De hoogwaardige zuivering van afvalwater

advertisement
De hoogwaardige
zuivering van
afvalwater
papierfabrieken
Eerbeek
De drie oprichters van IWE
Binnen modern en duurzaam ondernemerschap past het niet om het milieu onnodig te
belasten. Een besef dat nu wijdverbreid is, maar bij de Eerbeekse papierfabrieken al begin
jaren ’60 van de vorige eeuw doordrong. Inmiddels is de zuivering van het afvalwater van de
Eerbeekse papierfabrieken een vanzelfsprekendheid, worden de afvalstoffen uit het water
gerecycled en is er zelfs onderzoek gaande naar hergebruik van het gezuiverde afvalwater.
Taken die Industriewater Eerbeek op innovatieve wijze voor haar rekening neemt.
De oprichters zijn ook de klanten
Industriewater Eerbeek zuivert sinds 1961 het
afvalwater van de drie papier producerende
bedrijven die Eerbeek telt. Zij zijn ook de
gezamenlijke aandeelhouders:
• Papierfabriek ‘Coldenhove’ B.V.
• SCA Packaging De Hoop
• Mayr-Melnhof Eerbeek B.V.
“IWE waarborgt een reinigingsrendement van 99,8 %.”
Duurzaam ondernemen:
geen plan, maar praktijk
Duurzaam ondernemen wordt door IWE serieus
afvalwater. Een bijkomend voordeel is dat de bij het
genomen. Niet alleen zuivert IWE zeer hoog-
zuiveringsproces opgewekte energie meer is dan de
waardig, ook doet zij voortdurend research naar
energiebehoefte van de gehele zuiveringsinstallatie.
nieuwe waterzuiveringstechnieken. Het resultaat
Dit betekent dat IWE dit surplus aan het elektrici-
mag er zijn: een nagenoeg optimale zuivering van
teitnet levert.
Het terrein van Industriewater Eerbeek
BIOGAS
GENERATOR
“IWE zuivert het afvalwater op een innovatieve manier.
Uit de hele wereld komt men dan ook kijken.”
Belangrijke kengetallen
• De drie fabrieken gebruiken als grondstof voor
• Het reinigingsrendement is 99,8%.
hun productie jaarlijks gezamenlijk meer dan
• Het gereinigde water gaat naar de IJssel.
500.000 ton oud papier. Hiermee leveren zij
• Het primaire en secundaire slib wordt sinds
een belangrijke bijdrage aan de oplossing van
het afvalprobleem.
2002 hoogwaardig omgezet in een bouwstof
en groene energie.
• Water speelt een heel belangrijke rol in het
• Het overschot aan micro-organismen van de
productieproces. Dit proceswater is na afloop
anaërobe zuivering wordt gebruikt voor het
vervuild met vaste en opgeloste stoffen.
opstarten van andere zuiveringsinstallaties in
Jaarlijks verwerkt IWE ruim 4.000.000 m
3
de gehele wereld.
afvalwater. De vuillast, die IWE verwerkt,
• Bij het zuiveringsproces wordt jaarlijks
bedraagt circa 400.000 VE’s (Vervuilings
4 miljoen m3 biogas geproduceerd.
Equivalenten) en circa 9.000 ton slib per jaar.
Eigen laboratorium ondersteunt
procesvoering en ontwikkeling.
Het zuiveringsproces
Het afvalwater van de drie papierfabrieken komt via een riolenstelsel binnen bij Industriewater
Eerbeek. Dit water bevat vaste en opgeloste stoffen. Vaste stoffen (voornamelijk vezels, krijt
en klei) blijven zichtbaar in het water, opgeloste stoffen (voornamelijk organisch materiaal, dat
nagenoeg volledig biologisch afbreekbaar is) niet. Het proces van zuivering van het afvalwater
binnen Industriewater Eerbeek is volgens dezelfde tweedeling te scheiden: de mechanische
zuivering en de biologische zuivering.
uit het afvalwater gezuiverd door gebruik te maken
Het uiteindelijke effluent (het gereinigde
water) is voor 99,8% gereinigd
van louter mechanische middelen. In de biologische
Het uiteindelijke effluent (het gereinigde water) is
fase worden de opgeloste stoffen uit het afvalwater
voor 99,8% gereinigd en voldoet ruimschoots aan
gezuiverd door micro-organismen. De biologische
de lozingsnormen van Rijkswaterstaat voor lozing
zuivering valt weer uiteen in twee delen: de
op oppervlaktewater. De papierindustrie heeft met
anaërobe (zuurstofloze) en de aërobe (zuurstof-
de overheid afspraken gemaakt om te onderzoeken
houdende) fase. De aërobe fase is opgedeeld in
of het hergebruiken (van een deel) van het effluent
een beluchtings- en een actiefslib fase.
mogelijk is. IWE doet daarvoor technologisch
In de mechanische fase worden de vaste stoffen
onderzoek.
Kraakhelder naar de IJssel.
“De groene elektrische energie
die uit het afvalwater wordt
geproduceerd kan 3.000
huishoudens van stroom
voorzien”
In de anaërobe (zuurstofloze) zuiveringsfase wordt
Innovatief
biogas gemaakt. Na reiniging van dit biogas in
Door de samenwerking van de drie papierfabrieken
een biologische ontzwavelingsreactor wordt biogas
is een schaalgrootte en een organisatie ontstaan die
met behulp van motoren omgezet in elektriciteit.
het mogelijk maakt innovatief te zijn. De nieuwste
De hoeveelheid opgewekte elektriciteit is voldoende
beschikbare technieken zijn bij IWE ontwikkeld
om het hele zuiveringsproces te laten verlopen en
en/of als eerste toegepast. Nog steeds is research
daarnaast huishoudens van groene energie voorzien.
met (deskundige) partners als TNO, Wetsus, WUR
Universiteit en Paques een van de peilers waarop
IWE staat.
Hypermoderne biogas motor voor
opwekking van elektriciteit.
Kanaalweg 8a
Postbus 13
6960 AA Eerbeek
Tel. (0313) 670 470
Fax (0313) 670 479
Download