Stamcellen maken hoornvlies weer helder

advertisement
MEDISCH
1
1
Prof. dr. Marie-José Tassignon
2
Prof. dr. Nadia Zakaria
2
Oogheelkunde
Stamcellen maken
hoornvlies weer helder
Patiënten met een ondoorzichtig hoornvlies
kunnen in sommige gevallen worden geholpen met
een stamceltransplantatie. De dienst oogheelkunde
ontwikkelde daarvoor een ingenieuze techniek.
hoornvlies
H
Limbale stamcellen
­bevinden zich aan de rand
van het hoornvlies.
8
et hoornvlies of
de cornea is het
doorzichtige laagje
dat de iris bedekt.
Soms groeien er kleine bloedvaten
van het omringende bindvlies tot
op het hoornvlies. Als dat proces
zich doorzet, wordt de cornea
ondoorzichtig en verliest de patiënt
zijn zicht met dat oog. ‘De oorzaak
daarvan is in veel gevallen een
tekort of gebrek aan limbale stam­
cellen, Limbale Stamcel­deficiëntie
(LSCD) genoemd. De limbale
stamcellen bevinden zich aan de
rand van het hoornvlies en zorgen
ervoor dat het bindvlies niet te ver
doorgroeit’, zegt prof. dr. MarieJosé Tassignon, diensthoofd
oogheelkunde. LSCD kan diverse
oorzaken hebben, waaronder
contact met bijtende producten,
aangeboren oogziekten, infecties
en eerdere oogoperaties.
Onbekende ziekte
De limbale stamcellen werden
pas eind jaren tachtig ontdekt, en
midden jaren negentig gevolgd
door de eerste limbalestamcel­
transplantatie. ‘Zowel de aan­
doening als de ingreep zijn vrij
nieuw: dat verklaart waarom LSCD
dikwijls verkeerd wordt behan­
deld’, zegt prof. dr. Nadia Zakaria,
hoofd van het laboratorium voor
oogheelkunde van het Centrum
voor Celtherapie en Regeneratieve
Geneeskunde (CCRG) van het
UZA. Alternatieve behandelingen
zijn er nauwelijks. Zakaria: ‘Zo
helpt een hoornvliestransplantatie
met donorweefsel maar tijdelijk.
Zonder functionerende stamcellen
groeit het bindvlies immers meteen
weer over de nieuwe cornea. In
principe is het ook mogelijk gro­
tere stukken limbaal weefsel van
het goede oog of van een verwante
levende donor over te planten. Dat
kan echter tot schade aan het oog
van de donor leiden. En ook de
afweeronderdrukkende medicatie
die dan vaak nodig is, kan catastro­
fale nevenwerkingen hebben. In de
praktijk ondergaan veel patiën­
ten een aantal behandelingen en
operaties, tot de oogchirurg geen
uitweg meer ziet. Voor die mensen
kan een transplantatie van op­­
gekweekte limbale stamcellen soms
hulp bieden.’
Weefsel uit gezonde oog
Voor de limbalestamceltrans­
plantatie volstaat een stukje gezond
oogweefsel met limbale stamcellen
van nauwelijks 1 millimeter diame­
ter. Indien mogelijk wordt dat uit
het eigen gezonde oog afgenomen.
Zijn echter beide ogen aangetast,
dan doet de patiënt een beroep op
een donor, meestal een familielid
Limbale stamcellen
werden pas eind jaren
80 ontdekt, midden
jaren 90 gevolgd door
de e
­ erste transplantatie
met overeenstemmend weefsel. In
dat geval moet de patiënt tijdelijk
afweeronderdrukkende medicatie
nemen om afstoting te voorkomen.
Het afgenomen weefsel wordt in
het laboratorium twee weken lang
opgekweekt tot een vliesje van zo’n
15 millimeter, groot genoeg om het
volledige hoornvlies te bedekken.
Tijdens de chirurgische ingreep
wordt het overtollige vaatweefsel van
het hoornvlies verwijderd, waarna
de ent met de stamcellen op het oog­
oppervlak wordt overgeplant.
Zakaria: ‘Een dergelijke trans­
plantatie is niet uniek, maar wij
hebben de techniek aanzienlijk
verbeterd en gestandaardiseerd.
We kweken de geoogste stam­
cellen namelijk op amnionvlies,
dat is het vlies waarin de foetus in
de baarmoeder groeit. Dat vlies
fixeren we tussen twee ringen, een
beetje zoals je een doek opspant
tijdens het borduren. De cellen
groeien zo gelijkmatiger, het
vlies kan probleemloos van het
laboratorium naar de operatie­
kamer worden getransporteerd
en de ingreep duurt veel korter.
Ook hebben we nieuwe technie­
ken ontwikkeld om de toestand
van het oog na de transplantatie
te monitoren. Onze studie en
trans­plantatietechniek verwierven
intussen internationale erkenning.’
‘Geen spijt’
Tijdens een studie die werd op­ge­
start in 2009 en gesponsord door
het Agentschap voor Innovatie
door Wetenschap en Techno­
logie (IWT), werden 18 patiënten
behandeld. Bij 12 van hen was de
operatie succesvol: hun hoornvlies
werd helderder en nieuwe ingroei
van bloedvaten bleef uit. Tassignon:
‘De meesten ontwikkelden ook ➝
Hoornvlies uit printer?
van limbale stamcellen.
De dienst oogheelkunde van het UZA
en het laboratorium voor oogheelkunde
van de Universiteit Antwerpen willen
in samenwerking met de KU Leuven
een kunstmatig hoornvlies of cornea
­creëren met behulp van 3D-­printing.
De KU ­Leuven heeft de nodige
appa­ratuur in huis en het UZA zal de
hoornvliezen ontwerpen, op basis van
menselijk collageen: dat zijn als het ware
de bouwsteentjes van alle menselijk
weefsel. Het collageen wordt geproduceerd in genetisch gemanipuleerde planten. De cornea wordt volledig op maat
van het te behandelen oog gemaakt.
‘Eerder al werden 3D-geprinte organen
met succes bij patiënten ingeplant,
waaronder een blaas en een luchtpijp.
Een hoornvlies nabootsen is echter een
enorme uitdaging omdat de vorm en
transparantie absoluut perfect moeten
zijn’, legt prof. dr. Nadia Zakaria uit.
9
MEDISCH
Het UZA wil de komende 4 jaar samen met
de VUB en het UZ Gent zestig patiënten
met ­limbale stamcellen behandelen.
➝
Van die pijnlijke
­ontstekingen ben ik nu
verlost, en mijn oog ziet
er nu mooier uit.
opnieuw een bruikbaar gezichts­
vermogen in het behandelde oog.
Voor sommigen volstond daarvoor
de stamceltransplantatie, anderen
kregen bijkomend een hoorn­
vliestransplantatie. In combinatie
met de eerste ingreep waren de
resultaten van die transplantatie
veel beter. Eén patiënt had na beide
operaties zelfs een zicht van zes
op tien: daarmee kun je perfect
normaal functioneren en mag je
zelfs autorijden.’
Bij nog anderen was er weinig
of geen verbetering van het zicht.
Onder hen ook Joeri (32), die
door een aangeboren oogziekte
erg slechtziend is. Toch heeft ook
hij geen spijt van de behandeling.
‘Door de ingroei van bloedvaten
op mijn hoornvlies kreeg ik vaak
pijnlijke ontstekingen: dat is nu
voorbij. Bovendien ben ik blij dat
de toestand van mijn oog gestabili­
seerd is. Zo blijft de deur openstaan
voor eventuele nieuwe therapieën.
Dat mijn oog er nu mooier uitziet,
is ook meegenomen.’
Enorme kosten
Intussen zegde het IWT financie­
ring toe voor een vervolgstudie
waaraan ook de Vrije Universiteit
Brussel (VUB) en het UZ Gent
deelnemen. De drie centra
selecteren patiënten, nemen bij
hen de stamcellen af en voeren de
eigenlijke operatie uit. Het UZA
coördineert de studie en maakt de
stamcelpreparaten. Bedoeling is
zestig patiënten te behandelen over
een periode van vier jaar. ‘Alleen al
het centraliseren van de productie
en het vervoeren van de enten is een
hele uitdaging’, stipt Tassignon aan.
Volgens een nieuwe Europese
richtlijn moeten alle productie­
faciliteiten voor celtherapie beant­
woorden aan de normen van Good
Manufacturing Practice (GMP).
Dat is een systeem dat onder meer
waakt over de kwaliteit van farma­
ceutische producten. Het CCRG
heeft drie nieuwe clean rooms
geïnstalleerd – dat zijn ruimtes
waarin celmateriaal steriel wordt
bewerkt – die aan die strenge voor­
waarden voldoen. Zakaria: ‘Aan
een dergelijke faciliteit zijn echter
enorme kosten verbonden en de
academische centra worstelen met
een beperkte overheidsfinanciering.
Dat zou op termijn een struikelblok
kunnen zijn om de therapie aan
patiënten te kunnen aanbieden.’
De nieuwe behandeling helpt
lang niet bij alle patiënten met een
ondoorzichtig hoornvlies, geeft
Tassignon voor de duidelijkheid
nog mee. ‘De ingreep is alleen
zinvol bij een gebrek aan limbale
stamcellen, wat een vrij zeldzaam
probleem is. Die patiënten hebben
echter weinig opties. In die zin is
dit een mooie vooruitgang.’ 
‘Ik kan weer fietsen en de trein nemen’
Bram (25) was in 2011
betrokken bij een werk­
ongeval met ammoniakgas.
Zijn beide ogen raakten
verbrand. Toen hij een
maand later uit een
kunstmatig coma
wakker werd, kon
hij nog amper
INFO
10
zien. Een erg moeilijke tijd brak
aan. Bram: ‘Je verliest veel meer
dan je zicht, want opeens kun je
niets meer: autorijden, werken,
lezen, op een computerscherm
kijken … Mijn moeder las op het
internet iets over een nieuwe
behandeling met stamcellen.
Een maand later kon ik bij
Dienst oogheelkunde, T 03 821 44 28
prof. Tassignon terecht en in
2013 onderging ik een transplantatie van opgekweekte limbale
stamcellen. Dat verbeterde mijn
zicht maar een klein beetje, maar
de vervolgens uitgevoerde hoornvliestransplantatie had daardoor
wel een groot effect. Het zicht
aan mijn geopereerde oog
v­ erbeterde sterk. Een enorme
vooruitgang: ik kan weer zelfstandig fietsen en de trein nemen.
Ook met de computer werken
gaat nu veel beter. Sinds kort doe
ik af en toe bureauwerk. Ik kan
nauwelijks wachten tot ook mijn
andere oog wordt geopereerd:
van mij mocht dat al morgen zijn.’
Limbale stamceltransplantatie
stap voor stap
Een stukje gezond oogweefsel met
limbale stamcellen wordt weggenomen
uit het gezonde oog of bij een donor
Amnionvlies wordt
klaargezet voor de kweek*
Een hoornvliestransplantatie heeft
nu meer kans op slagen en kan
het zicht nog verder verbeteren
Het weefsel met limbale stamcellen
wordt twee weken lang opgekweekt
op het amnionvlies
Het hoornvlies is helderder
en nieuwe ingroei van
bloedvaten blijft uit
Het vliesje met limbale stamcellen
is nu zo’n 14 à 20 mm²
Tijdens de operatie wordt het overtollige
vaatweefsel van het hoornvlies verwijderd
en wordt het vliesje met de stamcellen op
het oogoppervlak overgeplant
Limbale stamcellen
*Amnionvlies?
· Het binnenste laagje van het vruchtvlies
waarin de foetus in de baarmoeder groeit.
· Verkregen tijdens een keizersnede,
behandeld en in de weefselbank bewaard.
· Wegens zijn wondhelende functie al langer
gebruikt om (oog)wonden te behandelen.
iris
pupil
hoornvlies
lens
vaatvlies
netvlies
glasachtig lichaam
11
Download