PowerPoint-presentatie - Welzijn in de Zorg Event

advertisement
De zorg zal nooit meer hetzelfde
zijn!
April 2014
Arbeidsmarkt & analyses:
www.calibris.nl cijfers &Trends
April 2014
Wat zijn uw problemen?
Bezuinigingen AWBZ
Bezuinigingen op maatschappelijke
ondersteuning (WMO)(met een groeiende vraag)
Decentralisatie van taken naar gemeenten
Jeugdzorg en Participatie
Ontschotting, deregulering en nieuwe vormen
van samenwerking
Zorg in directe omgeving van mensen
Combinatie Informele Zorg met Formele Zorg
Wijkleerbedrijf Calibris
Ontwikkelingen branches
Ziekenhuizen:
meer druk op aantal en kwaliteit
meer specialisatie en taakverdeling
verschuiving naar eerste lijn voorzieningen
taakherschikking tussen professionals
GGZ:
extramuralisering
herstelgerichte zorg als uitgangspunt
meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid
Ontwikkelingen branches
Gehandicaptenzorg:
druk op dagbesteding, vervoer en hulpmiddelen
nadruk op extramuralisering
participatie in de maatschappij
VVT/thuiszorg: ZZP discussie!
verdwijnen van verzorgingshuizen
complexere zorg binnen verplegingshuizen
meer wijkverpleegkundigen in de thuiszorg
organiseren van integrale zorg- en
dienstverlening en preventie in de buurt
Gevolgen Zorg & Welzijn
Bredere, vraaggerichte zorg in aansluiting op de
zorgvrager en zijn/haar omgeving.
Aandacht voor meer en andere ketenpartners
dan in het verleden.
Intensieve relatie tussen werkveld en onderwijs
bij het vormgeven van het onderwijs
Locaties dichter bij t.b.v. lerende organisaties
Voorbeelden
Nieuw Elan
Kraam Talent
WijkLeerBedrijven
Youtube: NiKo goede Buur
Mythe of Markt? Faridah Azimullah
ISBN: 978-90-817067-9-7
www.zorgvoorelkaar.com
www.hetkanookanders.nl
Doet u mee?
April 2014
Download