Kwaliteitsborging monovergisting

advertisement
Kwaliteitsborging
monovergisting
NTA & Activiteitenbesluit
Inhoud
•
•
•
•
•
•
Wat verstaan we onder monovergisting?
Duurzaamheid monovergisting
Green deals & Monovergisting
Monovergisting onder Activiteitenbesluit
Waarom kwaliteitsborging
Planning
Rijkswaterstaat
2
Kwaliteitsborging monovergisting
Wat verstaan we onder monovergisting?
•
•
•
•
•
Vergisten van uitsluitend dierlijke mest
Zo vers mogelijk vergisten
Op boerderijschaal = ca. 150 stuks melkrundvee
Met opwerking geproduceerde biogas
Gestandaardiseerde installaties
Rijkswaterstaat
3
Kwaliteitsborging monovergisting
Duurzaamheid Monovergisting
•
•
•
Bron van duurzame energie
Vermindering van emissies uit mestopslag & stal
(Kwaliteit dierlijke mest)
•
•
•
•
Voordelen vergeleken met co-vergisting:
Stabieler proces
Geen inbreng van mineralen van buiten de landbouw
Eenvoudiger toezicht op ingaande stromen
Rijkswaterstaat
4
Kwaliteitsborging monovergisting
Green Deals & Monovergisting
•
•
•
•
•
Green Deal Nummer 13 Essent/Friesland Campina:
Biogas en kleinschalige vergisting bij zuivelbedrijven
Vergisting van mest bij boeren
Opwaarderen biogas tot LBG
2 pilots, zicht op uitrol naar 125 installaties
•
•
•
EL&I/I&M:
Informatie richting vergunningverleners -> Handreiking aug 2013
“Onderzoeken hoe vergunningprocedures vereenvoudigd en verkort
kunnen worden” -> Activiteitenbesluit
Rijkswaterstaat
5
Kwaliteitsborging monovergisting
Monovergisting onder Activiteitenbesluit
•
Wat zou dat betekenen?
Geen omgevingsvergunning milieu meer nodig
Wel omgevingsvergunning nodig reguliere procedure:
– Omgevingsvergunning bouwen,
– Evt. omgevingsvergunning “afwijken bestemmingsplan”
– Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (inpassing)
Voorschriften staan in Activiteitenbesluit, gebaseerd op Handreiking
•
Wel: kwaliteitsborging van de veiligheid van de installatie
•
•
•
Rijkswaterstaat
6
Kwaliteitsborging monovergisting
Waarom kwaliteitsborging?
•
•
•
RIVM 2010: Veiligheid grootschalige productie van biogas
Beheer van biogasinstallaties vereist specifieke kennis
Informatie over veilig bouwen en beheren is versnipperd
•
•
•
•
Activiteitenbesluit moet veiligheid voor langere termijn borgen
Installaties met vergelijkbaar risico hebben keuring:
Bv. Propaantanks, middelgrote stookinstallaties & mestbassins
Kwaliteitsverklaring met geldigheidsduur
Rijkswaterstaat
7
Kwaliteitsborging monovergisting
Waarnaar gekeken?
•
•
•
•
Constructie & materialen
Gebruik & onderhoud
Veiligheidsvoorzieningen & procedure bij incidenten
Controle & monitoring
•
•
•
•
•
•
De vergister
De naopslag van digestaat
De gashouder of gaszak
De gasopwerking
Een invoedpunt op een leiding of op het openbare gasnet
Opslag van vloeibaar biogas
Rijkswaterstaat
8
Kwaliteitsborging monovergisting
Planning
•
•
•
(Waarschijnlijk) vierde tranche Activiteitenbesluit
Inwerkingtreding 1 juli 2015
Voorpublicatie: rond de zomer
•
Zo snel mogelijk duidelijkheid over NTA
Rijkswaterstaat
9
Kwaliteitsborging monovergisting
Download