voorbeeld profiel - Verwijsindexfryslan ViF

advertisement
(voorbeeld) Organisatieprofiel VVE en Primair 0nderwijs
Organisatie gegevens
Algemene informatie over de
organisatie
Naam
Adres
Plaats en postcode
Telefoonnummer
Mailadres
Onze instelling heeft drie belangrijke functies: het draagt bij
aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor
overdracht van maatschappelijke en culturele
verworvenheden en het rust kinderen toe voor participatie in
de samenleving.
Wij bieden kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar op
kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en
tussenschoolse opvang. Onze medewerkers richten zich op de
emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling
van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en
lichamelijke vaardigheden.
Signaleringscriteria (voor
het afgeven van een signaal in
de Verwijsindex)
De landelijke criteria zijn
leidend, zie:
www.handreikingmelden.nl
(Bedenk situaties waarin uw
instantie standaard signaleren
gaat afgeven. zoals
bijvoorbeeld alle jeugdigen
zonder startkwalificatie, alle
jeugdigen waarvan de ouders in
vechtscheiding zijn. Etc.)
Standaard signaleren wij kinderen die in het intern
zorgoverleg ingebracht worden. Bijvoorbeeld om de
volgende redenen.
o
De jeugdige is van school/kinderopvang gestuurd
o
De jeugdige wisselt veelvuldig van school
o
De jeugdige is leerplichtig en gaat niet naar school
o
De jeugdige is niet meer leerplichtig, maar heeft
geen baan/praktijkonderwijs, geen startkwalificatie, geen
vrijwilligerswerk en/of participeert onvoldoende in de
samenleving
o
De jeugdige heeft problemen in het cognitief
functioneren, leren en schoolprestaties
o
De jeugdige vertoont antisociaal / delinquent
gedrag
o
Er is sprake van (overmatig) alcohol/drugs gebruik
o
De relatie tussen de school en de ouders/verzorgers
dusdanig is verstoord dat er geen overleg over de leerling
meer mogelijk is
o
Als er bij de leerling een duidelijke
gedragsverandering in negatieve zin of terugval in
leerprestaties waarneembaar is en zowel de school als de
ouders/verzorgers geen plausibele verklaring weten
o
Schoolwisseling waarbij (het vermoeden bestaat
dat) ouders/verzorgers zich willen onttrekken aan
hulpverlening
o
Ingrijpende gebeurtenis als mishandeling, misbruik,
scheidingsperikelen of overlijden van een naaste
o
Bij hanteren van de meldcode
Toestemming en
informatieplicht
Hoe informeert u als
instelling de jeugdigen
en of ouders over de
verwijsindex.
Algemene informatie staat op onze webstie en in de
schoolgids. Op kindniveau informeren we ouders/verzorgers
over de waarneming, over wat de verwijsindex is en het
afgeven van een signaal.
Ouders ontvangen van ons een brief, deze wordt persoonlijk
overhandigd met uitleg. Ouders kunnen bezwaar aantekenen
bij het college van B & W van hun gemeente
Interne werkwijze
Welke medewerkers zijn
Iedere pedagogisch medewerker is signaleringsbevoegd.
We signaleren ook in de volgende situaties:
binnen uw instantie
signaleringsbevoegd?
o
o
o
Borging
Welke functionaris is
aangewezen als
instellingscoördinator? Hoe
gaat u om met verloop van
personeel, langdurige
absentie/vakantie?
Wetgeving
Onder welke wetgeving valt uw
organisatie/instantie?
De ouders geven aan problemen te hebben met de
opvoeding van de jeugdige en/of er zijn factoren die het
ouderschap bemoeilijken
De relatie tussen het kind en de ouders is problematisch
Er is sprake van problemen met veranderingen in de
gezinssamenstelling die voor instabiliteit in het gezin
zorgen.
De beleidsadviseur leerlingenbegeleiding is
instellingscoördinator.
In het overleg van alle pedagogisch medewerkers is
“ervaringen met de verwijsindex” een regelmatig terugkerend
agendapunt; nieuwe benoemde medewerkers worden door de
instellingscoördinator geinformeerd over de Verwijsindex en
getraind in het werken er mee.
Medewerkers die vertrekken dragen hun signaleren over aan
een collega.
Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen
Onderwijswet
Datum waarop dit profiel is
opgesteld
Instellingscoördinator
(contactpersoon) :
Naam
Functie
Telefoonnummer
Mailadres
Dit profiel toesturen naar:
Convenanthouder ViF ZiZeO:
Postbus 298,
8901 BB Leeuwarden
U kunt uw profiel ook inscannen en mailen naar: [email protected]
Graag in de onderwerp regel het woord Convenant zetten!
Download