Clausuleblad Variabele Renteclausule (VR1106-A)

advertisement
Clausuleblad Variabele Renteclausule (VR1106-A)
(m.i.v. 1 juni 2011)
1. De Rente blijft gedurende een kalenderkwartaal ongewijzigd. Gehele of gedeeltelijke vervroegde
aflossing kan per kalenderkwartaalultimo vergoedingsvrij geschieden, mits de datum en het bedrag
van de aflossing tenminste één maand vóór dat tijdstip schriftelijk zijn meegedeeld aan Hypotrust.
2. De Geldnemer heeft, gedurende de Looptijd van de Lening, het eenmalige recht om bij de
Geldverstrekker de Rente vast te zetten („te consolideren‟) voor een Rentevastperiode van 2, 5 of
10 jaren. Dit recht van consolidatie kan alleen worden uitgeoefend zoals aangegeven in de
handleiding.
3. Op de Variabele Rente Clausule VR1106-A is de Handleiding Variabele Rente Clausule VR1106A van toepassing.
4. Dit is een Clausuleblad zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden Hypotrust (AV2008).
HANDLEIDING VARIABELE RENTE CLAUSULE VR1106-A
1. De Rente wordt samengesteld uit de basisrente plus een in de Offerte vermelde opslag.
2. De basisrente wordt gebaseerd op het op de laatste werkdag van elk kalenderkwartaal geldende
3-maands EURIBOR-tarief, zoals dit wordt gepubliceerd in “Het Financiële Dagblad” daags na de
laatste werkdag van het daaraan voorafgaande kalenderkwartaal , vermeerderd met een eventueel
door monetaire autoriteit(en) vastgestelde opslagrente. De basisrente wordt afgerond naar boven
tot een veelvoud van 0,05%.
3. De Geldverstrekker behoudt zich, zo lang de Geldnemer geen gebruik heeft gemaakt van diens
eenmalig recht van consolidatie, het recht voor om (een) andere grondslag(en) voor de basisrente
te kiezen, dan wel om de in de Offerte vermelde opslag te wijzigen. De Geldnemer zal hiervan
schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
4. De Rente wordt op de laatste werkdag van elk kalenderkwartaal vastgesteld voor het
daaropvolgende kalenderkwartaal.
5. Het recht van consolidatie kan slechts worden uitgeoefend en geldt uitsluitend bij (Offerten voor)
Leningen:
a) waarin uitdrukkelijk verwijzing naar dit recht is opgenomen, en
b) door gebruikmaking, het invullen en opsturen (per post of fax), van het keuze formulier, zoals dat
is bijgevoegd.
6. De Rente zal worden vastgezet op de voor de gekozen Rentevastperiode geldende op de dag
van ontvangst van het keuze formulier.
7. De ontvangst van het keuze formulier zal door Hypotrust, namens de Geldverstrekker, schriftelijk
worden bevestigd aan de Geldnemer.
8. Indien het keuze formulier door Hypotrust, namens de Geldverstrekker, wordt ontvangen:
a) vóór de 16e dag van een kalendermaand, dan gaat de gekozen Rentevastperiode in bij aanvang
van de volgende kalendermaand;
1
b) op of na de 16e dag van de kalendermaand, dan gaat de gekozen Rentevastperiode in bij
aanvang van de tweede daaropvolgende kalendermaand.
2
KEUZEFORMULIER VR1106-A
(met ingang van 1 juni 2011 )
Ondergetekende(n) maakt (maken) gebruik van het in de Variabele Rente-clausule VR1106-A
omschreven recht van consolidatie en kiest (kiezen) voor een door de Geldverstrekker via
Hypotrust aangeboden Rentevastperiode van:
• 2 jaar
• 5 jaar
• 10 jaar
U kunt dit formulier toesturen aan:
Postadres:
Fax:
Geldverstrekker
Geldverstrekker
p/a Hypotrust
p/a Hypotrust
Customer Support
Customer Support
Postbus 2936
3000 CX Rotterdam
Faxnummer:
010-2421093
Offerte nummer:
Naam Geldnemer(s):
Adres:
Woonplaats:
Aldus verklaart te (plaats) ,
op (datum)
Handtekening(en)
3
Download