checklist fasen project

advertisement
Checklist fasen project
CHECKLIST FASEN PROJECT
Leeswijzer
In dit document wordt een checklist weergegeven die gebruikt kan worden voor het analys eren van de fasen
binnen een bestaand project. Het kan ook nuttig zijn deze checklist in het begin van een project te gebru iken.
De lijst helpt na te gaan of alle werkzaamheden zijn geïnventariseerd die per fase uitgevoerd mo eten worden.
De onderscheiden fasen hierbij zijn:
- initiatieffase
- definitiefase
- ontwerpfase
- voorbereidingsfase
- realisatiefase
- nazorgfase.
Ten slotte worden enkele voorbeelden gegeven van uit te voeren werkzaamheden per projectfase voor
verschillende soorten projecten.
Initiatieffase
Is/wordt in de initiatieffase:
- bepaald waarom dit project aangepakt moet worden?
- nagegaan welke aannames zijn gedaan?
- geanalyseerd wat de problemen en de doelen zijn?
- problemen (en doelen) vastgelegd?
- resultaat (product, deliverable) en de eventuele deelresultaten, vastgelegd?
- de projectafbakening aangegeven: wat hoort niet tot het project(resultaat)?
- een risicoanalyse uitgevoerd leidend tot (beheers-)plannen en marges in de beheerseisen?
- het te verrichten inhoudelijke werk duidelijk, compleet vastgelegd?
- uitkomst van voorgaande werkzaamheden vastgelegd in een projectopdracht?
Akkoord?
Definitiefase
Is/wordt in de definitiefase:
- basismateriaal verzameld?
- een Programma van Eisen opgesteld?
- haalbaarheid van deze eisen onderzocht?
- een werkstructuur opgezet met deelprojecten?
- aangegeven wat de relaties tussen de deelprojecten zijn?
- te verrichten inhoudelijke werk duidelijker, completer vastgelegd?
- uitkomst van voorgaande werkzaamheden vastgelegd in een projectprogramma?
Akkoord?
Ontwerpfase
Is/wordt in de ontwerpfase:
- één oplossing, als antwoord op het Programma van Eisen, tot stand gekomen?
- (deel)ontwerp uitgeprobeerd?
- maakbaarheid van de ontwerpen aangetoond?
- uitkomst van voorgaande werkzaamheden vastgelegd in een projectontwerp?
Akkoord?
Pagina: 1 van 4
Checklist fasen project
Voorbereidingsfase
Zijn/worden in de voorbereidingsfase:
- instructies voor de realisatie opgesteld?
- hulpmiddelen gemaakt?
- mensen opgeleid die het werk in de realisatiefase gaan uitvoeren?
- instructies in een relatieprogramma of draaiboek neergelegd?
- uitkomst van voorgaande werkzaamheden vastgelegd in een realisatiepr ogramma?
Akkoord?
Realisatiefase
Is/wordt in de realisatiefase:
- werk, zoals omschreven in het realisatieprogramma, uitgevoerd?
- een nazorgprogramma opgesteld met daarin aandacht voor:
. gebruiken van het projectresultaat?
. beheren van het projectresultaat en hulpmiddelen?
. onderhouden van het projectresultaat en de hulpmiddelen?
Akkoord?
Nazorgfase
In de nazorgfase worden het projectresultaat en de hulpmiddelen gebruikt, onderhouden en beheerd zoals bedoeld.
Voorbeelden
In de tabel op de volgende pagina worden voor verschillende soorten projecten voorbeelden van uit te voeren
werkzaamheden per projectfase aangegeven.
Pagina: 2 van 4
Checklist fasen project
Fase
initiatief
Soorten van projecten
Onderzoek
Nota
Wetsontwerp
Nieuw product
Nieuwbouw
Functiewaarderin
g
- vakbondseis
verkennen
Automatisering
- oorsprong vraag
verkennen
- terrein van
onderzoek
afbakenen
- vooronderzoek
entameren
- criteria:
diepgang en
aspecten bepalen
- aangeven
onderlinge
verbanden
- onderzoeksopzet
maken
- aard probleem
nagaan
- reikwijdte nota
aangeven
- basismateriaal
verzamelen
- achtergronden
verkennen
- afbakenen
- basismateriaal
verzamelen
- idee nagaan
- ruimtegebrek
specificeren
- eisen t.a.v.
vormgeving en
effect
inventariseren
- onderwerpen
detailleren
- onderzoeken
- product
specificeren
- globaal
Programma van
Eisen
- functioneel
maken
- project
programmeren
- systeem
analyseren en
definiëren
ontwerp
- methodiek
bepalen
- programma
opzetten
- relaties tussen
onderzoeksresult
aten aangeven
- paragraferen
(inclusief
ruwbouw)
- werkingssfeer
bepalen
- verhouding tot
andere wetten
bepalen
- systemen,
instrumenten,
bevoegdheden
bedenken
- beleidsnota’s
opstellen
- inhoudsopgave
maken
- product
ontwikkelen
- ontwerp tekenen
- stuklijsten maken
- voorlopig
ontwerp
- definitief
ontwerp
- ontwikkelen
- technisch testen
voorbereiding
- onderzoekscondi
ties vastleggen
- onderzoeksinstru
cties geven
- contracteren
drukker, etc.
- productieschema
’s maken
- (aanvullend)
onderzoek
uitvoeren
- haalbaarheid
onderzoeken in
proeftoepassinge
n
- draaiboeken
opstellen
- schrijven
- fabricagetekenin
gen en stuklijsten maken
- 0-serie
fabriceren
- 0-serie aanpassen
- aanbesteden
- bouwplaats
inrichten
- bestellen
materiaal
- technisch
bijstellen
- draaiboeken
maken
- “prototypen”
- hardware
bepalen en
bestellen
- systeem
functioneel /
technisch
ontwerpen
- proefruns
uitvoeren
- input
gereedmaken
definitie
Pagina: 3 van 4
- automatiseringsp
lan opstellen
Checklist fasen project
Fase
realisatie
nazorg
Soorten van projecten
Onderzoek
Nota
- onderzoek
uitvoeren
- gegevens
verwerken
- eindrapport
opstellen
- toelichting geven
Wetsontwerp
Nieuw product
Nieuwbouw
- schrijven
- voorbespreken
- aanbieden
(besluitvorming)
- behandelen
- indienen bij
Ministerraad /
Raad van State
- series fabriceren
-
- beantwoorden
vragen
- ondersteunen
- behandeling
Tweede Kamer
- verkopen
- gebruiken
- servicen
- bewonen
- onderhouden
ruwbouw
afbouw
inrichten
verhuizen
Pagina: 4 van 4
Functiewaarderin
g
- invoeren
Automatisering
- beheren
- gebruiken
- onderhouden
- beheren
- gebruiken
- onderhouden
- programmeren
- invoeren
- converteren
Download