niet door aanvrager in te vullen

advertisement
EUROPESE GEMEENSCHAP
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
niet door aanvrager in te vullen
Datum ontvangst:
par. ontvangst
POP- of ILG-nummer
Projectnaam:
Dit betreft een aanvraag voor:

A.
termijnbetaling subsidie
GEGEVENS AANVRAGER/AANVRAAG
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Postbus
Postcode en plaats
Telefoon
Telefax
E-mail adres
(Post-)bankrekening
Naam en telefoon contactpersoon
Hr./mevr. *)
E-mailadres contactpersoon
*) doorhalen wat niet van toepassing is
Naam project
POP/ILG projectnummer (zie
subsidieverleningbeschikking)
Documentnaam: Aanvraagformulier termijnbetaling of subsidievaststelling
Versie d.d. 26 februari 2008
1
EUROPESE GEMEENSCHAP
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
B. FINANCIËN
B1. Financiële projectgegevens
1.
2.
Is de aanvrager BTW verschuldigd op dit project?
Kan de aanvrager deze verschuldigde BTW verrekenen bij de belastingdienst?

Ja

Nee

Ja

Nee
B2. Kostenoverzicht
Overzicht van de gemaakte projectkosten ten opzicht van de begroting conform bijlage 1 van de subsidieverleningbeschikking.
Bedragen in euro´s vermelden
Projectkosten
Begrote kosten (conform bijlage
Realisatie van de kosten tot nu
1 van de subsidie-
toe
verleningbeschikking)
(Betaalde facturen excl. BTW)
(gebruik de kostensoorten uit bijlage 1 van de
subsidieverleningbeschikking)
BTW-bedrag
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
+
-----------------
-----------------------
---------
-
--------------------
-----------------------
-------------
Totale bruto-kosten
Totale baten1)
Totale netto-kosten
1.
Hebben zich wijzigingen voorgedaan in de projectbegroting?
Ja/nee
Zo ja, geef hieronder aan waaruit de wijzigingen bestaan.
2.
Hebben zich wijzigingen voorgedaan in de projectfinanciering?
Ja/nee
Zo ja, wat houden deze wijzigingen concreet in?
3.
1
Is voor bovenstaande wijziging(en) reeds een wijzigingsverzoek ingediend?
Ja/nee
Onder baten worden verstaan: inkomsten die direct uit een project voortvloeien, bijvoorbeeld inkomsten uit de verkoop van een folder die i.h.k.v. het project is geproduceerd. Het gaat
dus niet om subsidies van derden.
Documentnaam: Aanvraagformulier termijnbetaling of subsidievaststelling
Versie d.d. 26 februari 2008
2
EUROPESE GEMEENSCHAP
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
C
AANVRAAG TERMIJNBETALING
C.1.
Kostenoverzicht termijnbetaling
Aanvrager vraagt een termijnbetaling van subsidie aan op grond van onderstaande opgave. Deze termijnbetaling dient in overeenstemming te zijn met de
subsidieverplichtingen onder artikel 4 van de algemene subsidieverplichtingen (zie bijlage 2 subsidieverleningbeschikking). Het totaal van de gemaakte
kosten dat in de tabel hieronder wordt ingevuld, moet overeenstemmen met het totaal van de facturen die worden ingediend.
Bedragen in euro´s vermelden
Gemaakte kosten waarvoor termijnbetaling wordt aangevraagd (excl. BTW)
BTW (voor zover deze niet kan worden verrekend
+
Totaal (bruto-kosten)
Ontvangen baten behorend bij hierboven aangegeven kosten2
Totale netto-kosten
C.2.
Bijlagen bij termijnbetalingverzoek
Voeg de noodzakelijke bijlagen toe, zoals hieronder vermeld. Een incompleet betalingsverzoek kan niet door het Betaalorgaan in behandeling worden
genomen! De navolgende bijlagen zijn verplicht:
bijgevoegd
2

Facturenoverzicht

Kopieën van facturen samen met betalingsbewijzen of alleen gewaarmerkte facturen3.

Proces-verbaal van aanbestedingen (voor zover van toepassing)

Kopie van gunningsbrieven (voor zover van toepassing)

Kopie notarisnota grondverwerving (voor zover van toepassing)

Urenoverzicht (indien er sprake is van subsidiabele eigen arbeid of vrijwilligerswerk

Specifieke verklaringen zoals in (bijlage 1 van de) subsidieveleningbeschikking is aangegeven
Onder baten worden verstaan: inkomsten die direct uit een project voortvloeien, bijvoorbeeld inkomsten uit de verkoop van een folder die i.h.k.v. het project is geproduceerd. Het gaat
dus niet om subsidies van derden.
Documentnaam: Aanvraagformulier termijnbetaling of subsidievaststelling
Versie d.d. 26 februari 2008
3
EUROPESE GEMEENSCHAP
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
Kopieën van betaalbewijzen
De kosten waarvoor u een termijnbetaling vraagt moeten gemaakt én betaald zijn. Om dit aan te tonen vragen wij om kopieën van de betaalbewijzen. U kunt
op een aantal manieren aantonen dat er betaald is.
De meest duidelijke en eenvoudige is een bankafschrift waaruit is af te leiden dat de factuur (E.2) door of namens de aanvrager is betaald.
Als betaling plaatsvindt in zogeheten “batches” (dit is vaak het geval bij overheden), dan dient een batchlijst aangeleverd te worden waarin het betreffende
factuurbedrag is opgenomen. Via een bankafschrift of een verklaring van de financiële afdeling kunt u aantonen dat de batch daadwerkelijk betaald is.
Een pinbon (kassabon waarop aangegeven staat dat er met een pin betaald is) geldt ook als betaalbewijs, mits het rekeningnummer van de betaalpas
overeenkomt met het bij ons bekende rekeningnummer.
Bij kleine bedragen komt het ook voor dat er contant betaald wordt. In dat geval moet de leverancier de factuur waarmerken (“betaald” of “voldaan”, met
datum en paraaf). Als er alleen een kassabon is, moet duidelijk zijn dat de geleverde producten betrekking hebben op het project en dat er contant betaald
is.
Voorzie de betaalbewijzen van een nummering die overeenkomt met de nummering op het facturenoverzicht.
NB: In een aantal gevallen is het mogelijk om een verzoek voor een termijnbetaling in te dienen als (een deel van) de facturen nog niet betaald is. In dat geval moet
u de facturen waarmerken (voorzien van uw paraaf) en zal in de betalingsbeschikking de verplichting opgenomen worden dat u binnen 2 weken na ontvangst van
de betaling de betaalbewijzen voor de betreffende facturen alsnog opstuurt.
E
ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF DAARTOE GEMACHTIGDE
Ondergetekende verklaart dat:

het project wordt uitgevoerd conform de (herziene) subsidieverleningsbeschikking;

aan alle voorwaarden van de vigerende subsidieregeling zijn voldaan;

de kosten uitsluitend betrekking hebben op het onderhavige project;

de kosten gemaakt en betaald zijn

de prestatie waarop deze termijnbetaling betrekking heeft, geleverd is;

er geen sprake is van andere dan in de aanvraag voor termijnbetaling genoemde inkomsten/revenuen/subsidies.
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
_________________________ (plaats)
_________________________ (handtekening)
_________________________ (datum)
_________________________ (naam)
_________________________ (functie)
Documentnaam: Aanvraagformulier termijnbetaling of subsidievaststelling
Versie d.d. 26 februari 2008
4
Download