Aan de Raad voor de Kinderbescherming

advertisement
Verzoek tot onderzoek / melding Jeugdbeschermingstafel
Aan de Gemeente Den Haag
T.a.v. de Jeugdbeschermingstafel
e-mail adres [email protected]
Betreft:
Verzoek tot onderzoek voor
(volledige naam jeugdige(n))
Datum
Melding verstuurd:
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij verzoekt …… (naam melder, functie & instantie) u onderzoek te doen naar de
opvoedingssituatie van ….. (naam jeugdige(n),voornamen en familienaam), geboren
……(geboortedatum jeugdige(n), (dd maand jjjj), wonende te ……. (woonadres jeugdige(n),GBA
adres jeugdige indien anders).
……. lijkt in zijn ontwikkeling te worden bedreigd. Hieronder wordt aangegeven waarom het ons
inziens nodig is te onderzoeken of er grond is voor hulpverlening in het niet vrijblijvende kader en/of
voor een kinderbeschermingsmaatregel.
1. Reden van verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming
Vermeld hier duidelijk waarom er op dit moment bij de raad wordt verzocht om een
onderzoek; en/of waarom wordt gedacht dat vrijwillig kader niet meer toereikend is, en
waarom je een juridisch kader nodig acht.
Geef kort aan feiten over de gezinssamenstelling (inclusief gezagssituatie). Uitgebreidere
uitleg over huidige situatie volgt in kopjes hieronder.
2. De bedreigde ontwikkeling
Vermeld hier de recente informatie over de ontwikkeling van het kind: positief en negatief
(met bron en datum), eigen bevindingen en datum. Wees helder en concreet, verbind geen
conclusies aan wat je opvalt, maar noem wat je weet (feiten!!!).
Refereer (voor zover van toepassing) aan: gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling,
verzorging; lichamelijk functioneren, leervermogen, cognitieve ontwikkeling.
Vermeld altijd welke informatie er bekend is vanuit school / KDV of consultatiebureau (met
bron en datum). Vermeld minimaal twee bronnen. Verifieer of deze informatie klopt.
Uitleg: bron en datum steeds in de tekst vermelden (bijv: school meldde juni 2013…).
Alle bronnen dienen in het veld ‘contactgegevens informanten’ terug te komen met datum
accordering.
3. Veroorzakende, in stand houdende en beschermende factoren
Vermeld hier welke factoren bijdragen aan de actuele situatie en geef aan of er ook
beschermende factoren zijn (met bron en datum). Benoem feiten en signalen, eigen
interpretaties altijd onderbouwen en scheiden van feiten. Ga in op kindfactoren, gezin en
opvoeding, omgevingsfactoren.
Verzoek tot Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming / bespreking Jeugdbeschermingstafel, d.d. …….. voor
……(naam jeugdige: conform verzoekschriften), geboren op d.d. ……
1
Refereer (voor zover van toepassing) aan: psychosociaal functioneren, lichamelijke
gezondheid,verstandelijke ontwikkeling, psychiatrie bij ouders, echtscheidingsproblematiek,
schulden, draagkracht en draaglast, enz.
Geef aan in hoeverre ouders in staat zijn de situatie te veranderen en of er sprake is van een
steunend netwerk.
4. Redenen waarom hulpverlening in een vrijwillig kader ontoereikend is
Geef een chronologisch overzicht van de hulpverlening (tot max. 1 jaar terug). Geef per
hulpverleningsvorm aan: data traject, naam instantie, doel, verloop, resultaat en evt.
conclusie of advies. NB: in dit kopje kan ook de hulpverlening langer dan een jaar oud
vermeld worden, alleen als die relevant is om het patroon te laten zien.
Geef vervolgens als conclusie waarom de hulpverlening in vrijwillig kader niet lukt.
Geef aan wat je hebt gedaan om de cliënt te motiveren (chronologisch: acties / resultaat) en
hoe ouders tegenover organisatie/jou staan.
Geef ten slotte als conclusie van de melding aan of je hulpverlening in het drangkader of
dwangkader het meest passend vindt en motiveer.
Leg uit welke mogelijkheden je ziet in het drangkader.
Of
Geef aan wat je als meerwaarde van een OTS ziet, welke hulpverlening je nodig acht of
waarom je een UHP nodig acht. Geef aan hoe een UHP te voorkomen is.
5. Voorstel tbv veiligheidsafspraken
Maak een analyse van de veiligheidssituatie (vermeld hier welk risicotaxatie-instrument
gebruikt is en wanneer het is ingevuld) en op basis daarvan een voorstel voor de hulp /
veiligheidsborging voor de fase van het raadsonderzoek (= aanzet tot veiligheidsafspraken).
Bespreek de volgende onderwerpen:
- Hoe is nu het zicht op het gezin
- Hoe kunnen we dat borgen tijdens het raadsonderzoek
- Wie doet wat
- Wie kan dit realiseren (evt. inzet netwerk hier benoemen)
(Je kan hier ook verwijzen naar het veiligheidsplan)
Mening ouders over het verzoek tot raadsonderzoek en/of drangaanpak.
Datum ontvangst: vermeld hier op welke datum ouders de melding hebben ontvangen.
Datum bespreking: vermeld hier op welke datum je de melding met ouders hebt besproken:
Reactie: vermeld minimaal óf de ouders al hebben gereageerd en zo ja, wat de reactie was.
Indien van toepassing vermelden mening over een eventuele UHP.
Verzoek tot Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming / bespreking Jeugdbeschermingstafel, d.d. …….. voor
……(naam jeugdige: conform verzoekschriften), geboren op d.d. ……
2
Mening jeugdige(n) over het verzoek tot raadsonderzoek
Datum ontvangst: vermeld hier op welke datum jeugdige de melding heeft ontvangen.
Datum bespreking: vermeld hier op welke datum je de melding met jeugdige hebt besproken:
Reactie: vermeld minimaal óf de jeugdige al heeft gereageerd en zo ja, wat de reactie was.
Indien van toepassing vermelden mening over een eventuele UHP.
Tolk / vertaler nodig ? Zo ja, welke taal?
………………………..
Namens …… (naam melder)
Handtekening
Naam teamleider
Handtekening
Bijlagen:
Stamblad
Veiligheidsplan
Verzoek tot Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming / bespreking Jeugdbeschermingstafel, d.d. …….. voor
……(naam jeugdige: conform verzoekschriften), geboren op d.d. ……
3
Contactgegevens van de informanten
Naam (instelling en contactpersoon) :
Eventuele Afdeling
:
Adres
:
Postcode en plaats
:
Telefoon
:
Informatie verkregen op
:d.d.
Geaccordeerd:
:ja d.d:
Naam (instelling en contactpersoon) :
Eventuele Afdeling
:
Adres
:
Postcode en plaats
:
Telefoon
:
Informatie verkregen op
:d.d
Geaccordeerd
:ja d.d:
Naam (instelling en contactpersoon) :
Eventuele Afdeling
:
Adres
:
Postcode en plaats
:
Telefoon
:
Informatie verkregen op
: d.d
Geaccordeerd:
:ja d.d:
Verzoek tot Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming / bespreking Jeugdbeschermingstafel, d.d. …….. voor
……(naam jeugdige: conform verzoekschriften), geboren op d.d. ……
4
Download