voorbeeldprofiel - Verwijsindexfryslan ViF

advertisement
Voorbeeld risicoprofiel huisarts
Praktijk
“Maatschap gezondheid vooral”
Adres
Plaats en postcode
Telefoonnummer
Mailadres
Algemene informatie
over de organisatie
Huisartsen spelen een belangrijke rol in de zorg voor het kind en de jongere. De
huisarts is in veel gevallen het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij
zowel somatische en psychische klachten, alsook gedragsproblemen en
opvoedingsproblematiek.
Signaleringscriteria
(voor het afgeven van
een signaal in de
Verwijsindex)
Risicofactoren
Bij kinderen met risicofactoren: een professionele inschatting maken ->
risicokind ja/nee? Soms kan 1 risicofactor reden zijn om te signaleren,
soms zijn meer redenen nodig om tot signalering over te gaan
Kindfactoren
•
Veel huilen (baby)
•
Ontwikkelingsprobleem
•
Chronisch ziek kind
•
Ernstige aangeboren afwijking
•
Ernstig prematuur < 34 wk / geboortegewicht <-2SD
•
Apgar < 6 na 5 min
•
(Ex-)asielzoekerskind
•
Illegaal kind
•
Adoptie-/pleegkind
•
Gedragsprobleem
•
Schoolprobleem
Ouder- en gezinsfactoren
•
Ouder(s) met psychi(atri)sche problemen
•
Verzorgende ouder met alcohol/drugs misbruik
•
Andere ouder met alcohol/drugs misbruik
•
Instabiele gezinssituatie
•
Eenoudergezin
•
Financiële problemen
•
Huisvestingsproblemen
•
Huiselijk geweld Vervuiling
•
Verzorgende ouder spreekt geen Nederlands
•
Chronisch zieke ouder Lage opleiding ouders
•
Ouder(s) als kind zelf mishandeld
•
Verzorgende ouder heeft verstandelijke beperking
•
Alcohol en/of drugsgebruik in de zwangerschap
•
Leeftijd moeder bij bevalling < 20 jaar
•
Ontbreken sociaal netwerk
•
Langdurige werkloosheid/ arbeidsongeschiktheid ouder(s)
•
Geen gebruik JGZ of alleen vaccinaties
Indien de signalen (in de loop der tijd) erop duiden dat de jeugdige
slachtoffer of getuige is van huiselijk geweld of er zijn (vermoedens van)
kindermishandeling en/of kinderverwaarlozing (waaronder ook een
onvoldoende veilig en gezond opvoedklimaat) worden de stappen van de
Meldcode KNMG en Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
gevolgd. Een signaal in de Verwijsindex is daar onderdeel van.
Zorgmijders
Indien er sprake is van zorgwekkende zorgmijdende* jeugdige en/of
jeugdige met zorgwekkende zorgmijdende ouder(s), wordt ook een
signaal in de Verwijsindex af gegeven.
* Definitie: zorgwekkende zorgmijder:
Jongere en/of ouder (c.q. verzorger) van jongere met problemen, voor
wie hulp geïndiceerd is, maar deze problemen nog niet ziet of wil zien
en/of weigert.
Weging van risicofactoren
Alvorens te signaleren in de verwijsindex dient de huisarts de afweging te maken
of er daadwerkelijk bedreiging voor de ontwikkeling van de jeugdige is. Dit kan
door de volgende vragen te beantwoorden:
- Wat is de ernst/omvang/duur van het probleem?
- Is het probleem tijdelijk?
- Wat is de kans op herhaling?
- Zijn er beschermende of extra risicofactoren?
- De LHV/KNMG adviseren om het signaleren zvm te beperken tot lichamelijke
en geestelijke gezondheidsproblemen (zie handreiking KNMG/LHV)
- Het verdient aanbeveling om, indien er sprake is van een team van
huisartsen, dit in teamverband te bespreken zodat alle kennis over het gezin
beschikbaar is.
Signaleren tbv samenwerken/zichtbaarheid
Signaleren omwille van zichtbaarheid bij gezinnen / jeugdigen waar meerdere
hulpverleners betrokken zijn, kan een reden zijn om de verwijsindex te
gebruiken. Op deze manier is de betrokken huisarts altijd in beeld bij de
hulpverlenende instanties en vice versa. Dit geldt vooral voor jeugdige/gezin
waar de huisarts intensief betrokken is.
Toestemming en
informatieplicht
De huisarts bespreekt met ouders en/of jeugdigen zijn/haar zorgen en de reden
voor signalering in de verwijsindex. Afstemming is belangrijk, toestemming is
geen voorwaarde.
Bij een match wordt toestemming gevraagd om met de andere
matchpartij(en) relevante informatie te mogen uitwisselen:
Kinderen tot 12 jaar: Toestemming aan ouders vragen
Jongeren van 12 tot 16 jaar: Toestemming aan jongere én ouders vragen
Jongeren vanaf 16 jaar: Toestemming aan jongeren vragen
Interne werkwijze
Welke medewerkers zijn
geautoriseerd om te
signaleren
Kinderen signaleren van
ouders die in
begeleiding/behandeling
zijn
Elke huisarts van een aangesloten praktijk, kan een autorisatie voor de
Verwijsindex krijgen na ondertekening van het convenant met de gemeente
waar de praktijk gevestigd is. Bij hele grote praktijken wordt gekeken of
huisartsen zodanig in het systeem kunnen staan zodat zij ook elkaars signalen in
kunnen zien.
Ouderproblematiek zal regelmatig de aanleiding zijn om de kinderen in het
betreffende gezin te signaleren, juist omdat de ouderproblematiek vaak bij de
huisarts inzichtelijk wordt en niet bij organisaties welke zich direct met het kind
bezig houden (onderwijs, kinderopvang etc.).
Sinds 2014 heeft de KNMG de kindcheck toegevoegd aan de meldcode; dit
betekent dat iedere arts bij zorg aan een volwassene moet nagaan of er kinderen
zijn en wat de problematiek van de ouder betekent voor de opvoeding van het
kind.
Borging
Hoe gaat u om met
verloop van personeel,
langdurige absentie/
vakantie? Wie is
coördinator?
Datum waarop dit
profiel is opgesteld
12-5-2014
Contactpersoon
Naam
Functie
Telefoonnummer
Mailadres
Mededeling ViF-ZiZeO: Dit profiel is gebaseerd op het profiel wat de Verwijsindex in de gemeente Utrecht heeft af
gesproken met de huisartsen aldaar.
Download