Uploaded by info

#hoezitda onderzoek boekentas kopie

advertisement
PAV: #hoezitda?
1TOP
Freinetmiddenschool Gent
ONDERZOEKJE: KILO’S AAN DE RUG
1 WAARNEMING
Situatie: Iedereen komt met een boekentas naar school. Die boekentassen zijn allemaal heel verschillend:
rugzak, schoudertas, handtas, … Het kleur is verschillend, het materiaal is verschillend. We gaan onze focus
leggen op 1 eigenschap van de boekentassen: hoe zwaar ze zijn. We gaan ze wegen; we bepalen dus de massa.
Actua: Ook in de krant lezen we krantenkoppen die over het gewicht van boekentassen gaat:
2 ONDERZOEKSVRAAG OPSTELLEN
ONDERZOEKSVRAAG:
Wat is de massa van een boekentas van een leerling uit onze groep?
3 ANTWOORD ONDERZOEKSVRAAG (HYPOTHESE / VERWACHTING)
HYPOTHESE:
Ik denk dat een boekentas ongeveer ___________ kg weegt.
4 INFORMATIE VERZAMELEN
4.1 Omschrijving van de proef
We bepalen de massa van elke boekentas uit de klas.
1
PAV: #hoezitda?
1TOP
Freinetmiddenschool Gent
4.2 Opsomming van het nodige materiaal:
Weegschaal
4.3 Verzamelen van de resultaten:
Naam leerling
Massa boekentas in kg
Naam leerling
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
Massa boekentas in kg
5 INFORMATIE VERWERKEN
5.1 Afronden van de waarden
We gaan onze gemeten waarden afronden. We ronden af tot op de halve kilogram.
Dit wil zeggen dat we enkel waarden mogen hebben zoals 2,5 kg; 3,0 kg; 3,5 kg. Je rondt dus af naar de
dichtstbijzijnde halve kilogram.
Even inoefenen:
2,641 wordt _________
4,526 wordt _________
6,720 wordt _________
7,750 wordt _________
3,215 wordt _________
5,675 wordt _________
6,780 wordt _________
7,815 wordt _________
Nu schrijven we opnieuw de waarden in de tabel, maar deze keer afgerond!
Naam leerling
Afgeronde massa
boekentas in kg
Naam leerling
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
2
Afgeronde massa
boekentas in kg
PAV: #hoezitda?
1TOP
7
Freinetmiddenschool Gent
14
5.2 Maken van een staafdiagram
We stellen de resultaten voor in een staafdiagram op de volgende bladzijde.
o
Schrijf een titel boven het staafdiagram. Wat kan je aflezen in dit diagram?
o
Overtrek de eerste volle lijn verticale lijn naast de gaatjes in je blad. Dit is de y-as. Teken een pijl naar
boven en schrijf er kg bij.
o
Overtrek de onderste volle lijn horizontale lijn. Dit is de x-as. Teken een pijl naar rechts en schrijf er
leerling bij.
o
Wat is je grootste waarde? Hoeveel weegt de zwaarste boekentas? _________________ kg
o
De leerkracht maakt nu een onderverdeling van de y-as. 0,5 kg komt overeen met ____ hokjes
Neem deze verdeling over van bord.
o
Op de x-as komen de namen van de leerlingen. Draai je blad een kwartslag als je een naam schrijft. Volg
hierbij de volgorde van de tabel met de waarden. Neem voor elke leerling de breedte van 2 hokjes.
o
Teken voor leerling 1 een staaf die 2 hokjes breed is tot op de juiste hoogte van de y-as. Gebruik een lat!
o
Schrijf eronder de naam van de leerling.
o
Kleur de staaf in.
o
Doe dit nu voor alle leerlingen.
o
Werk ordelijk!
3
PAV: #hoezitda?
1TOP
Freinetmiddenschool Gent
_________________________________________
4
PAV: #hoezitda?
1TOP
5
Freinetmiddenschool Gent
PAV: #hoezitda?
1TOP
Freinetmiddenschool Gent
6 BESLUIT
6.1 Lees de gegevens af

Wie zijn boekentas is het zwaarst? _______________________________________________________

Wie zijn boekentas is het minst zwaar? ___________________________________________________

Zijn er boekentassen die dezelfde massa hebben? Zo ja, van wie? ______________________________
6.2 Ordenen
>
is groter dan
vb: 5 > 3
<
is kleiner dan
vb: 3 < 5
=
is gelijk aan
vb: 3 = 3
Rangschik de massa van de boekentassen van de meisjes van licht naar zwaar, gebruik de juiste symbolen!
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Rangschik de massa van de boekentassen van de jongens van zwaar naar licht, gebruik de juiste symbolen!
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6.3 Ordenen op een getallenas
o
Neem een cursusblad met ruitjes.
o
Draai het blad zodat de gaatjes bovenaan liggen.
o
Meet ongeveer 10 cm van de bovenrand.
o
Teken op het eerstvolgende lijntje zelf een lijnstuk van 28 cm.
o
De kleinste massa is: ___________
o
De grootste massa is: ___________
o
Je leerkracht berekent nu met welke massa 1 cm het beste overeen komt. 1 cm = __________ kg
o
Zet alle waarden op de getallenas. Draai je blad een kwartslag en schrijf er de naam van de leerling
telkens onder.
6
PAV: #hoezitda?
1TOP
Freinetmiddenschool Gent
6.4 Gemiddelde berekenen
Om het gemiddelde te berekenen tel je alle getallen op. Deel ze nadien door het aantal getallen.
Berekening gemiddelde: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Oplossing – Het gemiddelde is: ________________________________________________________________
6.5 Algemeen besluit
BESLUIT:
De gemiddelde massa van een boekentas van onze PAV groep is ___________ kg.
7 VERGELIJKING BESLUIT – HYPOTHESE
Vergelijk je besluit met je hypothese. Klopte je hypothese?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8 EVALUATIE
Vond je de opdracht moeilijk?
ja
nee
Vond je de opdracht interessant?
ja
nee
Heb je iets bijgeleerd?
ja
nee
Kan je nauwkeurig werken?
ja
nee
7
Download