contract - Rondo Music Management

advertisement
C O N T R A C T - voorbeeld
Ondergetekenden,
Rondo Music Management, te dezen vertegenwoordigd door de heer Tjako van Schie,
hierna te noemen: Partij I
en,
Uw organisatie (....), te dezen vertegenwoordigd door dhr/mevr. ....,
hierna te noemen: Partij II
komen het volgende overeen:
Artikel I
Op (datum ....) zal Partij I een muzikaal optreden (Bezetting....., bijvoorbeeld Piano+Viool) verzorgen, met medewerking
van (Namen Musici ....), dit alles onder auspicien van Partij II.
Artikel II
Afsprakenlijst:
- Programma: (Programma-omschrijving)
- Duur van het concert: van (Tijden ...., bijv. 20.00 tot +/- 22.00, inclusief pauze)), inspeelmogelijkheid: (tijden....,
bijv. tussen +/- 18.30 en 19.30)
- Locatie: (Gebouw, Adres, Plaats)
- Optioneel: De musici zorgen voor mondelinge toelichting van gespeelde werken, er worden geen aparte
programma’s gedrukt of uitgedeeld.
- Partij I behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma te maken.
- Partij I heeft de mogelijkheid voor, tijdens en na het concert CD’s ter verkoop aan te bieden.
- Partij II regelt beschikbaarheid, en betaalt eventuele kosten van locatie en een deugdelijke en gestemde vleugel
- Partij II verstrekt aan de musici tijdens het optreden 3 gratis consumpties per persoon, en maximaal 4 vrijkaarten.
Artikel III
De door Partij II aan Partij I te betalen uitkoopsom zal bedragen: (Bedrag, all-in, dat wil zeggen, inclusief BTW en
eventuele onkostenvergoedingen, te voldoen uiterlijk drie weken na ontvangst van de nota welke rond de in Artikel I
genoemde datum door Partij I aan Partij II zal worden verstrekt.
Artikel IV
Partij I zal aan Partij II tijdig, doch uiterlijk drie weken voor het optreden, de benodigde materialen ter promotie hebben
doen toekomen, zoals foto en persbericht-concept.
Partij II verzorgt voorts de gehele promotie van het onder Artikel I en II genoemde evenement, en draagt daarvoor tevens
zelf de kosten.
Artikel V
In geval van een situatie van overmacht, waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van Partij I kan
worden verlangd, heeft Partij I de bevoegdheid deze overeenkomst te ontbinden.
Artikel VI
Indien Partij II ingeval van een situatie van overmacht, waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet
van Partij I kan worden verlangd, deze overeenkomst ontbindt zullen alle hieruit voortvloeiende verbintenissen
tenietgaan, zonder dat hierbij voor Partij II enige aanspraak op aanvullende, dan wel vervangende schadevergoeding
ontstaat, tenzij Partij I in verband met deze tekortkoming een significant financieel voordeel heeft genoten.
Artikel VII
Onder overmacht in het algemeen wordt verstaan: een niet toerekenbare tekortkoming.
Onder overmacht in het bijzonder wordt verstaan:
- een omstandigheid, die niet aan schuld van Partij I te wijten is, alsmede,
- een omstandigheid, die niet voor rekening (risico) van Partij I behoort te komen, dan wel dient te blijven.
Artikel VIII
De navolgende tekortkomingen komen te allen tijde voor rekening (riciso) van Partij I, te weten:
- Stakingen;
- Brand;
- Door de overheid opgelegde verplichtingen, waaronder het dichtgaan van de Synagoge te Coevorden;
- Ziekte van de uitvoerende of nauw bij het optreden betrokken personen, door een arts geverifieerd.
In de hiervoor genoemde situaties kan, gelet op voorgaande artikelen, Partij I geen beroep doen op overmacht.
(Volgt plaats van ondertekening, datum en jaar van ondertekening)
Partij I
..........
Datum: ...........
(handtekening van bevoegde vertegenwoordiger van Partij I, te weten:
Rondo Music Management, vertegenwoordigd door de heer Tjako van Schie)
Partij II
..........
Datum: ...........
(handtekening van bevoegde vertegenwoordiger van Partij II, te weten:
Uw organisatie ...., vertegenwoordigd door ....)
Plaats: ..........
Plaats: ..........
Download