Aanvullende werkinstructie: Veilig en

advertisement
CRISP
Aanvullende werkinstructie:
Veilig en milieuvriendelijk werken met schadelijke, (zeer) giftige,
(verdacht) carcinogene, (verdacht) mutagene en (verdacht)
reprotoxische stoffen (CMR-stoffen)
Bijzondere bepalingen:
In de Arbo-regelgeving zijn aanvullende bepalingen en verplichtingen vastgelegd voor zwangere en
lacterende medewerkers en jeugdige medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken.
De werkgever is verplicht om de arbeid van zwangere medewerkers en van medewerkers tijdens
lactatie zodanig te organiseren dat de arbeid voor die medewerkers geen gevaren met zich mee
kan brengen voor haar veiligheid en gezondheid en geen terugslag kan veroorzaken op de
zwangerschap of lactatie. Deze medewerkers mogen niet worden blootgesteld aan stoffen die de
gezondheid van henzelf en/of van hun (ongeboren) kind kunnen schaden. De CMR stoffen worden
in ieder geval tot deze stoffen gerekend.
Andere concrete verboden uit de Arbo-wet:
–
Een verbod voor zwangere en lacterende werknemers om arbeid te verrichten met loodwit dan
wel met een metallisch lood en zijn ionverbindingen waarvoor op grond van artikel 4.8b,
tweede lid, een biologische grenswaarde is vastgesteld;
–
Een verbod voor jeugdige medewerkers om arbeid te verrichten met stoffen die in een of meer
van de categorieën ‘zeer vergiftig’, ‘vergiftig’, ‘sensibiliserend’, ‘kankerverwekkend’,
‘mutageen’ en ‘voor de voortplanting vergiftig’, evenals stoffen die een van de volgende H- of
R-zinnen dragen:
–
o
gevaar voor cumulatieve effecten (H372, H373, R33)
o
gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling (H372,
H373, R48)
Een verplichting voor deskundig toezicht op jeugdige werknemers die:
o
arbeid verrichten met stoffen die ingedeeld zijn in:
§
één of meer van de categorieën ‘ontplofbaar’, ‘bijtend’ en ‘irriterend’;
§
de categorie ‘schadelijk’ indien deze stoffen tevens de R-zin R68
‘onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten’ of H-zin H371 ‘kan schade aan
organen veroorzaken’ draagt.
o
arbeid verrichten met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen, door sterke
temperatuurverlaging vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen;
o
arbeid verrichten met artikelen die ontplofbare stoffen bevatten,
Veilige werkwijze
Vóór de werkzaamheden
·
Informeer over risico’s en richtlijnen bij gebruik van een voor jou nieuwe stof.
Tijdens de werkzaamheden
A) Hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen:
·
Geen aanvullende instructies
*[email protected]
) +31 43 38 72877
:http://crispmaastricht.nl
Page 1 of 2
CRISP
B) Handling van de stoffen:
·
Voorkom verspreiding van stoffen door te werken op een begrensde werkplek (zuurkast,
veiligheidskabinet of (als er geen risico bestaat voor inademing van dampen van vluchtige
stoffen of poedervormige stoffen) bak met opstaande randen bedekt met laag
celstofmateriaal/filtreerpapier met geplastificeerde onderkant),
·
Weeg af op een afgeschermde weegschaal geplaatst in een opvangbak of bij vluchtige
stoffen in een zuurkast.,
·
Poedervormige stoffen met lage dampspanning (zoals jodium), met hoge dampspanning of
heel licht poeder, afwegen m.b.v. terugwegen (afsluitbaar potje of buis leeg wegen, stof in
biohazardkast overbrengen in potje of buis en goed afsluiten, potje of buis opnieuw
wegen),
·
Vraag bij groot verspreidingsrisico van stoffen (ondanks werken in zuur- of biohazardkast)
advies bij de Armico.
Na de werkzaamheden
·
Berg chemicaliën altijd op in een brandveiligheidskast (BVK) conform de richtlijnen,
·
Maak na afloop van werkzaamheden werkplek zorgvuldig schoon met vochtige tissue
(afvoeren als CMR-afval). Controleer –indien mogelijk- op besmetting. Denk hierbij aan het
gebruik van PBM’s (handschoenen, labjas)!
·
Houd besmet materiaal duidelijk herkenbaar in afgesloten verpakkingen gescheiden van
schoon materiaal,
·
Spoel verontreinigd glaswerk voordat het wordt aangeboden aan de afdeling CGSA, twee
maal om, waarbij spoelwater moet worden afgevoerd als chemisch afval,
·
Voer microbiologisch besmet afval met kankerverwekkende stoffen af in een Wiva-vat
(mag niet worden geautoclaveerd),
Aanvullende informatie
Voor meer informatie of nadere toelichting kunt u terecht bij de Armico van uw afdeling.
*[email protected]
) +31 43 38 72877
:http://crispmaastricht.nl
Page 2 of 2
Download