Persbericht

advertisement
Persbericht
’s-Hertogenbosch, 22 november 2012
Bijwerkingencentrum Lareb en drogisterijbranche gaan samenwerken
Op 20 november 2012 tekenden prof. dr. A.C. van Grootheest, directeur van Lareb, en dhr.
I.A.C. van Poecke, voorzitter van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, een convenant.
Hiermee leggen zij afspraken vast over het melden van bijwerkingen van
zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten1 via drogisterijen. Omdat de drogisterijen
het grootste deel van deze middelen verkopen en dichtbij de consument staan, kunnen zij een
duidelijke bijdrage leveren aan de doelstelling van Lareb om een completer beeld te krijgen van
de bijwerkingen van zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten. Belangrijk, want met
deze informatie kan de veiligheid van deze middelen beter worden bewaakt.
Wat doet Lareb?
In de bijsluiter van een geneesmiddel staan bijwerkingen vermeld. Maar het komt voor dat een middel
dat al op de markt is, nog andere bijwerkingen of wisselwerkingen heeft dan eerder is gebleken. Dat
kunnen onschuldige bijwerkingen zijn maar soms ook ernstige bijwerkingen. Het is daarom van belang
om deze bijwerkingen te registreren zodat waar nodig actie kan worden ondernomen.
Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb verzamelt en onderzoekt meldingen van bijwerkingen die
door zorgverleners en patiënten worden doorgegeven. Doordat alle meldingen op één centraal punt
samenkomen, kan Lareb de veiligheid van geneesmiddelen in Nederland bewaken. Meer meldingen
betekent dat Lareb een betrouwbaarder beeld krijgt van bijwerkingen. Meldingen kunnen bijvoorbeeld
leiden tot een waarschuwing en tot aanpassen van de bijsluiter.
Waarom een convenant met de drogisterijbranche?
Niet alleen receptgeneesmiddelen maar ook middelen die zonder recept bij de drogist verkrijgbaar zijn
(zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten), kunnen bijwerkingen hebben. Juist omdat deze
middelen zonder tussenkomst van de arts gebruikt kunnen worden, moeten consumenten en
drogisterijen goed op de hoogte zijn van mogelijke bijwerkingen. Daarom is het belangrijk dat
vermoedens van bijwerkingen gemeld worden bij Lareb. Dit draagt bij aan betere kennis en een
veiliger gebruik van deze middelen.
Wat staat er in het convenant?
De samenwerking gaat in 2013 van start in gecertificeerde drogisterijen. Dat zijn drogisterijen met het
kwaliteitskeurmerk voor verantwoorde verkoop van zelfzorggeneesmiddelen. Zij maken klanten erop
attent dat zij eventuele bijwerkingen bij Lareb kunnen melden. Zowel bijwerkingen bij correct gebruik
als bijwerkingen bij verkeerd gebruik (bijv. wanneer per ongeluk een te hoge dosis is ingenomen). Ook
kunnen drogisterijmedewerkers zelf bijwerkingen gaan melden bij Lareb. Lareb analyseert de
gegevens, onderneemt waar nodig actie én geeft terugkoppeling aan het CBD over de actuele en
relevante bijwerkingen.
Dit is waardevolle informatie voor de drogisterijbranche, omdat het CBD op die manier kan zorgen dat
medewerkers in gecertificeerde drogisterijen altijd beschikken over actuele kennis over bijwerkingen
en interacties. Het helpt drogisten om hun adviesrol over zelfzorg beter te vervullen. Dit project sluit
daarnaast goed aan bij de doelstelling van de drogisterijbranche om initiatieven te ontwikkelen die
bijdragen aan verantwoord medicijngebruik.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Lareb of Centraal
Bureau Drogisterijbedrijven:
Lareb, Agnes Kant, 073- 6469700.
Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, Hanneke Bos, via 0346-584200 of [email protected]
1
Met gezondheidsproducten bedoelen we middelen zoals natuurgeneesmiddelen, kruidenpreparaten,
afslankmiddelen en vitaminepreparaten
Download