Inleiding Transitie circulaire economie - Provincie Noord

advertisement
Transitie naar een circulaire economie:
een aanpak op diverse schaalniveaus
Jacqueline Cramer, Amsterdam Economic Board
We gaan van een lineaire economie…
… Naar een circulaire economie
Dat geeft directe financiële baten…
USD 380-630 miljard
kostenbesparing in EU1
7.3 miljard EUR markt
kansen in NL per jaar2
83,000 potentiële extra
banen in Nederland3
2.9–3.7 biljoen USD kostenbesparing wereldwijd4
1. E. MacArthur Foundation
2. TNO
3. Rabobank
4. McKinsey
… Maar ook indirecte baten
Verbetering
voorzieningszekerheid
Ontwikkeling nieuwe
kennis
Aanjager innovatie en
nieuwe bedrijvigheid
Verlaging milieudruk
3
Locale, regionale, nationale, Europese
en internationale strategieën
EU beleid circulaire economie
2015: Closing the loop - An EU action plan for the
Circular Economy 2030
• Recycling 65% van huishoudelijk afval: m.n.
kunststoffen, biomassa, levensmiddelenafval,
kritische grondstoffen, bouw-en sloopafval.
• Recycling 75% van verpakkingsafval
• Storten max. 10% van huishoudelijk afval
5
Grondstoffenbeleid Rijksoverheid
2016: Rijksbreed programma Circulaire
Economie: Nederland circulair in 2050
• Samenwerking; keten/sector aanpak
• Interventies
• 75% recycling in 2020 (VANG programma,
2014); op termijn geen afval meer
• Speerpunten: Biomassa/voedsel; bouw;
kunststoffen; consumptiegoederen;
maakindustrie;
6
Uitvoering op locaal/provinciaal niveau
Gemeente
Provincie/
regio
De ambitie van Metropoolregio Amsterdam (MRA) is
wereldwijd voorloper te zijn op het gebied van slimme
oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid en het
overmatig gebruik van grondstoffen
Criteria voor selectie initiatieven
Synergie: actie relevant
Schaal: actie vereist op de
voor regionale overschaal van de Metropool
heden, kennisinstituten,
regio Amsterdam
bedrijven en burgers
1
2
8
Ladder van circulariteit: Geef prioriteit aan de opties
die zo hoog mogelijk op de ladder staan
Niveaus van circulariteit (10 R’s)
Hoog
Refuse
Reduce
Redesign
Re-use
Repair
Refurbish
Remanufacture
`
Re-purpose
Recycle
Recover (energy)
Laag
9
Redesign: door herontwerpen van producten kunnen
ze hoogwaardig in de kringloop worden teruggebracht
Diverse vormen van product hergebruik
Repair
Redesign/reuse
Repurpose
Recycling: Er is nog een wereld te winnen
De MRA is gestart met de hoogwaardige
recycling van 9 prioritaire grondstofstromen
Biomassa (GFT, zuiveringsslib,
agro-food, openbaar groen)
Metalen
Servers van ICT sector
Bouw- en sloopmaterialen
Elektronisch en
elektrisch afval
Matrassen
Niet meer draagbaar textiel
(Incontinentie) luiers
Plastics
…
13
Ontwerpen
Produceren
Bouwen
Onderhouden
Slopen
Gemeentelijk niveau: Bouw- en sloop
Elektronisch/Elektrisch afval:
Ontmanteling subregionaal; Recycling regionaal
15
Hoogwaardige verwaarding van biomassa stromen (GFT, grondstofstromen uit landbouw, voeding, afvalwaterzuivering): Regionaal
Circulair inkoop- en aanbestedingsbeleid: cruciaal
Voorbeelden van criteria
 Mate van circulariteit van
materiaal/product
 Verbetering van
product/dienst op People,
Planet en Profit
 Beoordeling op basis van
objectiviteit, transparantie
en non-discriminatie
 Ook adoptie mogelijk van
startups (als launching
customer)
17
Naar een circulaire economie
Voorwaarden hiervoor zijn:
1. Initiatoren, lef
en vertrouwen
2. Samenwerking
in kringloopketen
en (boven)
regionaal
3. Nieuwe
financiële
arrangementen
4. Additionele beleidsinstrumenten (wetgeving,
logistiek/ruimtelijke inrichting aanpassen; regelvrije
zone; circulair inkopen; green deals; innovatie geld)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards