Handleiding

advertisement
Naam van de aanbestedende overheid
Adres van de aanbestedende overheid
Contactpersoon
Gegevens
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten
Bestek n° ***
Voorwerp van de opdracht
***
Bestek XXX

INHOUDSTABEL
A.
ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN .......................................................................................................3
I.
ALGEMEEN .................................................................................................................................................3
1.
Toepasbare regelgeving ........................................................................................................................3
2.
Afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels ..............................................................................4
3.
Aanbestedende overheid en contactgegevens ...................................................................................5
4.
Voorwerp van de opdracht ...................................................................................................................6
5.
Gunningswijze ........................................................................................................................................7
II.
KWALITATIEVE SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA .....................................................................8
1.
Kwalitatieve selectie (artikels 58 tot t.e.m. 79, KB 15 juli 2011) .......................................................8
a)
Toegangsrecht (artikel 61§1, KB 15 juli 2011).................................................................................8
b)
Uitsluitingsgronden (artikel 61§2 en volgende, KB 15 juli 2011) ................................................9
c)
Financiële en economische draagkracht (artikel 67, KB 15 juli 2011) .......................................10
d)
Technische en professionele bekwaamheid (artikel 72, KB 15 juli 2011) .................................10
e)
Draagkracht van derden (artikel 74, KB 15 juli 2011) .................................................................11
2.
III.
Gunningscriteria (artikel 25, wet van 15 juni 2006 en artikel 101, KB 15 juli 2011) ....................12
VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE ........................................................................................14
1.
Prijsbepaling en prijsonderzoek (artikels 2, 4° t.e.m. 7° en 21, KB 15 juli 2011) ..........................14
2.
Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen (artikels 16, 18 en 19§2, KB 15 juli 2011) ..............14
3.
Inventaris (artikel 84, KB 15 juli 2011) ...............................................................................................15
4.
Vorm en inhoud van de offerte (artikels 80 t.e.m. 82, KB 15 juli 2011) .........................................15
5.
Taalproblematiek (artikel 53, KB 15 juli 2011)..................................................................................16
6.
Indienen van de offerte (artikels 90 en 91, KB 15 juli 2011) ............................................................16
7.
Varianten en vrije varianten (artikels 9 en 101§2, KB 15 juli 2011) ...............................................18
8.
Opties .....................................................................................................................................................18
9.
Onderaanneming en combinatie zonder rechtspersoonlijkheid ...................................................18
10.
Verbintenistermijn (artikel 57, KB 15 juli 2011)................................................................................18
Page 1
Bestek XXX

B.
CONTRACTUELE BEPALINGEN..............................................................................................................19
1.
Algemeen...............................................................................................................................................19
2.
Beschrijving van de leiding van en het toezicht op de uitvoering (artikels 2, 7° en 11, KB 14
januari 2013) ...................................................................................................................................................19
C.
3.
Verzekeringen (artikel 24, KB 14 januari 2013) ................................................................................19
4.
Prijsherziening (artikel 6 §1, wet 15 juni 2006 en artikel 20, KB 15 juli 2011) ..............................20
5.
Facturatie en betaling (artikels 156 en 160, KB 14 januari 2013) ....................................................20
6.
Uitvoeringsmodaliteiten (artikel 115 en volgende, KB 14 januari 2013) ......................................20
7.
Plaats van de dienstverlening (artikel 149, KB 14 januari 2013) ....................................................20
8.
Rechtsvorderingen (artikel 73, KB 14 januari 2013) ........................................................................21
TECHNISCHE BEPALINGEN ....................................................................................................................22
1.
Beschrijving van de aanbestedende overheid ..................................................................................22
2.
Beschrijving van het voorwerp van de opdracht ............................................................................22
a)
Algemene toelichting bij het voorwerp van de opdracht ..........................................................22
b)
Gedetailleerde beschrijving van de opdracht - perceel 1: raamovereenkomst met één of
meer opdrachtnemers om uitzendkrachten aan te stellen voor arbeiders- en bediendenprofielen
22
c)
Gedetailleerde beschrijving van de opdracht - Perceel 2: personeel selecteren en rekruteren
via werving-en selectiekantoren voor vaste of tijdelijke functies. ......................................................23
d)
Gedetailleerde beschrijving van de opdracht - Perceel 3: raamovereenkomst voor het
uitvoeren van assessments en/of loopbaanbegeleiding en/of outplacement. ...................................23
D.
BIJLAGEN...................................................................................................................................................24
BIJLAGE X : OFFERTEFORMULIER EN INVENTARIS .................................................................................25
Page 2
Bestek XXX

A. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
I.
ALGEMEEN
1. Toepasbare regelgeving
Zijn van toepassing op deze overheidsopdracht :







De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, zoals gewijzigd tot op heden.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten klassieke
sectoren, zoals gewijzigd tot op heden.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd tot op heden.
Alle aanpassingen aan en aanvullingen op de bovenvermelde wet en koninklijke besluiten.
Voorliggend bestek, bestaande uit verschillende onderdelen en inclusief alle bijlagen.
De aankondiging van de opdracht, de eventuele wijzigingsberichten (errata) en alle andere
publicaties van toepassing op deze opdracht.
Bovenvermelde wettelijke bepalingen zijn beschikbaar:
- Voor wat betreft overheidsopdrachten: op de website van de Kanselarij van de Eerste Minister:
http://www.publicprocurement.be/nl/overheidsopdrachten/regelgeving
Page 3
Bestek XXX

2. Afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels
De bepalingen van de algemene uitvoeringsregels waarvan voorliggend bijzonder bestek afwijkt, zijn :




Artikel ***
Artikel ***
Artikel ***
***
Page 4
Bestek XXX

3. Aanbestedende overheid en contactgegevens
a) Aanbestedende overheid (AO)
Deze opdracht wordt gelanceerd door ***(naam van de aanbestedende overheid), gevestigd te ***
(straat, n°, postcode, stad) en vertegenwoordigd door de heer /Mevrouw X.
b) Leidende dienst
De leidende dienst -unieke dienst die belast is met het dagelijks beheer van deze opdracht t.e.m. de
sluiting- is :
Dienst : ***
Adres : ***
Tel. : ***
Fax : ***
E-mail : ***
Alle correspondentie betreffende deze opdracht dient verzonden te worden naar bovenvermeld adres,
ter attentie van De heer /Mevrouw ***.
Alle informatie en eventuele vragen betreffende deze opdracht dienen, per e-mail, gericht te worden tot
de leidende dienst, ter attentie van ***.
Page 5
Bestek XXX

4. Voorwerp van de opdracht
Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van artikel 3 van de wet van 15 juni 2006.
Het betreft het afsluiten van een raamovereenkomst met één deelnemer waarbij alle voorwaarden op
voorhand zijn vastgelegd.
Deze opdracht handelt over het aanbieden van HR-diensten, gedurende 2 jaar, met een mogelijkheid
de opdracht tot tweemaal stilzwijgend te verlengen voor de duur van 1 jaar.
Deze periode gaat in de dag volgend op de sluiting van de opdracht met de weerhouden inschrijver,
behalve indien anders bepaald in de gunningsbrief.
Voorliggende opdracht bestaat uit 1/2/3, percelen, meer bepaald:
-
Perceel 1: het rekruteren en ter beschikking stellen van tijdelijke medewerkers via
uitzendkantoren
-
Perceel 2: het rekruteren en ter beschikking stellen van personeel voor vaste aanwervingen via
werving & selectie
-
Perceel 3: het ter beschikking stellen van HR-diensten voor het uitvoeren van assessments,
loopbaanbegeleiding en/of outplacement
Elke inschrijver kan een offerte indienen voor één of meerdere percelen. In het geval een inschrijver een
perceel aanbiedt, is hij evenwel gehouden voor elke post gedefinieerd in de inventaris van het
desbetreffende perceel een prijs in te dienen.
Voor een gedetailleerd overzicht van de inhoud van deze opdracht verwijzen wij naar de technische
bepalingen die in dit bestek werden opgenomen.
Overeenkomstig artikelen 35 en 36 van de wet van 15 juni 2006, behoudt de aanbestedende overheid
zich het recht voor, slechts één of geen enkel perceel toe te wijzen en te besluiten de andere op te
nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere gunningswijze zullen toegekend
worden.
Page 6
Bestek XXX

5. Gunningswijze
De gunningswijze is een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking , op basis van artikel 26, § 2, 1°, d) van de wet van 15 juni 2006 (drempelwaarde niet
overschreden).
Page 7
Bestek XXX

II.
KWALITATIEVE SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA
1. Kwalitatieve selectie (artikels 58 tot t.e.m. 79, KB 15 juli 2011)
De aanbestedende overheid gaat, voorafgaand aan het onderzoek van de offertes, over tot een
kwalitatieve selectie van de inschrijvers op grond van een onderzoek van onderstaande documenten en
inlichtingen verschaft door de inschrijvers.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om steeds de echtheid van de aangeleverde
inlichtingen en documenten te controleren en/of de inschrijver uit te nodigen de ingediende
getuigschriften en documenten aan te vullen of toe te lichten in het kader van artikel 59 van het
koninklijk besluit van 15 juli 2011.
a) Toegangsrecht (artikel 61§1, KB 15 juli 2011)
Door de deelname aan deze opdracht, verklaart de inschrijver impliciet zich niet te bevinden in het
uitsluitingsgeval volgens artikel 61 § 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Overeenkomstig artikel 20 van de wet wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van
de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is
gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor :
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bisvan het Strafwetboek;
2° omkoping als bedoeld in artikels 246 en 250 van het Strafwetboek;
3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de
financiële belangen van de Europese Unie, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4° terroristisch misdrijf of strafbaar feit in verband met terroristische activiteiten, uitlokking
van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit,
als bedoeld in de artikelen 137 en volgende van het Strafwetboek;
5° witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming
van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme.
Page 8
Bestek XXX

b) Uitsluitingsgronden (artikel 61§2 en volgende, KB 15 juli 2011)
Door deelname aan deze opdracht, verklaart de inschrijver impliciet zich niet te bevinden in de
hieronder opgenomen uitsluitingsgevallen volgens artikel 61§ 2 van het koninklijk besluit van 15 juli
2011.
De aanbestedende overheid zal bij gunning expliciet nagaan of de inschrijvers voldaan hebben aan hun
betalingen inzake sociale zekerheid alsook inzake fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.
1) Sociale Zekerheid
Voor de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, zal
de aanbestedende overheid het attest geleverd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zelf via
elektronische weg opvragen overeenkomstig artikel 60 § 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
De inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt voegt bij zijn
offerte, overeenkomstig artikel 62 § 2 van het KB van 15 juli 2011, een attest dat uitgereikt werd door de
bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste
dag bepaald voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de
voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Wanneer een dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het
vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor
een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land
van oorsprong of herkomst.
2) Fiscale schulden
De aanbestedende overheid zal het attest geleverd door de F.O.D. Financiën zelf via elektronische weg
opvragen overeenkomstig artikel 62 § 1 en §4 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Page 9
Bestek XXX

c) Financiële en economische draagkracht (artikel 67, KB 15 juli 2011)
De financiële en economische draagkracht van de inschrijver dient aangetoond te worden door

Het toevoegen van de omzetverklaringen voor diensten waarop de opdracht betrekking heeft
over de laatste drie boekjaren.
Minimumeisen:
De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring toe met hierop de:
- Omzetcijfers voor het aanbieden van HR-diensten. De jaarlijkse omzet dient minimaal 20 maal
de waarde van de onderhavige opdracht te zijn.
d) Technische en professionele bekwaamheid (artikel 72, KB 15 juli 2011)
Om hun technische capaciteiten te bewijzen, moeten de inschrijvers aan volgende voorwaarden
voldoen en de daarbij horende documenten voorleggen:
Perceel 1: deze opdracht betreft de totstandkoming van een raamovereenkomst met één of meer
opdrachtnemers om uitzendkrachten aan te stellen voor arbeiders- en bediendenprofielen
- erkenning uitzendkantoor
- lidmaatschap beroepsfederatie Federgon
- kwaliteitslabel: ISO 9001 of gelijkwaardig
- veiligheidslabel: VCU attest of gelijkwaardig
- referentielijst van gelijkaardige diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht
voor overheidsdiensten of bedrijven.
- Aantonen te beschikken over minstens 5 kantoren met gekwalificeerd personeel die gelegen zijn
binnen de provincie van de opdrachtgever.
Minimumeisen:
- De kandidaat/inschrijver legt volgende attesten voor:
o Erkenning als uitzendkantoor
o Lidmaatschap beroepsfederatie
o ISO 9001 of gelijkwaardig
o VCU attest of gelijkwaardig
- De kandidaat/inschrijver levert minimaal 3 vergelijkbare referenties op, met vermelding van de
opdrachtgever. (naam, bedrag en aard van dienstverlening)
- Lijst van de kantoren per provincie
Page 10
Bestek XXX

Perceel 2: deze opdracht betreft de totstandkoming van een raamovereenkomst met één of meer
opdrachtnemers om personeel te selecteren en rekruteren via werving- en selectiekantoren voor vaste
of tijdelijke functies.
-
Een lijst van minstens 3 gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar met
-
vermelding van de instanties en bedrijven waarvoor ze bestemd waren en vermelding van de
specifieke functies.
lidmaatschap beroepsfederatie Federgon
Perceel 3: deze opdracht betreft de totstandkoming van een raamovereenkomst met één of meer
opdrachtnemers voor het uitvoeren van assessments, loopbaanbegeleiding en/of outplacement..
-
Referenties van gelijkaardige opdrachten, met telkens een duidelijke beschrijving van de
opdracht en vermelding van de opdrachtgever.
Voor loopbaanbegeleiding: mandaat als erkend loopbaancentrum
Voor outplacement: algemeen plan van aanpak voor outplacement:
o de methodologie (conform de geldende regelgeving)
o Regio’s waar de consultants gemakkelijk kunnen worden ingezet;
o Wijze van rapportering
e) Draagkracht van derden (artikel 74, KB 15 juli 2011)
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 74 van het koninklijk besluit 15 juli 2011, kan de inschrijver
zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met
die entiteiten, om zo te voldoen aan de vereisten aangaande de kwalitatieve selectie inzake financiële,
economische en technische bekwaamheid.
In dat geval moet de inschrijver de aanbestedende overheid aantonen dat hij zal beschikken over de
voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen. Dit doet hij door een officiële verbintenis
met de derde partij in bijlage aan zijn offerte te voegen. Hiervoor dient de inschrijver gebruik te maken
van het model uit bijlage aan dit bestek. Deze verbintenis moet ondertekend zijn door de bevoegde
persoon van de derde waarvan sprake.
Page 11
Bestek XXX

2. Gunningscriteria (artikel 25, wet van 15 juni 2006 en artikel 101, KB 15
juli 2011)
De aanbestedende overheid zal deze opdracht toekennen aan de economisch meest voordelige
regelmatige offerte op basis van de gunningscriteria die hieronder vermeld worden :
Perceel 1:
I.
30 punten:
kwaliteit van de dienstverlening
-
10 p. beschrijving wervingsproces
-
10 p. beschrijving screeningsproces
-
10 p. beschrijving testingproces
20 punten:
II.
-
10 p. beschrijving communicatieproces met de aanbestedende overheid
10 p. beschrijving beschikbaarheid kantoren en communicatieproces met uitzendkrachten
20 punten:
III.
-
IV.
communicatieproces
rapporterings-en evaluatieproces
10 p. Beschrijving rapportage aan de HR-afdeling van de aanbestedende overheid
10 p. Beschrijving evaluaties en opvolgingsproces uitzendkrachten van begin tot einde
tewerkstelling
30 punten: prijs
-
20 p. tarieven selecties opdrachtnemer
-
10 p. tarieven doorverwijzingen door aanbestedende overheid voor payrolling
Voor de berekening van de punten wordt de regel van 3 toegepast.
De prijs wordt opgegeven in coëfficiënten met een opsomming van elementen inclusief en exclusief in
de prijszetting.
Page 12
Bestek XXX

Perceel 2:
I.
40 punten:
kwaliteit van de dienstverlening
-
10 p. beschrijving gebruikte interviewmethode
-
20 p. beschrijving gebruikte test-methodologie en wetenschappelijke onderbouwing
-
10 p. beschrijving profiel van de consulenten
II.
60 punten:
-
prijs
40 p. Prijsopbouw aan de hand van objectieve criteria
20 p. Beschrijving mogelijke volumekorting
Voor de berekening van de punten wordt de regel van 3 toegepast.
Perceel 3:
I.
40 punten:
kwaliteit van de dienstverlening
-
10 p. beschrijving begeleiding in verschillende landstalen
-
20 p. beschrijving gebruikte test-methodologie en wetenschappelijke onderbouwing
-
10 p. beschrijving profiel van de consulenten
II.
20 punten:
-
III.
-
bereikbaarheid en beschikbaarheid
10 p. Beschrijving locaties waar consultants kunnen worden ingezet
10 p. Beschrijving beschikbaarheid buiten kantooruren
40 punten:
prijs
20 p. Prijsopbouw aan de hand van objectieve criteria
20 p. Beschrijving mogelijke volumekorting
Voor de berekening van de punten wordt de regel van 3 toegepast.
Opmerking :
De economische meest voordelige regelmatige offerte is de regelmatige offerte die het meeste punten
scoort op basis van het geheel van de gunningscriteria van deze opdracht.
Page 13
Bestek XXX

III.
VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE
1. Prijsbepaling en prijsonderzoek (artikels 2, 4° t.e.m. 7° en 21, KB 15
juli 2011)
Dit is een opdracht tegen prijslijst.
Een opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten
forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald,
vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de
werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden.
In de inventaris zullen volgende eenheidsprijzen moeten worden ingevuld:
Perceel 1:
 de coëfficiënt voor de aanwerving en doorverwijzing van de verschillende profielen
 de aanwervingstermijn voor het kosteloos indienstnemen van de door de opdrachtnemer
geselecteerde uitzendkracht, uitgedrukt in aantal gefactureerde voltijdse dagen
 de aanwervingsfee voor het vroegtijdig indienstnemen van de door de opdrachtnemer
geselecteerde uitzendkrachten, uitgedrukt in percentage op het brutojaarloon
 alle bijkomende administratieve kostenelementen die een invloed hebben op de tarieven
Perceel 2:
 de selectiefee
Perceel 3:
 voeg toe welke prijzen opgegeven dienen te worden, bv. prijs per opdracht of prestatie, prijs
voor aankoop of gebruik van een assessment-tool, prijs per assessmentrapport, dagprijs, kosten
voor bepaalde specifieke diensten zoals loopbaanbegeleiding of outplacement,….
Indien de aanbestedende overheid er om verzoekt, is de inschrijver verplicht, alle inlichtingen te
verstrekken voor het onderzoek van de prijzen. De door de aanbestedende overheid aangewezen
personen kunnen alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse
uitvoeren, teneinde de juistheid van de verstrekte gegevens na te gaan.
2. Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen (artikels 16, 18 en 19§2,
KB 15 juli 2011)
De dienstverlener wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en
Page 14
Bestek XXX

heffingen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde.
Een gedetailleerd overzicht van de prijsopgave van de dienstverlener wordt opgegeven in de
inventaris die als bijlage wordt toegevoegd door de aanbestedende overheid.
In aanvulling op bovenstaande zoals vastgesteld in artikelen 16, 18 en 19§2 van KB 15 juli 2011,
bevatten de prijzen:



De prestaties gelinkt aan de technische diensten volgens deze opdracht;
De integraliteit aan diensten welke bedoeld worden in het technische gedeelte van het bijzonder
bestek.
***
3. Inventaris (artikel 84, KB 15 juli 2011)
De inschrijvers dienen bij hun offerte de inventaris uit bijlage *** van dit bijzonder bestek te voegen,
ingevuld en ondertekend.
 Bijlage XX perceel 1
 Bijlage XX perceel 2
 Bijlage XX perceel 3
Indien in de inventaris de aparte posten gelinkt worden aan VH (= vermoedelijke hoeveelheden), dan
zijn deze aantallen puur indicatief en verbinden de aanbestedende overheid geenszins.
Verbeteringen van de hoeveelheden in de inventaris zijn niet toegestaan.
4. Vorm en inhoud van de offerte (artikels 80 t.e.m. 82, KB 15 juli 2011)
HETZIJ De AO verplicht de inschrijvers hun offerte in te dienen met elektronische middelen.
HETZIJ De AO laat de inschrijvers toe hun offerte in te dienen met elektronische middelen. De
inschrijver heeft de keuze zijn offerte met elektronische middelen op te maken of op een ondertekend
papieren exemplaar, *** papieren kopie(ën) en een exemplaar in elektronische vorm (cd, dvd of USBstick). Op het origineel exemplaar moet duidelijk de titel « ORIGINEEL » vermeld worden.
In geval van verschillen tussen de originele versie en de kopieën zal het origineel exemplaar altijd
voorrang hebben.
Door het indienen van zijn offerte verklaart de inschrijver akkoord te gaan met alle bepalingen uit dit
Page 15
Bestek XXX

bijzonder bestek.
Overeenkomstig artikel 80 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 wordt de aandacht van de
inschrijver gevestigd op het feit dat zijn offerte en inventaris ingevuld moeten worden volgens het
offerteformulier en de inventaris voorzien in dit bestek. Bovendien draagt hij de volle
verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten
met het formulier.
De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend en gedateerd.
Het offerteformulier moet aangevuld worden met volgende documenten :
 De inventaris (bijlage X)
 De documenten noodzakelijk voor de kwalitatieve selectie
 De documenten noodzakelijk voor de evaluatie van zijn offerte ten aanzien van de
gunningscriteria van de opdracht
 Het bewijs dat de personen die de offerte hebben ondertekend, bekrachtigd door de wet of bij
volmacht rechtsgeldig, de inschrijver mogen vertegenwoordigen in gerechtelijke en
bovengerechtelijke stukken
 ***
5. Taalproblematiek (artikel 53, KB 15 juli 2011)
De inschrijvers gebruiken uitsluitend het Nederlands / Frans / Nederlands of Frans in zijn mondelinge
en schriftelijke relaties met de aanbestedende overheid.
Indien sommige technische documenten niet beschikbaar zijn in het Frans en/of Nederlands, is het de
inschrijver toegelaten deze stukken in te dienen in het Engels.
Behalve voor wat betreft de officiële Belgische documenten, behoudt de aanbestedende overheid zich
het recht voor om documenten die enkel beschikbaar zijn in een andere taal te laten vertalen (door een
beëdigd vertaalbureau) en dit op risico en kosten van de inschrijver.
6. Indienen van de offerte (artikels 90 en 91, KB 15 juli 2011)
De uiterste indieningsdatum van de offertes is xx/xx/xxxx om xx.xx uur.
De inschrijver dient zijn offerte uitsluitend in volgens één van de volgende opties:
a. Hetzij per bode voor de openingszitting:
De offerte wordt in een definitief gesloten blanco omslag geschoven waarop het volgende
Page 16
Bestek XXX

vermeld wordt :
 OFFERTE voor het bijzonder bestek n° ***
 « NIET OPENEN »
 Datum van de openingszitting
b. Hetzij per post :
De offerte wordt in een definitief gesloten blanco omslag gestoken (zoals hierboven vermeld)
welke op zijn beurt in een tweede gesloten blanco omslag gestoken wordt met vermelding van
volgende gegevens:
 OFFERTE voor het bijzonder bestek n° ***
 Naam aanbestedende overheid
 T.a.v. Meneer/Mevrouw ***
 Adres (gedetailleerd)
c.
Hetzij met elektronische middelen
De inschrijvers die hun offerte via elektronische middelen indienen moeten gebruik van de
website https://eten.publicprocurement.be/, die garandeert dat de bepalingen beschreven in
artikel 52 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 gerespecteerd worden.
Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte via e-mail NIET voldoet aan
deze vereisten. Deze indieningswijze wordt dan ook niet toegelaten door de AO. De offerte
dient toe te komen bij de AO voor de opening van de offertes. Indien het voorkomt dat
bepaalde documenten niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen overgemaakt
worden mogen deze stukken in papieren vorm afgegeven worden voor de openingszitting.
Voor meer informatie verwijzen wij naar:
http://www.publicprocurement.be/
of
Helpdesk e-procurement : +32 (0)2 790 52 58
Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes toekomen alvorens
hij de zitting opent. Er is geen publieke opening van de offertes.
Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover de aanbestedende
overheid aan de aannemer nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing en de offerte ten laatste
vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als
aangetekend is afgegeven.
De verantwoordelijkheid voor het indienen van een offerte op een andere dan bovenvermelde manier
Page 17
Bestek XXX

ligt geheel bij de inschrijver, zonder dat enige fout kan worden toegeschreven aan de aanbestedende
overheid. Zelfs niet in het geval dat de ingediende offerte werd ontvangen en aangenomen door één
van de medewerkers van de aanbestedende overheid, andere dan de voorzitter van de opening.
7. Varianten en vrije varianten (artikels 9 en 101§2, KB 15 juli 2011)
Ter herinnering, de inschrijvers mogen maximaal 1 offerte indienen.
Er worden geen varianten toegestaan
8. Opties
Er zijn geen verplichte opties.
9. Onderaanneming en combinatie zonder rechtspersoonlijkheid
Onderaanneming en het indienen van een offerte in de hoedanigheid van een combinatie zonder
rechtspersoonlijkheid zijn toegestaan onder de voorwaarden van het KB 15 juli 2011.
10.
Verbintenistermijn (artikel 57, KB 15 juli 2011)
Artikel 106§2 van het KB 15 juli 2011 schrijft voor dat het artikel 57 (verbintenistermijn) van het
koninklijk besluit van 15 juli 2011 niet van toepassing is op de onderhandelingsprocedure met
bekendmaking.
Voorliggend bestek wijkt hiervan af en maakt artikel 57 betreffende de verbintenistermijn wel van
toepassing.
De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte, eventueel verbeterd door de aanbestedende
overheid, gedurende een termijn van 90/*** kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor
ontvangst.
Page 18
Bestek XXX

B. CONTRACTUELE BEPALINGEN
1. Algemeen
Het KB van 14 januari 2013 bevat alle bepalingen van de algemene uitvoeringsregels en zijn integraal
van toepassing op deze opdracht, zelfs indien er in dit bestek niet naar verwezen wordt en in zoverre
er niet van afgeweken wordt.
2. Beschrijving van de leiding van en het toezicht op de uitvoering
(artikels 2, 7° en 11, KB 14 januari 2013)
De leidende ambtenaar is meneer/mevrouw *** Het mandaat van deze LA bevat :
 Technische en administratieve opvolging van de diensten tot de oplevering
 De aanvaarding en bijgevolg de oplevering van de gepresteerde diensten
 Nazicht van schuldvorderingen en facturen
 Opmaak van processen-verbaal
 De voortdurende monitoring van de diensten (deze controle omvat tevens de bevoegdheid om
bij te sturen indien tijdens de uitvoering afgeweken wordt van het bijzonder bestek of andere
gunningsdocumenten)
 Aanpassingen aanbrengen aan de uitvoering van de opdracht
 ***
3. Verzekeringen (artikel 24, KB 14 januari 2013)
De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken,
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de
opdracht.
Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij
deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.
Page 19
Bestek XXX

4. Prijsherziening (artikel 6 §1, wet 15 juni 2006 en artikel 20, KB 15 juli
2011)
HETZIJ: De prijzen worden herzien volgens de index voor consumptieprijzen.
HETZIJ: Volgende prijsherzieningsformule wordt toegepast: ***
5. Facturatie en betaling (artikels 156 en 160, KB 14 januari 2013)
Iedere bestelling zal het voorwerp uitmaken van een verificatie binnen de 30 kalenderdagen volgend
op de dienstverlening, in zoverre de AO in het bezit is van de lijst van gepresteerde diensten of de
factuur, zoals beschreven in het art. 156 van het KB van 14 januari 2013.
De betalingen zullen geschieden op basis van regelmatig opgemaakte facturen, gedateerd en correct
ondertekend in *** exemplaren, op basis van de verschillende bestelbonnen verstrekt door de
aanbestedende overheid gedurende de uitvoering van de opdracht.
Elke factuur moet op zijn minst volgende gegevens bevatten :






Referentie van dit bestek
Een detail van de gepresteerde diensten
Het totaalbedrag exclusief BTW
Het bedrag van de BTW
Het totaalbedrag inclusief BTW
***
De betalingen zullen uitgevoerd worden binnen de 30 kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur
voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte facturen beschikt.
6. Uitvoeringsmodaliteiten (artikel 115 en volgende, KB 14 januari 2013)
Zie technische bepalingen.
7. Plaats van de dienstverlening (artikel 149, KB 14 januari 2013)
Zie technische bepalingen.
Page 20
Bestek XXX

8. Rechtsvorderingen (artikel 73, KB 14 januari 2013)
Het Belgisch Recht is van toepassing op deze opdracht.
Enkel de Rechtbanken van het juridische arrondissement *** zijn bijgevolg bevoegd om geschillen met
betrekking tot deze opdrachten te behandelen, behalve in het geval van een vraag tot tussenkomst in
een bestaande rechtszaak.
Echter, vooraleer juridische stappen te ondernemen in het kader van de uitvoering van deze opdracht,
zullen beide partijen steeds trachten tot een onderling akkoord te komen.
Page 21
Bestek XXX

C. TECHNISCHE BEPALINGEN
1. Beschrijving van de aanbestedende overheid
De aanbestedende overheid is ***
Voeg hier een toelichting toe van uw organisatie – structuur van de organisatie, organigram,
contactpersoon voor de verschillende profielen bij de AO…
Overzicht van de kosten aan HR diensten de laatste 3 jaren of raming aantal uur uitzendarbeid
gedurende de looptijd van de opdracht.
2. Beschrijving van het voorwerp van de opdracht
a) Algemene toelichting bij het voorwerp van de opdracht
Geef hier aan welke profielen u in de loop van de raamovereenkomst zeker/waarschijnlijk/misschien
zal zoeken. Zal het gaan om vacatures voor tijdelijk of vast personeel
Vul aan met de reden van inzet van tijdelijk of selectie van vast personeel, vb. vaste pieken of periodes,
vervangingsopdracht of vermeerdering van werk, extra instroom
Voeg waar beschikbaar en relevant bijkomende informatie over de arbeidsvoorwaarden toe:
- Verloningsgegevens: Info rond bruto-uurloon en premies/ toelagen (salarisschalen),
jaarsalaris,…
- Arbeidsregime: Info rond gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, werkrooster (kantooruren,
avondwerk, weekendwerk, ploegensysteem…)
- Werkkledij: Wat stelt opdrachtgever ter beschikking
De voorafgaande gezondheidsbeoordeling wordt verricht door de externe dienst PBW van de
opdrachtnemer. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de aanbestedende overheid geeft advies
i.v.m. het gezondheidstoezicht (medisch onderzoek) dat noodzakelijk is en hij staat in voor het
gezondheidstoezicht gebonden aan de arbeidspost tijdens de tewerkstelling.
b) Gedetailleerde beschrijving van de opdracht - perceel 1: raamovereenkomst met
één of meer opdrachtnemers om uitzendkrachten aan te stellen voor arbeiders- en
bediendenprofielen
Indien van toepassing kan u hier bijkomende gedetailleerde informatie toevoegen per perceel.
Page 22
Bestek XXX

c) Gedetailleerde beschrijving van de opdracht - Perceel 2: personeel selecteren en
rekruteren via werving-en selectiekantoren voor vaste of tijdelijke functies.
Indien van toepassing kan u hier bijkomende gedetailleerde informatie toevoegen per perceel.
d) Gedetailleerde beschrijving van de opdracht - Perceel 3: raamovereenkomst voor
het uitvoeren van assessments en/of loopbaanbegeleiding en/of outplacement.
Indien van toepassing kan u hier bijkomende gedetailleerde informatie toevoegen per perceel.
Page 23
Bestek XXX

D. BIJLAGEN
VUL AAN MET BIJLAGENLIJST
Page 24
Bestek XXX

BIJLAGE X : OFFERTEFORMULIER EN INVENTARIS
*** (Aanbestedende overheid)
Bestek N° ***
Opdracht van diensten voor voor het ter beschikking stellen van interim
personeel / voor HR-diensten
Opening van de offertes: op ***dag ***/***/*** om *** uur in het lokaal *** te *** (adres)
De firma (volledige benaming)
met als adres (straat, postnummer en gemeente)
Ondernemingsnummer
en waarvoor Mijnheer/Mevrouw (naam en functie)
gedomicilieerd op het adres (straat, postnummer en gemeente, land)
Page 25
Bestek XXX

als inschrijver of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent, verbindt zich tot de uitvoering
van de in dit bestek beschreven opdracht in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen
ervan.
De inschrijver voegt bij dit offerteformulier alle nuttige gegevens ter beoordeling van de
gunningcriteria waaronder ook de ingevulde inventaris.
In het geval deze offerte wordt goedgekeurd, zal de borgtocht worden gestort overeenkomstig de
wettelijke voorwaarden en termijnen.
De betalende diensten zullen de verschuldigde sommen betalen door storting of overschrijving op
Het rekeningnummer
Alle briefwisseling betreffende de uitvoering van de opdracht moet worden gestuurd naar:
(contactpersoon, straat, postnummer en gemeente, telefoonnummer, en e-mailadres)
Wanneer een inschrijving door een gevolmachtigde wordt ingediend, dient de authentieke of
onderhandse akte waarbij hem die machtiging wordt verleend of een voor eensluidend verklaard
afschrift van het oorspronkelijk stuk of een kopie van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de
bevoegdheden van de gevolmachtigde werden gepubliceerd, bij de offerte te worden gevoegd.
Gedaan te
op
Page 26
Bestek XXX

De inschrijver of zijn gevolmachtigde (naam, functie, handtekening).
Page 27
Bestek XXX

Bijlage A
Inventaris tarieven perceel 1
Prijsopgave
Functiebenaming
Arbeiders
profiel 1
Coëfficiënt
selectie
Coëfficiënt
payrol
Aantal gefactureerde Selectiefee
dagen voor kosteloze (% op brutojaarloon)
aanwerving
Incl. / Excl.
Tarief
profiel 2
profiel 3
profiel 4
Bedienden
profiel 1
profiel 2
profiel 3
profiel 4
Studenten
profiel 1
profiel 2
profiel 3
profiel 4
Inclusief/Exclusief
Administratie- en selectiekosten
Brutoloon uitzendkracht
Rsz-bijdrage
Gewaarborgd weekloon ziekte
Gewaarborgd loon klein verlet
Vakantiegeld
Eindejaarspremie
10 nationale feestdagen
Arbeidsongevallenverzekering
Arbeidsgeneeskundige dienst
Solidariteitsbijdrage student
Werkkledij
Dimona
Maaltijdcheques & eco-cheques
Brutopremies
Sociale netto-vergoedingen
Sociaal abonnement
Mobiliteit en kilometervergoeding (verplaatsingsvergoeding)
CO2 taks bij firmawagen
Niet recurrente premies
BTW
Page 28
Bestek XXX

Bijlage B
Inventaris tarieven perceel 2
Prijsopgave
Functiebenaming
profiel
profiel 1
Tarief: % op
brutojaarloon
profiel 2
profiel 3
profiel 4
Inclusief/Exclusief
Beschrijving kost
Tarief
BTW
Page 29
Bestek XXX

Bijlage C
Inventaris tarieven perceel 3
Prijsopgave
Tarief
Omschrijving HR dienst
Inclusief/Exclusief
Beschrijving kost
Tarief
BTW
Page 30
Bestek XXX

VERKLARING OP EREWOORD: DRAAGKRACHT VAN DERDEN
Hierbij verklaar ik, … (naam, voornaam en functie), op erewoord dat … (vermelding van de firma en
ondernemingsnummer) haar capaciteit en middelen, gedurende de volledige looptijd van het contract, ter
beschikking stelt van de inschrijver ... (vermelding van de firma en ondernemingsnummer) teneinde te
voldoen aan de eisen van voorliggende opdracht ... (identificatie en referentienummer van de opdracht),
voor wat betreft de kwalitatieve selectie overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 71 van het
koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Datum :
Handtekening :
Stempel van de firma :
Page 31
Download