Met Test-Aankoop AANGETEKEND Brussel, Betreft: product (merk

advertisement
Met Test-Aankoop
AANGETEKEND
Brussel,
______________________
Betreft:
product (merk) – gebrek aan overeenstemming – garantie
Mevrouw,
Mijnheer,
Op ____________ (datum), heb ik in uw winkel een ____________ (product) gekocht.
Nadat ik vaststelde dat het product een gebrek aan overeenstemming vertoonde, heb ik u
telefonisch gecontacteerd / bezocht ik uw winkel op ____________ (datum).
Vermits ik het product ____________ maanden geleden heb gekocht, valt het nog onder de
wettelijke garantie. Ik heb u dan ook, zoals door de wet voorzien, het product in kwestie
gegeven met het oog om het te laten herstellen.
Zoals u weet, is in casu de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de
consumenten bij verkoop van consumptiegoederen van toepassing die bepaalt dat :
“De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan
overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich
manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde
levering”(Artikel 1649quater)
Deze wet schrijft eveneens voor : “Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming
binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs
van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering”.
Ik heb de consumentenorganisatie Test-Aankoop reeds op de hoogte gebracht van mijn
situatie. De consumentenvereniging volgt dit dossier van zeer nabij op. Apple heeft dan
ook met deze organisatie een akkoord gesloten dat bepaalt dat Apple van al zijn verkopers
eist dat zij de garantiewetgeving respecteren.
U bent dan ook verplicht, in uw hoedanigheid van verkoper, om de garantiewetgeving toe
te passen en zo te voorzien in de gratis herstelling van mijn product of zijn vervanging.
Indien dit onmogelijk zou zijn, heb ik nog steeds recht op ofwel een vermindering ofwel de
terugbetaling van de door mij betaalde prijs. U hebt desgevallend het recht om u tegen de
fabrikant te richten in uitvoering van artikel 1649sexies van de bovenvermelde wet.
Met dit schrijven stel ik u officieel in gebreke om in casu de garantiewetgeving toe te
passen en zo alle noodzakelijke maatregelen te nemen die u door deze wet worden
opgelegd.
Handtekening
Download