Presentatie Hof van Beroep Bergen: "Welke trajecten voor

advertisement
Welke trajecten voor geïnterneerde
patiënten met een verstandelijke
handicap en een psychische
aandoening?
FOD Volksgezondheid, 1 juni 2016
Virginie Bellefroid, AViQ
Muriel Lindekens, CRP « Les Marronniers »
Definities
Advies CNSS n°9203 – december2015
• Mentale deficiëntie - 3 simultane criteria (AAIDD en
DSM5)
– Intellectuele beperking (QI<70)
– Problemen van sociale aanpassing
– Waargenomen vóór de leeftijd van 18 jaar
• Gedrag-chalenge / psychische stoornis
De psychiatrische problemen bij mensen met een mentale
retardatie manifesteren zich op een aspecifiek manier, vaak in
de vorm van een gedragsstoornis.
Doelgroep
dubbele diagnose
De geïnterneerden met een mentale
beperking) alsook bijkomende problemen op
vlak van geestelijke gezondheid
(problematisch gedrag en/of psychiatrische
stoornissen).
Gegevens uit 2015 afkomstig
uit onderzoek van het CRDS
• QI < 70 = 43 % van de patiënten van HPS (beveiligd
ziekenhuis) « Les Marronniers »
– Onder hen, 8% met een 35< QI <50 (DI matig)
• 24% van deze bevolking heeft een intellectuele
stoornis en een psychische stoornis
• 19% vertoont een verstandelijke handicap zonder
geassocieerde psychische stoornis (as I)*
* Vicenzutto, A., Saloppé, X., Pham, T., Lindekens, M., Milazzo, V. (2015) Dual Diagnosis in Forensic Hospital:
towards an heterogeneity of profiles. 10th Congress of European Association for Mental Health in Intellectual Disability
(EAMHID), Florence (Italie)
Specifieke acties op het vlak van de CRP
« Les Marronniers » voor deze doelgroep
• Deelname aan het Symposium « La politique de
oubliettes » in 2010
• Oprichting van specifieke voorzieningen binnen het
Gespecialiseerd Psychiatrische Ziekenhuis
– Dierenpark
– Moestuin
– Dag Centra « Les Tournesols »
Protocolakkoord –
AWIPH/CRP
Objectief:
• Het bevorderen van de complementariteit
tussen de twee sectoren in het belang van
mensen met een handicap, geïnterneerd
en/of gehospitaliseerd
Gezamenlijke
protocolprojecten
• Statistieken : Artikel in overleg,
gemeenschappelijke tool (mini PAS-ADD)
• Case management : door analyse van
zorgtrajecten per casus, faciliterende en
remmende factoren vaststellen.
• Cross training
• Gezamenlijk project: ARCADE
Arcade
• De individuele ontslagfase van de geïnterneerde
persoon begeleiden
• De overgangen tussen de verschillende leefplaatsen
faciliteren en ondersteunen, zowel bij de gebruiker
als bij zijn familie en bij de diensten van zijn
netwerk.
• Meebouwen aan een netwerk van partners
 Gemengd besturingscomité CRP-AViQ-Justitie
 Intervisies CMI AViQ / Arcade
Voorbeelden
• Prof. SM en
handicap
Mobiel
• Prof SM
residentieel
Thuisverpleging,
kine
Psychiater
HPS
Karim en
zijn ouders
Justitie
Assistent
• Prof
justitie
Dienst voor
dagopvang
• Prof
Handicap
residentieel
• Prof.
Mobiele
sector
• Prof SM
residentieel
ARCADE
Prior Case
Psychiater,
verpleger,
kine
HP
Karim en
zijn ouders
Justitieassistent
• Prof
Justitie
Dienst
voor Dag
-opvang
SRNA
• Prof
Handicap
residentieel
• Prof SM
en hand
Mobiel
• SM Mobiel
Arcade
Begeleidings
diensten
Justitieassistent
• Justitie
Voorlopige
bewindvoerder
SAJ
Psychiater
Michel en
vriendin en de
kinderen
Lezen
en
schrijven
• verenigingen
Faciliterende factoren
• Medewerking van de patiënt die deelneemt aan zijn
volledig traject
• Netwerkpraktijk : vertrouwen, transparantie,
partnerschap
• Intensifiëring van de intersectorale praktijken
• Overleg
• Geleidelijke integratie (transitie)
Faciliterende factoren
• Rol van de justitieassistenten: activering,
preventie, reactiviteit, beschikbaarheid
• Reactiviteit van het mobiele team
Remmende factoren
• Traagheid/zware administratieve rompslomp
• Tijd nodig om kennis te maken met alle partners bij
de hoven van beroep van Mons
• Delicten : AICS, brand
• Slecht voorbereide opname
• Oudere patiënt
• Gebrek aan re-integratie mogelijkheden: te langdurig
verblijf in het ziekenhuis
• Verschil van sectorale culturen
In 2015:
14 ontslagen patiënten uit HPS (geïnterneerd DD)
naar
• 4 ontslagen in MSP
• 4 ontslagen in SRA
• 2 ontslagen in MRS
• 1 ontslag in SLS
• 1 ontslag met opvolging SAC
• 1 ontslag in IHP
• 1 ontslag in psychiatrisch ziekenhuis (Dave)
In 2015
• 29 opvolgingen door het Arcade team
-15 op verzoek van het HPS
- 9 op verzoek van de AS voor een opvolging van
de persoon in de thuissituatie
- 3 op verzoek van de MSP
- 1 op verzoek van een SRA
- 1 op verzoek van het mobiele team PACT voor
een opvolging in de thuissituatie
Besluit en perspectieven
• Het aanvaarden van de risico’s bij re-integratie bij de
partners lukt enkel door het bestaan van een netwerk
:
-begeleiding van de persoon,
-ondersteuning door de diensten,
-mogelijkheid tot hospitalisatie wanneer het project dreigt
scheef te lopen of wanneer het minder goed gaat met de
persoon
Perspectieven
• Immersie van de professionals
• Intersectorale opleidingen
• Creëren van een ruimte voor een
gemeenschappelijk dialoog rond complexe situaties
Perspectieven
• Werken aan sensibilisatie- en evaluatietools: video's,
mini PAS ADD
• Scharnierwerking met de nieuwe voorzieningen voor
dubbele diagnose voor geïnterneerden
Dank u
Muriel LINDEKENS
[email protected]
Virginie BELLEFROID
[email protected]
Download