Algemene leveringsvoorwaarden - BSI Bears Safety Instruments

advertisement
Algemene leveringsvoorwaarden
Ged. dal. 2 januari 1987 door Bears Trading "B.S.I." Bears Safety Instruments bij de K.v.K. te Leiden onder nr. B. 795. Handelsregister K.v.K.
nr. 39399 en K v K te Hoorn nr. 36041986
Algemeen
Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden uitsluitend
beheerst door de navolgende voorwaarden. Afwijkende bedingen
gelden slechts, indien de koper en de verkoper die schriftelijke zijn
overeengekomen en dan nog alleen voor de overeenkomst, waarbij
ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de volgende voorwaarden
van kracht.
Offertes
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur
van 30 dagen.
Reclames
Reclames dienen schriftelijk bij de verkoper ingediend te zijn
binnen 10 dagen na tijdstip van aflevering. Indien aan een reclame
na verloop van voormelde termijn aandacht wordt geschonken,
geschied zulks geheel onverplicht zonder dat de koper daaraan enig
recht kan ontlenen. Reclames schorten de betalingsverplichting niet
op.
Garantie
De verkoper garandeert geleverde nieuwe apparaten gedurende de
tijd van zes maanden na factuurdatum, d.w.z. dat hij alle
onderdelen, waaraan gedurende die termijn, uit hoofde van
ondeugdelijke constructie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos
zal herstellen, ofwel door andere zal vervangen (zulks ter keuze
van de verkoper), mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking te
zijner kennis wordt gebracht en, voor zover de verkoper dit wenst,
het betrokken onderdeel terstond vrachtvrij wordt opgezonden.
Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke
verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en andere
verplichtingen van de verkoper tegenover de koper. De koper heeft
niet het recht betaling te weigeren op grond dat de verkoper zijn
garantieverplichting niet, nog niet of niet ten volle heeft
nagekomen.
Leveringsvoorwaarden
Leveringen in Nederland met een netto orderbedrag van € 250,-- of
meer geschieden franco. Op lagere netto orderbedragen wordt
€ 13,90 verzend en administratiekosten in rekening gebracht. Alle
goederen reizen voor risico van de koper. De keuze van de
vervoerswijze wordt door de verkoper bepaalt. Tenzij de koper de
verkoper tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn
rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.
Leveringstermijnen
Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat
zij slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. Ofschoon
steeds getracht zal worden de termijnen van levering zoveel
mogelijk na te komen, is de verkoper nimmer aansprakelijk voor de
gevolgen van overschrijding. Zodanige overschrijding geeft de
koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of
betaling der goederen te weigeren, noch verplicht dit de verkoper
tot enigerlei vergoeding aan de koper.
Betalingsvoorwaarden
Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangedaan onder
de opschortende voorwaarde dat de koper op grond van door de
verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is de verkoper
gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten,
totdat de koper op verzoek en ten genoegen van de verkoper
zekerheid gesteld heeft voor de nakoming van al zijn
verplichtingen
uit
de
overeenkomst.
Tenzij
anders
overeengekomen, moet betaling geschieden contant zonder korting
bij levering der goederen, onverschillig of al het verkochte of
slechts een deel daarvan geleverd wordt. Schuldvergelijking is niet
toegestaan. Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom,
voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de verkoper gerechtigd
de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Het verkochte
blijft eigendom van de verkoper, totdat de koper aan al zijn
verplichtingen uit of naar aanleiding van de koopovereenkomst
heeft voldaan. Voordien staat het de koper derhalve niet vrij het
verkochte door te verkopen, op enigerlei wijze te bezwaren, te
verwerken of daarover op enige andere wijze te beschikken zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Van de
dag af dat de betaling had moeten plaatsvinden, moet de koper als
rente over het door hem verschuldigde bedrag betalen het op de
vervaldag geldende, promesse disconto van de Nederlandse Bank,
verhoogd met 3,5 percent. Indien de overeengekomen
betalingstermijn met meer dan één maand is overschreden, is de
verkoper bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten te
berekenen, indien hij voor het innen van de vordering gebruik
maakt van daartoe geëigende personen of instellingen.
Wanprestatie van de koper
Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt,
indien hij in staat van faillissement verklaard wordt, indien hij
surséance van betaling vraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van
zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag
genomen wordt, heeft de verkoper het recht om de
koopovereenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden
te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn
vereist en om de geleverde, doch nog onbetaalde goederen terug te
vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten,
schaden en rente.
Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid is ten allen tijde uitdrukkelijk beperkt tot
vervanging van hetgeen ondeugdelijk werd afgeleverd of ter onze
keuze tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de
koper in rekening werd gebracht. Elke vordering tot vergoeding
van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten. Koper
vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, tot
vergoeding van kosten, schaden en interessen, die deze derden
terzake van de uitvoering van de overeenkomst instellen tegen
verkoper en koper is gehouden ons schadeloos te stellen voor alle
kosten, schaden en interessen, die uit rechtsvorderingen van derden
voor ons kunnen ontstaan.
Geschillen
Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst,
dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg
mochten zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de gewone
rechter, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil te
onderwerpen aan arbitrage.
Download