Themagroep 4 - Partij voor Mens en Spirit

advertisement
Bijlage 3: Algemene Ledenvergadering MenS 21-4-2013
In dit document staan alle adviezen van de themagroepen aan het bestuur met daarna de resultaten (consent) van de sociocratische bijeenkomst 17 maart
waarin de adviezen zijn besproken. Hieraan namen deel de eerste aanspreekpunten van alle themagroepen en het bestuur. Rob Greuter en Roelof Timmer
waren verhinderd.
Themagroep 1 – Ralph van Dam - Positionering
Advies
Afgelopen maanden heeft Groep 1 diverse bijeenkomsten gehad en initiatieven ontplooid om tot een effectieve (her)positionering van MenS te komen.
Over deze bijeenkomsten zijn eerdere verslagen toegezonden (zie bijlage). Dinsdag 12 maart heeft Groep 1 ook een externe expert (Willem Jan van de
Wetering) laten aanschuiven. Dit met het oog op kennis (het vermarkten van concepten en personen) en ervaring (zowel binnen als buiten de politiek) te
betrekken om zo te komen tot een uiteindelijk advies aan het bestuur van MenS.
Hieronder de belangrijkste opmerkingen en conclusies uit de laatste bijeenkomst van 12 maart jl.:
-
Er is veel politieke onrust en er zijn veel stemmen te winnen. Politiek is onbetrouwbaar.
-
Spanningsveld vorm en inhoud goed managen. Beeldvorming is voor adoptie door een groot publiek cruciaal;
-
Lijsstrekker, gezicht van MenS is cruciaal in beeldvorming. Dient positief over te komen en “camera geschikt” te zijn. Naast Ronald Jan Heijn is
Suzanne Smit als voorbeeld gevallen, maar ook hoe goed Henk Krol (Lijst 50+) het nu doet voor tv en op welke natuurlijke wijze hij dit aanpakt;
-
Eenvoud is een belangrijke adoptie factor. Hoe vertalen we eenvoudig de complexe vraagstukken voor de “gewone MenS”;
-
Begrijpelijke taal en strakke one-liners die houtsnijden;
-
Positionering als een beweging en een A-Politieke/Niet-Politieke Partij. Ofwel MenS, de niet politieke partij.
-
Het mogelijk toepassen van de Eneagram-typen (4/2/9 – gevoelige mensen die een hekel hebben aan politiek en geen uitlaatklep hebben) voor het
vormen van een juist MenS Partij Team (voorbeelden vanuit Amerika besproken), maar ook voor het bepalen van je doelgroep, boodschap en
medium. De Partij Leider is meestal een Eneagram-type 8; Voor MenS zijn 9 en 3 genoemd. Het krachtenveld is negatief, positief en neutraliserend.
Wij vertegenwoordigen positief en neutraliserend.
1
-
MenS als beweging dient een kapstok/paraplu/bindende factor te zijn waar andere (spirituele) bewegingen zich mee willen identificeren en
derhalve adopteren zonder hun eigen identiteit te verliezen. Hiermee geven wij bewegingen zoals Bewust Meppel en Bewust …… een “politieke
stem” Het initiatief MasterPeace (www.masterpeace.org) is genoemd als de manier waarop we dit zouden kunnen faciliteren; op korte termijn kan
dit worden gerealiseerd door een pagina op de website met initiatieven/groepen die wij een warm hart toe dragen. Daarmee bieden we wat ipv dat
we iets vragen.
-
Waar zetten we ons relatief gezien tegen af en op welke wijze? Genoemd werden banken, extremen salarissen, overwinsten. Door ons te
positioneren als een Niet-Politieke partij die wel actief is als beweging in de politiek schets je een duidelijk kader om je te onderscheiden;
-
Kijkend naar het vergroten van een actieve achterban zouden we graag in de communicatie voortaan spreken over “de vrienden van MenS” in
plaats van leden;
-
Voor de marketing en communicatie is gesproken over het organiseren van een jaarlijks MenS Festival (zoals het Eigentijdsfestival) van 3 dgn,
waarin we ook op deze zelfde dagen partners proberen te betrekken die ons financieel willen steunen bij onze missie;
-
Een maandelijks Webinar organiseren over actuele onderwerpen uit het partijprogramma, waarbij vorm wordt gecombineerd met inhoud. Het moet
er goed uitzien en gebracht worden door een aansprekend persoon; is goedkoop en andere partijen gebruiken dit nog niet
-
Eigen radio station (internet) met iedere avond een uitzending over spiritualiteit, bewustzijn, leven, live uitzending van bijeenkomsten
-
Leden in het land mobiliseren; hoe doe ik het in mijn dorp: welke problemen zijn er; terug naar de menselijke maat
Groep 1 komt derhalve uit op het volgende advies aan het bestuur van MenS
1. De naamstelling dient kort en krachtig MenS te zijn. De toevoeging Spirit stoot meer af dan dat het mensen aantrekt en vervangen door
Samenleving;
2. Pay-off : Partij voor Mens en Samenleving, die werkt voor iedereen;
3. Het antwoord op de Why-vraag geeft zicht op terugkerende kernwaarden: menselijkheid/mensgerichtheid, integriteit, rechtvaardigheid,
verbondenheid/eenheid, vertrouwen, duurzaamheid, zingeving, eigenheid, welzijn, geluk, inspiratie, hoop. We leggen continue de verbinding en
bieden hoop en perspectief. De kernwaarden vertaald in eenvoudige woorden en zichtbare effecten/resultaten van onze partij zijn: Gezond, Eerlijk,
Open, Blij, Samen en Niet Politiek. Met name de laatst genoemde roept een gezonde spanning op en geeft een uniek onderscheidend vermogen
mee;
2
4. Ondanks dat MenS een zeer waardevolle inhoudelijke boodschap heeft te melden raden wij het bestuur aan naar buiten toe in alle communicatie
voortaan eenvoud, heldere formulering en korte statements te hanteren;
5. Het huidige gezicht van MenS, Leo Sonneveld en andere kandidaten voor deze rol dienen door een extern deskundige beoordeeld te worden op
uitstraling via media; iets dat vrijwel niet te leren is. Hiernaast alternatieve kandidaten overwegen. Een reeds “bekende, vertrouwenswaardige
Nederlander” heeft hierbij de voorkeur;
6. In de bijlage een concept invulling/afbeelding waarin we de positioneringsdimensies van MenS in een beeld hebben gebracht.
3
4
5
Relaties
Ambassadeurs: Wie zijn dit en hoe kun we de banden
versterken?
Vrienden van MenS: Wie zijn dit en hoe onderhouden
we deze vriendschap en bouwen we het uit?
Maatschappij: Wat geeQ MenS aan de maatschappij
terug?
Expressie
Visueel: Wat zijn onze uiRngen en wat is de logische
betekenis in rela.e tot de essen.e van MenS?
Verbaal: Welke tone‐of‐voice, naamgebruik, slogans
en statements gebruiken we consistent?
Gedrag: Hoe gaan we met mensen om, wat zijn onze
gebruiken, rituelen en symbolen?
Doelen
Geschenk: Wat is ons geschenk aan de Wereld?
Belangrijkheid: Waarom is dit belangrijk?
Bewijs: Hoe kunnen we dit onderbouwen en
het resultaat waarborgen?
Toelichting 6 drivers
• Gezond
• Eerlijk
• Open
• Blij
• Samen
• Niet‐politiek
Samenvatting Leo: Stukje MenS al dan niet losmaken van Spirit in de expliciete partijnaam. Geen eensluidend gevoel. De vraag is: in welke mate de
bezwaren van Jos en Giel doorslaggevend zijn. Fundament over expressie in de naam.
6
Consent:
Ferdinand: MenS en Samenleving; Paul: MenS en Samenleving; Bianca: MenS en Samenleving; Rascha: MenS; Giel: MenS; Ron: MenS en Samenleving; Ralph:
Alles; Jos: MenS en Spirit; Nico: MenS en Samenleving; Trix: Mens en Spirit; Theo: MenS en Samenleving; Micha: MenS; Orbelinda: MenS; Leo: MenS en
Samenleving die werkt voor iedereen.
Leo deelt mede dat bovenstaande een elektronische enquete wordt naar alle leden.
Themagroep 2 – Leo Sonneveld - Samenwerking met andere partijen en groepen
Advies
Op basis van 4 skype bijeenkomsten hebben Micha Kuiper, Rascha Wisse, Wayne Mosher, Peter den Boer, Orbelinda de Vera Ramirez en Leo Sonneveld de
volgende tabel met criteria voor samenwerking samengesteld en in praktijk getoetst bij Gezondheidscooperatief Nederland. We maken onderscheid tussen
politieke en niet-politieke partijen. Het is vooral de bedoeling om toekomstige samenwerkingsverzoeken transparant te kunnen toetsten en hierover
belanghebbenden te informeren.
In praktijk adviseren we de volgende procedure/stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wij ontvangen een verzoek tot samenwerking of signaleren zelf een partij waarbij we wederzijdse versterking vermoeden
Bij een niet-politieke partij kan een oriënterend gesprek plaatsvinden door actieve leden van MenS met CC naar verantwoordelijk bestuurslid.
Bij een politieke partij zullen de volgende stappen door (leden van) het bestuur worden uitgevoerd + initiatiefnemer
Potentiële samenwerking vooraf inschatten door invullen matrix met criteria en SWOT
Oriënterend gesprek door 2 tot 3 MenSen conform stap 2/3 waarbij minimaal 1 persoon onbekend is met de potentiële samenwerkinspartner
Op basis van bevindingen uit het gesprek aanscherpen/aanvullen matrix en swot
Resultaat communiceren met bestuur vergezeld met advies
Nadere uitwerking conform advies (go of no-go) waarbij geen overwegende bezwaren resteren
Niet politieke partijen In geval van twijfel voorleggen aan ALV
7
10. Politieke partijen altijd voorleggen aan ALV
De samenwerking met GCN is al in het bestuur besproken en in een concretiseringsfase.
Op politiek vlak komt samenwerking met Partij voor de Dieren als het meest kansrijk uit de bus. Ons advies is om met hen een oriënterend gesprek te
starten
Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
Matrix met criteria
Sjabloon SWOT (2 dimensionaal)
Voorbeeld zoals toegepast bij Gezondheidscooperatief Nederland
Uitkomst criteria en SWOT PvdD
8
Bijlage 1: Overzicht criteria samenwerking voorafgaand aan of tijdens verkiezingen
Nr.
Criterium
Politieke partij
1
Minstens één gemeenschappelijk speerpunt. Bij niet-politieke partij: is het in overeenstemming met ons
partijprogramma?
x
2
Geen punten waar wij (of de ander) overwegende bezwaren bij hebben
x
3
Vergelijkbaar waardepatroon. In ieder geval niet strijdig met MenS kernwaarden (daardoor geen overwegende
Niet politieke partij
x
x
x
x
bezwaren)
4
Wordt de gewenste impact door de samenwerking groter en/of wordt de kwaliteit van de oplossing beter?
x
5
Milde verbindende toon, in ieder geval niet ongenuanceerd, hard, kwetsend
x
6
Het beste willen voor de gehele Nederlandse bevolking (en de rest van de wereld)
x
7
Het moet voor de kiezer te begrijpen zijn (logisch) dat er samenwerking is; sp met pvda en groen links was te
x
x
x
begrijpen. sp met pvv zou niet te begrijpen zijn.
Scores per criterium van 1 tot 5 + eventuele toelichting. 5 = zeer sterk aanwezig, 4 sterk, 3 deels, 2 beperkt, 1 = zeer beperkt aanwezig
9
Bijlage 2: Sjabloon SWOTS
‘Partij x’ voor MenS
Strengths
Weaknesses


Opportunities
Threats


MenS voor ‘partij x
Strengths
Weaknesses


Opportunities
Threats


10
Bijlage 3: Voorbeeld zoals toegepast bij Gezondheidscooperatief Nederland / Liefde voor Leven
‘GezondheidsCooperatief Nederland / Liefde voor Leven’ voor MenS.
Strengths
Weaknesses













Integrale visie op gezondheid
Concrete propositie in overeenstemming met waar MenS voor staat
Kennis en ervaring oude zorg systemen en nieuwe alternatieven
Werken vanuit het hart en liefde voor de mensheid
Zal de grootste zekerheids instelling van Nederland worden (plan).
Veel zzp’ers zullen er aan het werk gaan. (plan)
Helpen bij het gezonder maken van de maatschappij
Zeer zeer gemotiveerde leden
Heeeeeel veeeel goede plannen naast het zekerheidspakket.
Het is niet alleen liefde voor leven maar ook het gezondheidscoöperatief Nederland en OOK de Witte Lelie waar het H.O.M.E
centrum uit zal voortvloeien (Heart Open Mind Experience Centrum)
Niet zweverig, zeker down to earth: (Leo 28/9): zo zal dat niet overkomen op de gemiddelde mens!
Zelfrealisatie voor iedereen
Opportunities





Propositie nog niet
geïmplementeerd
Onduidelijk hoe een en ander
wordt ontvangen in de markt
Threats
Extra kanaal voor onze MenS boodschap = kiezers
Persoonlijke ontwikkelingsmodule aan te bieden aan MenS leden
Track record opbouwen voor werkende alternatieven
Werken vanuit het licht dat zal MenS ook omhoog tillen omdat Liefde voor Leven alleen met partijen willen werken die echt goed
willen doen voor de mensen en de maatschappij waarin wij leven. Dus MenS kan meeliften op dat imago.

Alternatief / zweverig imago
waar we ons juist aan willen
onttrekken
MenS voor ‘GezondheidsCooperatief Nederland / Liefde voor Leven’
Strengths

Groeiend aantal leden (plan)
Weaknesses

Organisatie sterk in
ontwikkeling
11


Positieve mensen (?)
Gedegen programma, ook voor gezondheid

Weinig enthousiasme in
samenwerking
Opportunities
Threats



Invloed op politiek
Extra verkoopkanaal
Extra afstemmingsprocessen
12
Bijlage 4: Uitkomst criteria en SWOT PvdD
Nr.
Criterium
1
Minstens één gemeenschappelijk speerpunt. Bij niet-politieke partij: is het in overeenstemming met ons
partijprogramma?
2
Geen punten waar wij (of de ander) overwegende bezwaren bij hebben
3
Vergelijkbaar waardepatroon. In ieder geval niet strijdig met MenS kernwaarden (daardoor geen overwegende
PvdD
4 meer overeenstemming dan
verschillen
3 verschil in opvatting
onverdoofd slachten
4 brengen spirit in praktijk
bezwaren)
5 kamerzetels +
wetenschappelijk bureau
4
Wordt de gewenste impact door de samenwerking groter en/of wordt de kwaliteit van de oplossing beter?
5
Milde verbindende toon, in ieder geval niet ongenuanceerd, hard, kwetsend
4
6
Het beste willen voor de gehele Nederlandse bevolking (en de rest van de wereld)
5
7
Het moet voor de kiezer te begrijpen zijn (logisch) dat er samenwerking is; sp met pvda en groen links was te
5
begrijpen. sp met pvv zou niet te begrijpen zijn.
Scores per criterium van 1 tot 5 + eventuele toelichting. 5 = zeer sterk aanwezig, 4 sterk, 3 deels, 2 beperkt, 1 = zeer beperkt aanwezig
13
Partij voor de Dieren’ voor MenS
Strengths



Weaknesses
Kamerzetels
Bekend met politieke processen die wel en niet werken (succesvol in aantal amendementen)
Inhoudelijk sterke overeenkomst
Opportunities






Geen interesse in samenwerking/lijstverbinding getoond
Imago om alleen met dieren bezig te zijn
Threats
Media aandacht
Geen twijfel of we in de kamer komen
Partij voor MenS en Dier
Samenwerking met partij die spiritualiteit in praktijk brengt zonder het er expliciet over te hebben (wat
ik ervan heb gehoord)


Onvoldoende ruimte voor MenS gedachtegoed
(dominantie)
Onvoldoende bereidheid om vol in te zetten op integrale
aanpak
MenS voor ‘Partij voor de Dieren’
Strengths
Weaknesses




Nieuw elan
Nieuwe ideeën
Zweverig imago
onvoldoende bereidheid om zich te verbinden
Opportunities
Threats



Charmante manier om imago als one issue partij los te laten
Groei door bredere positionering
Zweverig imago gehad
14
Aanvullend idee van Jos:
De SWOT-analyse maken met de partner waar MenS eventueel mee wil gaan samenwerken. Eest oefenen met niet politieke partners. Goed voorbereid naar
een politieke partij stappen.
Consent: Unaniem mee ingestemd.
Themagroep 3 – Jos Gulikers – Interne Organisatie
Advies
Door de leden van Themagroep 3 is langdurig gediscussieerd en nagedacht over het Organogram van MenS.
Uitgangspunt is het Ishikawa diagram uit het Handboek geweest, waarin alle activiteiten zijn weergegeven die nodig zijn om MenS te laten functioneren
zoals we ons dat voorstellen. Op basis hiervan is er een organisatie opgezet en weergegeven in onderstaand organogram, waarbij zo goed mogelijk zeker is
gesteld dat aan de doelstellingen van MenS kan worden voldaan.
Toch wordt opgemerkt dat het beste organogram nog geen garantie hiervoor geeft. Het resultaat van een activiteit is altijd het resultaat van het product
van de ingebrachte kwaliteit, de ingebrachte kwantiteit, de wil om het te doen, voldoende beschikbare tijd enz. Als namelijk één van die factoren laag
scoort, dan valt het resultaat tegen.
Als input voor de discussies is gebruik gemaakt van de informatie uit:
-Loslaten in vertrouwen en bijbehorende documenten: “Advies loslaten in Vertrouwen” en “Cahier Loslaten in Vertrouwen” van ROB (Raad voor het
Openbaar Bestuur).
-Politiek door de U-bocht van Martin Hammenga
Het organogram kan als volgt verduidelijkt worden:
Centraal / landelijk (ellips).
Er is eenstemmigheid m.b.t. het opsplitsen van politieke en bestuurlijke activiteiten. Afgezien van het feit dat de hoeveelheid werk voor één persoon
moeilijk te behappen valt, worden voor de verschillende activiteiten totaal verschillende capaciteiten en vaardigheden vereist.
Uiteindelijk is er gekozen voor een driedeling:
*Het Politiek bureau: operationeel op het politieke vlak
*Het Dagelijks bestuur: activiteiten die nodig zijn om de organisatie MenS op een goed niveau te laten functioneren
*Het Partij bureau: staforgaan dat voornamelijk ondersteunende activiteiten en diensten verleent t.b.v. zowel Politiek Bureau als Dagelijks bestuur.
15
Deze 3 diensten worden aangestuurd door respectievelijk:
* de Politiek leider
* de Partijvoorzitter
* Hoofd Partijbureau.
Gezamenlijk vormen zij een overlegorgaan (het Hoofdbestuur), een klein dynamisch, daadkrachtig en flexibel team dat snel en efficiënt kan reageren en het
geheel aanstuurt volgens de doelstellingen van MenS en de inbreng van de ledenvergadering.
Uiteraard kan dit team permanent uitgebreid worden met de noodzakelijke disciplines (indien niet al vertegenwoordigd in het drietal), of al naar gelang de
te behandelen onderwerpen op basis van een uitnodiging. We zijn in de themagroep dan ook van mening dat dit niet gezien moet worden als een extra laag
in de organisatie, maar als een manier om een efficiënte wijze van samenwerken te creëren, waarbij wel altijd de juiste en noodzakelijke expertise aanwezig
is. Ook kan gedacht worden aan het zogenaamde socratische model, waarbij uit bovenstaande drieling elk 2 afgevaardigden aanwezig zijn.
Het geheel werkt samen met en functioneert vanuit de basis. De functie van het bestuurlijk orgaan (in de ellips) dient vooral sturend, faciliterend en
coördinerend te zijn aan datgene wat op de ledenvergaderingen beslist wordt en op lokaal niveau gevraagd wordt.
Ledenvergaderingen dienen dan ook met een grotere regelmaat gehouden te worden dan 1 keer per jaar.
Lokaal (piramide onder de ellips).
Kieskringen zijn ondergebracht in een beweging (loep ter linkerzijde van het organogram) en hebben daardoor grotere vrijheden in hun uitingen en doen en
laten naar de omgeving toe. Zij worden gesteund door het Dagelijks bestuur. Belangrijkste taken van deze beweging zijn het uitdragen van de MenSgedachten en het creëren van vertrouwen. Een dergelijke MenS-beweging kan gedurende langere tijd bestaan, zonder dat de politieke tak actief wordt of is.
Lokale afdelingen zijn de politieke tak en vormen een loep ter rechter zijde van het organogram. Zijn worden met name gesteund in hun politieke
activiteiten door het Politiek bureau. Ook in dit geval is het denkbaar dat zo’n lokale politieke tak al actief is, terwijl de kieskring dat nog niet is. Het
organogram biedt zo maximale flexibiliteit.
In de kieskring vallen de lokale afdelingen weer onder de betreffende Kieskringcoördinatoren.
16
Algemene Ledenvergadering
Partij bestuur
Contacten
/ Netwerken
Opleidingen
Land. KC
/vrijw.
Coörd.
Politiek Bureau
Organ.
evenementen
Selectie
PR/
communicatie
Marketing
/fondsenwerving
Partijvoorzitter
Fractie
groep
Jomg
MenS
Visie
groepen
Politiek Leider
Hoofd Kring
Hoofd Partijbureau
Structuur/
Kwaliteit
Financiën
/ Leden
adm.
Secretariaat
ICT
Partijbureau
20 CK’s
Kieskringen
Lokale afdelingen
Aangepaste versie dd. 11-4-2013 na bespreking in bestuur
Voorzitters
MenS leden
Vrienden van MenS
17
De basis van de organisatie is wat op het organogram staat. Politieke deel losmaken van het bestuurlijk deel. En een ondersteunend partijbureau voor beide
takken (politieke en bestuurlijke) toevoegen. Afgevaardigden van deze drie vormen de centrale kring. Processen moeten nog aandacht krijgen. Kandidaten
zitten niet in het bestuur (op een positie in het organogram).
Samenvatting Leo: Model van Jos schept duidelijkheid om de missie te realiseren. Om dan ook de manier van “met elkaar omgaan” op een sociocratische
manier in te vullen.
Consent: Leo, Ferdinand voorwaardelijk (dubbele petten voorkomen), Paul, Bianca, Giel, Rascha (wil nog even kwijt dat er dan 5 vacatures zullen zijn), Ron,
Ralph, Jos, Orbelinda, Theo conditioneel, Micha (zegt ja op het organogram, Nico, Trix (voorkom dubbele petten).
Themagroep 4 – Theo Labrujere – Externe Communicatie en PR
ADVIES AAN HET BESTUUR VAN MENS EN SPIRIT
11 maart 2013
Themagroep 4:

Theo Labrujere (eerste aanspreekpunt, auteur van dit advies)

Rinus Chamuleau

Bianca Fens

Rob Greuter

Gerald Wildenbeest
Borne, 11 maart 2013
18
TIP VOOR DE LEZER: MAAK EEN AFDRUK EN HOUD DE BIJLAGE MET OVERZICHT VAN DE KNELPUNTEN EN ADVIEZEN ERNAAST OM HET OVERZICHT TE HOUDEN.
19
I NLEIDING , WERKTERREIN
Externe communicatie is een onderdeel van de Public Relations en Marketing van een bedrijf of organisatie. Om niet in academisch gesteggel over de
terreinafbakening van de verschillende communicatiedisciplines te vervallen, zou ik willen volstaan met het onderstaande schema om het werkterrein van
de PR te illustreren:
Werkterrein Public Relations: interne en externe communicatie
Interne PR / Communicatie
Externe PR / Communicatie
Gewenste
identiteit
Gewenst
imago
Identiteit
Imago
PR speelt zich af in het spanningsveld tussen deze begrippen. Alle PR-activiteiten zijn erop gericht om verschillen tussen identiteit en gewenste identiteit,
het imago en het gewenste imago op te heffen.
20
A NALYSE
Hierna worden enkele knelpunten in de externe communicatie benoemd en geanalyseerd.
NEGATIEVE
I D E NT I T E I T :
M E N S-F A CE B OO KE R S
LA T E N Z I C H NE G A T I E F U I T
Dit is op zich een punt voor de interne communicatie en met name themagroep 3: het valt de leden van themagroep 4 op dat er negativiteit is in de
uitlatingen op de Facebook-pagina’s. Of dit een incidenteel of een structureel probleem is, is nog niet onderzocht. Hoe dan ook, het is zinvol aandacht te
geven aan dit aspect omdat negativiteit in de omgang met elkaar niet past bij de identiteit en fundamenten van MenS.
“NEGATIEVE UITINGEN VAN MENS OP FACEBOOK E.D. ZIJN NIET CONFORM DE VERWACHTINGEN VAN THEMAGROEP 4 OVER ONZE GEWENSTE IDENTITEIT.”
N E GA TIE F
IM A G O :
MENS
EN
S PI R IT
IS Z W E V E RI G
Uit onderzoek van studenten van de Hogeschool Fontys in 2012 en uit de reacties van de contacten met kiezers in de campagneperiode is naar voren
gekomen dat de eerste indruk van de kiezers en andere publieksgroepen zich (te vaak) laat omschrijven met termen als “zweverig” en “niet-realistisch”. Dit
vormt een hindernis in de verdieping van het contact met de partij en zijn kiezers en andere publieksgroepen. Komt de verdieping wel tot stand, dan blijken
kiezers vaak aangenaam verrast door het realiteitsgehalte van de door MenS geboden alternatieven. In PR-termen:
“HET IMAGO VAN MENS IS SLECHTER DAN DE IDENTITEIT WAARDOOR DE PARTIJ ONVOLDOENDE GEWAARDEERD WORDT EN ALS EEN SERIEUS (“REALISTISCH”)
ALTERNATIEF IN DE VERKIEZINGEN WORDT GEZIEN.”
21
DE
G E WE N ST E I D E NT I T E I T OM E E N P A R T I J T E Z I JN D I E D E O U D E P O LI T I E K KA N D O O R B R E KE N K OM T N I E T OV E R E E N M E T HE T
IMAGO
De wens om een partij te zijn die de oude polieke patronen kan doorbreken, strookt niet met het imago. Burgers zijn enorm gefrustreerd over de oude
politiek die log is, niet luistert, en niet daadkrachtig reageert. MenS zal in de praktjk moeten bewijzen dat zij de gevestigde patronen kan doorbreken om de
(gewenste) identiteit af te stemmen op het (gewenste) imago.
“DE EXTERNE COMMUNICATIE VAN MENS LAAT NIET ZIEN DAT DIT DE VERNIEUWENDE PARTIJ IS DIE ZIJN BELOFTES KAN WAARMAKEN.”
DE
G E WE N ST E I D E NT I T E I T OM E E N P A R T I J T E Z I JN M E T E E N ST E R KE L OKA LE V E R A N KE R I NG KO M T NI E T OV E R E E N M E T HE T
IMAGO
Het is de wens van MenS om dicht bij de burger staan, d.w.z. dat MenS daarmee nauw in contact staat en weet wat er leeft in de buurten van Nederland.
Vermoedelijk stemt deze gewenste identiteit niet overeen met het imago.
“DE EXTERNE COMMUNICATIE STRUCTUUR ZELF (GEBRUIK VAN MIDDELEN EN MEDIA, OFFLINE EN ONLINE) GETUIGT ONVOLDOENDE DAT DE PARTIJ IN STAAT IS DE
BURGER BIJ DE POLITIEK TE BETREKKEN EN ZELF DE REGIE IN HANDEN TE NEMEN.”
22
MEERDERE
I D E NT I T E I T E N , V E R SN I P P E R I NG , E N O N V O LD OE ND E P R O FE S SI ON A LI T E I T : D E R E LA T I E M E T D E I N T E R NE
OR G A N I SA T I E
De praktische uitvoering van de externe communicatie is voor de nodige verbetering vatbaar. Uiteraard hangt dit punt sterk samen met de interne
organisatie (Themagroep 3). We noemen enkele knelpunten:

Gebrekkig gebruik van sociale media,

Onvoldoende regionale dekking met contactpersonen (CK ‘s)

Aanwezigheid in kieswijzers

Relatiebeheer (centrale database/CRM-systeem om makkelijk contact kunnen zoeken met oud-kiezers, oud-CK’s, sympathisanten,
journalisten, enz.),
Een ander, hiermee samenhangend knelpunt en steeds weer terugkerend thema is dat MenS geen eenduidige identiteit heeft en het verwijt krijgt met
meerdere monden te spreken. Er is een spanningsveld tussen de rechten en verwachtingen van het indivdu enerzijds en de kracht van het collectief
anderzijds. Reeds tientallen jaren is een ontwikkeling gaande waarin het individu steeds mondiger wordt en de burger -als consument in ieder gevalmachtiger. Met de komst van het internet kan het individu ook op steeds meer plaatsen zijn mening kwijt, gehoord worden en zijn recht en gelijk opeisen.
Maar de keerzijde is dat het individu steeds meer op de bevrediging van enkel zijn persoonlijke behoeftes gefocust raakt, en niet meer aan de leiband van
een collectief wil lopen. Dit is een lastige opgave voor een partij als MenS om zowel het individu de ruimte te geven en tegelijkertijd het collectief te
versterken. De kunst zal zijn interne en externe communicatie goed te scheiden, de regie met moed, beleid, en trouw uit handen te geven, maar ook het
individu duidelijk te maken dat van een kakelend kippenhok geen krachtig signaal kan uitgaan en dat “ieder voor zich” geen uitweg biedt uit de crisis.
“DE EXTERNE COMMUNICATIE VAN MENS IS VERSNIPPERD, ONGESTRUCTUREERD, EN NIET PROFESSIONEEL GENOEG.”
23
A DVIEZEN
Hierna volgen de aanbevelingen van de themagroep voor de besproken kenlpunten in de externe communicatie. Alle adviezen zijn gericht op snelle
toepasbaarheid en realisatie. In principe zijn de adviezen met een beetje (nou ja) MenS-kracht realiseerbaar.
N E GA TIE V E
ID E NT ITE IT :
F A C E B O O KE RS
L A TE N Z IC H NE GA TIE F U I T
De themagroep beseft dat het erg moeilijk is om de moed erin te houden na de tegenvallende verkiezingen en in deze aanhoudende crisis. Toch zijn wij van
mening dat het perspectief op een uitweg geboden moet worden in de communicatie met anderen. Hierover zijn twee direct toepasbare aanbevelingen
opgesteld:
“STEL EEN RICHTLIJN OP: “DE 10-GEBODEN VOOR EXTERNE COMMUNICATIE.”
Zo is het erg handig om vragen te stellen en de dialoog open te houden: twijfel is het begin van wijsheid. Laat iedere deelnemer op Facebook, Twitter, enz.
dan voor zichzelf maar een antwoord formuleren. Onze antwoorden staan in het partijprogramma, mensen die zich willen verdiepen kunnen aldaar
inspiratie opdoen en aanvullingen brengen. Desgewenst, of op aanvraag, kan een expert op een deelterrein (financiën, economie, zorg, onderwijs, enz.) zich
in de discussie mengen om de discussie op een hoger plan te tillen of te verdiepen.
“INVENTARISEER PRAKTISCHE VOORBEELDEN WAARUIT DE HAALBAARHEID VAN HET GEDACHTENGOED IN HET MENS-PROGRAMMA BLIJKT. MAAK EEN PAGINA OP DE
WEBSITE MET “INSPIRERENDE VOORBEELDEN.”
24
N E GA TIE F
IM A G O :
MENS
IS ZWEVERIG
Advies is om de slogan te vernieuwen en de term “Spirit” uit de partijnaam te verwijderen. Met de term Spirit schept de partij voor sommigen een
onoverbrugbare kloof en staan we bij het eerste contact al op achterstand. Vanuit een procesmatig oogpunt was het overigens geen slechte naam: de
voorlopers zijn nu uit de markt gehaald, de rest kan nu volgen. Een volledig nieuwe naam wordt sterk afgeraden: hiermee verlies je het contact met de
voorlopers en moet je marketingtechnisch de “branding” (opbouwen van een merknaam) helemaal van voren af aan beginnen.
“AANBEVOLEN WORDT DE NAAM MENS EN SPIRIT WIJZIGEN IN MENS”
NB: de hoofdletter “S” is een subtiele verwijzing naar “Spirit” waardoor MenS verankerd blijft in het verleden en we de kiezers van het eerste uur niet van
ons vervreemden.
AANBEVOLEN WORDT DE SLOGAN TE WIJZIGEN VAN “BRENG HET HART NAAR DE POLITIEK” IN BIJVOORBEELD: “DE POLITIEK IS ER VOOR DE MENSEN.”
DE
G E WE N ST E I D E NT I T E I T OM E E N P A R T I J T E Z I JN D I E D E OU D E P O LI T I E K KA N D O O R B R E KE N K OM T N I E T OV E R E E N M E T HE T
IMAGO
Vrijheid bestaat in gebondenheid: het is in de praktijk onmogelijk alle MenSen, maar ook alle kiezers te horen, te erkennen, en herkennen. MenS zou er
goed aan doen laagdrempelige structuren en procedures te ontwikkelen waardoor burgers zich snel gehoord (erkend en herkend) voelen. Nieuwe media
zijn bij uitstek geschikt om de bottom-up interactie te stimuleren en gevoelens van onvrede te kanaliseren en een plek te geven. De lange responstijden van
de oude politiek zijn een kans voor MenS om zich te bewijzen als “nieuwe politiek”.
25
De ontwikkeling die een organisatie als avaaz.org doormaakt is hierbij een inspirerend voorbeeld. Zij tonen aan dat de wereld via een laagdrempelig
petitiesysteem gemobiliseerd kan worden om het beleid van bedrijven en zelfs landen te beinvloeden.
“MENS DOET ER GOED AAN IN ZOWEL DE ONLINE ALS OFFLINE COMMUNICATIE STRUCTUREN EN PROCEDURES TE ONTWIKKELEN WAARIN DE BURGER/KIEZER ZICH
GEHOORD VOELT EN ZIJN EI KWIJT KAN: AANBEVOLEN WORDT EEN WEBCARE-TEAM TE VORMEN DAT FEEDBACK GEEFT EN DE INTERACTIE MET DE BURGER VERZORGT.”
“MENS WORDT STERK AANBEVOLEN REGELMATIG PETITIES TE INITIËREN DIE INSPELEN OP DE ACTUALITEIT, OM ZO DE IDEEËN VAN MENS IN CONCRETE VOORSTELLEN
OM TE ZETTEN, MENS ALS PARTIJ ZICHTBAAR TE MAKEN EN NIEUWE KIEZERSPOTENTIEEL AAN TE BOREN.”
NB: of de website petitie.nl zich goed leent voor MenS-petities moet nader worden onderzocht. Voor webcare is software beschikbaar.
“MENS WORDT AANBEVOLEN EEN AANTAL STERKE WOORDVOERDERS -MET DE NODIGE (DOSSIER-) KENNIS OP BELANGRIJKE THEMA’S- NAAR VOREN TE SCHUIVEN EN
DE COMMUNICATIE VOOR EEN DEEL RONDOM DEZE GEZICHTSBEPALENDE MENSEN VORM TE GEVEN.”
NB: een idee is om te onderzoeken of deze woordvoerders gepromoot kunnen worden via de TED-talks.
26
DE
G E WE N ST E I D E NT I T E I T OM E E N P A R T I J T E Z I JN M E T E E N ST E R KE L OKA LE V E R A N KE R I NG KOM T NI E T OV E R E E N M E T HE T
IMAGO
Dat betekent dat MenS zich beter zal moeten manifesteren op lokaal niveau. Dit vraagt om een sterke, lokaal verankerde organisatie die durft te
experimenteren met nieuwe samenlevingsmodellen, -systemen en –procedures en dergeljke innovaties kan faciliteren. De kracht van de piratenpartij schuilt
vermoedelijk voor een deel in de radicale hervorming van het besluitvormingsproces.
“AANBEVOLEN WORDT DE LOKALE COMMUNICATIE CENTRAAL TE ONDERSTEUNEN: LOKALE AFDELINGEN MOETEN DUS COMMUNICATIEVE ONDERSTEUNING KRIJGEN
VAN EEN CENTRALE/LANDELIJKE COMMUNICATIE-AFDELING OF TASKFORCE.”
“AANBEVOLEN WORDT TE INVESTEREN IN EEN AANTAL STAND-UITRUSTINGEN, VERDEELD OVER EVENZOVELE DISTRIBUTIEPUNTEN IN DEN LANDE.“
“AANBEVOLEN WORDT STEVIG IN TE ZETTEN OP LOKALE INITIATIEVEN EN LOKAAL/REGIONALE ALLIANTIES AAN TE GAAN. PETITIES ZIJN EEN PRIMA ACTIEMEDIUM EN
KUNNEN HIERIN EEN VOORHOEDE-ROL VERVULLEN.“
“AANBEVOLEN WORDT HET SOCIOCRATISCHE BESLUITVORMINGSPROCES NIET ALLEEN INTERN, MAAR OOK EXTERN TE BEPROEVEN.”
27
MEERDERE
I D E NT I T E I T E N , V E R SN I P P E R I NG , ONV O L D OE ND E P R O FE S SI ON A LI T E I T : D E R E LA T I E M E T D E I N T E R NE OR G A N I SA T I E
Uiteraard hangen de gewenste veranderingen in de externe communicatie sterk samen met de interne organisatie (Themagroep 3). De gewenste
professionalisering en ondersteuning van de externe communicatie kan aan de hand van de ervaringen en behoeften van de themagroep 4 gaandeweg
meer gestalte krijgen.
“AANBEVOLEN WORDT OM STEEVAST ALLE EXTERNE UITINGEN TE ONDERSTEUNEN MET EEN “TASKFORCE”: EEN VASTE GROEP MENSEN DIE ANDEREN MENSEN HELPT
BIJ DE COMMUNICATIE. WE NOEMEN DIT:“YOU NEVER WALK ALONE”.
De leden van themagroep 4 zijn hier wellicht de eerst aangewezen personen voor. Dit betekent dat iedereen bij MenS die zich namens MenS gaat uiten
(perscontact, persbericht, lezing, Twitter, enz) ondersteuning krijgt van de themagroep. sjablonen voor persberichten, Word-docs, persmappen,
inventarisatie publieksgroepen en perscontacten, bewaken huisstijl, enz, enz.
Gaat een kandidaat ergens een lezing of een debat houden, dan zorgt themagroep 4 ervoor dat er medestanders in de zaal zitten, dat er een persbericht en
tweets zijn verstuurd, enz. De kandidaat kan zich dan concentreren op zijn lezing of debat en wordt altijd een hart onder de riem gestoken (en dat is prettig
want het kan guur zijn buiten).
T OT SLOT
De hier beschreven aanbevelingen vormen een weergave van de ideeën van themagroep 4 en moeten in een later stadium nog verder worden afgestemd
en aangescherpt op basis van de plannen en ideeën van de andere themagroepen die bij het schrijven van dit advies nog niet bekend waren.
Verder beseffen we dat we hier niet expliciet de positieve punten zijn benoemd, niet omdat we dat wat goed gaat en reeds is opgebouwd vanzelfsprekend
vinden, integendeel, maar omdat juist hier de interne kracht van MenS de noodzakelijke input moet vormen voor het aanscherpen van de plannen voor de
externe communicatie. Externe communicatie heeft daarin geen leidende rol, maar volgt dan de identiteit van de organisatie.
28
B IJLAGE : OVERZICHT KNELPUNTEN IDENTITEIT EN IMAGO
29
KNELPUNT
ADVIES
1 Stel een richtlijn op: "de 10-geboden voor externe communicatie
NEGATIEVE IDENTITEIT: MENS-FACEBOOKERS LATEN ZICH NEGATIEF
UIT
Inventariseer praktische voorbeelden waaruit de haalbaarheid van
2 het gedachtengoed in het MenS-programma blijkt. Maak een pagina
op de website met "inspirerende voorbeelden
1 Aanbevolen wordt de naam Mens en Spirit te wijzigen in MenS
NEGATIEF IMAGO: MENS EN SPIRIT IS ZWEVERIG
2
Aanbeolen wordt de slogan te wijzigen van "breng het hart naar de
politiek" in bijvoorbeeld: de politiek is er voor mensen
MenS doet er goed aan in zowel de online als offline communicatie
structuren en procedures te ontwikkelen waarin de burger/kiezer
1 zich gehoord voelt en zijn ei kwijt kan: aanbevolen wordt een
webcare-team te vormen dat feedback geeft en de interactie met de
burger verzorgt
DE GEWENSTE IDENTITEIT OM EEN PARTIJ TE ZIJN DIE DE OUDE
POLITIEK KAN DOORBREKEN KOMT NIET OVEREEN MET HET IMAGO
MenS wordt sterk aanbevolen regelmatig petities te initiëren die
inspelen op de actualiteit, om zo de ideeën van MenS in concrete
2
voorstellen om te zetten, MenS als partij zichtbaar te maken en
nieuw kiezerspotentieel aan te boren
3
MenS wordt aanbevolen een aantal sterke woordvoerders -met de
nodige (dossier‐) kennis op belangrijke thema’s‐ naar voren te
schuiven en de communicatie voor een deel rondom deze
gezichtsbepalende mensen vorm te geven.
1
Aanbevolen wordt de lokale communicatie centraal te
ondersteunen: lokale afdelingen moeten dus communicatieve
ondersteuning krijgen van een centrale/landelijke communicatieafdeling of taskforce.”
2
Aanbevolen wordt te investeren in een aantal stand-uitrustingen,
verdeeld over evenzovele distributiepunten in den lande
DE GEWENSTE IDENTITEIT OM EEN PARTIJ TE ZIJN MET EEN STERKE
LOKALE VERANKERING KOMT NIET OVEREEN MET HET IMAGO
Aanbevolen wordt stevig in te zetten op lokale initiatieven en
3 lokaal/regionale allianties aan te gaan. Petities zijn een prima
actiemedium en kunnen hierin een voorhoede-rol vervullen
MEERDERE IDENTITEITEN, VERSNIPPERING, EN ONVOLDOENDE
PROFESSIONALITEIT, RELATIE MET INTERNE ORGANISATIE
4
Aanbevolen wordt het sociocratische besluitvormingsproces niet
alleen intern, maar ook extern te beproeven
1
Aanbevolen wordt om steevast alle externe uitingen te
ondersteunen met een "taskforce": een vaste groep MenSen die
anderen MenSen helpt bij de communicatie. We noemen dit: You
never walk alone
30
Consent: unaniem mee eens.
Themagroep 5 – Bianca Fens – Van partijprogramma naar de actualiteit
Advies:
Hoofdthema’s gezondheid, straling en economie.
De visiegroepen reanimeren. Dat is heel belangrijk omdat alles ook nog eens juridisch goed onderbouwt moet worden. Daar kunnen de visiegroepen zich
dan mee bezig gaan houden. Advies: straling -> preventief werken, economie -> doorrekenen, gezondheid -> doorrekenen
Dit moet een verdere uitwerking krijgen in de visiegroepen.
Wat is het onderliggende mens en wereldbeeld waar we vanuit gaan? Wens; duidelijker maken van de bestaande visie.
Samenvatting Leo: Het partijprogramma vertalen naar actualiteit. Themagroep 5 zal een blijvend karakter krijgen onder toezien van de visiegroepen c.q.
daarvan onderdeel uitmaken. Zij zullen politiek voorbereidend werk doen.
Oproep op de ALV om de visiegroepen een boost te geven.
Consent: Leo, Bianca, Ralph, Orbelinda, Jos, Nico, Trix, Paul, Rascha, Ron. Onder voorwaarde consent: Ferdinand, Micha, Giel, Theo.
31
Themagroep 6 – Micha Kuiper– Werven, verbinden en activeren leden
concept advies d.d. 20 februari
woensdag 20 februari - concept advies / versie 2
1. Maak bestedingen 2012 inzichtelijk vóór de ledenvergadering in april 2013 en vóór de contributiemailing en vóór we leden gaan bellen om te
vragen alsnog te betalen.
- maak een aparte contributie mailing, los van de nieuwsbrief.
2. Maak begroting 2013 en begroting 2014.
3. Maak duidelijk welk deel der begroting uit algemene contributie wordt bekostigd, en open tevens "fondswerf-barometers" voor de andere
projecten.
- vraag: is er gratis software voor fondswerf-barometers op onze site ?
- crowd-funding: je doet één oproep, er zijn verschillende websites waar dat kan.
Het zijn gescheiden kanalen. Bij crowd-funding moet je extra duidelijk laten zien waar we het voor doen.
4. De themagroep Zes heeft géén overeenstemming bereikt over de hoogte van contributie:
a. Optie A: houdt de contributie op 40 euro, en 16 euro voor minima.
b. Optie B: stel de contributie op €2,50 en vraag in één moeite door om een richtbedrag van 40 per persoon euro voor algemene kosten of voor
specifieke projecten. Maar 100 euro mag ook.
Argumenten voor optie A zijn, dat dit gegarandeerde inkomsten betekent, en dat het bestuur niet aan leden hoeft uit te leggen waarom de
minimale contributie zo drastisch daalt.
Argumenten voor optie B zijn dat deze aanpak drempelverlagend is voor nieuwe leden. Donaties zullen voldoende zijn zolang de aantrekkelijkheid
van de projecten voldoende is. Deze optie is vooral geschikt tijdens sterke groei. Of wanneer we vertrouwen hebben dat we onze bestaande leden
kunnen overtuigen van het nut, te doneren zonder dat we ze dwingen met een minimale contributie van 40 euro.
c. Optie C: een garantie-lidmaatschap. Men kan kosteloos lid worden zolang anderen extra contributie betalen.
d. Optie D: alleen in individuele gevallen vrijstelling verlenen, maar niet aan de grote klok hangen.
32
e. Optie E: een lid sponsort een ander lid, iemand erbij zoeken die de rest betaalt. (adoptie)
5. Vergroot onderling contact tussen leden door:
- regionale bijeenkomsten te stimuleren.
- een ledenlijst te publiceren met alleen het aantal leden per gemeente.
- de adressen uit te wisselen tussen leden binnen een kieskring die daar toestemming voor gegeven hebben.
- initiatieven niet af te remmen met procedures en regels.
6. Folders maken per doelgroep, per speerpunt. Hapklare brokken.
7. De term ‘sympathisanten’ heeft 2 betekenissen:
- iedereen die MenS waardeert
- specifiek: iedereen die een bepaalde stap heeft gezet, nét geen lid worden, maar wel betrokken. Dit is met een hoofdletter: Sympathisant.
Vooral wanneer de contributie hoog blijft kan het interessant zijn mensen de optie te bieden om eerst een tijdje Sympathisant te zijn, voordat ze
volledig lid worden. Maar ook voor leden die om principiële redenen op enig moment geen lid willen worden, bijvoorbeeld hun maatschappelijke
activiteiten.
Als de contributie laag wordt, kunnen we alle actieve leden vragen om zelf een lijstje bij te houden van Sympathisanten in hun eigen kennissenkring
om te mobiliseren of uit te nodigen voor evenementen. Dus decentrale administratie. Benaming: Sympathisant, Aspirant-lid, Vriend van MenS, etc.
- een Vriend van MenS hoeft niets te betalen, maar wordt wel gevraagd om vrije donaties, tenzij betreffende mens aangeeft dat niet op prijs te
stellen.
8. Nota bene: indien er zetels behaald worden is het nuttig om de leden te vragen minimaal 12 euro te doneren omdat vanaf dat bedrag een lid
meetelt als lid voor telling voor subsidie aan politieke partijen. (zie www.kiesraad.nl )
9. Promoot concrete, praktische projecten, waaruit blijkt dat we nu al ons partijprogramma in praktijk brengen. (Voorbeelden:
permacultuur/biologische tuin voor voedselbanken te Haarlem // locale geldstelsels/ruilstelsels aanvullende munten)
LETS/noppes/pebbles/zonnen/sterren/knopen, Gelre, onsgeld.nu, fair4all, deblijebank, Doraland, C3, etc.etc.
33
- verzoek: mail namen van permacultuur deskundigen naar Peter den Boer
- Peter overlegt nog wie aanspreekpunt is
10. Opmerking: Geld betalen via de website / iDeal geeft vaker problemen. Er moet dus altijd een manier zonder iDeal zijn om te betalen,
ouderwets.
11. Beheerders van de facebook pagina (of andere MenS-werkers) vragen actiever de input van het publiek te koppelen aan ons programma en aan
onze deskundigen.
12. Per project (zie 9.) een soort blog bijhouden. Zowel door actieven in de tuin, als door deskundigen op afstand.
Advies: mensen zonder geld toch lid laten worden van mens.
Tip van Nico om een fonds op te richten in de partij. Een fonds met geld van donaties. Speciaal voor diegene die het zich niet kunnen veroorloven. Er zijn
mensen die liever “vriend” zijn van de partij omdat ze zich dan niet verbinden met het karma van de partij. Er is een spanningsveld tussen het toegankelijk
en laagdrempelig willen zijn enerzijds en anderzijds het feit dat MenS geld nodig heeft om te kunnen functioneren.
Leo meldt dat er een minimum van verplichte bijdrage is van 12,00 euro, dit is wettelijk bepaald.
Er worden drie opties voorgelegd aan de ledenvergadering zie het advies.
Consent: unaniem mee eens.
Toen ontstond er een gesprek over wat nu een vriend, sponsor, participant enz. inhoud.
Iedereen is onze vriend (dan kan je doneren, participeren, abonnee zijn van onze nieuwsbrief, ons supporten etc. (zonder inschrijving) en daarnaast kan je
echt MenS lid worden en stemrecht krijgen bij MenS (ALV).
Consent: unaniem mee eens.
Daarnaast adviseert groep 6 om de begroting en bestedingen inzichtelijk te maken. Om van daaruit de hoogte van het lidmaatschap beter te kunnen
beargumenteren. Het is (wettelijk zo geregeld) aan de ALV om mee te beslissen over de voorstellen over de hoogte van de contributie.
34
Themagroep 7 – Giel Zijl– Ontwikkelen en opleiden kandidaten en ondersteuners (iedereen die mens raakt)
Themagroep 7 heeft tot doel het ontwikkelen en opleiden van kandidaten en ondersteuners zodat we bij de eerstvolgende verkiezingen effectief onze
idealen in praktijk kunnen brengen. Dit omvat competenties, intenties en waarden.
-
Ons advies is om op basis van de rol/doelstelling van de activiteiten van een kandidaat of ondersteuner een gesprek te voeren zodat persoonlijke
kwaliteiten en behoefte aan ontwikkeling kan worden vastgelegd in een PKOP (Persoonlijk Kwaliteiten Ontwikkelings-Plan)
Dit ontwikkelingsplan houdt onder andere in:
-
Cafetaria model, ivm passend bij eigen authenciteit en individuele ontwikkeling
o NLP
o collaboratieve/open communicatie
o Option Methode
o Evt nog andere, zoals Non Violent Communications
Om dit efficiënt aan te bieden is het noodzakelijk dat elk model in een kennismakingsworkshop getoond wordt.
-
Cursus luisteren en observeren.
Specifieke informatie nog verder uitzoeken, wat nodig is voor oude politieke input, transformatie staatskunde/beweging, nieuwe ondersteunende
staatskunde (Staatsondersteuning, Ondersteuning van de bevolking).
Wat nog verder geïnventariseerd moet worden:
-
Mediatraining
Effectief gebruik Social Media
Spreken in oneliners, krachtige kernachtige, soms geestige uitspraken.
35
-
Proces voor inventarisatie binnen de partij naar behoefte en aanbod betreffende ontwikkeling, die nodig is om de doelstellingen te kunnen behalen.
Advies: Aanbieden van modellen voor een persoonlijk ontwikkelingsplan gericht naar de persoon.
Consent: Unaniem mee eens.
Themagroep 8 – Trix Kruger - Partijcultuur
Politiek vanuit het hart -> hartbewaking
Advies: openheid, transparantie in de praktijk brengen. Vriendelijke, behouden woordkeuze.
Dialoog. Betrokkenheid tonen in de maatschappij.
Concreet advies: consent
Hoe zorgen we ervoor dat wat we naar buiten communiceren ook naar binnen communiceren.
Consistentie <-> congruentie; we willen dit, en we nemen waar dat we er intern nog niet zijn.
Daar willen we aan werken. (V-factor van Leo.)
Consent: Unaniem mee eens
36
Download