Algemene Gegevens - Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam

advertisement
Aanvraagformulier Gemeenschapsfonds Schiedam
Algemene Gegevens
Naam organisatie
Opgericht
Adres
Postcode
Vestigingsplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Internetadres
Bank/girorekening
Rechtsvorm
Stichting
Anders nl.
Gegevens Aanvrager
Naam
Geslacht
M
Functie binnen de organisatie
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Gegevens Contactpersoon (indien anders dan aanvrager)
Naam
Geslacht
M
Functie binnen de organisatie
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Soort organisatie
Op welke basis opereert uw organisatie?
Financiering
Ontvangt uw organisatie overheidssubsidie?
Ja
Zijn er andere reguliere inkomsten?
Ja
Zo ja, welke
Projectgegevens
Voor welk project vraagt u een financiële
bijdrage?
Wat is het doel van het project?
Wat is de planning van het project?
Startdatum:
Einddatum:
Wat is de doelgroep van het project?
Met welke organisatie(s) wordt samengewerkt?
Hoeveel bedragen de totale kosten van dit
project (gespecificeerde begroting toevoegen
inclusief B.T.W.)?
Welke bijdrage vraagt u van het
Gemeenschapsfonds Schiedam?
Page 1 of 2
Versie januari 2007
Aanvraagformulier Gemeenschapsfonds Schiedam
Heeft u ook andere partijen voor een bijdrage
aangeschreven?
Zo ja, welke partijen?
Naam
Gevraagde bijdrage
Ja
Resultaat
Toegezegde bijdrage
Dit formulier dient door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw organisatie te worden
ondertekend (bijvoorbeeld directeur, voorzitter, secretaris of penningmeester).
Plaats
Naam
Functie
Datum
Handtekening
Dit formulier kan worden ingevuld door de grijze tekstvakken in te vullen of aan te passen.
Selecteer het vak en typ de tekst in.
Nadat het formulier volledig is ingevuld kunt u het per post of per e-mail versturen naar:
Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam
Sonderdanckstraat 3
3116 BS Schiedam
[email protected]
Page 2 of 2
Versie januari 2007
Download