Kennisbijeenkomst Agrarisch recht 23 oktober 2014

advertisement
Koopovereenkomst paard
PRESENTATIE:
MR. M. ANNETTE MAK
1
Onderwerpen:
a.
Juridische uitgangspunten.
b.
Mondelinge en schriftelijke koopovereenkomsten.
c.
Wettelijke regeling en onderscheid koopovereenkomsten.
d.
Consument versus partij die handelt in de uitoefening van
bedrijf.
e.
Non conformiteit.
f.
Zes maandenregel.
g.
Waar procederen?
2
A - Juridische uitgangspunten



Paard is geen zaak maar juridische regels voor zaken van
toepassing (artikel 3:2 BW jo artikel 7:1 e.v. BW).
Een koopovereenkomst voor een paard kan mondeling worden
gesloten zonder uitvoerige nadere voorwaarden:
 Koper koopt paard X en verkoper verkoopt paard X voor prijs
Z onder de opschortende voorwaarde dat paard X
klinisch/röntgenologisch
(zonder
bemerkingen)
wordt
goedgekeurd door dierenarts B.
Een koopovereenkomst kan ook schriftelijk worden gesloten:
 Simpel op bierviltje
 Meer uitvoerige schriftelijke overeenkomst ⇨ Best Practice
3
B - Voordeel schriftelijke overeenkomst
(Best practice)




Bewijs en op voorhand duidelijkheid.
Belangrijke voorwaarden (bijvoorbeeld aansprakelijkheidsbeperkingen) – in uw voordeel - kunnen worden verwerkt.
Let op: gebruik bij koop een andere overeenkomst dan bij
verkoop. Er zijn kopers- en verkopersovereenkomsten.
LAAT ONDERTEKENEN.
4
C - Wettelijke regeling



De koopovereenkomst wordt geregeld in Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek.
Heeft een aanvullende werking (niet door partijen geregeld:
de wet zegt wat dan geldt).
Heeft in sommige gevallen een beperkende werking (zet
hetgeen partijen zijn overeengekomen opzij).
5
Onderscheid koopovereenkomsten
De wet maakt onderscheid in de volgende koopovereenkomsten:
 Consument x Consument (Afwijken aanvullende werking mag).
 Verkoper die handelt in de uitoefening van bedrijf x Consument
Koper, paard van Verkoper
(!) (Consumentenkoop)
 Verkoper handelt in de uitoefening van bedrijf x Consument
Koper, paard van Consument (gemachtigd)
(!) (Consumentkoop tenzij)
 Koper die handelt in de uitoefening van bedrijf x Verkoper
Consument (Afwijken aanvullende werking mag)
 Verkoper en Koper handelen in uitoefening bedrijf (Afwijken
aanvullende werking mag)
6
D - Uitoefening van bedrijf
Wanneer Verkoper in uitoefening van bedrijf?



Uitoefening bedrijf heeft niets met deskundigheid te maken.
 Koop/Verkoop
B.V.
(BTW
plichtig)
is
bedrijfsmatige
koop/verkoop, ook indien niet deskundig.
 Koop
door B.V.’s advocaten, medici e.a. dus géén
Consumentenkoop.
 Omslag hobby / bedrijfsmatig [weinig jurisprudentie].
Let (nogmaals) op indien u paardenbedrijf hebt, Koper bent en
Consument Verkoper: géén Consumentenkoop.
Indien
bedrijfsmatig
wordt
verhandeld
voor
Consument
zeg/bevestig dan als Verkoper dat er wordt verhandeld voor de
Consument: géén Consumentenkoop.
7
E - Non conformiteit
Verborgen gebreken regeling:


7:17 BW: Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien,
mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de
verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit
die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De
koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die
voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de
aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de
eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de
overeenkomst is voorzien.
In gewoon Nederlands: paard moet op het moment van de levering
de eigenschappen hebben voor normaal gebruik die koper mocht
verwachten op basis van de overeenkomst.
8
Voorbeelden
Hoofdtoets:
Staat het gebrek het beoogde gebruik in de weg (sport, recreatie,
kinderboerderij, show)?
Voorbeelden:


Voorbeeld: goed springpaard, Verkoper: is voorzichtig, bij koper
weigert hij na enkele weken, niets medisch, conform.
Voorbeeld: ik koop zevenjarig sportpaard, goed bij klinische en
röntgenologische keuring, drie weken later valt paard dood neer;
ernstige hartafwijking van kinds af aan. Ik kan koop ontbinden en
koopprijs opeisen. Ook indien Verkoper te goeder trouw is. Niet
9
conform.
Voorbeelden



Voorbeeld: koper is vrouw op leeftijd, geen goede amazone, vraagt
“is paard braaf”, Verkoper zegt “ja braaf” maar weet dat paard
neiging heeft 180% te draaien als hem iets niet bevalt, paard doet
dat ook als hij kans krijgt, wordt niet gezegd aan koper. Paard
draait bij vrouw. Non conform. Mogelijk idem indien niet bekend.
Voorbeeld: Paard heeft zomer eczeem, niet gezegd. Manegepaard.
Conform?
Voorbeeld: Paard wordt geleverd en gooit tong naar buiten bij
rijden, deed hij niet bij verkoper, wel rommelen, dressuurpaard.
Conform?
10
Voorbeelden

Voorbeeld: Paard wordt geleverd en krijgt na enige tijd
peesproblemen. Dierenarts A zegt chronisch waarschijnlijk al
aanwezig op tijdstip levering, Dierenarts B zegt dat het
peesprobleem – als “nidus”- waarschijnlijk niet bestond op datum
levering. Conform? Onhelder dus of het gebrek bestond op het
tijdstip van levering [zie hier ook belang van goede opinie
dierenartsen]
11
F - Bewijslast
Indien géén sprake van Consumentenkoop houdt bij gebrek, dat
normaal gebruik in de weg staat, hoofdregel aan:


Koper dient, indien niet anders is overeengekomen, bij ontkenning
door verkoper te bewijzen dat het gebrek op het moment van de
levering bestond. Bewijzen betekent “met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid”.
Best practice: sluit uit (voetstoots) of begrens de periode waarin
een beroep op non conformiteit op moment van levering kan
worden ingeroepen.
12
Bewijslast en zes maanden-regel bij
verborgen gebrek
Indien er echter sprake is van een Consumentenkoop dan
verschuift de bewijslast naar de Verkoper die in de uitoefening
van bedrijf handelt indien het gebrek zich materialiseert binnen
zes maanden na de levering. Hij dient te bewijzen dat het
gebrek niet bestond op de datum van levering. Na zes
maanden hanteer de hoofdregel (bewijslast op Koper). Best
practice: is niet uit te sluiten.
13
Schadevergoeding
Indien Koper prevaleert:
a. Paard terug en koopprijs terug.
b. Schadevergoeding indien de tekortkoming aan de Verkoper
is toe te rekenen (kosten dierenarts, mogelijk gederfde
winst, eventueel stalling e.d.). [Verwijt]
c. Bij Consumentenkoop mag je de schadevergoedingsplicht
niet beperken. Bij andere vormen van koop wel. Best
practice: sluit schadevergoedingsplicht – buiten koopprijs uit of begrens.
14
Keuringen

Er kan geen beroep worden gedaan op een verborgen gebrek – dat
normaal gebruik frustreert - indien de Koper het gebrek kende of
redelijkerwijs met het gebrek bekend had kunnen zijn.

Stelling: indien het gebrek zou zijn gevonden bij een klinische of
röntgenologsiche keuring dan diende Koper – ook de consument
koper die ervaring heeft met paarden – het gebrek te kennen.
Koper verliest dan zaak, ook indien wordt aangenomen dat gebrek
bestond op moment levering.

Best practice: zeg altijd tegen koper dat keuring verstandig is. Doet
hij dat niet en gebrek zou zijn gebleken bij keuring dan verliest
koper de zaak.
15
Klachtplicht / verjaring
Koper dient het gebrek binnen bekwame tijd na ontdekking
aan Verkoper te melden. Bij consumentenkoop geldt dat een
termijn van twee maanden voldoende is. Vordering verjaart 2
jaar na ontdekking.
16
Contract (1)










Verkoper (bedrijfsmatig) aan Koper.
Bepaal dat het gestelde in de overeenkomst geldt tenzij het
overeengekomene op basis van dwingendrecht
(consumentenkoop) niet mogelijk is en alsdan het gestelde
in het burgerlijk wetboek geldt.
Voetstoots/opschortende voorwaarde
(klinisch/röntgenologisch goedgekeurd).
Treedt op voor partij X (Consument).
Doel gebruik: sport/recreatief/anders.
Betaling prijs: bank/kwitantie.
Aflevering en kosten: overgave papieren.
Voeradvies: X.
Laadproblemen: X / advies laden: X
Risico-overgang: moment X.
17
Contract (2)










Niveau paard: X.
Wedstrijdervaring: X.
Stalgebreken: X.
Materiële ziektes/blessures voorzover bekend? X.
Dierenarts: X / Hoefsmit: X / Tandarts: X.
Gebreken na levering: (i) voor risico Koper (voetstoots) (tenzij
opzet) of (ii) gebreken binnen periode X waarvan wordt vastgesteld
door een of meerdere dierenartsen dat zij bestonden op datum
levering (tenzij opzet voor risico koper).
Klacht termijnen: onmiddellijk na vaststelling gebrek.
Beperking schadevergoedingsplicht. Voorzover mogelijk beperking
tot koopprijs.
Forumkeuze/toepasselijk recht/juridische kosten.
Generaal: koper accepteert dat paarden sensibele dieren zijn die
door een verhuizing / andere ruiter van slag kunnen raken en dat
18
hun gedrag daardoor kan worden beïnvloed.
G - Internationale aspecten

Zes maanden regel en geen beperking rechten van
Consument koper zijn Europese regels; Amerikanen,
Chinezen (let op rechtskeuze).

Zorg zoveel mogelijk dat u thuis procedeert als het fout
gaat. Forumkeuze dus uitsluitend Nederland tenzij niet
mogelijk (bij Consumentenkoop niet mogelijk).
19
Rechtsbijstandverzekering
U hebt al snel recht op aanwijzing eigen advocaat
(zie overzicht in informatiemap).
20
Filmpje YouTube
21
Koopovereenkomst paard
Vragen?
mr. M. Annette Mak
[email protected]
072-5144666
22
Schenkeveld Advocaten N.V. heeft deze
kennisbijeenkomst op zorgvuldige wijze
samengesteld.
 Het is desalniettemin niet uit te sluiten dat
de verstrekte informatie onjuistheden bevat.
Schenkeveld Advocaten N.V. aanvaardt
hiervoor geen aansprakelijkheid.

23
Download