Inlichtingen en Afspraken

advertisement
Inlichtingen
en
Afspraken
1. Leefregels
1. Gedragsregels
•
Speelplaats: de speelplaats dient om zich even te kunnen ontspannen.
• De boekentassen worden ’s morgens op de voorziene plaatsen gezet.
• Jassen worden steeds aan de voorzien kapstokken opgehangen.
• De leerlingen houden rekening met de roosters voor de verdeling van de
speelruimte en/of de speelkoffers en kijken (via de groene of rode vlag) of
het speelterrein beschikbaar is.
• Leerlingen die tijdens de speeltijd ongewenst gedrag vertonen worden in de
denkcirkels geplaatst en bij veelvuldige herhaling bij de directeur gestuurd.
• Mogelijks zullen ze dan een gele kaart krijgen en gedurende 14 dagen een
verscherpt toezicht krijgen.
• De gele kaart wordt steeds door de verantwoordelijke toezichthouder
afgetekend.
• Na 14 dagen laat de leerling deze kaart zien aan de directeur.
•
Gangen:
• De leerlingen betreden de gangen enkel onder toezicht van de klastitularis.
• Men stapt steeds achter elkaar op één rij.
• Bij het nemen van de trappen houdt men steeds de leuning vast.
•
Klas:
• De leerlingen blijven steeds onder toezicht van de klastitularis.
• Via het beverbord kunnen taken buiten de lestijden aan leerlingen
toevertrouwd worden, doch steeds onder toezicht van de titularis van de klas.
•
Turnzaal:
• De leerlingen betreden de turnzaal énkel onder leiding van een leerkracht.
• Leerlingen die geen turnkledij mee hebben kunnen niet deelnemen aan te
lessen bewegingsopvoeding.
• Leerlingen die tijdens de turnles ongewenst gedrag vertonen worden in de
denkcirkels geplaatst en bij veelvuldige herhaling bij de directeur gestuurd.
•
Bij
•
•
•
•
•
•
•
•
Bij leeruitstappen te voet of met de fiets:
• We dragen steeds het fluojasje (geel voor de leerling, oranje voor de
titularis)
• We houden ons aan de verkeersregels.
• Bij voorkeur gaat één titularis achteraan. Indien mogelijk ook één titularis
vooraan!
• Leerlingen die tijdens de uitstap ongewenst gedrag vertonen worden bij de
directeur gestuurd.
•
Bij vieringen:
uitstappen met de bus:
De bussen vertrekken en stoppen steeds in de Schoolstraat.
Bij het op- en afstappen van de bussen wordt er niet geduwd.
De klastitularis duidt de plaatsen aan.
Tijdens de busrit zijn we rustig, zoniet wordt dit aan de directeur gemeld.
We dragen bij veel drukte het sjaaltje van de school.
Opdat de klastitularis ons makkelijk kan tellen gaan we steeds per 2 staan.
Wanneer de bus later dan de gebruikelijke schooluren verwacht wordt,
worden er geen rangen georganiseerd!
•
•
•
•
Alle leerlingen van onze school gaan mee naar de vieringen.
Tijdens de viering bidden en zingen we mee.
Tijdens de communie vouwen we onze handen en gaan we plechtig de hostie
in ontvangst nemen.
Leerlingen die tijdens de viering ongewenst gedrag vertonen worden bij de
directeur gestuurd.
2. Eerbied voor materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken
zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om
te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk
wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten
voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.
3. Kleding
Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door
de directie en leerkrachten verboden worden.
Er is geen schooluniform. De leerlingen worden geacht aangepaste kledij te dragen.
Shorts, strandkleedjes en al te sportieve kledij worden niet toegelaten.
Voor de turnles wordt aangepaste kledij te koop aangeboden.
Om het herkennen van kledingstukken en het terugvinden van verloren kleding en
voorwerpen te vergemakkelijken, wordt aan de ouders gevraagd alles te naamtekenen:
turnkledij, geldbeugel, boekentassen, brooddozen, sjaals, mutsen, enz…
De leerlingen dragen een onopvallend kapsel en gebruiken geen gekleurde nagellak.
De leerlingen dragen zo weinig mogelijk sieraden. In geval van verlies is de school niet
verantwoordelijk.
4. Persoonlijke bezittingen
Verloren voorwerpen worden verzameld aan de 2de gele deur van de school. Bij foto’s
en nieuws vindt u ook een aparte fotoreeks met verloren voorwerpen. Deze fotoreeks
wordt per trimester aangepast.
Verboden:
In het gebouw:
•
•
Hoofddeksels
Het gebruik van een GSM
Op de speelplaats en in het gebouw:
•
•
•
•
•
Multimedia-apparatuur
Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden
Juwelen (niet verzekerd)
Kauwgum
Het gebruik van een GSM
2.
Andere afspraken (alfabetisch gerangschikt)
Boekentassen
De boekentassen (liefst stevige!) worden op de aangeduide plaats geplaatst.
Brooddozen
Brooddozen worden door de kinderen wel eens vergeten. Vele lijken ook op elkaar. Het
is dan ook moeilijk uit te vissen wie de eigenaars zijn. Help ons een handje en schrijf de
naam van uw kind op de brooddoos.
Naamtekenen
Gelieve zo veel mogelijk de kledij, de brooddozen, de boekentassen,... te
naamtekenen. Verloren kledij wordt op de voorziene plaats uitgestald.
Omgaan met leerlingengegevens
De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle
persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing
van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht
deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking
hebben op hun kind en zichzelf.
Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding “Deze gegevens worden door
de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.”
Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen. Ook kan er in overleg
met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document
opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te
laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan
van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen,
belangrijke gegevens medische aard, schoolrapporten, enz.
Rangen
De kinderen nemen plaats op de aangeduide plaatsen.
Rijen
Bij het belsignaal worden de rijen onmiddellijk gevormd. De speeltuigen worden op de
afgesproken plaats opgeborgen. De leerlingen nemen plaats op de voorziene stippen.
De leerkrachten van bewaking zorgen voor stilte in de rijen. Er wordt binnengegaan, in
rijen achter elkaar, vanaf het moment dat alle lkr. aanwezig zijn.
De onderwijstijd wordt optimaal benut (ook bij de kleuters!).
Speeltijd
Voor de verschillende speelterreinen wordt er een beurtsysteem uitgewerkt. We spelen
op de aangeduide ruimte, niet in de toiletten!
Schriften en boeken
De leerlingen kunnen de leerboeken gebruiken die door de school worden aangekocht.
Leerboeken zijn duur, daarom verwachten wij dat de leerlingen er zo goed mogelijk
zorg voor dragen. Geef uw kind een degelijke, stevige boekentas: hierin zal het
schoolmateriaal veel beter de dagelijks reis van huis naar school en omgekeerd
overleven. Orde in de lessenaar draagt eveneens bij tot een langere levensduur van
schriften en boeken. Schriften en leerboeken worden gekaft en voorzien van een etiket.
De leerlingen kunnen hiervoor eigen kaftpapier gebruiken, eventueel zal de school
kaftpapier ter beschikking stellen.
Eén maal per trimester wordt de actie ‘Red de rug’ georganiseerd. Hierbij wordt
gekeken of het gewicht van de boekentas niet hoger is dan 10 % van het
lichaamsgewicht. Zie er als ouder ook op toe dat uw kind regelmatig zijn boekentas tot
het absolute minimumgewicht herleidt!
Verjaardagen - snoepen
Verjaren is leuk! Een attentie mag erbij, maar houd dit eenvoudig en gezond. Wij raden
het snoepen op school af. Breng liever een koek of een stuk fruit mee. Kauwgom is uit
den boze. De snoepjes worden bij voorkeur in de namiddagen uitgedeeld in de klas.
Download