PowerPoint-presentatie

advertisement
Agenda
1. Praktijk, informatie en de vraagstukken
a)
b)
c)
d)
e)
Context en visie – wat is de opgave
Planning
AWBZ / Wmo
Participatie
Jeugd & Passend Onderwijs
Over wie gaat het?
• http://www.tubechop.com/watch/972384
2. Inleiding: tot nu toe….
2012: val kabinet,
regeerakkoord
Eind 2011: start
Begin 2012: pva
regio + lokaal
2013: brief
Plasterk,
contouren
participatiewet,
concept jeugdwet
context: bezuinigingen
regeerakkoord
• AWBZ-begeleiding en verzorging: -25%
• WMO Huishoudelijke Hulp: -75%
• Maatwerk inkomensondersteuning: -45%
• Participatiewet: -50% op participatiebudget,
tekorten I-deel en SW niet opgelost
• Jeugdzorg: -15%
• En ……Één plus:
• 250mio wijkverpleging? (waar?)
Werkwijze
Transitie
Rijk =>
Transformatie
Gemeente
Ander
systeem
Problemen nu: versnippering
Problemen nu: aanbod gestuurd
Problemen huidig systeem
• Hulp behoevende burgers worden (deels)
gecreëerd: voor iedere vraag wordt naar de
overheid gekeken
WE KUNNEN DIT ALLEMAAL NU
AANPAKKEN!
‘Het model’
Indiv.
Voorz.
Hoge kosten
maatschappij
Algemene
voorziening
Sociaal netwerk
Eigen kracht
Lage
kosten
Beweging door te duwen
Indiv.
Voorz.
Hoge kosten
maatschappij
Algemene
voorziening
Sociaal netwerk
Eigen kracht
Lage
kosten
Beweging door te trekken
Hoeveel beweging moeten we op
gang krijgen? Het model in Gouda
• Nu: totaal kosten begroting 2013 sociaal
domein exclusief overhead
• Decentralisaties: kosten die er nu mee
gemoeid zijn (voor zover in beeld)
• 2017: hoe ziet het er dan uit?
2013: bedragen in €miljoen
Indiv.
Voorz.
Individueel: 47
Algemene
voorziening
Algemeen: 29
Sociaal netwerk
Soc.netw:
1
Eigen kracht
2013: met decentralisaties erbij
Indiv.
Voorz.
Individueel: 65
Algemene
voorziening
Algemeen: 33
Sociaal netwerk
Soc.netw:
1
Eigen kracht
2017: na de bezuinigingen
Indiv.
Voorz.
Individueel: 52
Algemene
voorziening
Algemeen: 30
Sociaal netwerk
Soc.netw:
1
Eigen kracht
2017: na de bezuinigingen
Indiv.
Voorz.
-20%
Individueel: 52
Algemene
voorziening
-10%
Algemeen: 30
Sociaal netwerk
Eigen kracht
Soc.netw:
1
1. De inwoner centraal, eigen regie
2. De gemeente voert de regie en stuurt op
resultaat
3. Eigen kracht vormt de basis
4. Iedereen kan meedoen
5. Investeren in preventie, de pyramide:
beweging naar beneden
6. 1-1-1 aanpak
7. Iedereen geeft het goede voorbeeld (social
return)
8. Binnen de financiële kaders, aandacht voor
risico management
Periode
Besluitvorming in Raad over:
Planning
op hoofdlijnen voor Raden
Visie sociaal domein
1e K 2013
3e K 2013
PGB ja/nee en zo ja, hoe
Wat lokaal en wat regionaal organiseren (in perspectief van
vorming De Nieuwe Regio)
Definitieve visie jeugdhulp
4e K 2013
1Participatiewet beleid + verordeningen
2Jeugdhulp concept beleidskader
3WMO aanpassing en aanvulling ivm nieuwe taken en
bezuinigingen
4Beleid vervoer
1e K 2014
Start implementatie lokaal en regionaal AWBZ en Jeugd
Invoering Participatiewet
Verordeningen jeugdhulp
Verordeningen WMO
3e K 2014
Inspraak en participatie sociaal domein
?
?
?
Verdeelmodel
Hoeveel € komt
er op basis
waarvan?
Vraag
Hoeveel
mensen komen
met welke
vraag hier?
Bezuiniging
Macro budget
minder15-75%:
effect?
Vernieuwing
Welk effect
hebben
experimenten?
?
Vraagstukken
• Regionale samenwerking / brief VNG en
Plasterk
• Wat is de boodschap aan onze burgers?
• Integraal werken in een hokjes wereld
• Eerste jaar (jaren?): hoe overgang in te
vullen?
• Eigen kracht: hoe maken we het mogelijk?
AWBZ / WMO
http://www.youtube.com/wa
tch?v=opjLshP-0fg
Van zorgrecht naar compensatieplicht
WMO
Huidige AWBZ
functie
Verpleging
Resultaatgebieden in
2015
Een huishouden voeren
Persoonlijke
verzorging
Zich verplaatsen in en om de
woning
Behandeling
Persoonlijke verzorging?
Begeleiding
Zich lokaal verplaatsen per
vervoermiddel
Kortdurend verblijf
Mensen ontmoeten en sociale
verbanden aangaan
Intramurale zorg
(ZZP)
Het dagelijks leven structureren
en daarover regie voeren
Huidig budget AWBZ +/- 10 mln. : korting
25 %
nieuwe ontwikkelingen
• Persoonlijke verzorging
• Afschaffing ZZP 1 t/m 4
• Discussie over dagbesteding
• Aanvullende maatregelen : HbH wordt
inkomensafhankelijk in 2015
Verbinding en vernieuwing
Decentralisaties in samenhang:
 Mogelijkheden voor inzet WWB-ers voor WMO in de wijk ?
 Combinatie van vervoersstromen: leerlingenvervoer en
vervoer naar dagbesteding voor kinderen?
Inclusieve samenleving
 Pilot Special Heroes
Inzet van eigen kracht en sociaal netwerk
 Pilot toeleiding van busje naar openbaar vervoer
 Kortere trajecten van professionele ondersteuning
Vraagstukken
• Continuïteit voor de huidige klanten versus
vernieuwing
• Regie en keuzevrijheid van de klant in relatie
tot beleidsvrijheid van de gemeente
• Omslag in denken: aanspreken op eigen
kracht en inzet sociaal netwerk
• Omslag naar oplossingen dichtbij
• Veranderende doelgroep
De Participatiewet
Decentralisatie uitvoering re-integratie
en inkomensvoorziening van mensen
met een arbeidshandicap (WSW en
Wajong)
Planning besluitvorming rijk
Contourennota d.d. 21 december 2012
Planning:
• Indiening TK 2e kwartaal 2013
• Indiening EK 4e kwartaal 2013
• Inwerkingtreding 1 januari 2014
Participatiewet
(gevolgen voor mensen met een
arbeidshandicap)
• Wet Sociale Werkvoorziening vervalt
• Voortbestaan beschutte werkplekken?
• Wajong alleen bij volledige en duurzame
arbeidsongeschiktheid anders WWB
• De “polisvoorwaarden” voor de onderkant van de
arbeidsmarkt worden gelijk getrokken (criteria voor
vermogen en partnerinkomen bepalen het recht op
inkomensondersteuning)
Participatiewet
(gevolgen voor gemeenten)
• Gemeente wordt verantwoordelijk voor aan het werk
helpen van mensen met een arbeidshandicap.
• Meer mogelijkheden voor integrale benadering van de
cliënt (decentralisatie AWBZ en Jeugd).
• Meer mogelijkheden voor bemiddeling naar werk:
• Quotumregeling voor werkgevers; loondispensatie; norisk polis.
• Te besteden budget wordt minder.
Ontwikkeling Participatiebudget
2013
2014
2015
2016
2018
736
685
634
594
544
-136
-174
-203
-256
573
520
486
451
Landelijk P-budget
Landelijk tekort WSW
Landelijk restant
736
budget Gouda 2009 - 2015
€ 7,000,000.00
€ 6,000,000.00
€ 5,000,000.00
€ 4,000,000.00
€ 3,000,000.00
€ 2,000,000.00
€ 1,000,000.00
€2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Globale aantallen (waar hebben we
het over)
Huidige regeling
WWB
WSW-dienstverband
WSW – wachtlijst
Waarvan met WWB
Wajong
waarvan met recht op WWB
# Cliënten d.d.
2012
#
instroom
± 1300
500-600
± 50
± 20
± 60
??
Een nieuwe doelgroep
Niet alleen aan het
werk helpen maar ook
aan het werk houden
wordt belangrijk.
Uitgangspunten huidige beleid
• Inzet re-integratiebudget voornamelijk tbv
cliënten (met een uitkering)
• Afstand tot de arbeidsmarkt is bepalend voor
de inzet op bemiddeling naar werk.
Ontwikkelingen wetgeving afwachten
• Afspraken met werkgevers over invoering
quotumregeling.
• Wettelijke verplichtingen tav re-integratie
inspanningen ‘nieuwe NUGgers’.
• Voorwaarden loondispensatie
Pilots / kansen voor vernieuwing
• Werkcentrum; Scholing en werken met
behoud van uitkering ipv externe inkoop reintegratietrajecten
• Werkservicepunt (regionale samenwerking
van werkgeversdienstverlening)
Invoeringsvraagstukken gemeente
Gouda
• Lange termijn
• Hoogte van het budget
• Ontschotting budgetten (WMO, Jeugd, Participatie)
• 100.000 – plus
• Korte termijn
•
•
•
•
•
•
•
Budget
Bepaling doelgroep voor re-integratie
Noodzaak indicatiestelling
Regionale afstemming
Positie Promen (WSW gerechtigden )
Organisatie beschut werken versus dagbesteding
Mogelijkheden/ beperkingen tegenprestatie
Jeugd
• http://www.tubechop.com/watch/972488
Jeugd, de basis
• Stelselwijziging: transities en transformatie
• Van rijk, provincie, zorgkantoren, zorgverzekeraars naar
GEMEENTEN:
• Beleidsmaker, opdrachtgever, uitvoerder en financier voor
alle ondersteuning, hulp, begeleiding en zorg voor jeugd
• Signalering, toeleiding, coördinatie en uitvoering, ook voor
‘zware’, specialistische jeugdzorg (zoals gesloten
Jeugdzorg, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering)
• Invoeringsdatum: 01-01-2015
• 15 % korting op macrobudget
Jeugd, de basis
Jeugd, aantallen en kosten
Aantallen (2011)
Prov. Jeugdzorg: 538
Kosten (2011)
€ 5.435.500 (excl.JB/JR)
Ambulante JZ:
Deeltijd JZ:
Residentiële JZ:
Pleegzorg:
Jeugdbescherming:
Jeugdreclassering:
€ 1.210.500
€ 1.273.000
€ 2.412.000
€ 540.000
?
?
269
67
67
45
65
25
Jeugd GGZ:
1.493
Jeugd LVB:
?
Jeugdzorg Plus:
?
€ 2.156.000 (excl. PGB)
€ 2.310.000 (excl. PGB)
?
Nieuwe ontwikkelingen jeugdwet
Wijzigingen n.a.v. consultatie 1e concept:
• Algemeen: meer beleidsruimte
• Preventie: wel beleidsplicht maar geen voorzieningenplicht/
wettelijke kwaliteitseisen
• Kwaliteitseisen vereenvoudigd, maar wel opdracht aan
gemeenten voor vertrouwenswerk
• Huisarts doorverwijzer naar alle vormen van jeugdhulp
• AMHK in Wmo
• 1 toezichthouder: Rijk(inspectie jz/gezondheidszorg)
• Gemeente geen uitvoeringsorganisatie voor heffen eigen
bijdrage
Pilots / kansen voor vernieuwing
• Future4Families
(integrale aanpak gezinnen in Oost)
• Alert4you
(vroegsignalering in kinderopvang)
• Voorlopersaanpak passend onderwijs
(verbinding jeugdhulp op school- en gezinsniveau)
Vraagstukken jeugd
• Rol en positie huisarts
• Centrum voor Jeugd en Gezin ook ‘poort’ voor zware,
intensieve zorg?
• Positionering deskundigheid Bureau Jeugdzorg/ uitvoering
JB/JR maatregelen na decentralisatie
• Verbinding samenwerkingsverbanden onderwijs en
gemeenten i.k.v. passend onderwijs
• 100% preventie bestaat niet: hoe omgaan met
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind?
Download