Referentieblad contracterings

advertisement
Opstellen contracteringscontracterings en aanbestedingsstrategie
Een greep uit onze opdrachten
Dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl
Waterschap Noorderzijlvest
Bijzonderheden:
Waterschap Noorderzijlvest gaat bijna 12 kilometer zeedijk tussen
Delfzijl en de Eemshaven verbeteren.. Het gebied heeft te maken met
aardbevingen en bodemdaling, zodat het project versneld moet worden
uitgevoerd. Daarnaast wordt de koppeling gezocht met ontwikkelingen
in de omgeving. Twynstra Gudde heeft het waterschap geadviseerd
over de contractvorm en de wijze van aanbesteden
aanbested waarmee de
realisatie zo snel mogelijk kan starten.
Centrale Bediening op afstand kunstwerken (bruggen en sluizen)
Provincie Noord-Holland
Bijzonderheden:
De provincie Noord-Holland wil het totale areaal aan beweegbare
kunstwerken in Noord-Holland continu op afstand te gaan bedienen
vanuit centrale bedienlocaties. Voor de realisatie hiervan, waaronder
de bouw van bediencentrales en de datatransmissie is door
Twynstra Gudde een marktbenaderingsstrategie
eringsstrategie opgesteld.
Onderhoudscontracten wegen Kop van Noord-Holland
Noord
Provincie Noord-Holland
Bijzonderheden:
De provincie Noord-Holland
Holland is voornemens het onderhoud van een
omvangrijk deelgebied “Kop van Noord--Holland” door middel van een
integrale contractvorm aan te besteden. Het project omvat het totale
areaal aan wegen én vaarwegen. Twynstra Gudde heeft geadviseerd
over de optimale contractvorm, onderzoek gedaan naar mogelijke
financiële component
onent in de contractvorm (DBFM), en de organisatoriorganisator
sche gevolgen voor de provinciale organisatie.
Onderhoudscontract Balgstuw
Waterschap Groot Salland
Bijzonderheden:
Eén van de kunstwerken binnen het beheersgebied van WGS betreft
de Balgstuw Ramspol nabij Kampen. Omdat het DBM-contract
DBM
afloopt
moet opnieuw worden voorzien in het beheer en onderhoud van de
kering. Door Twynstra Gudde is geadviseerd over de best passende
contracteringsstrategie en wijze van aanbesteden hiervoor.
Dijkversterking Ameland
Wetterskip Fryslân
Bijzonderheden:
Wetterskip Fryslân moet als beheerder van de
Waddenzeedijk op het eiland Ameland een dijkverbetering uitvoeren
om de kering aan de normen te laten voldoen. Door Twynstra Gudde is
geadviseerd over de best passende contractvorm en wijze van aanbeaanb
steden voor de uitvoering van dit werk in zo’n kwetsbaar gebied,
gebied en is
vervolgens een inkoopplan opgesteld.
Aanpassing Julianakanaal
Rijkswaterstaat
Bijzonderheden:
Rijkswaterstaat wil het Julianakanaal over grote delen van het kanaal
verbreden en verdiepen om een grotere categorie schepen te kunnen
faciliteren en er dienen aanvullende voorzieningen voor de scheepvaart
te worden aangelegd. Twynstra Gudde heeft geadviseerd over de
contracteringsstrategie om dit complexe werk gerealiseerd te krijgen.
Aanleg HOV-verbinding
Gemeente Eindhoven
Bijzonderheden:
De gemeente Eindhoven is voornemens een HOV-verbinding
HOV
door de
stad aan te leggen, bestemd voor bussen. Het project omvat de aanleg
van wegen en kunstwerken in een grotendeels binnenstedelijke
omgeving. Door Twynstra Gudde is geadviseerd over de contractvorm
voor de realisatie van deze opgave.
Fysieke beveiligingsmaatregelen
eveiligingsmaatregelen hoogspanningsstations
Tennet
Bijzonderheden:
Door Tennet is een marktbenaderingsstrategie opgesteld voor het
uitvoeren van fysieke beveiligingsmaatregelen bij nagenoeg alle
hoogspanningsstations in Nederland. Twynstra Gudde heeft een
second opinion uitgevoerd op de strategie en geadviseerd over
mogelijke verbeteringen
eringen voor de contractvorm.
Twynstra Gudde
Contracteren en
Risicomanagement BV
Amersfoort
Stationsplein 1
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
033 - 467 76 90
Den Haag
Herengracht 9
2511 EG Den Haag
070 - 304 74 20
www.twynstragudde.nl
KvK 62366270
Download