hier het aanvraagformulier voor de

advertisement
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
FWO - MPN-Projectsubsidie ACHTERGROND
De MPN-Projectsubsidie is een financiële ondersteuning bij lopende en/of nieuwe experimentele
onderzoeken naar MPN in de volle breedte. Dit geldt voor (maar is niet beperkt tot): ontwikkeling van
nieuwe therapie, moleculair wetenschappelijk onderzoek, patiëntgebonden onderzoek en
verbetering van diagnostiek. Met name (deel)projecten, die gericht zijn op verbetering van de
genezingskansen en behandeling en het beperken van bijwerkingen van huidige behandeling(en) en
pilot-projecten ter voorbereiding op grote subsidieaanvragen (KWF, NWO, ERC) vallen in de scope
van deze subsidie. Grote trials met reeds ontwikkelde medicijnen zijn uitgesloten. Voor deze subsidie
geldt dat de MPN Stichting zich in eerste instantie richt op projecten in Nederland, maar ook
onderzoekers uit het buitenland kunnen aanvragen indienen, bij voorkeur in samenwerkingsverband.
Aangevraagd kan worden (kleine) apparatuur voor een reeds lopend en gefinancierd onderzoek,
medische apparatuur voor patiënten of hulpverleners bij nieuw op lopend onderzoek maar ook
gebruiksgoederen zoals materialen voor nieuw fundamenteel onderzoek (celkweken, antilichamen,
nucleotiden (oligo's, rna's), gene expression arrays, etc.). Met de MPN-Projectsubsidie wil de MPN
Stichting veelbelovend (maar vaak ook risicodragend) wetenschappelijk onderzoek ondersteunen
door een bijdrage te leveren in de kosten van apparatuur en/of verbruiksgoederen.
Budget : maximaal € 15.000
Voorwaarden : Compleet en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier 'MPN Projectsubsidie' met
CV van de aanvrager(s) dienen te worden ingediend bij de MPN-Stichting. Het onderzoek moet direct
of indirect (in de toekomst) een relatie hebben met een of meer van de ziekten die onder de MPN
vallen. Onderdeel van het aanvraagformulier is een begroting. Na toekenning dient de onderzoeker
de bevindingen van het onderzoeksproject te presenteren op de contactdag van de MPN-Stichting en
hierover een artikel schrijven voor in de Pur Sang, gericht op de donateurs van de MPN Stichting.
Aanvragen voor een MPN-Projectsubsidie kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. De
MPN Stichting streeft ernaar om jaarlijks een MPN-Projectsubsidie uit te reiken tijdens de jaarlijkse
contactdag. Afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen kan hiervan worden afgeweken.
Projecten die voor 1 augustus van een lopend jaar worden ingediend en toegekend, zullen tijdens de
contactdag in datzelfde jaar (oktober) worden uitgereikt.
U kunt dit formulier digitaal indienen door het in te vullen, op te slaan en per e-mail op te sturen naar
[email protected] met een cc. naar [email protected] Vergeet niet uw CV bij te voegen.
Ook voor vragen over het indienen en de procedures kunt u deze e-mail adressen gebruiken.
U kunt de aanvraag ook per post indienen door het formulier in te vullen, uit te printen en samen
met uw CV te verzenden naar:
Secretariaat MPN Stichting
Postbus 10496
6000 GL Weert
1
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
FWO - Aanvraagformulier voor een MPN-Projectsubsidie
A | DETAILS AANVRAGER
Titel:
Achternaam en voorletter(s):
Voornaam:
Geslacht:
Beroep / functie:
Organisatie / instituut:
Afdeling:
Correspondentieadres:
Telefoon:
E-mailadres:
B | PROJECT-TITEL
C | SAMENVATTING (maximaal 200 woorden)
D | OMSCHRIJVING VAN UW BETROKKENHEID BIJ / INTERESSE IN MPN (maximaal 100 woorden)
E | PATIENTENPERSPECTIEF (maximaal 100 woorden)
2
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
F | PROJECT OMSCHRIJVING (maximaal 800 woorden)
DOEL
ACHTERGROND (inclusief literatuurreferenties)
PROJECT PLAN (inclusief tijdsplanning)
3
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
G | PROJECT DETAILS & VOORUITZICHTEN
IS DIT PORJECT ONDERDEEL VAN EEN ANDER/GROTER PROJECT?
Ja / Nee
INDIEN JA, WELK(E) PROJECT(EN)
Projectnaam:
Startdatum:
SAMENWERKINGSVERBANDEN
Locatie hoofdonderzoeker:
Andere locaties, instituten, onderzoekers:
GEPLANDE STARTDATUM PROJECT:
WAT ZIJN DE VOORUITZICHTEN EN (MOGELIJKE) IMPACT VOOR DE TOEKOMST? (maximaal 200 woorden)
WAT IS VERNIEUWEND AAN DIT PROJECT? (maximaal 100 woorden)
4
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
H | PROJECT BEGROTING
I | ONDERTEKENING AANVRAGER
Door ondertekening gaat u akkoord met de op pagina 1 genoemde voorwaarden.
Naam:
Plaats:
Datum:
5
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards