aanvraagformulier convenantsubsidie musea

advertisement
Pagina 1 van 9
HET REGLEMENT VOOR
TOERISTISCHE IMPULSEN
van de
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
AANVRAAGFORMULIER
INFRASTRUCTUURSUBSIDIE
voor het project
…………………………………………
Uiterlijk op 16 november 2016
sturen naar (poststempel geldt als bewijs):
Provincie West-Vlaanderen, dienst Economie
Provinciehuis Boeverbos – Filiaal 1
Koning Leopold III-laan 31, 8200 Brugge
en mailen naar [email protected]
vermeld in het onderwerp van uw e-mailbericht: aanvraag infrastructuursubsidie toeristische
impulsen + naam van uw organisatie (korte naam)
Info:
-Ilse Vanderhaeghe T 050 40 71 88, E [email protected]
-Annelies Gobert T 050 30 55 53, E [email protected]
Aanvraagformulier infrastructuursubsidie - toeristische impulsen
Pagina 2 van 9
I
IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE AANVRAGER
Naam van de organisatie:
Adres van de organisatie:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoon/gsm
E-mail:
Rekeningnummer van de organisatie:
-
-
IBAN code:
BIC code:
(deze codes kan u terugvinden op het rekeninguittreksel van uw bank)
Ondernemingsnummer:
Titularis van de rekening/ de rekening van de organisatie staat op naam van:
Adres titularis:
Gelieve de rechtsvorm van uw organisatie aan te duiden in onderstaande lijst.
openbaar bestuur
vereniging zonder winstoogmerk
private rechtspersoon met rechtsvorm:
Adres van het project:
Korte samenvatting van het project (max. 10 regels):
Aanvraagformulier infrastructuursubsidie - toeristische impulsen
Pagina 3 van 9
ALGEMENE
VOORWAARDEN VOOR DE ORGANISATIE :
Geef aan of uw organisatie voldoet aan de algemene
voorwaarden (artikel 4) en kruis aan indien van
toepassing
Eventuele opmerkingen
U aanvaardt de controle van de Provincie op zowel de
inhoud als de uitwerking van de activiteiten binnen
het goedgekeurde en gesubsidieerde project.
U hebt een boekhouding zodat de Provincie de
besteding van de provinciale subsidie kan
controleren.
De werking of de activiteit waarvoor uw organisatie
een subsidie aanvraagt wordt gerealiseerd op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen en
betekent als dusdanig een meerwaarde voor de
provincie West-Vlaanderen.
Voor de werking of de activiteit waarvoor een
subsidie wordt aangevraagd wordt u niet door de
Provincie gesubsidieerd op basis van andere
provinciale reglementen of zijn geen specifieke
kredieten op het budget van de Provincie
ingeschreven.
De volledige tekst van het reglement kan geraadpleegd en gedownload worden via
http://www.west-vlaanderen.be/toeristische-impulsen of via
http://corporate.westtoer.be/toeristische-impulsen. Daar vindt u ook de bijlage de financiële
exceltabel.
Aanvraagformulier infrastructuursubsidie - toeristische impulsen
Pagina 4 van 9
II
INFRASTRUCTUURSUBSIDIE
2.1
VOORWAARDEN
Om in aanmerking te komen voor een infrastructuursubsidie, moet het voorgestelde project
voldoen aan onderstaande voorwaarden (artikel 9). Geef telkens aan of uw project beantwoordt
aan deze voorwaarden:
-
betrekking hebben op het toeristisch aanbod in één van de West-Vlaamse toeristische
regio’s
-
betrekking hebben op één van de drie thema’s bepaald in artikel 8
-
beschikken over een gedetailleerd ontwerp met kostenraming opgemaakt door een
deskundige met foto’s en plannen (hetzij een architect, een tentoonstellingsbouwer, tuinen landschapsarchitect, interieurarchitect of ontwerpbureau, hetzij een eigen technische
instantie) – (voeg als bijlage toe)
-
beschikken over een exploitatieplan voor 5 jaar volgend op de realisatie van het project –
(voeg als bijlage toe)
-
beschikken over een marketing- en exploitatieplan – (voeg als bijlage toe)
-
beschikken over de nodige vergunningen, in het bijzonder een stedenbouwkundige
vergunning indien deze vereist is – (voeg als bijlage toe)
-
de vastgelegde toeristische bestemming handhaven gedurende een termijn van minstens
10 jaar. De aanvrager moet de geschreven verbintenis aangaan de ontvangen subsidie
terug te betalen, indien hij, zonder toestemming van de deputatie, de bestemming van het
gerealiseerde project, waarvoor de subsidie werd verkregen, gewijzigd heeft. - (voeg een
bestemmingsverbintenis toe als bijlage)
Aanvraagformulier infrastructuursubsidie - toeristische impulsen
Pagina 5 van 9
2.2
BEOORDELINGSCRITERIA
Aanvragen voor een infrastructuursubsidie worden getoetst aan de beoordelingscriteria van
artikel 10. Geef telkens aan of en in welke mate uw project beantwoordt aan elk van deze
criteria:
-
de mate waarin het project inspeelt op de noden van de toerist/recreant:
-
het project is kwaliteitsvol en heeft een professionele uitwerking:
-
het project heeft een aantoonbare toeristisch-recreatieve meerwaarde:
-
het project kadert in één of meerdere krachtlijnen van de onderscheiden regionale
strategische beleidsplannen voor toerisme en recreatie:
-
het project heeft minstens een regionale uitstraling en genereert zo mogelijk een
hefboomeffect op de betrokken regio:
-
het project heeft een vernieuwend karakter voor de bestemming:
-
het project is op continue wijze toegankelijk voor de toerist vanaf de start van de
paasvakantie tot aan het einde van de grote vakantie; daarnaast indien mogelijk ook
toegankelijk in weekends en overige schoolvakanties:
-
het project kan op een rendabele wijze geëxploiteerd worden:
-
het project beantwoordt aan de globale principes van duurzame ontwikkeling:
-
de infrastructuur is toegankelijk voor personen met een beperking. Toegankelijkheid is het
uitgangspunt. Niet-toegankelijkheid moet gemotiveerd worden:
Aanvraagformulier infrastructuursubsidie - toeristische impulsen
Pagina 6 van 9
2.3
SAMENVATTING VAN HET PROJECT/PROJECTPLAN
Naam of (werk)titel van het project:
Samenvatting van het project (maximum 2 bladzijden in het totaal) waarin minimaal
volgende onderdelen aan bod komen:
-
Aanleiding/context/verantwoording van de investering
Doelstellingen van het project
Doelgroepen
Inhoudelijk concept
Locatie (gebouw, site, route, …) en toeristisch-recreatieve ontsluiting ervan
Methodiek en werkwijze
Partners en hun rol
Bekendmaking, communicatie en promotie
Voeg foto’s en plannen toe.
Aanvraagformulier infrastructuursubsidie - toeristische impulsen
Pagina 7 van 9
2.4
PLANNING
Geef een planning op van uw project met een traject in de tijd uitgezet:
-
Voortraject (reeds afgelegd):
-
Start van de werken:
-
Fasering en planning in de tijd:
-
Afwerking:
Aanvraagformulier infrastructuursubsidie - toeristische impulsen
Pagina 8 van 9
2.5
SUBSIDIE
OPMERKING: de financiële gegevens moeten worden ingevuld in de financiële Exceltabel en
meegestuurd worden per post en per e-mail als bijlage bij dit aanvraagformulier. Download
de financiële tabel op http://www.west-vlaanderen.be/toeristische-impulsen of op
http://corporate.westtoer.be/toeristische-impulsen
De volledige informatie rond de infrastructuursubsidies kan geraadpleegd worden in het
reglement – hoofdstuk 5.
2.6
CHECKLIST VAN BIJLAGEN
Het aanvraagdossier omvat volgende stukken:
(op te sturen en door te mailen naar de dienst
Economie).
Eventuele opmerkingen
het ingevulde, ondertekende en gedateerde
aanvraagformulier van de Provincie met volgende
elementen
-
de behoeften en noden waarop het project
inspeelt
-
de doelstellingen van het project
-
de beschrijving van de concrete inhoud van het
project met een gedetailleerde beschrijving van
alle onderdelen en acties
-
de timing en de fases binnen het project
een kostenraming voor het project
een exploitatieplan voor het project
een marketing- en communicatieplan voor het project
een gedetailleerd ontwerp m.b.t. de te realiseren
infrastructuur opgemaakt door een deskundige ter zake
de statuten van de initiatiefnemer indien van toepassing
de jaarrekeningen van de laatste drie jaar
(niet voor openbare besturen)
een overzicht van alle vereiste vergunningen voor het
project + afschrift per vergunning
een bestemmingsverbintenis
Op basis van het aanvraagformulier en de bijlagen formuleert de expertenjury een advies aan
de deputatie, die een beslissing neemt over het al dan niet toekennen van een
infrastructuursubsidie en het daaraan verbonden bedrag.
Aanvraagformulier infrastructuursubsidie - toeristische impulsen
Pagina 9 van 9
2.7
VERKLARING EN HANDTEKENING
De ondergetekenden:
De heer
of
Mevrouw
De heer
of
Mevrouw
vragen hierbij een subsidie aan bij het provinciebestuur West-Vlaanderen in het kader van het
reglement op de toeristische impulsen van de provincie West-Vlaanderen en verklaren hierbij:




kennis genomen te hebben van het ‘Provinciaal reglement voor de toeristische impulsen
in West-Vlaanderen’, goedgekeurd in de provincieraad van 23 juni 2016 en dit ook te
aanvaarden;
dat de verstrekte gegevens correct en volledig zijn;
de controle van de provincie voor de aanwending van de subsidies te aanvaarden;
het reglement op de provinciale herkenbaarheid toe te passen bij provinciale subsidie.
Plaats en datum:
Namen, titels en handtekeningen:
Handtekening
Handtekening
Aanvraagformulier infrastructuursubsidie - toeristische impulsen
Download