PB no. 5 2007 13 december 2012, doc, 96kB

advertisement
PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2007/5
Gedeputeerde Staten van Limburg
Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels bevordering particulier natuurbeheer via intermediairen
2006-2007.
Citeertitel: Nadere subsidieregels bevordering particulier natuurbeheer via intermediairen 2006-2007.
Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels bevordering particulier natuurbeheer via
intermediairen 2006-2007.(Provinciaal Blad 2006, nr. 80).
Besloten door: Gedeputeerde Staten van Limburg.
Onderwerp: subsidie aan adviseurs voor bevordering van particulier natuurbeheer.
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: artikel 5, tweede lid, van de
Algemene subsidieverordening 2004.
Datum inwerkingtreding: de dag na plaatsing in het Provinciaal Blad.
Looptijd regeling: van 14 november 2006 tot en met 27 februari 2007
Verantwoordelijke afdeling: Landelijk Gebied
Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en in de Provinciewet bekend
dat zij:
overwegende dat de Nadere subsidieregels bevordering particulier natuurbeheer via intermediairen 20062007 (Provinciaal Blad 2006, nr. 80) met het oog op een goede uitvoering wijziging behoeven;
gelet op de Algemene Subsidieverordening 2004;
in hun vergadering van 13 februari 2007 hebben vastgesteld als volgt.
Nadere subsidieregels bevordering particulier natuurbeheer via intermediairen 2006-2007
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. adviesbureau: een kantoor, organisatie of instantie die al dan niet op commerciële basis bemiddelt of
adviseert en ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel;
b. Dienst Regelingen: de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV te Roermond.
Artikel 2 Subsidie
1. Gedeputeerde Staten kunnen, met het oog op de bevordering van ontwikkeling en beheer van natuur
in de ecologische hoofdstructuur als bedoeld in het Provinciaal Omgevingsplan 2006, subsidie
verstrekken aan een adviesbureau voor het ondersteunen of adviseren bij het verkrijgen van:
a. een subsidie voor functieverandering op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer Limburg;
b. een subsidie voor natuurbeheer op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg.
2. Subsidie wordt verstrekt voor advisering of ondersteuning die er toe leidt dat op of na 14 november
2006 een subsidieaanvraag als bedoeld in het eerste lid bij de Dienst Regelingen wordt ingediend.
3. Voor functieverandering wordt € 500,00 subsidie verstrekt per hectare waarvoor bij de Dienst
Regelingen subsidie als bedoeld in het tweede lid wordt aangevraagd, voor natuurbeheer € 200,00.
Artikel 3 Subsidieplafond
Voor bevordering van functieverandering is in totaal niet meer dan € 50.000,00 beschikbaar, voor
bevordering van natuurbeheer niet meer dan € 30.000,00.
Artikel 4 Aanvraag
1. Een aanvraag om subsidie wordt uiterlijk op 27 februari 2007 ingediend.
2. De aanvraag wordt ingediend bij Gedeputeerde Staten, t.a.v. de afdeling Vergunningen en
Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
3. De aanvraag bevat ten minste:
a. een kopie van aanvragen om subsidieverlening bij de Dienst Regelingen als bedoeld in artikel 2,
tweede lid;
b. de ontvangstbevestiging die de Dienst Regelingen heeft afgegeven;
c. een bewijs dat de aanvrager namens zijn cliënt handelt.
d. een opgave van het totaal aan overheidssubsidie dat een agrariër in de voorafgaande drie jaren
(2004 t/m 2006) heeft ontvangen of dat een midden- of kleinbedrijf in de afgelopen twee
belastingjaren en in het lopende belastingjaar heeft ontvangen.
Artikel 5 Ontbindende voorwaarde
Subsidie wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat subsidie die is aangevraagd bij de Dienst
Regelingen daadwerkelijk wordt verleend.
Artikel 6 Voorschot
Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek een voorschot verstrekken van 50% van de verleende subsidie.
Artikel 7 Verplichtingen
1. De subsidieontvanger houdt bij zijn werkzaamheden rekening met geldende wettelijke vereisten, in het
bijzonder met de regels voor staatssteun voor agrarische ondernemers en het midden- en kleinbedrijf.
2. Gedeputeerde Staten kunnen aan subsidieverlening nadere voorschriften verbinden met het oog op
het doel van de subsidie of met het oog op de afhandeling ervan.
Artikel 8 Subsidievaststelling
1. Een aanvraag om vaststelling van subsidie wordt ingediend uiterlijk binnen één jaar na verzending van
de beschikking tot subsidieverlening.
2. De aanvraag wordt ingediend zoals aangegeven in artikel 4, tweede lid.
3. De aanvraag bevat een kopie van de beschikkingen tot subsidieverlening van de Dienst Regelingen.
4. De verleende subsidie wordt verminderd in de mate dat de Dienst Regelingen voor minder dan de
gevraagde hectares subsidie verleent.
Artikel 9 Hardheidsclausule
Als toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van Gedeputeerde Staten tot
kennelijke onbillijkheden leidt kunnen zij van enige bepaling afwijken.
Artikel 10 Geldingsduur
1. Deze regeling treedt in werking op de dag na plaatsing in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 14
november 2006.
2. Deze regeling eindigt op 27 februari 2007.
3. De bepalingen van deze regeling blijven van toepassing op subsidie die in het kader van deze regeling
werd aangevraagd of verleend.
4. De Nadere subsidieregels bevordering particulier natuurbeheer door intermediairen 2006-2007
(Provinciaal Blad 2006, nr. 80) worden ingetrokken, welke intrekking terug werkt tot
14 november 2006.
Artikel 11 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als ’Nadere subsidieregels bevordering particulier en agrarisch
natuurbeheer via intermediairen, 2006-2007’.
2
Toelichting Nadere subsidieregels bevordering particulier natuurbeheer via intermediairen
2006-2007
Aanleiding wijziging
Met het oog op een goede uitvoering van de subsidieregeling die in 2006 werd vastgesteld worden
enkele bepalingen preciezer geformuleerd. Tegelijk wordt de leesbaarheid verbeterd. Deze regeling
vervangt de oude en werkt daarom terug tot 14 november 2006.
Doel
De regeling beoogt bevordering van het benutten van de subsidieregelingen voor natuur, onderdelen
particulier natuurbeheer en functiewijziging, binnen de ecologische hoofdstructuur. Het gebruik van
subsidies voor natuurontwikkeling door particulieren op eigen grond, begrensd als nieuwe natuur binnen
de ecologische hoofdstructuur, en van de subsidies voor agrarisch natuurbeheer in Limburg moet
aanzienlijk toenemen. Doelstelling in het provinciaal beleid voor de periode 2007-2013 is om het
particulier natuurbeheer met ten minste 176 ha per jaar te doen toenemen en het agrarisch natuurbeheer
met jaarlijks 526 ha.
Subsidie
Bij de hoogte van de subsidie is rekening gehouden met de omvang van de werkzaamheden die met de
beide soorten aanvragen naar verwachting zijn gemoeid.
Bij de verlening van subsidie wordt rekening gehouden met de EU-regels op het gebied van staatssteun.
Een bedrijf mag over de afgelopen twee en het lopende subsidiejaar immers niet meer dan € 200.000,00
ontvangen. Het subsidiebedrag kan dan zoveel als nodig worden verminderd.
Wie kunnen vergoeding kosten ontvangen
Alleen intermediaire organisaties die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel.
In aanmerking komen: advies- en bemiddelingsbureaus en –organisaties, ook niet-commerciële
organisaties zoals milieucoöperaties.
Subsidieplafond
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld, zoals bepaald in artikel 6, tweedelid, van
de Algemene subsidieverordening 2004.
Aanvraag
Het verzoek dient uiterlijk op 27 februari 2007 ingediend te zijn. In het verzoek moet worden aangegeven
voor hoeveel ha de adviseur naar verwachting een beschikking tot stand zal brengen, aan te tonen door
de machtigingen van grondgebruikers en grondeigenaren en door de ingediende aanvragen, beide bij de
aanvraag te voegen. Aanvragen bij de Dienst Regelingen kunnen van 14 november 2006 tot medio
januari 2007 worden ingediend.
In verband met de regels voor staatssteun dient de aanvrager verder bij de aanvraag te vermelden
hoeveel overheidssubsidie hij in de bedoelde belastingjaren heeft ontvangen.
Betalingen
Op verzoek kan – indien de ingediende bewijsstukken in orde bevonden zijn – een voorschot gegeven
worden van 50% van de verleende subsidie.
De subsidie zal worden vastgesteld op basis van het aantal ha waarvoor uiteindelijk een positieve
beschikking tot verlening van DR ontvangen werd, waarna het restant wordt uitgekeerd.
Verplichtingen
Als de subsidieontvanger de verkregen subsidie doorgeeft in de vorm van kortingen of anderszins en
eveneens bij in te dienen aanvragen moet de subsidieontvanger rekening houden met het bedrag dat de
betrokkenen op grond van de regels voor staatssteun maximaal mogen ontvangen. Zo mag een agrariër
niet meer dan € 3000,00 steun ontvangen over drie jaren en een ander bedrijf slechts € 200.000,00 over
drie belastingjaren.
3
Bij het niet voldoen aan een verplichting gelden de sancties van de Algemene subsidieverordening 2004
en van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris
Uitgegeven, 15 februari 2007
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
4
Download