Bijlage 5. Format bankgarantie

advertisement
Bijlage 5 Format Bankgarantie
De ondergetekende……………………………………………………………………….………(naam bank)
gevestigd te ……………………………………………………………………………………………..(plaats)
hierna te noemen ‘bank’
stelt zich hierbij tegenover:
het dagelijks bestuur van de gemeente Bunnik, hierna te noemen ‘gemeente’, garant voor
………………………………………………………………………………………………(naam koper)
gevestigd te …………………………………………………………………………………….. (plaats)
hierna te noemen ‘koper’,
tot zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de koop- en
ontwikkelovereenkomst Het Burgje te Odijk
zulks tot een bedrag € ………………………………………………………………………….
(zegge: ……………………………………………………………………………………………euro)
De bank verbindt zich op grond van deze garantie ten hoogste bovengenoemd bedrag op eerste
verzoek van de gemeente aan haar te voldoen, indien naar de mening en onder de mededeling van
de gemeente koper zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt en de bank van de gemeente een
afschrift heeft ontvangen van een door de gemeente aan koper gerichte aangetekende brief waarin
de gemeente koper kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de
verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken. De bank zal ook na betwisting van haar gehoudenheid
of die van koper het door de gemeente gereclameerde bedrag terstond voldoen.
De garantie blijft overeenkomstig de Ontwikkelovereenkomst van kracht totdat de koper aan zijn
verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan. De garantie vervalt zodra koper het door
de gemeente aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, ten bewijze
waarvan deze garantie door de gemeente aan de bank dient te worden teruggezonden. Op de
bankgarantie is Nederlands recht van toepassing.
……………………………………….
(plaats)
………………………………………..
(datum)
………………………………………..
(handtekening)
blad 1 van 1
Aanbesteding Het Burgje 16 november 2015
Download