Begrippenkader JeugdMATCH Zuid-Holland Noord

advertisement
Bijlage 1 bij samenwerkingsconvenant JeugdMATCH
Begrippenkader JeugdMATCH Zuid-Holland Noord
Actief signaal
Een signaal in JeugdMATCH ZHN waarvan de afloopdatum
nog niet is bereikt en die niet is afgemeld.
Betrokkene
De jeugdige op wie een persoonsgegeven betrekking heeft
en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger.
College van B&W
Het college van Burgemeester & Wethouders van de
gemeente die verantwoordelijk is voor het
signaleringssysteem en voor de verwerking van
persoonsgegevens in het kader van het
signaleringssysteem van de woon – of verblijfplaats van de
jeugdige.
De colleges van B&W zijn tevens verantwoordelijk voor het
signaleren in JeugdMATCH Zuid-Holland Noord bij de
Commissie Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
Convenantbeheerder
Functionaris die in opdracht van de Colleges van B&W de
persoonsgegevens beheert die in het systeem
JeugdMATCH ZHN worden opgeslagen en verwerkt
,optreedt als systeemhouder, en zorg draagt voor een
correcte gegevensuitwisseling tussen JeugdMATCH ZHN en
de landelijke verwijsindex .
Convenantpartij
De instelling of de zelfstandig gevestigde beroepskracht die
dit convenant heeft ondertekend en daardoor bevoegd is
om signalen af te geven in het signaleringssysteem en
informatie over signalen van anderen uit het systeem te
ontvangen.
Gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord.
Deactiveren
wanneer een signaal is gedeactiveerd is deze niet meer
zichtbaar maar zit nog wel in het systeem.
Functioneel beheerder
Functionaris die in samenwerking met de regiocoördinator
verantwoordelijk is voor de inrichting van JeugdMATCH
Zuid-Holland Noord namens de gemeenten Zuid-Holland
Noord
Gezamenlijke aanpak
Een samenhangend geheel van interventies in reactie op
een match ontworpen en uitgevoerd door de bij de match
1
betrokken signaleringsbevoegden onder regie van de
matchregisseur.
Indirect contact
Instellingscoördinator Jeugd
MATCH ZHN
De signaleringsbevoegde is gerechtigd om ook jeugdigen
uit een gezin te signaleren waar geen directe cliëntrelatie
mee onderhouden wordt. De signaleringsbevoegde
motiveert en documenteert waarom hij signaleert. Deze
motivering geschiedt aan de hand van de principes van
subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid.
Medewerker per deelnemende instelling die bewaakt dat
signaleringsbevoegde medewerkers geïnformeerd en
geautoriseerd worden om met JeugdMATCH Zuid-Holland
Noord te werken. Deze coördinator stimuleert en
ondersteunt het gebruik van JeugdMATCH Zuid-Holland
Noord in eigen instelling en neemt deel aan het regionaal
coördinatorenoverleg.
Interventie
Iedere professionele actie van een signaleringsbevoegde
die er op is gericht de jeugdige te helpen, steun te bieden,
of anderszins de belemmeringen in zijn groei naar
volwassenheid weg te nemen of terug te brengen
In-verhuisbericht
Bericht van de landelijke Verwijsindex aan de
regiocoördinator JeugdMATCH ZHN dat een jeugdige van
buiten de regio is verhuisd naar een met name genoemde
gemeente die deelneemt aan JeugdMATCH ZHN.
Is-verhuisdbericht
Bericht van de landelijke verwijsindex aan de
signaleringsbevoegde en regiocoördinator dat een
jeugdige binnen de convenantgemeenten van wie een nog
actief signaal is opgenomen in JeugdMATCH ZHN is
verhuisd.
Jeugdige
In het kader van JeugdMATCH ZHN wordt onder een
jeugdige verstaan een persoon in de leeftijd tot 23 jaar;
Matchregisseur
De signaleringsbevoegde die verantwoordelijk is voor het
verzorgen van de afstemming tussen de bij de casus
betrokken instellingen, het onderhouden van de contacten
met cliënt of gezin en het bewaken van effectiviteit en
voortgang van geboden dienstverlening. In veel gevallen is
deze rol gelijk aan die van de zorgcoördinator zoals
gedefinieerd in 1 gezin 1 plan. De door het systeem
2
voorgestelde matchregisseur is er – indien van toepassingverantwoordelijk voor dat zorgcoördinatie geregeld wordt.
Voor de rol van matchregisseur geldt dat partijen in
onderling overleg kunnen afwijken van het voorstel
aangereikt door het systeem. De uitkomst van dit overleg
wordt vastgelegd in het systeem.
Niet – actief signaal
signaal dat door de signaleringsbevoegde inactief is
gemaakt of 2 jaar na het afgeven van het laatste signaal
automatisch inactief is geworden.
Overleg
Contact na een match over een gesignaleerde jeugdige
tussen signaleringsbevoegden die een signaal over dezelfde
jeugdige hebben afgegeven.
Persoonsgegeven
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon.
Regio coördinator JeugdMATCH Functionaris die in opdracht van en namens de Colleges
van B&W het gebruik van de verwijsindex bevordert en
processen in verband met de verwijsindex bewaakt.
Hiertoe behoort o.a:
- bewaken dat partijen na een match afstemmen over de
dienstverlening en een matchregisseur bepalen
- voorzitten van het regionaal coördinatorenoverleg.
Regionaal coördinatorenoverleg Periodiek overleg van de regiocoördinator JeugdMATCH
Zuid-Holland Noord met de instellingscoördinatoren
JeugdMATCH Zuid-Holland Noord gericht op het
verbeteren van afstemming en coördinatie tussen de
partijen.
Risicojeugdige
Jeugdige met wie een signaleringsbevoegde vanuit zijn
functie contact heeft en van wie de signaleringsbevoegde
redelijkerwijs vermoedt dat hij het risico loopt in zijn
lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling
naar volwassenheid te worden belemmerd.
Signaleren
Het afgeven van een signaal in het
risicosignaleringssysteem over een jeugdige door een
signaleringsbevoegde omdat hij een redelijk vermoeden
heeft dat de jeugdige het risico loopt in zijn ontwikkeling
naar volwassenheid te worden belemmerd.
3
Signaleringsbevoegde
De beroepskracht die uit hoofde van zijn functie contact
heeft met een jeugdige en die: zelf convenantpartij is, of
die werkzaam is voor een instelling die convenantpartij is
en die hem bevoegd heeft verklaard tot het afgeven van
een signaal.
Systeemhouder
Functionaris die namens de Colleges van Burgemeester en
Wethouders als eigenaar van het systeem optreedt en als
zodanig de benodigde afspraken maakt met de
systeemleverancier zodat het systeem JeugdMATCH ZHN
functioneert conform de doelstelling.
Technisch applicatiebeheer
Multisignaal draagt zorg voor de hosting en technisch
beheer van de applicatie JeugdMATCH ZHN.
Verwijderen
Een signaal dat wordt verwijderd gaat geheel uit het
systeem
Zorgcoördinator
Persoon die het gezin (cliënt) ondersteunt indien er
meerdere hulpverleners en instanties bij het gezin
betrokken zijn en de ouders de zorg zelf niet kunnen
coördineren.
4
Download