERLIJDEN OF
ERNSTIGE FYSIEKE SCHADE OF SCHADE AAN HET MILIEU ZOU
KUNNEN VEROORZAKEN.
Download