Plan van aanpak

advertisement
Plan van aanpak
Hier een Plan van aanpak voor een Stadszeilschool, een City Sailing
Centrum als onderdeel van het Plasmolens Cluster. Dit plan is
geschreven voor partners, belanghebbenden en potentiële partners van
City Sailing.
Waarom nu?
Waarom nu een plan van aanpak?
Omdat de Commissie Ruimtelijke Ordening en Buitenruimte (ROB) en de Raad van de
Deelgemeente Kralingen Crooswijk er (sinds mei j.l.) in ruime meerderheid voorstander van
zijn om te bezien of een laagdrempelige, openbare zeilfaciliteit op de huidige locatie
behouden kan blijven.
Ook al omdat deze (deelgemeentelijke) politieke wens nog moet uitmonden in een
(gemeentelijke) aanpassing van het huidige Voorontwerp Bestemmingsplan Kralingse Bos is
het een goed moment om weer eens op een rij te zetten hoe het verder kan, àls het verder kan.
En hoe het in dat geval veel beter kan.
De politieke meningsverandering bij de Deelgemeente Kralingen Crooswijk, het opschorten
van een aantal juridische procedures en een inmiddels gestart Pré- mediationtraject tussen
“zeilschool” en Deelgemeente zijn positieve ontwikkelingen die vragen om een actualisering
van de al jaren geleden ontwikkelde en continue aangepaste plannen van aanpak van de
laatste jaren.
En dit plan kan naar ik hoop een positieve bijdrage leveren aan de besluitvorming (door de
Gemeenteraad) rond het Bestemmingsplan Kralingse Bos.
Bewust is voor de titel “Plan van aanpak” gekozen.
Een City Sailing Centrum als onderdeel van het Plasmolens Cluster zal een sluitende
exploitatie moeten hebben.
Rechtsvorm
De rechtsvorm zal o.a. afhankelijk zijn van de uiteindelijke opzet en de deelnemers in, en
financiële partners van de organisatie.
Doelstelling
De manier waarop de doelstelling in de praktijk gestalte krijgt, zal bepalend zijn voor de
grootte van de organisatie, van de accommodatie en van het aantal en het type boten.
De doelstelling van de City Sailing organisatie in de meest ruime zin des woord: het bieden
van diverse vormen van zeilplezier, waarbij het accent op de laagdrempeligheid van de
openbare organisatie ligt.
Plan: voor welke toekomst?
In de loop der jaren zijn regelmatig concrete plannen op papier gezet. Bezien wat er ondanks
“de omstandigheden” gerealiseerd is, en wat niet en waarom niet, geeft een goed inzicht in
zowel de mogelijkheden als de onmogelijkheden van de opzet van een City Sailing Centrum.
1
Om ter zake kundig mee te kunnen denken én praten over die toekomst, is kennis van de
planvorming en ontwikkeling van de laatste acht jaar een pré.
Voor de velen die de daarbij behorende documenten in de loop der jaren al gelezen hebben,
zou het papier en tijdverspilling zijn om hier alles opnieuw op te schrijven en te laten lezen.
Want zij die van bedoelde informatie hebben kennisgenomen, hebben het al ontdekt: er is een
duidelijke visie zichtbaar die in de loop der jaren steeds meer gestalte in de praktijk heeft
gekregen.
Het idee uit 1997 om met laagdrempelige boten (zoals de Escape) te gaan zeilen en naast
instructie en verhuur meer op groepen te mikken, is van levensbelang voor het Zeilcentrum
gebleken.
En in 2003 kon eindelijk in beeld gebracht worden wat een gezond partnership tussen “Sport
en Recreatie” (met de Sportpas en het Jeugd Vakantie Paspoort) en “de zeilschool” kon
betekenen.
Zeer succesvol en voor herhaling vatbaar! (zie document: Sportevaluatie 2003).
Door een verstoring van de relatie tussen Sport en Recreatie en
”de zeilschool” is er geen gelegenheid geweest dit succes in 2004 te prolongeren.
Maar juist het vernieuwen van deze relatie en het herhalen en uitbouwen van het succes van
2003, is van groot belang voor hoe de toekomst van een City Sailing Centrum eruit gaat zien.
En pas als je weet dat je zo’n samenwerking op en uitbouwt, kan je beter in de toekomst
kijken en een definitief plan van aanpak maken met een hoog realiteits en haalbaarheids
gehalte.
De beer en de huid
Ondanks alle positieve ontwikkelingen is alles nog geen koek en ei.
Gelukkig is er maar weinig voor nodig om de draad van 2003 weer constructief op te pakken.
Ik wil echter de indruk vermijden dat ik de huid al verkoop voor de beer geschoten is.
Maar in verband met de besluitvorming rond het Bestemmingsplan Kralingse Bos, is het van
belang dat belanghebbenden op de hoogte zijn van de mogelijkheden en van de enorme
toegevoegde waarde die een goed opgezet City Sailing Centrum voor de inwoners van
Kralingen Crooswijk, Rotterdam, de Stadsregio en de Provincie kan hebben.
Small - Medium - Large - Extra Large?
Samen met de overheid en andere (potentiële financiële) partners zullen de criteria opgesteld
moeten worden waar een City Sailing Centrum binnen het Plasmolens Cluster aan moet
voldoen. Vooruitlopend op deze gezamenlijke criteria hier alvast een summiere voorzet:
- Het centrum moet een uitstraling hebben die past bij de historische omgeving
(Plasmolens, Karottenfabriek, de Tuin).
Een visitekaartje moet het worden.
- Het City Sailing Centrum moet laagdrempelig en openbaar zijn.
- De organisatiestructuur moet zo worden opgezet dat, onafhankelijk van de
beschikbaarheid van een aantal super vrijwilligers, continuïteit gewaarborgd is.
- Financiële Partnerships zullen mede de basis vormen van het centrum.
- Actieve werving zal de bezettingsgraad optimaliseren.
2
-
Het Centrum moet zo worden opgezet dat het onafhankelijk is van externe subsidies.
De geboden faciliteiten en diensten zullen toereikend moeten zijn voor de
verschillende (klanten) doelgroepen en zo flexibel zijn opgezet, dat aanpassing
mogelijk is, zodat continue op de veranderende wensen van de verschillende
doelgroepen ingespeeld kan worden.
Pas als samen met financiële partners de criteria zijn vastgesteld, kan gekeken worden naar de
benodigde capaciteit van de accommodatie.
De accommodatie van de laatste jaren (tot de vernietiging van een deel door de gemeente op
11-12-03) was te klein en onvoldoende efficiënt.
-
Te weinig (binnen) zitruimte.
Te weinig (buiten) zitruimte.
Te weinig ligplaatsen voor boten in het water.
Te weinig ligplaatsen voor boten op de kant.
Te weinig toilet – douche - kleedruimte.
Te kleine tenten.
Te weinig aanlegmogelijkheid voor zeilboten.
Te weinig ruimte voor opslag van materialen.
Te weinig (overdekte)ruimte voor onderhoud.
Te weinig ruimte voor passanten/ Tuinbezoekers om aan te leggen.
Te weinig instructievlotten.
Te weinig instructieruimte.
Te weinig multimedia ruimte.
Te weinig keuken ruimte.
Te weinig ruimte voor groepen.
Te weinig droogruimte voor natte zeilkleding, schoeisel en zwemvesten.
Als het jaar 2003 (met veel laagdrempelige Sportpas activiteiten) als nullijn zou worden
genomen, zouden alle items naar “medium” gebracht moeten worden met een aanzienlijke
uitbreiding. Bijvoorbeeld de zitruimte binnen en buiten.
Om meerdere activiteiten tegelijkertijd te kunnen laten plaatsvinden moet creatief met de
ruimte kunnen worden omgesprongen (o.a. flexibele scheidingswanden).
Een hapje en een drankje: binding en groepen
Samen met Café Restaurant de Tuin wordt bezien wat voor alle partijen de meest wenselijke
oplossing is.
Naar een sfeer en binding bevorderende voorziening binnen het centrum is veel vraag bij
medewerkers en “vaste klanten” zoals cursisten die meerdere lessen nemen. Ook voor
groepen dienen meer faciliteiten te komen op het centrum dan nu het geval is.
Te vaak is niet alleen de Tuin bezet, maar ook andere accommodaties aan de Plas.
Hierdoor kiezen groepen voor een andere activiteit dan het zeilen.
Het Zeilcentrum zal over een horecavergunning moeten beschikken om de voor het
Zeilcentrum normale faciliteiten te kunnen bieden.
3
Financiële haalbaarheid
Die is er! Want het Zeilcentrum bestaat in 2005 al 30 jaar. De cijfers van K+V uit 1998 geven
het meest realistische beeld van de moeilijk haalbare haalbaarheid en waarom dat zo is.
In de jaren na 1998 met alle problemen, beperkingen, onzekerheden en de systematische en
stelselmatige weigering van Sport & Recreatie om gezamenlijke projecten te stimuleren, is de
ontwikkeling zo rampzalig geweest, dat deze jaren geen enkele maatstaf kunnen vormen voor
een (financieel) plan van aanpak.
De financiële partnerships zullen bepalend zijn voor het financiële plaatje en met name de
investeringsruimte.
Financiering
De partnerships en het definitieve financiële plaatje moeten financiering van een verbeterde
accommodatie mogelijk maken. Omdat na jaren van problemen en tegenwerking moeilijk is
in te schatten hoe snel het centrum kan groeien, lijkt het verstandig om eerst voor “Medium”
te kiezen, maar wel rekening te houden met doorgroei mogelijkheden naar “Large” en “Extra
Large”.
Door ondergetekende is de laatste jaren diverse malen aangegeven, dat een door de Gemeente
Rotterdam uit te keren schadevergoeding n.a.v. de veroorzaakte schade voor een aanzienlijk
deel geïnvesteerd zal worden in het City Sailing Centrum. De schadeberekening betreft onder
andere de stelselmatige tegenwerking van vele jaren en de vernietiging van een deel van het
Zeilcentrum op 11 december 2003.
Marketingmix
Met name voor de marketingmix wordt verwezen naar het Masterplan uit 2001, waarvan de
belangrijkste ingrediënten te vinden zijn op www.henkvangent.nl/toekomst. Dit plan ontving
veel lof van o.a. Rotterdam Marketing, het OBR en Sport en Recreatie. Door het politieke
klimaat moest het tot nu op de plank blijven liggen.
Wel moet worden aangetekend dat juist door alle beperkingen het cruciaal voor het
Zeilcentrum is (geweest) om n.a.v. de planvorming vanaf 1997 doelgroepen zorgvuldig te
kiezen en te benaderen met de juiste diensten. Diensten die wat kwaliteit – prijsverhouding
marktconform zijn en door hun toegevoegde waarde extra interessant.
Planologie – Benodigde ruimte
In het Plasmolens Cluster verhaal (zie bijlage) wordt omschreven hoe je het best met de
beschikbare ruimte om kunt gaan. Voor planologische argumenten voor de huidige locatie
wordt hierbij verwezen naar de zienswijzen die door ondergetekende, door de
watersportverenigingen en door de bewonersvereniging zijn ingediend voor en tijdens de
inspraak rondes van het ISB en het Voorontwerp Bestemmingsplan Kralingse Bos en in het
kader van de overige procedures.
Cijfers – oppervlaktes – enz
Ik hoop dat deze aanzet tot een plan van aanpak van de doorstart van een geplaagd
Zeilcentrum naar een op Partnerships en samenwerking gebaseerd, laagdrempelig, openbaar
City Sailing Centrum (samen met de hierin genoemde documenten met veel uitgebreidere
informatie over mogelijkheden), de lezer het beeld geven dat er vele mogelijkheden zijn.
Maar dat die mogelijkheden voor een groot deel afhankelijk zullen zijn van de wijze waarop
je het uiteindelijk gaat doen. En in welke mate met partners.
Hoe breder het draagvlak en hoe beter het team van partners, hoe groter de toegevoegde
waarde voor de gemeenschap is.
4
Ik heb, gesteund door velen én door mijn vertrouwen in de toekomst deze aanzet tot een plan
van aanpak met veel genoegen op papier gezet.
Plasmolens Cluster bijlage
Naast het financiële en ruimtelijke plaatje is het Plasmolens Clusterplan omschreven zoals dat
in dit stadium is ontwikkeld; ook vindt u de ideeën en beweegredenen erachter omschreven.
Dit plan vindt u in de bijlagen als ‘Een plan voor een integraal project: Plasmolens Cluster’.
In een veel bredere context wordt City Sailing er als onderdeel van gezien. Samen met de
molens, het Karottenmuseum en de Tuin.
Dit plan komt niet alleen tegemoet aan planologische wensen van gebruikers van de Plas en
andere belanghebbenden; ook vanuit andere perspectieven is het plan ontwikkeld o.a:







Stedenbouwkundige
Vrijetijdskunde
Veiligheid
Logistiek
Aanzicht
Uitstraling
Gebruikers bos
Ik hoop dat dit Plan van aanpak in combinatie met het Plasmolens Cluster plan een eyeopener
is (www.citysailing.nl/pc). En dat er niet alleen enthousiasme mee wordt opgewekt, maar het
ook tot actie aanzet: ‘Zo gaan we het doen!’
Want naast mij staan er nog velen te popelen om serieus aan de slag te gaan.
Vriendelijke groet,
Henk van Gent
5
Download