Offerte - Aquafin

advertisement
ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG
DIENSTEN
22187 - KWZI WORTEGEM-PETEGEM - MOREGEM
CA/AS/2013/00095
Opdrachtgever
Aquafin NV
een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en
geregistreerd in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het ondernemingsnummer
0440.691.388
INHOUD
HOOFDSTUK 1 - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN .......................................................... 3
1.1 ONDERWERP.................................................................................................................. 3
1.2 DUUR VAN DE OVEREENKOMST ........................................................................................ 3
1.3 PROCEDURE .................................................................................................................. 3
1.4 CONTACTPERSOON EN COMMUNICATIE ............................................................................ 4
1.4.1 Taal ....................................................................................................................... 4
1.4.2 Stellen/ beantwoorden vragen ............................................................................... 4
1.5 TERMIJNEN .................................................................................................................... 4
1.5.1 Ontvangst/opening offertes .................................................................................... 4
1.5.2 Gestanddoeningstermijn ........................................................................................ 4
1.6 UITSLUITINGCRITERIA & SELECTIECRITERIA ...................................................................... 5
1.6.1 Uitsluitingcriteria .................................................................................................... 5
1.6.2 Selectiecriteria ....................................................................................................... 5
HOOFDSTUK 2 - OFFERTE .................................................................................................. 6
2.1 VORM VAN DE OFFERTE .................................................................................................. 6
2.2 BESCHEIDEN .................................................................................................................. 6
2.3 INDIENEN VAN DE OFFERTE ............................................................................................. 6
HOOFDSTUK 3 - GUNNING .................................................................................................. 7
3.1 TOEWIJZING ................................................................................................................... 7
3.2 GUNNINGSCRITERIA ........................................................................................................ 7
HOOFDSTUK 4 - OPBOUW VAN DE OFFERTE .................................................................. 8
CA/AS/2013/00095
V01
2 / 12
HOOFDSTUK 1 - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
De hiernavolgende wetten en reglementen zijn van conforme toepassing op deze opdracht
met uitsluiting van de algemene en bijzondere voorwaarden van de inschrijver:
Toepasselijke reglementering
1. Wet van 24 december 1993 (BS van 22-01-1994) betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van 26-01-1996) betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen.
3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van 18-10-1996) tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene
aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen.
4. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex
over het welzijn op het werk.
Elke verwijzing in de bovengenoemde wetgeving evenals in de teksten van de bestekken
naar het Bestuur, de vergunnende overheid of ambtenaren daarvan moet gelezen worden als
een verwijzing naar Aquafin NV, haar personeelsleden of gemachtigden.
Enkel afwijkende of aanvullende voorschriften t.o.v. de hierbovengenoemde wetten en
reglementen, worden hierna uitdrukkelijk vermeld.
1.1 Onderwerp
Het voorwerp van de opdracht is: (Voor)ontwerp, begeleiding t.e.m. gunning, leiding werken
incl het opstarten van de KWZI t.e.m. voorlopige oplevering, werftoezicht tijdens bouw en
opstart, support opleveringsdossier aan Aquafins klant, begeleiden nazorg en waarborg tem
definitieve oplevering.
1.2 Duur van de overeenkomst
Zie overeenkomst in bijlage 4.
1.3 Procedure
De opdracht wordt gegund bij: algemene offerteaanvraag.
CA/AS/2013/00095
V01
3 / 12
1.4 Contactpersoon en communicatie
1.4.1 Taal
Alle overeenkomsten, briefwisseling en andere communicatie tussen Aquafin NV en de
dienstverleners dienen te gebeuren in het Nederlands. Indien zulks niet mogelijk is voor
brochures en/of tekeningen, mag een Frans-, Duits- of Engelstalig document worden
bijgevoegd, maar staat de dienstverlener in voor de eventuele vertalingen en draagt hij
hier ook de kosten van.
1.4.2 Stellen/ beantwoorden vragen
Inlichtingen in verband met dit bestek kunnen schriftelijk (per e-mail, maar uitsluitend op
onderstaande contactgegevens) overgemaakt worden t.a.v.:
Aquafin NV
t.a.v. Andy Sempels
e-mail: [email protected]
De inschrijver zal tijdig (tot 10 kalenderdagen voor de opening van de offertes) de
vragen stellen die hij nodig acht om het bestek correct te interpreteren en een volledige
offerte te kunnen opmaken. Vragen zullen door de inschrijver schriftelijk (per e-mail)
ingediend worden op bovenstaand e-mail adres. Indien onvolkomenheden of
onduidelijkheden worden vastgesteld in het bestek, kunnen deze op dezelfde manier
kenbaar gemaakt worden. Enkel vragen die ons tijdig bereiken kunnen op deze manier
behandeld worden. Het staat de opdrachtgever echter vrij bepaalde vragen niet te
beantwoorden wanneer hij deze niet relevant acht. De inschrijver zal tevens geen
informatie krijgen welke het gelijkheidsbeginsel van de eventuele inschrijvers kan
schenden.
De opdrachtgever zal een overzichtsdocument opstellen van alle binnengekomen
vragen (zonder vermelding van de gegevens van de vraagsteller) met bijhorende
antwoorden en dit document vervolgens toevoegen aan het publicatiebericht van de
opdracht (op https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=
144463) ten laatste 7 kalenderdagen voor datum ontvangst offertes. (zie verder
hoofdstuk 1.5)
1.5 Termijnen
1.5.1 Ontvangst/opening offertes
Datum van ontvangst en opening van de offertes: op ______________.
De opening vindt plaats in de kantoren van Aquafin, Dijkstraat 8, te 2630 Aartselaar.
1.5.2 Gestanddoeningstermijn
De gestanddoeningstermijn bedraagt 120 kalenderdagen, ingaande op de dag na de
openingszitting.
CA/AS/2013/00095
V01
4 / 12
1.6 Uitsluitingcriteria & selectiecriteria
1.6.1 Uitsluitingcriteria
Artikel 69 (K.B. van 8 januari 1996)
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand
van uitsluiting – zowel §1 als §2 - te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 van het K.B.
van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. Alle inschrijvers
dienen de volgende attesten bij hun offerte te voegen:
o
Attest directe belastingen (maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf de
openingsdatum van de offertes)
o
BTW-attest (maximaal 3 maanden oud, te rekenen vanaf de openingsdatum
van de offertes)
RSZ - Artikel 69bis (K.B. van 8 januari 1996)
Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie RSZ-gegevens langs
elektronische weg kunnen bekomen worden, zullen alle inschrijvers bij hun inschrijving
een attest voegen, verstrekt door de in hun staat bevoegde instellingen, dat bewijst dat
zij voldaan hebben aan hun verplichtingen inzake de sociale zekerheid van hun
werknemers.
1.6.2 Selectiecriteria
Financiële en economische draagkracht
Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie de jaarrekening langs
elektronische weg kan bekomen worden, zullen de inschrijvers de laatst beschikbare
jaarrekening eventueel aangevuld met materiële zekerheden buiten balans hierna
toevoegen.
Belgische inschrijvers die de verhouding Eigen Vermogen/Totaal Vermogen wensen
aan te vullen met materiële zekerheden buiten balans dienen de bewijsstukken hiervoor
eveneens toe te voegen.
De financiële en economische draagkracht van de inschrijver moet aangetoond worden
door het voorleggen van volgende referenties: de verhouding Eigen vermogen / Totaal
vermogen moet minstens 15 % bedragen.
Technische bekwaamheid
De inschrijver dient minstens opgave te doen van:
1. Minimum 1 referentie ontwerp RWZI (inclusief stabiliteit) met aanvang der werken
na 01/01/2008.
2. Minimum 3 referenties als leidend ingenieur bij de uitvoering van een opdracht in
het kader van de Belgische wetgeving overheidsopdrachten.
Alle opgegeven referenties dienen aangetoond te worden a.d.h.v. het type-attest in
bijlage dat de gevraagde relevante informatie op een éénduidige manier bevat.
CA/AS/2013/00095
V01
5 / 12
Deze attesten dienen ondertekend door de opdrachtgever (behalve in geval van
Aquafin-referenties) en de uitvoering van de aannemingswerken moeten aangevangen
zijn na 01/01/2008.
De inschrijver geeft de naam en beroepskwalificaties van het projectteam dat effectief
belast zal worden met de uitvoering van de opdracht op (volgens het model in bijlage
3). Hierbij dient rekening gehouden te worden met volgende minimumeisen:



projectleider voorontwerp – ontwerp : minimum 5 jaar (relevante) beroepservaring
processpecialist met minimum 5 jaar beroepservaring in het ontwerp van
biologische waterzuivering
leidend ingenieur (uitvoering) met minimaal 1 referentie met aanvang der werken na
01/01/2008
HOOFDSTUK 2 - OFFERTE
2.1 Vorm van de offerte
De inschrijving wordt opgemaakt op het daartoe bestemde inschrijvingsbiljet opgenomen in
bijlage.
Elke inschrijving die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige
verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op straffe van nietigheid, bovenaan op zijn
document volgende formule moet vermelden:
"Ik, ondergetekende ................................................ verklaar te hebben nagezien dat de
hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het
door Aquafin NV verstrekte inschrijvingsbiljet, en neem daartoe de volledige
verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door Aquafin NV
vastgestelde model moet als niet geschreven worden beschouwd."
De opbouw van de offerte wordt verder beschreven in HOOFDSTUK 4 - OPBOUW VAN DE
OFFERTE.
2.2 Bescheiden
De inschrijver dient alle in het bestek gevraagde bescheiden aangevuld met de juiste
gegevens/informatie bij zijn inschrijving te voegen.
De bijlagen worden gegroepeerd volgens de opbouw beschreven in HOOFDSTUK 4 OPBOUW VAN DE OFFERTE.
2.3 Indienen van de offerte
De offertes worden elektronisch ingediend via de e-tendering website. De met elektronische
middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met de geldende wettelijke
voorschriften worden opgesteld. De offertes worden opgemaakt in Word of Excel of zijn
compatibel.
De bestanden dienen de volgende naamgeving te volgen:
CA/AS/2013/00095
V01
6 / 12
XXX - <NAAM LEVERANCIER> - DEEL1 - <NAAM DOCUMENT>.xls/doc
XXX
:
volgnummer (001, 002 enz.)
<NAAM LEVERANCIER>
:
naam van de inschrijver
DEEL 1
:
deel van de offerte volgens Hoofdstuk 4
Bijvoorbeeld : 001-Aquafin-DEEL1-Inschrijvingsbiljet.doc
De offertes moeten worden ingediend via de e-tendering internetsite
https://eten.publicprocurement.be.
Meer info kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de eprocurement helpdesk op het nummer +32-2-790 52 00. Een handleiding voor het
elektronisch indienen van de offerte bevindt zich eveneens op deze website.
De procedure beschreven in de handleiding dient strikt gevolgd te worden. Verzending van
een offerte per elektronische mail is NIET toegestaan; deze offerte wordt beschouwd als een
onregelmatige offerte.
HOOFDSTUK 3 - GUNNING
3.1 Toewijzing
Het volgen van deze procedure houdt geen verplichting in tot toewijzen van de opdracht. De
opdrachtgever kan zowel afzien van het gunnen van de opdracht als de procedure
herbeginnen, desnoods op een andere wijze.
3.2 Gunningscriteria
De hierna vermelde lijst bevat de criteria die de opdrachtgever zal hanteren om de ontvangen
offertes te evalueren:
 Kwaliteit
 Prijs
 Projectspecifieke meerwaarde
De opdracht zal toegewezen worden aan het studiebureau met de hoogste totaalscore, tenzij
het verschil in de totaalscore tussen de best scorende en de volgende offerte(s) kleiner is dan
2%. In voorkomend geval zal de opdracht toegewezen worden aan het studiebureau met de
hoogste kwaliteitscore. Is ook het verschil op het gunningscriterium kwaliteit kleiner dan 2
punten, zal de opdracht toegewezen worden aan het studiebureau met de hoogste score op
het gunningscriterium projectspecifieke meerwaarde. Is echter ook het verschil op het
gunningscriterium projectspecifieke meerwaarde kleiner dan 2 punten, zal de opdracht alsnog
toegewezen worden aan het studiebureau met de hoogste totaalscore.
CA/AS/2013/00095
V01
7 / 12
In functie van de aard, timing en de omvang van de toe te wijzen opdracht t.o.v. de
restcapaciteit van uw bureau zal desgevallend een aftopping gebeuren.
De informatie noodzakelijk voor de beoordeling van de verschillende criteria wordt volgens de
opbouw beschreven in HOOFDSTUK 4 - OPBOUW VAN DE OFFERTE.
HOOFDSTUK 4 - OPBOUW VAN DE OFFERTE

DEEL 1 – Inschrijvingsbiljet
 DEEL 2 – Selectiecriteria
In dit deel worden alle vereiste documenten en bewijzen betreffende de selectiecriteria
verzameld (zie paragraaf 1.6)
 Fiscale attesten (BTW/directe belastingen)
 Sociaal attest (indien van toepassing)
 Jaarrekening (indien van toepassing) en materiële zekerheden
 Referenties
 Projectteam
CA/AS/2013/00095
V01
8 / 12
BIJLAGE 1 - INSCHRIJVINGSBILJET
Zie apart document.
CA/AS/2013/00095
V01
9 / 12
BIJLAGE 2 – TYPE ATTEST REFERENTIES
ATTEST
DEEL A:
(in te vullen door studiebureau)

Bouwheer:

Ontwerper:

Gunningsbedrag der werken (excl. btw):

Studieperiode:

Bouwperiode:

Aanvangsdatum der werken1:

Locatie der werken:

Korte omschrijving der werken:

Naam ontwerper biologisch waterzuiveringsproces:

Naam leidend ingenieur2:

Toewijzingsprocedure der werken:

Omschrijving geleverde prestaties ontwerper3: ontwerpstudie – opmaken aanbestedingsdocumenten –
evaluatie offertes – opmaken aanbestedingsverslag – leiding der werken – opleveringsprocedure

Procentueel aandeel van ontwerper:
DEEL B:
(in te vullen door de Bouwheer, niet van toepassing voor Aquafin-werken)
Ondergetekende ……………….. onderschrijft bij deze correctheid van bovenstaande gegevens en
verklaart hierbij dat het studiebureau ……………… tot algemene voldoening van de opdrachtgever de
hogervermelde prestatie heeft verricht.
Te ……………..…, de .. / .. / ….
1
Aanvangsbevel in bijlage voegen
Uittreksel ereloonovereenkomst met bepalingen leiding der werken in bijlage voegen
3 schrappen wat niet past
2
CA/AS/2013/00095
V01
10 / 12
BIJLAGE 3 – PROJECTTEAM
Naam
Functie4 in het
projectteam
Aantal jaar
ervaring
Opleiding
Specialiteit / referentie
Projectleider
voorontwerp –
ontwerp
Processpecialist
Leidend ingenieur
4
Gelieve enkel de gevraagde gegevens in te vullen, indien noodzakelijk geacht zal Aquafin de curricula opvragen
CA/AS/2013/00095
V01
11 / 12
BIJLAGE 4 – OVEREENKOMST VOOR RWZI-PROJECTEN
Zie apart document
CA/AS/2013/00095
V01
12 / 12
Download