Algemene Beschouwingen Stadsbelangen Delft in het kader van de

advertisement
Algemene Beschouwingen Stadsbelangen Delft in het kader van
de Programmabegroting 2011-2014 uitgesproken tijdens
de gemeenteraadsvergadering van 26 oktober 2010
De aangekondigde noodzakelijke bezuinigingen van 30 miljoen vraagt in principe van iedereen in
onze stad een bijdrage. Een lastige boodschap. Maar bij de pakken neerzitten heeft geen zin.
Ondanks de bezuinigingen, blijven investeringen noodzakelijk en is lef nodig om plannen te herzien.
Voor een belangrijk gedeelte voorziet deze Programmabegroting daar ook in.
Op een aantal onderdelen vindt Stadsbelangen dat bezuinigingen anders ingevuld moeten worden.
Wij maken daarbij andere keuzes. Daarnaast blijven consequenties van ingeboekte bezuinigingen
vooralsnog onduidelijk. We zien bijvoorbeeld dat het college de komende jaren fors wil bezuinigen
op de WMO, maar wat dit concreet voor de burger betekent, is onduidelijk. Akkoord gaan met de
Programmabegroting is dus in feite ‘in the blind’ ja zeggen tegen de aangekondigde bezuinigingen
zonder de consequenties te kunnen overzien. Stadsbelangen gaat er vanuit dat daadwerkelijke
invullingen van de aangekondigde bezuinigingen eerst aan de raad worden voorgelegd, zodat de raad
kan beoordelen welke consequenties een ingevulde bezuiniging heeft. Kan het college dit toezeggen?
Stadsbelangen kiest niet voor vermindering van de dienstverlening en versobering van het
onderhoud van de stad. Juist in deze tijd moet je kiezen voor minimaal handhaving van de
dienstverlening en handhaving onderhoud van de stad. Met de Spoorbouwput moet je niet willen
bezuinigen op een schone stad. Onze stad moet aantrekkelijk blijven voor inwoners, bedrijven en
bezoekers. Een schone stad draagt daar aan bij. Bezuinigen op onderhoud nu, betekent op zeker
extra kosten in de toekomst. Dat is niet verstandig.
Stadsbelangen heeft een aantal jaren geleden uitdrukkelijk gewezen op de bezetting van de
ambtelijke organisatie. Delft zit ruim in het jasje qua bezetting. Dat zeiden wij in 2008 al op basis van
landelijk cijfermateriaal en dat is nu nog steeds het geval. In de plannen van het college zien wij dat
een beetje kleinere ambtelijke organisatie is voorzien, maar wat Stadbelangen betreft, doet Delft er
een tandje bij. Dat moet en kan ambitieuzer met behoud van kwaliteit, waardoor extra bezuinigingen
kunnen worden gerealiseerd op dit onderdeel.
Stadsbelangen gaf bij de behandeling van het Bestuursprogramma al aan dat het college te weinig lef
toont als het gaat om het herzien van plannen. Op dit onderdeel moeten meer bezuinigingen
haalbaar zijn. Het college heeft vorige week de raad geïnformeerd over de (on)mogelijkheden inzake
het Nieuwe Stadskantoor. Het college kiest met enige nuance voor doorgaan op de ingeslagen weg.
Wij zijn hiervan nog niet overtuigd, maar vinden het verstandiger dit onderwerp apart te bespreken
in de commissie SVR van 11 november as. met mogelijk een afrondende discussie in de raad van eind
november.
Stadsbelangen kiest niet voor lastenverzwaring voor sportverenigingen. Wij vinden deze keuze
tegenstrijdig in relatie tot de nota Bewegen, Sporten en Spelen. Juist in deze nota werd onder andere
een beroep gedaan op de sportverenigingen, waar dagelijks vele vrijwilligers werkzaam zijn, als het
gaat om het tegengaan van bewegingsarmoede en gezondheidsproblemen. De voorgestelde
lastenverzwaring vinden wij dan ook een verkeerd signaal.
1
Ook op het gebied van cultuur zien wij forse bezuinigingen richting theater de Veste en DOK. Twee
belangrijke culturele pijlers in onze stad. Dat ook deze instanties een bijdrage moeten leveren aan de
noodzakelijke bezuinigingen, vinden wij logisch, maar de nu voorgestelde bedragen vinden wij te fors
ingezet door het college. DOK is het buurthuis van Delft geworden waar vele Delftenaren, jong en
oud, terecht kunnen. Al eerder hebben wij onze verbazing uitgesproken over het feit dat het geld
voor DOK alleen uit de cultuurpot komt. Dit terwijl hun activiteiten over diverse terreinen zijn
verspreid. Een discussie die wat ons betreft nog steeds niet tot een afronding is gekomen.
Theater de Veste zou een mogelijkheid moeten worden geboden om zich meer commercieel te
mogen profileren. Hierdoor zou het theater een bezuiniging, die wat ons betreft lager is dan het
college nu voorstelt, kunnen opvangen.
Eén van de belangrijkste historische publiekstrekker in onze stad, de Nieuwe Kerk, moet niet worden
geconfronteerd met halvering van de bijdrage in verband met de noodzakelijke renovatie.
Stadsbelangen vindt dat Delft deze waardevolle publiekstrekker moet koesteren. Deze bezuiniging
moet worden geschrapt.
Tijdens de behandeling van het Bestuursprogramma hebben wij het college vragen gesteld over de
voorgenomen sluiting van enkele buurthuizen en de gang van zaken rond het buurt- en wijkwerk.
Wethouder Vokurka wilde daar nog geen mededeling over doen. Er moest eerst nog onderzoek
worden gedaan. Er is de afgelopen jaren al zoveel onderzocht, veel geld besteed aan deze
onderzoeken en steeds nieuw beleid geformuleerd op het buurt- en wijkwerk. Wij vragen ons af wat
er nu nog onderzocht moet worden gezien alle aanwezige informatie. Wij vragen het college
nogmaals de stad vanavond duidelijk te maken welke buurthuizen u voornemens bent te sluiten.
Nog steeds is Stadsbelangen van mening dat de nodige winst (vertaal bezuiniging) te behalen valt
door het gebruik en de verantwoording van het Persoons Gebonden Budget kritisch tegen het licht te
houden. De overschrijding op dit onderdeel is enorm en er is geen enkele controle hierop. Het is
bijzonder dat het mogelijk is om via de PGB een uurloon van 22,-- euro te realiseren voor
schoonmaakwerk. Dat lijkt ons fors betaald. Op dit onderdeel valt een extra bezuiniging te behalen.
Het college zet flinke bedragen in op het gebied van kenniseconomie en vooral op het gebied van
starters. Voor 2011 1,3 miljoen euro. Niets mis mee, maar tegelijkertijd wordt voorgesteld de
bijdrage aan WFIA met 20.000,-- euro te verminderen. De activiteiten van WFIA heeft voor Delft in de
afgelopen jaren geleid tot ruim 300 extra banen. Een belangrijk gegeven en het lijkt ons onverstandig
deze voorgestelde bezuiniging door te zetten. Dit kan worden gecompenseerd door het budget dat
uitgetrokken is voor kenniseconomie en starters, hierin is de afgelopen jaren al ruim geïnvesteerd,
enigszins te verminderen.
Vooralsnog kan Stadsbelangen akkoord gaan met de aangekondigde CPI inflatiepercentage van 1,5%.
Dat is ook in lijn met wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben geschreven. Zoals eerder
aangegeven, moet in principe iedereen een bijdrage leveren aan deze noodzakelijke bezuinigingen.
Wel willen wij erop wijzen, dat vanaf 2011 de OZB weer opnieuw wordt vastgesteld en dat dit naar
verwachting zal leiden tot vaststelling van lagere waardes.
2
Hierdoor zullen de OZB inkomsten ook lager worden. Stadsbelangen wil in dat geval, dat het te
verwachte voordeel voor de burger dan ook daadwerkelijk ten goede komt aan de burger en niet
teniet wordt gedaan door extra verhogingen.
Stadsbelangen kondigt alvast een motie aan over een ander vorm van inspreken over niet
geagendeerde onderwerpen. Momenteel kunnen burgers over een niet geagendeerd onderwerp bij
elke commissie inspreken. Dat is tot nu toe geen succes gebleken. De burger spreekt in en de
commissie gaat over tot de orde van de avond. Er moet immers een agenda worden afgewerkt.
Daarvoor in de plaats zou de raad maandelijks een avond kunnen beleggen, waarbij burgers de
mogelijkheid hebben met de raad in discussie te gaan over allerlei onderwerpen en zal meer
bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen burger en politiek.
Afhankelijk van de discussie in de commissies van aanstaande donderdag zullen wij daarna bezien
welke moties/amendementen zinvol zijn om en eventueel in samenwerking met andere fracties in te
dienen dan wel te steunen. Uiteraard voorzien met alternatieve dekkingsvoorstellen. Op een aantal
onderdelen maken wij dus andere keuzes, maar uiteindelijk zullen deze wel leiden tot hetzelfde
eindresultaat.
3
Download